Nieuws Proefdierindustrie


balk2.jpg (42734 bytes)University of Utah Lab Undercover Investigation


Zijn proefdieren nog steeds essentieel voor biologisch onderzoek?

Future Science Group (FSG) kondigde de publicatie aan van een nieuw artikel in Future Science OA, dat het gebruik van proefdieren in wetenschappelijk onderzoek belicht. Het gebruik van dieren voor wetenschappelijk onderzoek is een bron van regelmatige debatten en het is niet eenvoudig om een duidelijk beeld te geven van de werkelijke behoefte eraan.

Lees verder


Radio - Onnodig veel proefdieren gedood

Het aantal dierproeven is vorig jaar voor het eerst in jaren weer gestegen. De Voedsel en Warenautoriteit meldt dat er vorig jaar ruim 590.000 tests zijn gedaan. Maar er worden ook nog eens 440.000 proefdieren gedood zonder dat er een proef wordt gedaan. De Partij voor de Dieren wil opheldering van minister Edith Schippers van Volksgezondheid.

Link


Nieuwe Gepubliceerde EU-richtlijn inzake de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt

Richtlijn 2010/63/EU, betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, is gepubliceerd en is beschikbaar op het web (PDF).

Lees verder

Eric van Staalduinen


Aantal proefdieren daalt nauwelijks

Het aantal proefdieren in Europa is de afgelopen jaren nauwelijks gedaald. Een rapportage van de Europese Commissie stelt dat in 2008 maar liefst twaalf miljoen dieren werden ingezet voor onderwijs en onderzoek.

Lees verder


De EU herziet de wetgeving om dieren die worden gebruikt in
wetenschappelijke experimenten beter te beschermen

Het Europees Parlement heeft de herziening goedgekeurd van de wetgeving inzake dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. De herziene wetgeving, door de Commissie voor het eerst voorgesteld in 2008, zal een betere bescherming bieden aan dieren die nodig blijven voor onderzoek en veiligheidsproeven. Tevens zal de nieuwe richtlijn er sterk toe bijdragen dat het aantal dieren dat in experimenten wordt gebruikt tot een minimum wordt beperkt en dat waar mogelijk alternatieven worden gebruikt. Tegelijk zal ze zorgen voor gelijke voorwaarden voor bedrijven in de EU en zal ze de kwaliteit van het onderzoek in de EU verbeteren.

Europees commissaris voor Milieu Janez Potocnik verklaarde in dit verband het volgende: "Met de stemming van vandaag is een einde gekomen aan een lang onderhandelingsproces, dat de gevoeligheid en het belang van de onderwerpen in kwestie duidelijk heeft aangetoond. Toch was iedereen het erover eens dat het essentieel is om de situatie van dieren die noodzakelijk blijven voor wetenschappelijk onderzoek en veiligheidsproeven te verbeteren, en tegelijk onderzoek op hoog niveau te handhaven en meer aandacht te besteden aan het zoeken van alternatieven voor dierproeven. Weldra zullen de EU-normen inzake het welzijn van proefdieren de strengste ter wereld zijn."

Strengere normen

Met de herziening van Richtlijn 86/609/EEG streeft de Commissie naar de versterking van de EU-wetgeving inzake de bescherming van dieren die voor experimentele doeleinden worden gebruikt. Tot de belangrijkste wijzigingen in dit verband behoren de vereiste om voorafgaand aan het verlenen van toelating voor projecten waarbij dieren worden gebruikt, een ethische beoordeling uit te voeren, alsook aangescherpte normen voor huisvesting en verzorging.

De nieuwe richtlijn heeft betrekking op dieren die voor onderwijs en opleiding en fundamenteel onderzoek worden gebruikt. Ze is van toepassing op alle levende niet-menselijke gewervelde dieren en bepaalde andere soorten die pijn kunnen voelen. De nieuwe richtlijn beperkt het gebruik van niet-menselijke primaten en voert ook een verbod in op het gebruik van mensapen in wetenschappelijke procedures. Alleen indien het voorbestaan van de soort zelf op het spel staat of bij een onverwachte uitbraak van een voor mensen levensbedreigende of gezondheidsondermijnende ziekte, kan een lidstaat uitzonderlijk toelating verlenen voor het gebruik ervan.

Betere bescherming voor proefdieren

Momenteel is het niet mogelijk het gebruik van dieren voor veiligheidsproeven of biomedisch onderzoek volledig stop te zetten. Met de herziening wordt daarom beoogd te verzekeren dat dieren alleen worden gebruikt wanneer er geen alternatieven voorhanden zijn. Het gebruik van proefdieren moet gerechtvaardigd zijn en de verwachte voordelen moeten opwegen tegen het leed dat de dieren wordt berokkend. De nieuwe richtlijn zorgt er eveneens voor dat de dieren passende verzorging en een geschikte behandeling krijgen, zoals voldoende ruime kooien en een omgeving die is aangepast aan elke soort. De naleving van deze bepalingen zal systematisch worden gecontroleerd.

Voor het eerst wordt het wettelijk verplicht voor alle projecten toelating te vragen. Instellingen die dieren willen fokken, leveren of gebruiken, moeten toelating voor hun activiteiten krijgen. Personeel dat met dieren werkt, moet voldoende geschoold en opgeleid zijn en moet daarnaast ook zijn bekwaamheid aantonen alvorens het zonder supervisie met dieren mag werken.

Op zoek naar alternatieven

Het beginsel van de drie V's (vervangen, verminderen en verfijnen van dierproeven) is stevig in de nieuwe wetgeving verankerd. De Commissie steunt nadrukkelijk inspanningen om te zoeken naar alternatieven voor dierproeven. Waar geen alternatieven voorhanden zijn, dient het aantal gebruikte dieren te worden verminderd of moeten de testmethoden worden verfijnd om de dieren zo min mogelijk leed te berokkenen. Om de ontwikkeling van alternatieven te stimuleren, is in de nieuwe richtlijn bepaald dat op het niveau van de Europese Unie een referentielaboratorium wordt opgericht. Dit laboratorium wordt verantwoordelijk voor het coŲrdineren en bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van alternatieven voor procedures met dieren en zal het werk van het Europees Centrum voor de validatie van alternatieve methoden (CEVMA) voortzetten. De lidstaten moeten aan deze cruciale activiteit bijdragen door geschikte gespecialiseerde en gekwalificeerde laboratoria aan te wijzen en voor te dragen, alsook door op nationaal niveau werk te maken van de bevordering van alternatieve methoden.

Toepassing van de nieuwe wet

De lidstaten hebben 24 maanden de tijd om nationale wetgeving ter omzetting van de richtlijn goed te keuren en te publiceren. De nieuwe richtlijn treedt in werking op 1 januari 2013.

Voor nadere informatie:

De website van de Commissie over laboratoriumdieren: Link


De dierproeven van Piet Borst

De volstrekte gewetenloosheid van zulke figuren als Piet Borst blijkt ook uit het volgende.

Link

Piet Borst is al vele jaren lid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij en maakt deel uit van de redactieraad van het verenigingsorgaan. In zijn columns in de wetenschapsbijlage van NRC Handelsblad ageert hij regelmatig tegen alternatieve geneeswijzen.

Link


Groningen stopt definitief met kattenexperimenten!

Na de primaten en de honden worden nu ook de katten in de ban gedaan als proefdier aan de Universiteit van Groningen.

Link


Animal experiments - Stop animal testing

For more than 20 years, Odessa Animal Control in Odessa, Texas, has been selling cats to Texas Tech University Health Sciences Center (TTUHSC) for use in cruel medical training exercises. In the exercises, hard plastic tubes are repeatedly forced down cats' throats and needles are stabbed into their chests; the animals are then killed. SIGN THIS PETITION PLEASE!:

Link


Protest in Puerto Rico Against Bioculture Laboratories

In front of the legislature of Puerto Rico. We oppose Bioculture Laboratories building a monkey breeding facility in Guayama, Puerto Rico. Its purpose is to breed monkeys to import to the US for experimenting and torturing. Animal experiments are ineffective. Animals and humans are biologically different. We have not found cures to cancer or aids. Animal testing is a waste of money and inaccurate! We need to progress and use alternative testing like in-vitro, molecular science, human tissues, cadavers and more.


Proefdierindustrie verspilt miljoenen euro's

450.000 proefdieren zinloos gefokt en gedood

De proefdierindustrie verspilt miljoenen euro's. In 2008 werden ruim ťťn miljoen proefdieren gefokt, waarvan 455.884 zijn gedood omdat ze overbodig waren. Naast onnodig veel dierenlevens, kost deze verspilling de proefdierindustrie jaarlijks minstens twee miljoen euro. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde Zo doende 2008, het jaaroverzicht over dierproeven en proefdieren, uitgegeven door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).

In 2008 zijn ruim 450.000 proefdieren overbodig gefokt en gedood. Dit is een toename van 14% ten opzichte van 2007. 'De nonchalance waarmee in deze industrie wordt omgegaan met dierenlevens is schandalig', vindt Marja Zuidgeest, directeur van Proefdiervrij. Naast veel dierenlevens verspilt de proefdierindustrie jaarlijks ook nog eens miljoenen euro's. 'Al die miljoenen kunnen ook zinvol worden geÔnvesteerd in de ontwikkeling van proefdiervrije technieken', aldus Zuidgeest. Proefdiervrije technieken zijn veelal betrouwbaarder, goedkoper en leveren sneller resultaten op.

Eerdere pogingen om deze misstand bij de regering aan te kaarten, hebben niet tot maatregelen geleid. Minister Klink vindt dit een normale bedrijfsvoering en schuift de verantwoordelijkheid af op de proefdierindustrie. Proefdiervrij is van mening dat zowel de minister als de proefdierindustrie hun verantwoordelijkheid moeten nemen om het zinloos doden van proefdieren tegen te gaan. Zij moeten meer investeren in onderzoek naar en de ontwikkeling van proefdiervrije technieken.

Proefdiervrij
Proefdiervrij is de grootste vereniging in Nederland die specifiek opkomt voor de belangen van proefdieren en die streeft naar het vervangen van dierproeven. Om deze ontwikkeling meer kracht bij te zetten is Proefdiervrij haar eigen Fonds proefdiervrije technieken gestart. Dat is hard nodig, want in 2008 zijn er in Nederland 578.123 proefdieren gebruikt. Proefdiervrij houdt kansen om vervanging van dierproeven te bevorderen scherp in het vizier en speelt hierop in met communicatiecampagnes. Hierin richt de vereniging zich zowel op het publiek als op de partijen die verantwoordelijk zijn voor het proefdiergebruik.

Wij vinden het tijd voor proefdiervrije technieken.
www.proefdiervrij.nl


Laatste oproep om miljoen proefdieren te helpen

EU ministers onderhandelen op dit moment over het lot van miljoenen proefdieren. Het is aan ons of dit voorstel ten gunste van de dieren zal zijn.

Link


Verbeterde pijnstilling bij proefdier en patiŽnt

Mathieu Sommers, dierenarts binnen het Centraal Dierenlaboratorium, beschrijft in zijn proefschrift verschillende methoden om het welbevinden van proefdieren tijdens pijntesten te verbeteren. Deze pijntesten worden uitgevoerd om nieuwe, betere pijnstillers te vinden voor patiŽnten met (chronische) pijnklachten. Hij laat zien dat veel pijntesten onder narcose kunnen worden uitgevoerd in plaats van bij wakkere proefdieren. Deze alternatieve benadering verbetert het welzijn voor het proefdier en vermindert het proefdiergebruik. In het biomedisch onderzoek staan de 3V's centraal: vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven. Deze moeten in het bijzonder bij pijnonderzoek aandacht krijgen. Het onderzoek van Sommers bevestigt dat onder narcose de pijnverwerking in ruggenmerg en hersenen in onderlinge samenhang, uitstekend kan worden bestudeerd (verfijning). Daarnaast kan onder narcose met functionele MRI bij proefdieren de relatie tussen pijnverwerking en hersenactiviteit met minder dieren vastgesteld worden (vermindering). Deze resultaten kunnen vergeleken worden met functionele MRI-resultaten van pijnpatiŽnten. Dit vergemakkelijkt de vertaalslag van proefdier naar pijnpatiŽnt en zal op termijn de behandelingsprognose voor patiŽnten met postoperatieve of chronische pijn verbeteren.


Partij voor de Dieren wil af van overtollig proefdiergebruik

Jaarlijks meer dan 400.000 ‘in voorraad’ gefokte dieren gedood; Esther Ouwehand neemt polshoogte bij proefdierfokker Harlan

De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan het fokken en doden van overtollige proefdieren. In Nederland worden jaarlijks meer dan 400.000 dieren ‘in voorraad’ gedood in fokkerijen en laboratoria: dieren die wel zijn gefokt in het kader van dierexperimenteel onderzoek, maar die nooit in een dierproef worden gebruikt. De Partij voor de Dieren vindt het onbestaanbaar dat dit hoge aantal slachtoffers van dierproeven niet wordt aangepakt door de overheid. Het aantal proefdieren dat ‘in voorraad’ wordt gedood komt bovenop het aantal dieren dat daadwerkelijk wordt gebruikt in experimenten. De afgelopen jaren is hun aantal explosief gestegen. Daarmee is het totaal aantal dieren dat gebruikt wordt in het kader van dierexperimenteel onderzoek veel hoger dan de overheid wil doen geloven. Het ministerie van VWS en de Voedsel en Warenautoriteit, het orgaan dat belast is met het toezicht op dierproeven, communiceren dat in Nederland ‘slechts’ zo’n 600.000 dierproeven per jaar worden verricht. Zij stellen daarbij dat het aantal dierproeven in Nederland langzaam afneemt. Wat zij er niet bij vertellen, is dat sinds 2005 het totaal aantal dieren dat voor dierproeven wordt gefokt en gedood weer veel hoger ligt dan de jaren ervoor. Waar het gemiddelde in de jaren 2002-2004 op 880.000 stond, werden in 2005, 2006 en 2007 steeds rond de 1 miljoen dieren opgeofferd in het kader van dierproeven. Redenen voor het overschot aan proefdieren zijn volgens wetenschappers dat zij voor hun onderzoek alleen gebruik willen maken van dieren met een bepaald geslacht of van dieren met een bepaalde leeftijd. De dieren die overblijven worden afgemaakt. Een andere belangrijke oorzaak is gelegen in de toegenomen genetische manipulatie: het proces om ťťn genetisch gemanipuleerde diersoort te creŽren, kost talloze dieren het leven. In antwoord op eerdere vragen van Kamerlid Esther Ouwehand stelde minister Klink van VWS dat het aantal overtollige proefdieren uit zichzelf tot het minimum beperkt zou blijven als resultaat van een efficiŽnte bedrijfsvoering in proefdierfokkerijen en laboratoria. Nader onderzoek naar deze problematiek vond hij dan ook niet nodig. De Partij voor de Dieren wil wel meer zicht op de processen die leiden tot de dood van zoveel overbodige proefdieren. Esther Ouwehand brengt daarom morgen, dinsdag 28 juli, om 13.00 uur een werkbezoek aan proefdierfokker Harlan in het Limburgse Horst. Zij zal zich daar o.a. laten informeren over de manier waarop de fokker aan de vraag naar (specifieke) proefdieren voldoet en hoe de overschotten tot stand komen. Esther Ouwehand: “De dood van meer dan 400.000 overtollige proefdieren per jaar is onacceptabel. Zonder maatregelen zou dit aantal de komende jaren zelfs nog sterk kunnen stijgen. De minister můet ingrijpen. “

 

 

 


View My Stats