Ziel en Geest


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


Ziel en Geest


De onwetendheid over het essentiële onderwerp ‘Ziel & Geest’, die op een ongekende hardnekkige manier al eeuwen blijft ‘voortkabbelen’ en mede de vele vragen tijdens allerlei bijeenkomsten heeft mij doen besluiten om een korte samenvatting uit mijn boek "Het drieledig wezen" in de vorm van een Nieuwsbrief over dit onderwerp weer te geven.

De Ziel

1. Hoe zijn de zielen eigenlijk ontstaan?

God Zelf legt in het boek ‘Een Ongewoon gesprek met God’ [Neale Donald Walsch] uit hoe het |Al| en de zielen zijn ontstaan: ‘Vanuit het niet-zijnde ontstond het |Al|, een spirituele gebeurtenis die geheel overeenkomt met wat de wetenschappers de oerknal noemen’.

Een verdere uitleg van God: ’De mythologie is de eerste poging van de mensheid om te begrijpen en te kunnen vertellen over een kosmisch gebeurtenis, waarvan de menselijk ziel diep doordrongen is, maar die de geest nauwelijks kan bevatten. Door het universum in een opgesplitste versie van zichzelf om te zetten, schiep God uit zuivere energie Alles wat tegenwoordig bestaat, zowel het zichtbare als het onzichtbare. Er werd dus niet alléén het fysieke universum geschapen, maar eveneens het metafysisch universum. Dat deel van God dat het tweede deel in het samenspel |Ik-ben/ Ik-ben-niet| vormt, explodeerde ook in talloze eenheden die kleiner zijn dan het geheel. Deze energie-eenheden zouden jullie geesten (‘zuiver geest’) noemen’.

God spreekt verder: ‘Enkele religieuze mythologieën stellen dat ‘God de Vader’ veel spirituele kinderen had. Deze parabel met de menselijke ervaring van het zich vermenigvuldigende leven lijkt de enige manier waarop de massa kon worden overtuigd van de plotselinge verschijning, het plotselinge bestaan van talloze geesten in het ‘koninkrijk der hemelen’. In dit geval staan deze mythische sprookjes en verhalen niet zo ver van de uiteindelijke werkelijkheid af, want het oneindig aantal geesten die het totaal vormen dat Ik ben, is in kosmische zin Mijn Kroost.

Mijn goddelijk doel Mijzelf op te splitsen was om voldoende delen van Mij te scheppen, zodat Ik Mijzelf empirisch kon kennen. Er is slechts één manier voor de Schepper om zichzelf door ervaring als de Schepper te leren kennen en dat is door te scheppen. En daarom gaf Ik aan al Mijn talloze delen (aan al Mijn spirituele kinderen) dezelfde scheppingskracht die Ik als geheel heb.

Dit is wat jullie religies bedoelen wanneer ze zeggen dat jullie zijn geschapen naar het beeld en gelijkenis van God. Dit betekent niet dat onze fysieke lichamen op elkaar lijken, zoals sommigen wel hebben beweerd. Het betekent dat wij in de kern hetzelfde zijn. Wij zijn uit hetzelfde hout gesneden. Wij zijn hetzelfde! Met dezelfde eigenschappen en mogelijkheden, inclusief de gave een fysieke realiteit uit het niets te scheppen’.

Dit is wat God ons heeft verteld over het ontstaan van een ziel en hiermee wordt aangegeven, dat wij een deel zijn van het Goddelijke Geheel; een deel zijn van God Zelf!

2. Bestaat er zoiets als een menselijke ziel?

Ja, een menselijke ziel is één van de drie aspecten van je wezen. Je bent namelijk een drieledig wezen dat bestaat uit een lichaam, een geest en een ziel. Het kenmerkende van een ziel is dat zij groter is dan het lichaam, en dat de ziel niet door het lichaam wordt gedragen maar draagt zelf het lichaam in zich. De ziel omhult én doordringt het hele fysieke lichaam.

De ziel is wat je bij elkaar houdt; de levensenergie die in en om alle fysieke dingen heen bestaat. Er is slechts één wezen, en dus slechts één ziel.

3. Heeft alles een ziel?

Alles wat geschapen is, heeft een ziel.

Alles wat een ziel heeft, leeft.

Alles wat leeft, heeft gevoel.

Alles wat gevoel heeft, groeit.


Wij kunnen niet alle groei constateren, omdat wij alles afmeten naar onze eigen groei en die is, vergeleken met een steen, razendsnel.

Naast planten en bomen hebben ook dieren een ziel. Iedereen die ooit een dier in de ogen heeft gekeken, kent het antwoord op die vraag.

4. Zijn alle zielen in één keer geschapen?


Iedere ziel die ooit geschapen is, is meteen – tijdens de oerknal – geschapen. We zijn hier nu, allemaal. Echter niet allemaal op het zelfde tijdstip op de aarde. Een deel zal vertoeven in het hiernamaals; een ander deel kan weer ergens anders vertoeven. Zo heeft ieder ziel de gelegenheid gekregen en ook gecreëerd om daar te zijn waar zij wenst te zijn, namelijk in het fysieke universum of in het metafysisch universum.

5. Het aantal zielen, beperkt of onbeperkt?

In het Nu van Alles is een voortdurend veranderingsproces gaande. De hoeveelheid manieren waarop het ‘individualisatieproces’ – het reïncarnatieproces van zielen – verandert, is niet constant te noemen en verandert daarom altijd, en blijft toch constant.

Je kan dus niet spreken over een constante aantallen op aardse niveau. Het is een variabel gegeven, dat aangeeft dat het aantal oneindig is. Maar op elk bepaald ‘punt’ blijkt het een eindig aantal te zijn.

Er zijn ‘nieuwe zielen’, in die zin dat zij zichzelf – nadat ze het Ultieme Bewustzijn hadden bereikt en waren herenigd met de Ultieme werkelijkheid - |Al-Wat-Is| - , weer hebben besloten alles te ‘ver-geten’ en ‘opnieuw te beginnen’; ze hebben besloten naar een andere plek op het kosmische rad te gaan. En sommigen hebben ervoor gekozen weer ‘jonge zielen’ te zijn. Maar toch maken alle zielen deel uit van die eerste lichting, want zij worden geschapen (zijn geschapen, zullen worden geschapen) in het enige moment van Nu. Dus is het aantal eindig en oneindig, veranderlijk en constant, afhankelijk van hoe je ertegenaan kijkt.

6. Wat is het verschil tussen een ‘oude’ en ‘jonge’ zielen?

Een ziel kan zichzelf als ‘oud’ of als ‘jong’ beschouwen, afhankelijk van wat het kiest wanneer zij het ultieme Bewustzijn heeft bereikt. Sommige zielen kiezen wanneer zij terugkeren naar het kosmische rad om een oude ziel te zijn, en sommige kiezen om ‘jong’ te zijn. Daarom bieden sommige zielen zich aan als vrijwilliger om ‘jong’ genoemd te worden, en anderen om ‘oud’ genoemd te worden; zodat de ene Ziel die in werkelijkheid |Al-Wat-Is|, Zichzelf volkomen kennen kan. Zo moeten sommige zielen ook ‘goed’ genoemd worden en andere ‘slecht’ om precies dezelfde reden. En daarom wordt een ziel ook nooit gestraft. Want waarom zou de ene ziel een deel van zichzelf willen straffen, omdat het een deel van het Geheel is?

7. Bestaat er zoiets als ‘zielsverwantschap’ of ‘tweeling-zielen’?

Het zielsverwantschap bestaat inderdaad, maar niet op de manier die wij denken. Wij hebben ‘zielsverwanten’ geromantiseerd en er ons ‘wederhelft’ van gemaakt. In werkelijkheid is de menselijke ziel – dat deel van God dat individualiseert – veel groter dan wij ons hebben voorgesteld. Met andere woorden de ziel is veel groter dan je denkt. Veel groter. Het is niet als lucht van één kamer, maar als de lucht van een heel huis. En dat huis heeft vele kamers.

De ziel is niet tot één identiteit beperkt. Het is niet de ‘lucht’ van de eetkamer. En de ziel ‘splitst’ zich ook niet in twee individuen die dan ‘zielsverwanten’ worden. Het is de ‘lucht’ van een heel landhuis. En er zijn in het koninkrijk van God vele landhuizen.

En hoewel het allemaal dezelfde lucht is die om, in en door elk landhuis stroomt, kan de lucht van de verschillende kamers in één van de landhuizen ‘dichter’ voelen. Je kunt zulke kamers binnenlopen en zeggen: ‘Het voelt hier ‘dichter’ aan’.

Je moet dan wel begrijpen dat er slechts één ziel is. Maar wat jij de individuele ziel noemt, is enorm groot. De ziel hangt om honderden fysieke vormen heen, stroomt door al die vormen heen en verblijft erin.

Sommige fysieke vormen die door jouw ziel zijn omgeven, zijn ‘nu’ in leven. Andere die in een vorm geïndividualiseerd zijn, zijn ‘nu’ dood zoals wij dat zouden zeggen. En sommige door de ziel omvatte vormen leven in wat wij de ‘toekomst’ noemen. Dat gebeurt allemaal op dit moment; dit ene moment. De constructie ‘tijd’ is een soort instrument waarmee wij de ervaren werkelijkheid beter in ons kunnen opnemen. Met andere woorden, als die honderden, miljarden lichamen die door de Goddelijke Ziel worden ‘omvat’ zijn allemaal Gods ‘zielverwanten’.

8. Wat is een Ziel?

Ziel is altijd al een lastig woord geweest om uit te leggen wat er nu werkelijk mee bedoeld wordt. Iedereen weet ervan, iedereen voelt het als er ‘bezieling’ in het spel is en toch blijft het een raadsel.

Bij de Griekse filosofen, de Middeleeuwse mystici, geleerden en religieuze leiders uit het Oosten en Westen hebben de ziel omschreven als:

ongrijpbaar,onstoffelijk en mysterieuze deel van de mens’;

‘het niet-stoffelijke gedeelte van waaruit de mens leeft’.

Toch gebruiken wij het woord ziel veelvuldig in onze dagelijkse taal: ‘zijn ziel redden’, ‘ter ziele gaan’, ‘zijn ziel en zaligheid verkopen’, ‘zich met hart en ziel aan iets wijden’, ’hoe meer zielen hoe meer vreugde’ …….en ‘God hebbe zijn ziel’.

Er zijn mensen die geloven dat het lichaam dat is wat je vasthoudt; wat jouw essentie (het wezenlijke) huisvest. Dat is de gedachte: dat is het lichaam de levensenergie huisvest, die de ziel wordt genoemd. Maar dat is niet correct.

Het is de ziel die het lichaam huisvest. Maar je ziel leeft niet alleen binnen het krachtveld wat soms ook de ziel wordt genoemd. Dit krachtveld, deze stralende pulserende energiebundel die je lichaam omgeeft, wordt soms opgevat als je aura. Het is echter méér dan dat, véél meer dan wij ons kunnen voorstellen. De ziel wordt dan ook omschreven al de levensadem, de levenskracht, de levensenergie die een mens en alle andere levende wezens in beweging zet; de ‘spirit’. Neen, de ziel is niet alleen gehuisvest in en om een fysiek lichaam, maar ook in de energieconfiguratie, binnen in de gelokaliseerde expressie van de Universele Geest; |AL-wat-Is|, God!

De ziel vertoeft ten alle tijden op twee essentiële plaatsen tijdens één levenscyclus, namelijk in het Rijk van het Absolute (‘Hiernamaals’) en het Rijk van het Relatieve (de Aarde), zoals God dat omschrijft. De ziel is dus niet je lichaam. Degene, die jij bent is onbegrensd en eindeloos!

De ziel is |Wie-jij-Bent|!

9. Wat zijn de algemene opvattingen over een ziel?

In het Christendom wordt de term ziel vaak geïnterpreteerd als het ondeelbare en onsterfelijke deel van de mens, diens essentie. De ziel is de essentie die een persoon levend maakt. In de wetenschap kan de ziel niet worden aangetoond. De wetenschap richt zich immers op objectieve feiten en niet op de het subjectieve ‘zijn‘ van de wetenschapper zelf. De ziel behoort dus tot de ‘psychologie’ in de ware betekenis van het woord, niet tot het behaviorisme van de aanvaarde wetenschap dat alleen naar de uiterlijke verschijnselen kijkt. In esoterische zin is de ziel de ‘drager’, de uitdrukking of het voertuig van de geest.

De opvattingen over het begrip de ziel kunnen sterk verschillen per cultuur en veranderen door de tijd heen. Maar er is wel een constante bewegingstroom in de tijd te zien, hoe de ziel ook wordt omschreven:

  • de ziel heeft te maken met de essentie, met datgene wat een mens tot mens maakt;
  • de ziel is geheimzinnig, ongrijpbaar maar speelt bij alles wat we doen een zeer belangrijke rol;
  • de ziel weet en verlangt ernaar zichzelf te verwezenlijken, een ontwikkelingsweg te gaan via de mens die zij omhult;
  • de gemeenschappelijke gedachte is ook dat de ziel komt uit een Eenheid, zich afscheidt en weer terugkeert naar die Eenheid én dat zij – de ziel – een bestemming in zich draagt.

10. Een betere omschrijving van de ziel

 1. De ziel is de ‘individualisatie’ van de Goddelijke Geest en die is |Alles-wat-er-Is|.
 2. De ziel wordt voortgebracht uit God Zelf, en is dus een ‘deel’ van God Zelf.
 3. De ziel is een Goddelijk deel van het Goddelijk Geheel; een deel van het Ene Onmetelijk Oneindige Energielichaam.
 4. De ziel is God in het klein; de ziel is het gereedschap waarmee God ZichZelf uitdrukt.
 5. De ziel is geworden tot een ‘enkeling’; een samengeklonterd energiedeel (energielichaam) van |Al-Wat-Is|, dat het menselijk lichaam omhult.
 6. De ziel is de essentie, die een persoon ‘levend’ maakt.
 7. De ziel is een zelfstandig evoluerend schepsel.

11. De bijzondere eigenschappen en kenmerken van een ziel

 1. Je bent een drieledig wezen, dat uit een lichaam, het verstand (ook wel geest genoemd, niet te verwarren met het brein) en een geest (ook wel ziel genoemd) bestaat. Je zou dit ook fysieke, non-fysieke en het metafysische kunnen noemen of………….gedachte, woord en actie (daad, handelen). Samengevoegd produceren ze een resultaat dat binnen onze taal en begrip een gevoel of ervaring wordt genoemd. Je ziel is dan ook de som van elk gevoel. Elk gevoel die je ooit hebt gehad, zit in je ziel. De ziel is een opslagplaats van gevoelens uit het verleden en heden. Je geheugen (het verstand, de geest ) bestaat uit herinneringen aan deze gevoelens. In feite zijn wij allemaal één energieklont, maar met drie onderscheiden karakteristieken.
 2. Emoties zijn de taal van de ziel.
 3. De ziel zal altijd protesteren tegen opgelegde beperkingen. Elke poging om de natuurlijke expressie van Liefde te beperken, is een ontkenning van de ervaring van vrijheid en dus een ontkenning van de ziel Zelf, want de ziel is de vrijheid in persoon.
 4. De ziel is een ‘god-in-wording’!
 5. De ziel is wat je ‘bij-elkaar-houdt’. De ziel is groter dan je lichaam. Zij wordt niet door het lichaam gedragen, maar draagt zelf het lichaam in zich. Dit kun je het beste voorstellen als een energieveld (krachtveld) dat het lichaam omgeeft; het zgn. auraveld of etherisch lichaam.
 6. De ziel is de Levensenergie die in en om alle fysieke dingen heen bestaat.
 7. De ziel is de existentie (het bestaan) voor altijd. De ziel is wat zij is, ongeacht wat het lichaam doet, niet door wat het lichaam doet. Dus als je denkt, dat dingen doen alles is waar het leven over gaat, begrijp je je eigen wezen niet. Je ziel geeft niet om wat jij doet om je brood te verdienen. Je ziel is alleen geïnteresseerd in |Wie-jij-Bent|, wanneer je iets doet, ongeacht wat dat is. De ziel streeft naar existentie, niet naar daden.
 8. De ziel is een krachtige schepper. De ziel is de schepper van iedere ervaring zelf. De ziel creëert, het verstand reageert.
 9. De ziel vormt het denkbeeld, de geest schept, het lichaam ervaart. De ziel reageert op de krachtigste suggestie die van de gedachte uitgaat en reproduceert deze.
 10. De ziel leidt jou naar de goede, volmaakte opportuniteiten, zodat je precies ervaart wat jij gepland hebt te ervaren. Wat jij werkelijk ervaart, dat maak jij uit.
 11. De ziel is een Meester. Al herinneren sommigen hun afkomst of erfgoed niet. Toch schept ieder ziel de situatie en de omstandigheden voor haar eigen hoogste bestemming en haar eigen meeste directe herinnering ………… voor elk moment van nu.

12.De ziel sterft nooit. De ziel incarneert keer op keer.

13.Als de ziel terugkeert in een fysieke vorm, dan kan ze een nieuwe agenda beginnen, nieuwe herinneringen ervaren, nieuwe avonturen ondernemen.

14.In de ziel zit je intuïtie. Je intuïtie zit niet in je hersenen. De intuïtie is het gehoor van de ziel. De ziel is het enige instrument dat gevoelig genoeg is om de laagste trillingen van het leven ‘op te pikken’ om die energie te ‘voelen’, om de energiegolven in het veld waar te nemen en ze te kunnen interpreteren.

15.De ziel – jouw ziel – is jouw waarheid.

12. Waar zit de ziel nu precies?

De ziel zit in tegenstelling tot de geest………overal! De ziel is overal in je en om je heen. De ziel is wat je omvat. Vaak wordt gesproken over ‘dat je lichaam het voertuig van de ziel is’ of ‘je lichaam is de tempel van je ziel’ met het accent op het lichaam. Deze uitdrukkingen helpen de mensen te laten inzien, dat zij meer zijn dan hun lichaam alleen; dat er iets ‘groters’ is dan zij.

De ziel is groter dan je lichaam! De ziel wordt niet door het lichaam gedragen, maar draagt het lichaam in zich. Het begrip aura of het menselijk energieveld waar we allemaal wel eens van hebben gehoord, is het dichtste wat er bij komt als je spreekt over de ziel.

Maar het gebied waar de ziel zich het sterkst manifesteert – ‘voelbaar is’ - is het zogenaamde etherlichaam of etherisch lichaam dat ongeveer 4 cm tot 10 centimeter buiten het fysieke lichaam uitsteekt.

13. De functie of de taak van een ziel

 1. De functie van de ziel in de mens is steeds haar verlangens aan te geven, in elke besluitvorming van de geest en niet het opleggen van haar wil aan de geest en/ of het lichaam. De functie van de geest wordt dan te kiezen uit haar alternatieven.
 2. De functie van de ziel is te Zijn in tegenstelling tot de functie van het lichaam die actie en het handelen vertegenwoordigen. De ziel is wat zij is, ongeacht wat het lichaam doet. Niet door wat het lichaam doet. De ziel geeft er niet om hoe jij je brood verdient. Je ziel is alleen geïnteresseerd in |Wie-jij-Bent| wanneer je iets doet, ongeacht wát het is.
 3. De functie van de ziel is creëren. De ziel schept hier op aarde situaties én omstandigheden voor haar eigen hoogste bestemming en haar eigen meest directe herinnering voor elk moment van nu. De ziel creëert en het verstand (de geest) reageert. De geest zal keuzes maken uit het aanbod. De ziel zal trachten duidelijk te maken dat er slechts één overweging kan meespelen wanneer je kiest, namelijk: ‘Is dit een uitspraak over |Wie-ik-werkelijk-Ben|?’ ‘Is dit een mededeling over |Wie-ik-kies-te-Zijn|?’. De ziel spreekt in je gevoel tot je. Luister naar je gevoel. Respecteer je gevoel!
 4. De taak van de ziel hier op aarde is om iets met je ziel voort te brengen. Je lichaam is daarbij het gereedschap van de ziel. Je geest is de kracht die het lichaam voort- drijft; de ‘spirit’ geeft. Wat je dus hier hebt, is een stuk gereedschap dat wordt gebruik bij het scheppen van wat de ziel verlangt …… verlangt te Zijn en verlangt om te mogen ervaren.
 5. De taak van de ziel is jou permanent er aan te herinneren |Wie-je-Bent|, zodat je vervolgens kunt kiezen |Wie-je-wenst-te-Zijn| …. vandaag, morgen of overmorgen. Vandaag ben ik chagrijnig, maar morgen ben ik vrolijk.
 6. De taak van de ziel is herscheppen, nog eens herscheppen, nog een keer …. want er doen zich allerlei situaties in ons leven voor die ons in een moeilijk parket kunnen brengen. De ziel is als het ware in ‘ontwikkeling’. De ontwikkeling van de ziel is empirisch, dat wil zeggen dat de ervaring(en) de enige bron van kennis is. De ontwikkeling van de ziel is empirisch, dat wil zeggen ‘het weten….het ervaren…. en het Zijn’.
 7. De taak van de ziel is jou te herinneren |Wie-je-werkelijk-Bent|, namelijk een individualisatie van de Goddelijke Gees; een kind van God. Door te ervaren en nog eens te ervaren, wordt de ziel er steeds aan herinnert |Wie-zij-Is|.
 8. De taak van de ziel is jou te ‘wekken’.

14. Slot

Wat is het doel van een ziel op aarde?

Wat verlangt de ziel eigenlijk?

Waarom duikt de ziel weer uit het Al op, om weer een ‘individu’ te worden?

Waarom wil de ziel dit allemaal zelf ervaren?

In het hiernamaals – Het Rijk van het Absolute – is alleen Goddelijk Licht; liefde, vreugde, blijdschap, enthousiasme, eerlijkheid ………… ….maar er is vooral Goddelijke Liefde aanwezig.

Pijn, verdriet, angst, eenzaamheid is daar niet aanwezig. Derhalve kan de ziel deze ‘duistere’ gevoelens niet ervaren in het hiernamaals. Ook het gevoel ‘verlaten zijn door God’, dat wij allemaal zo goed kennen hier op aarde, is in het hiernamaals niet aanwezig! Alleen hier op aarde kun je die ‘duistere’ gevoelens ervaren……….als je die wilt ervaren als ziel zijnde, maar het hoeft niet!
Als de ziel in het hiernamaals zegt: ‘Ik wil verdrietig zijn of pijn ervaren’, dan is dat niet mogelijk omdat er alleen maar Liefde is!

Het doel van een menselijk ziel is dan ook alles te ervaren, zodat zij alles kan zijn. De ziel weet alles wat er te weten valt; alle kennis, alle macht en alle glorie. Voor haar is niets onbekend of verstopt. Echter weten is voor de ziel niet voldoende. Het weten is conceptueel; de ‘alles-weten-theorie’. Maar dat is voor een ziel niet voldoende! De ziel streeft naar haar eigen ervaringen ………. en waar kan ze dat het beste opdoen, is hier op aarde.

‘Hoe kan een ziel verheven zijn, als zij nooit terneergeslagen is, links als zij nooit rechts is geweest? Hoe kan zij warm zijn als zij geen koud kent, goed als zijn het kwaad ontkent. Je weet van jezelf dat je vrijgevig bent, maar zolang je niets doet wat die vrijgevigheid aantoont, heb je alleen maar een concept. Een concept in je ziel zitten.

Je weet van jezelf dat je aardig bent, maar zolang je niet aardig bent voor anderen, heb je alleen maar een idee over jezelf. Dus de ziel wil haar ‘grandeur’, haar grootsheid ervaren’.

De ziel verlangt ernaar om alle individuele aspecten van Zijn Goddelijkheid te ervaren. Het wil zichzelf volledig kennen, empirisch, en zichzelf uitbreiden en ‘overnieuw’ recreëren – een alsmaar grotere versie van zichzelf worden – én de manier waarop zij dit doet, is door het Rijk van het Relatieve (de aarde) in een geïndividualiseerde vorm binnen te gaan.

De ziel verlangt er uiteindelijk naar om een God te Zijn. Om dit te kunnen ervaren zoals Jezus het heeft mogen ervaren op aarde is een ‘hulpmiddel’ geschapen; je levenswerk.

Je levenswerk is daarom een uitspraak over |Wie-jij-Bent|.

De ziel zal in het geval voor een terugkeer naar de aarde verlangen om te mogen ervaren wát zij graag zelf wil ervaren. Niet alleen om te mogen ervaren, maar veel belangrijker is te herinneren |Wie-zij-Is|, beter gezegd |Wie-jij-Bent|.

Het enige, maar toch zeer belangrijke doel van de ziel – en dat is tevens jouw eerste algemene taak hier op aarde - is daarom niet te leren (wat je feitelijke conceptueel al weet), maar te herinneren |Wie-je-Bent| én te herinneren |Wie-alle-anderen-Zijn|.

 

De geest

1. Inleiding

De menselijke geest aldus de gangbare opvatting, is een onderdeel van de mens net als de ziel – psyche - zelf. Een mens kan er niet zonder (‘de geest geven’= overlijden). Een pienter iemand wordt wel een scherpe geest genoemd. Het is wel een deel van de mens, dat uitgeschakeld kan worden door bijvoorbeeld ‘geestdodend’ werk te doen …….

De geest zou je wil of je geweten kunnen noemen. Het stelt de persoon in staat om bijvoorbeeld empathie en emoties te voelen en te uiten. Het is de bron van je ‘geestelijke en vleselijk verlangen’. In het christendom bestaat de mens uit een geest, een ziel en een lichaam. In het katholicisme wordt de geest niet van de ziel gescheiden; de ziel is van een geestelijk natuur en dit is de reden dat de ziel blijft voortbestaan. Toch wordt in de esoterische kringen aangenomen dat de ziel, de geest en het lichaam een drie-eenheid vormen en dus van nature bij elkaar horen. En dat je hier op aarde bent om iets voort te brengen. Je lichaam wordt dan gezien als het gereedschap van de ziel. En de geest is de kracht – de bezielende kracht – die het lichaam voortdrijft. Je lichaam, geest en ziel zijn één. In die zin ben jij een microkosmos in de macrokosmos; het Goddelijke Geheel of Al, de totaalsom én de essentie.

In feite zijn wij allen één energievorm, maar dan met drie onderscheiden karakteristieken!

2. Een omschrijving van de geest.

1. De geest is het submoleculaire deel van het etherlichaam; het energielichaam. Het energielichaam is de ziel, die een deel is van de Goddelijke Energie – de Levensenergie - én het Totale Bewustzijn. De ziel is een goddelijk deel van het Goddelijk Geheel, een deel van het Ene Lichaam. De geest is een ‘subdeel’ van het Goddelijk Geheel met zijn specifieke karakteristieken.

 1. De geest is een submoleculair deel, dat uit allerlei energieën bestaat, te weten gedachten en herinneringen aan gevoelens uit het verleden die opgeslagen zitten in de cellen. De ziel (onderbewuste, id, geest, etc.) is de totale som van alle gevoelens die je ooit eens hebt gehad. De geest (je celgeheugen, het verstand – niet het brein) bestaat uit herinneringen aan deze gevoelens.
 1. De geest is een substantieel deel van allerlei gevoelens die in specifieke situaties ter herinnering gebracht kan worden, om dat deel van de wens van de ziel in dit leven ter verwezenlijken. De geest zal gehoorzaam geven aan het ‘wensenpakket’ van ervaringsmogelijkheden – gigantisch menukaart – van de ziel. De geest kiest uit dit wensen-pakket een specifiek energiedeel en wel zodanig dat op een bijzondere wijze nieuwe ervaringen worden gecreëerd voor de ziel.
 2. De geest is de ‘sluier der vergetelheid’; een uniek filtersysteem dat de ziel als het ware omhult. De geest ontvangt en interpreteert alle binnenkomende informatie in iedere energievorm en activeert op deze wijze het bewustzijn; het verstand.
  De geest is ons bewustzijn dat alles kan bedenken en voelen, zich kan identificeren met van alles in en buiten onszelf.
 3. De geest is de innerlijke kracht die - jou - het lichaam voortdrijft. De geest is die aangewende energie!
 4. De geest is de ‘heerser van alle gedachten’. Alle gedachten zijn zeer subtiele, maar een uiterste krachtige energievorm, die er voor kan zorgen dat wij ‘bewust’ of ‘onbewust’ leven; als slaapwandelaar of ‘activist’ door het leven gaan.
 5. De geest is het brein in fysieke vorm! Het is de geest die ervoor zorgt dat je over je brein kunt nadenken. Zonder geest zou je niet eens weten dat het brein bestaat.
 6. De geest heeft als taak om wijsheid te tonen in allerlei zich voordoende situaties. Wijsheid staat in directe relatie tot hoger bewustzijn. Wijsheid komt voort uit het leven van de lessen die we karma hebben genoemd.
 7. De geest is de ‘verzorger’ van het lichaam. Het lichaam is niet bedoeld om bijvoorbeeld alcohol in te nemen. Het schaadt de geest. De geest gaat ‘zweven’.
 8. Karmische lessen hebben alleen te maken met de geest en liggen steeds verbonden met de geestelijke vaardigheden en geestelijke taken.

[Er bestaat niet zoiets als schuld van het karma. Een schuld is iets dat moet of zou moeten worden terugbetaald. Maar je bent niet verplicht om ook maar iets te doen. Niettemin zijn er bepaalde dingen die je wilt doen, die je kiest om te ervaren in dit leven. En sommige keuzes hangen af van – het verlangen ernaar is geschapen door – wat je eerder hebt ervaren. Dit is ongeveer het dichtst dat woorden kunnen komen bij wat de schuld van karma wordt genoemd.]

3. De geest

Waar zit de geest nu precies?

Vroeger dacht men dat de geest alleen in het hoofd zat. Wel nu, je geest zit niet in je hoofd. Je geest zit in elke cel van je lichaam.

Wat de geest wordt genoemd, is in feite een energie. Het is …. gedachte. En gedachten is een energievorm en géén ding. Je hersenen zijn een ding. Het is een fysiek, biochemisch mechanisme. Het grootste en gecompliceerdste - niet het enige mechanisme in het menselijk lichaam – waarmee het lichaam de energie van je gedachten vertaalt of omzet. Je hersenen zijn een stofwisselaar.

Je hele lichaam is een stofwisselaar. Biochemici hebben vaak opgemerkt hoe individuele cellen – bijvoorbeeld een bloedcel – hun eigen intelligentie lijken te bezitten. En dat doen ze ook.

Dus je geest zit in iedere cel en is verbonden met iedere cel. In je hersenen zitten meer cellen dan op elke andere plek, daarom lijkt het of je geest daar zit. Maar dat is alleen het belangrijkste verwerkingscentrum en niet eens het enige! Maar realiseer je dat je lichaam voor circa 98 % uit ‘ruimte’ bestaat. Dus je kunt niet concluderen dat je geest ‘overal’ aanwezig is. Maar essentieel is om te begrijpen dat de geest direct met het brein communiceert met alle lichaamscellen!

Je kunt het brein zien en aanraken, dus je weet dat het bestaat. Je kunt de geest niet zien of aanraken, dus je weet niet zo zeker wat hij is of dat hij bestaat of niet.

Het brein is de geest in fysieke vorm. Nochtans is het je geest die ervoor zorgt dat je over je brein kunt nadenken. Zonder de geest zou je niet eens weten dat het brein bestaat!

4. Wat is het algemene taak van een geest?

De geest van de mens is dat deel van hem waarmee hij ‘ik’ ervaart. Zonder de geest te kennen, is het onmogelijk ‘totaal-te-bestaan’. De drie aspecten – de ziel, de geest en het lichaam - van jou zijn in feite drie energieën. Je zou ze ook gedachte, het woord en de actie (daad, handelen) kunnen noemen. Samengevoegd – let wel – produceren ze een resultaat, binnen onze taal en begrip, dat een gevoel of ervaring wordt genoemd.

Hoe leer ik mijn geest kennen? Wie of wat ben ik eigenlijk? Wat is het bestaan, eigenlijk? Wat is vrede? Wat is welzijn? Wat is……………wie zich op deze manier zich zelf vragen stelt, opent een kanaal waardoor inzicht stroomt.
De geest heeft maar één eigenschap en dat is inzicht verwerven door zich verstandelijk te herinneren en proefondervindelijk zelf te ervaren en te voelen |Wie-het-Is|. |Wie-het-Is| zal er uiteindelijk moeten toe bijdragen tot |Wie-ik-Ben| of |Wie-ik-wil-Zijn| in dit leven; een ‘totaal-te-bestaan’ wezen. Het moeilijkste van deze lange weg naar het inzicht is het leren kennen, het leren accepteren en het leren loslaten van haar eigen specifieke karaktereigenschappen. Karaktereigenschappen die zich de loop der tijden – eeuwen - zijn gevormd en ontstaan uit herinneringen aan ‘opgeslagen’ gevoelens van de ziel.

De geest – het verstand – kan beredeneren en op allerlei manieren trachten de ware zielgevoelens van liefde, vrede, vreugde, blijdschap buiten spel te zetten, echter dat leidt niet tot het gewenste inzicht. En zal zeker niet bijdragen tot het gezamenlijke scheppingsproces, wat het leven vertegenwoordigt. Met andere woorden de ‘sluier der vergetelheid’ dient geslecht te worden.

De algemene taak van de geest is te kiezen uit het ‘alternatieve wensenpakket’ – een gigantisch menukaart – van de ziel, zodat voldaan kan worden aan de verlangens van de ziel om te zich te her-inneren en te ervaren |Wie-zij-Is|; |Wie-ik-Ben| namelijk een deel van Goddelijk LevensEnergie, |Al-Wat-Is|. Dat is wat de ziel uiteindelijk wil ervaren, te Zijn als een God en de geest zal haar hierbij dienen te ondersteunen met al zijn krachten.

5. Wat is de functie van een geest?

De ziel zal in alle omstandigheden én mogelijke situaties haar verlangen aan geven en dit niet op te leggen. De geest daarentegen legt op zijn manier een belangrijke stempel op ons leven en oefent op die manier een grote invloed uit op ons hele levensgroei; ons levenspad.

 1. Verbeelding is een functie van de geest. In de geest verbeelden wij iets, en dat begint dan een fysieke vorm aan te nemen. Hoe langer wij het ons verbeelden en hoe meer van ons het zich verbeelden, des te fysieker wordt die vorm, tot de toenemende energie die wij het hebben gegeven letterlijk in licht uiteenbarst en van zichzelf een beeld flitst in wat wij de realiteit noemen. Vervolgens zien wij het beeld en beslissen nog een keer wat het is. Zo gaat de cyclus verder. En dat is wat God het ‘Proces’ genoemd.
 2. ‘Dat is wat wij zijn. Wij zijn dat proces’.

 3. De geest streeft er meestentijds naar zijn wil aan het lichaam op te leggen, en doet dit dan ook. Evenzo probeert het lichaam de geest te controleren en slaagt daar regelmatig in.
 4. De functie van de ziel is haar verlangen aan te geven en dit niet op te leggen. De functie van de geest is te kiezen uit de aangeboden alternatieven – ‘het wensenpakket, het gigantische uitgebreid menukaart van mogelijkheden en situaties’ – van de ziel.
 5. Een functie van de geest is te reageren op de denkbeelden die de ziel vormt. De ziel creëert en het verstand (de geest) reageert. Zo ontstaat het scheppingsproces. De ziel vormt het denkbeeld, de geest schept en het lichaam ervaart. Het proces gaat dan als volgt: een denkbeeld vormen>>>scheppen>>>ervaren!
 6. Een functie van de geest is een drieledig wezen te formeren zonder zich af te scheiden van de andere delen van het wezen, zodat het uiteindelijke scheppingsproces een waar feest wordt; een vreugdevolle ervaring voor de ziel, voor de geest en het lichaam als een Goddelijke drie-eenheid. Een microkosmos in een macrokosmos.
 7. Een functie van de geest is als ‘filtersysteem’ te fungeren. Het filtersysteem is een uniek ingebouwd systeem dat voor ieder mens van toepassing is en ook tegelijkertijd een beperking inhoudt van de mens. [Thema’s als bestaande overtuigingen in de gedachte van de geest – gedachte achter de gedachte, ondersteunende gedachte - spreken boekdelen].
 1. Een functie/ taak van de geest is alert te zijn. In het aardse leven kunnen gebeurtenissen op verschillende manieren begrepen worden, waarvan er slechts één de juiste is. Wanneer de geest alert is, ziet hij wat waar is en wat niet waar is.
 2. Een functie/ taak van de geest is vertrouwen te ontwikkelen. Wanneer de geest tracht te vertrouwen te ontwikkelen zonder ook ‘wakker’ te zijn, dan ontstaat er een blindvertrouwen waardoor er ‘fouten’ gemaakt kunnen worden. Hij loopt dan kritiekloos achter een leider aan, stelt zich ondergeschikt aan een ‘hoger’ doel en offert alles op. Hij kan in de ban raken van iemand die als levenspartner kiezen en diens ‘slaaf’ worden. Iemand blind vertrouwen, is geestelijk niet zelfstandig zijn.

6. De geest = ‘De sluier der vergetelheid’

Het filtersysteem is zo ontworpen om ons te helpen te vergeten |Wie-je-Bent|, zodat wij ons steeds opnieuw kunnen herinneren |Wie-je-Bent| en dat scheppen kunnen.

Voorbeeld.

Omdat ik niet kan scheppen wie ik ben, als ik ervaar wie ik ben. Ik kan mijn lengte van 1.80 meter niet scheppen als ik al 1.80 m ben. Ik zou korter dan 1.80 m moeten zijn, of tenminste moeten denken dat ik dat ben. Dan pas kan ik beginnen te scheppen.

Onthoud, dat je alle informatie van God of de LevensEnergie ontvangt door dat uniek filtersysteem; een filter dat jij speciaal ontworpen hebt om je ertegen te beschermen dat je je te veel herinnert.

Want …..als je alles zou herinneren, zou het ‘spel’ uit zijn. Je bent hier met een speciale reden gekomen en je goddelijke doel zou verspeeld zijn als je zou begrijpen hoe alles in elkaar zit.

7. Kan de geest of het lichaam de ziel buitenspel zetten?

Jouw ziel streeft, in de algemene zin, naar dat ene verheven moment waarop jij je volledig bewust bent van haar wensen en jij je in vreugdevolle eenheid daarbij aansluit! Maar de ziel zal nimmer zijn wensen aan het bewuste fysieke deel van jou opdringen.

‘De Vader zal Zijn Zoon niet Zijn Wil opleggen. De Zoon zal de Heilige Geest niet Zijn Wil opleggen. De Heilige Geest zal jouw ziel niet Zijn Wil opleggen’.

De geest streeft er meestentijds naar zijn wil aan het lichaam op te leggen en doet dit ook. Evenzo probeert het lichaam de geest te controleren en slaagt daar regelmatig in. Het lichaam en de geest samen hoeven echter niets te doen om de ziel te controleren, want de ziel is geheel zonder behoeften – anders dan de geest en het lichaam, die door behoeften geketend zijn – en laat lichaam en geest altijd hun gang gaan!

De ziel zou ook niet anders willen, want indien de entiteit die jij bent, wil scheppen en op die manier wil weten |Wie-zij-werkelijk-Is|, dan moet dat door een bewust wilsbesluit zijn en niet door een daad uit onbewuste gehoorzaamheid.

Gehoorzaamheid is niet scheppend, en kan nooit verlossing brengen. Gehoorzaamheid is een reactie, terwijl scheppen zuivere keuze is, onopgelegd en niet vereist.

De ziel vormt het denkbeeld, de geest schept en het lichaam ervaart. De cirkel is rond. De ziel kent zichzelf dan in haar eigen ervaring. Als het haar niet bevalt wat ze ervaart of als ze een andere ervaring – om welke reden ook wenst – vormt ze gewoon een nieuw denkbeeld over de ervaring van het Zelf en komt bijna letterlijk op andere gedachten.

De drie aspecten van het Zelf zijn op generlei wijze ongelijk aan elkaar. Ieder heeft zijn functie, maar geen enkele functie is belangrijker dan de andere en ook heeft geen enkele functie voorrang. Alle drie aspecten zijn onderling gerelateerd op precies dezelfde wijze.

 • Een denkbeeld vormen – scheppen (creëren) – en ervaren.
 • Wat je bedenkt, schep je. Wat je schept, ervaar je. Wat je ervaart, bedenk je.

Als je ervoor kunt zorgen dat je lichaam iets ervaart (bijvoorbeeld welstand), zul je snel dit gevoel in je ziel hebben. Die vormt dan een nieuw denkbeeld over zichzelf (namelijk welgesteld) en presenteert de geest vervolgens een nieuw denkbeeld daarover. Uit die nieuwe gedachte ontstaat nog meer ervaring, en het lichaam begint een nieuwe realiteit als een permanente zijnstoestand te beleven.

Je lichaam, je geest (verstand, en niet je brein) en ziel zijn één! In die zin ben je een microkosmos van God, het Goddelijke of Heilige Al, de totaalsom en de essentie.

9. Je creëert onbewust alles wat je overkomt

Een kind dat door een auto wordt aangereden doordat het de straat op rende, ‘wilde’ niet overreden worden (verlangde daar niet naar, zocht het niet op, koos er niet bewust voor). De man die steeds dezelfde soort vrouw – iemand die helemaal niet bij hem past – trouwt, hoe anders ze er ieder keer ook uitziet, ‘wil’ niet steeds weer slechte huwelijken in het leven roepen (verlangt daar niet naar, zoekt het niet, kiest er niet bewust voor). Je kunt niet zeggen van iemand die zich met een hamer op zijn duim slaat, dat hij dat ‘wilde’ ervaren. Er is geen sprake van een verlangen, van een zoektocht, van een bewuste keuze.
Toch trek je die objectieve verschijnselen op een onbewuste manier aan; je creëert onbewust alles wat je overkomt; ieder persoon, plek, gebeurtenis in je leven is door jou aangetrokken – is Zelf geschapen, zo je wilt – om je van precies die perfecte omstandigheden te voorzien, de perfecte mogelijkheid, die je nodig hebt om te ervaren wat je op dat punt in je ontwikkeling wenst te ervaren.
Er kan niets gebeuren wat niet tegelijkertijd de perfecte kans is om iets te helen (uit een verleden), iets te scheppen of iets te ervaren (uit een verleden) wat jij (de ziel) verlangt te helen, scheppen of ervaren, zodat je zijn kunt |Wie-jij-werkelijk-Bent|. Daarom kun je ervan uitgaan dat alles wat je nu overkomt perfect is, want niets in Gods Wereld kan imperfect zijn.

Het ontwerp van jouw leven – de mensen, de plaatsen en de gebeurtenissen – zijn perfect geschapen door de perfecte schepper van de perfectie zelf: door jou. En door God … in jou, als jou of via jou. In dat gezamenlijke scheppingsproces kunnen wij bewust of onbewust samenwerken. Je kunt wetend of onwetend door het leven gaan. Je kunt je weg slapend of wakker afleggen. Het is jouw keuze. Het is een vrije keus.

10. Wat maakt het dan zo moeilijk allemaal?

De geest?

Als al je beslissingen de beslissingen waren die je geest nemen wil, dan was het allemaal erg simpel. Als je zou luisteren naar de zuivere geest - jouw ziel - in jou, dan zouden alle besluiten makkelijk genomen kunnen worden en dan zouden de gevolgen alleen maar vreugde brengen. Omdat …………..de keuzes van de ziel altijd de hoogst keuzes zijn. Ze hoeven niet te worden herzien. Ze hoeven niet geanalyseerd of geëvalueerd te worden. Ze moeten gewoon opgevolgd worden, uitgevoerd worden. Maar, ……. je bent niet alleen je ziel. Je bent een drieledig wezen van lichaam, ziel en geest. Dat is zowel je glorie als je wonder. Want veel van je besluiten worden op alle drie niveaus tegelijkertijd genomen, en die zijn lang niet altijd met elkaar in overeenstemming. De vraag is dan wie de ‘overhand’ heeft.


Vaak wil je lichaam dat je het ene besluit neemt, terwijl je ziel iets anders zoekt en je geest naar weer iets ander verlangt. Als je tot een zinvolle besluitvorming die vreugde brengt, wilt komen, dan dien je vanuit deze drie verschillende aspecten – ziel, geest en lichaam – gezamenlijk te kiezen en niet alleen vanuit één van deze drie aspecten.

Friedrich Nietzsche heeft eens gezegd: ‘Menigeen vindt zijn hart pas als hij zijn hoofd heeft verloren’.

--

Hans heeft ook een nieuw boek uitgebracht: Het drieledig wezen
Is te bestellen op www.hetnieuweinzicht.nl

 

INHOUD van het boek ‘Het drieledig wezen’

Dankbetuiging…………………………………………………… 5

Voorwoord……………………………………………………….. 6

Indeling van het boek:

 1. Het ontstaan van een ziel………………………………. 8

Hoe zijn zielen eigenlijk ontstaan? Bestaat er zoiets als een menselijk ziel? Heeft alles een ziel? Zijn alle zielen in een keer geschapen? Het aantal zielen, beperkt of onbeperkt? Wat is het verschil tussen ‘oude’ en ‘jonge’ zielen? Bestaat er zoiets als zielsverwantschap? Vorige levens? Herkenning van vorige levens.

2. Het doel van een menselijke ziel…………………….. 13

Inleiding. Wat zijn de algemene opvattingen over een ziel? Een omschrijving van een ziel. Het ‘Ying-Yang’ principe. De bijzonder eigenschappen en kenmerken van een ziel. Waar zit de ziel nu precies? Wat is het doel van een ziel op aarde? Waarom wil de ziel dit allemaal zelf ervaren? De functie en de taak van een ziel. Het levenswerk van een ziel.

 1. De ziel en haar ontwikkeling tijdens het leven…. 25

Ontwikkeling van de ziel. Keuzes en beslissingen. De vijf natuurlijke emoties. Wat is de ‘beste’ keuze? Verwerking van de binnenkomende gegevens. ‘Buiten zinnen’. Wat is dan de hoogste keus? De ziel begrijpt wat het verstand niet kan bevatten. In-het-Nu-Zijn. Het hart is de brug tussen de geest en de ziel. Hoe kun je gemeenschap hebben met God? Bewustzijnsverruiming. Het ‘voeden ’van je ziel. Volg ik mijn hoofd of durf ik mijn hart te volgen? Niet alle gevoelens zijn ware gevoelens.‘Goed’ gevoel. Brede gehanteerde richtlijnen van een ziel. Waarom heeft God ons niet direct zo geschapen, zodat wij….Waarom doorgaan met dit leven?

 1. De communicatie van een ziel………………………… 40
 2. De communicatie van een ziel. Hoe weet ik nu dat ik met God communiceer en niet met mijn eigen verbeelding? Met wie communiceert God? Als ik zeker wist dat ik sprak met God… Ik had met het communiceren met God anders voorgesteld. Hoe communiceert de ziel? Het scheppingsproces. Beslissingen en ‘mis-communicatie’. Kan het

  lichaam of de geest de ziel ‘ex-communiceren? Hoe kan ik beter naar mijn ziel luisteren? Hoe kan ik dat doen? ‘Afstemmen’ op de ziel. Meditatie. Elke dag mediteren? Wetenschappelijke bewezen resultaten van mediteren. Bidden helpt dat? Gedachtecontrole is de hoogste vorm van gebed. Het juiste gebed. God zendt een bericht, hoe?

 3. Op zoek naar de geest………………………………...... 55
 4. Inleiding. De omschrijving van een geest. Een wetenschappelijke omschrijving van de geest. De geest, waar zit de geest nu precies? Wat is de algemene taak van een geest? Wat is de functie van een geest? De geest; de sluier der vergetelheid. Kan de geest of het lichaam de ziel buitenspel zetten? Gezondheidsproblemen. Elke ziekte wordt eerst in de geest geschapen. Je creëert onbewust alles wat je overkomt. Wat maakt het dan zo moeilijk allemaal? Alle slechte dingen die ons overkomen zijn het gevolg van onze eigen keuzes. Wat je doet, moet je oprecht doen. Het scheppingsproces. Leven is een schepping, geen ontdekking. Hoe krijg ik mijn leven weer opgang? Klinkt logisch, maar niet gemakkelijk. Ondersteunende gedachten veranderen. Hoe verander je nu de ondersteunende gedachte? Nieuwe gedachten. Opvoeding. Wat gebeurt er met de geest als je dood gaat?

 5. Het lichaam…………………………………………………..79
 6. Inleiding. Het menselijke lichaam. Wij bestaan uit energie. De energie van een cel. Levensenergie. De wetenschap. De wisselwerking tussen lichaam en geest. Yoga-therapie. Verlichting. Transcendente meditatie. De functie van het lichaam. Wat is de reden dat je een lichaam hebt genomen? Het menselijke energieveld of aura.

 7. Reïncarnatie…………………………………………………..89
 8. Inleiding. Wat betekent reïncarnatie? Is reïncarnatie een geloof? Aangename kanten? Reïncarnatie beleven; hoe? Betekenis van reïncarnatie in je dagelijks leven. Herinneringen aan vorige levens. Wat zegt de Bijbel over reïncarnatie? Waarom reïncarneren wij? Het rad van wedergeboorte. Kosmisch rad. Bestaat er zoiets van schuld of boete

  doen? Beslissen wij zelf wanneer wij willen terugkeren? Reïncarnatie; hoe geschiedt dat? Reïncarnatie; moeten we telkens weer helemaal opnieuw beginnen? Krijgen we dan nooit rust? Reïncarnatie voor uitverkorenen? Waarom doorgaan? Wordt het leven dan nooit een beetje gemakkelijker?

 9. De dood, de hereniging met het AL ………………….105
 10. Inleiding. Wat is de ‘dood’ nu eigenlijk? Sterven? Hereniging? Wat gebeurt er als je dood gaat? Over het leven ná dit leven. De hel of vagevuur. Maar als de hel niet bestaat, maar als ik toch de hel ervaar, wat maakt het dan in hemelsnaam uit? Satan of de duivel? Als de hel niet bestaat, wat gebeurt er dan werkelijk in het hiernamaals? Blijven we op het zelfde bewustzijnsniveau op het moment dat we sterven? ‘Bijna-doodervaring’. Wanneer en waarom verlaat de ziel het lichaam? Vindt er een soort evaluatie plaats, een terugblik na de dood? ‘Sluier der vergetelheid’. Reïncarnatie en de geschiedenis van de Kerk.

 11. Overtuigingen over God en het Leven……………….122
 12. Inleiding. Wat is het doel van menswording? Alle gedragingen worden gecreëerd door overtuigingen. Hoe komt dat de geschiedenis zich steeds blijft verhalen? Een zeer bijzondere spirituele overtuiging. Het kernprobleem van overtuigingen. Transcenderen.

 13. Overtuigingen………………………………………………. 130

Inleiding. Wat zijn overtuigingen? Waar komen overtuigingen vandaan? Waar komen deze overtuigingen vandaan? Overtuigingshiërarchie of – ladder. Het principe van de werking van overtuigingen. Hoe kunnen we de spirituele over-tuigingen veranderen? En hoe doen we dat? Beschikken wij over de ‘juiste’ kracht?

 

Hans Zevenboom
www.millennium-visie.org [info@millennium-visie.org]
www.hetnieuweinzicht.nl

www.nieuwespiritualiteitforum.com


 

 


 


View My Stats