Nieuws  PROCES-MILLECAM


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


HOOFDROL ALJE KAMPHUIS IN PROCES-MILLECAM: OOK DAT NOG !
IN CONTEXT: HET WARE MILLECAM-VERHAAL ?
DE WESTEROUEN VAN MEETEREN-TAPES
Door Frank Eeken, 6 juni 2009
-
Sylvia Millecam: "Mijn ouders hoorden niet bij een partij of stroming, maar hadden wel een motto: Kijk niet onnodig tegen mensen op en kijk vooral niet op mensen neer. Kunnen ze moeilijk praten, hebben ze geen geld, rare kledingkeuzes, dat maakt niet uit. Je moet naar het hart kijken. Het grote gevoel van gelijkwaardigheid van alle mensen ligt voor mij aan de basis van mijn leven" (Interview SP Tribune 5/97 --Klik hier--)
-
MODERNE KRUISTOCHT O.B.V GELOOF: EEN VOORBEELDCASUS ?
In 1994 maakte Alje Kamphuis, als regisseur bij het KRO-Tv-programma Ook dat Nog!, kennis met Nederlands comédienne en -presentatrice Sylvia Millecam, die op 20 augustus 2001 overleed in het UMC Sint Radboud ziekenhuis in Nijmegen aan de gevolgen van borstkanker na een behandelingstraject door reguliere- en alternatieve behandelaars waaronder het helderhorende-, voelende-, ziende- en wetende-medium Jomanda. In het NOS-journaal diezelfde dag zei Ook dat nog-collega Alfred van den Heuvel het te betwijfelen dat Sylvia Millecam is gestorven aan kanker. Sylvia Millecam werd begraven op de begraafplaats Westgaarde in Amsterdam. Op de rouwkaart stond o.a.: "Zij wilde zichzelf zijn. En was dat ook". Op 1 september 2001 creeerde actualiteitenrubriek NOVA een uitzending: "Vergeefse tocht Sylvia Millecam langs alternatieve genezers". Het leidde tot maatschappelijke onrust en sfeer van rellerigheid jegens Jomanda en alternatieve geneeswijzen. Naar aanleiding van NOVA wilden op 6 september 2001 een aantal medisch gespecialiseerde advocaten onder aanvoering van P.A.M.M. Dingemans uit Ulvenhout dat het Openbaar Ministerie actie zou ondernemen tegen Jomanda. Strafrechtelijke vervolging. De publiekelijke discussie wat verder opwarmen. Advocaat W.G. Verkruisen: "Iedereen dacht aanvankelijk dat Jomanda een onschuldig soort kermisattractie was. Maar de nar is zichzelf gaandeweg te serieus gaan nemen en is op de troon geklommen. Het recht moet haar nu weer van die troon afhalen. Zij en haar adviezen zijn gevaarlijk geworden" (Telegraaf, 6-9-2001).
-
Vervolgens zei Minister (van 1994-2002) van Volksgezondheid Els Borst-Eilers (D'66) in een debat in de Tweede Kamer (12-09-2001) dat de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) actiever diende in te spelen op "signalen uit de samenleving" over praktijken van eventuele kwakzalvers. In overleg met de minister kwam "een nieuwe aanpak" van de IGZ tot stand (Telegraaf, 13-09-2001). De IGZ startte een oriënterend onderzoek en wilde nagaan hoe Jomanda precies haar cliënten behandelt. Hield Jomanda patienten moedwillig weg bij reguliere-artsen ? Het onderzoek was gebaseerd op "verontrustende berichten in de media" aldus Inspecteur-generaal prof.dr. J. Herre Kingma, terwijl de minister na afloop van het debat in de Tweede Kamer had gezegd "harde afspraken over Jomanda" te hebben gemaakt met Kingma. Het oriënterend onderzoek (Augustus - December 2001) werd echter afgeblazen door hetzelfde Ministerie van VWS, die Jomanda mededeelde: "We hebben de zaak stil gelegd, en het hoe, wat en waarom, dat kunnen wij u niet vertellen" (Bron: column H. de H. van Rooijen). Jomanda werd 'vrijgesproken'.
-
Maar omdat de 'alarmerende en verontrustende media-berichtgevingen' aanhielden ----volgens Herre Kingma terwijl die media-berichtgevingen o.a. afkomstig was van hemzelf toen hij in NOVA (19-12-2001) verkondigde: "Jomanda is gevaarlijk"---- besloot Herre Kingma willens en wetens, omdat de IGZ formeel geen bevoegdheid heeft voor een officieel onderzoek naar praktijken van alternatieve genezers, te samen met o.a. inspecteur Menso Westerouen van Meeteren een uitgebreid officieel tweede vervolg-onderzoek te starten in 2002 naar de rol van de diverse reguliere- en alternatieve-hulpverleners in de ziektegeschiedenis van Sylvia Millecam met als uitgangspunt "het totaal van de geleverde zorg" en met als afgeleid doel: "in hoeverre de burger in Nederland voldoende veilig gebruik kan maken van niet-reguliere gezondheidszorg". De IGZ had de geloofsovertuiging dat er een verband zou bestaan tussen Jomanda's werk en gezondheidsschade bij haar patiënten (met de nadruk op het meervoud) en de IGZ zou meer schade willen voorkomen (NRC Handelsblad, 'Jomanda deed niets strafbaars', 20-12-2001). De alternatieven zouden de reguliere-diagnose kanker hebben tegengesproken en zouden haar keuze, voor (uiteindelijk) enkel alternatieve geneeswijzen, hebben beinvloed. Sylvia Millecam zou zich hebben laten ompraten m.n. door Jomanda om geen (levensreddende) reguliere therapie te volgen. Herre Kingma: "Wij hebben nu eenmaal te maken met een samenleving waarin zieken of zij die dat denken te zijn, niet altijd even rationeel denken" (Dagblad Trouw, 14-10-2002, 'Nederland paradijs voor kwakzalvers').
-
Bij Herre Kingma zelf werd uitgezaaide darmkanker geconstateerd. Na een ziekteperiode van ruim zes maanden hervatte Kingma al z'n verantwoordelijkheden als Inspecteur-Generaal rond Oktober 2003. Het IGZ-onderzoek resulteerde op 17-02-2004, rond de verschijning van de omstreden film 'The Passion of the Christ', in het rapport 'De zorgverlening aan Sylvia Millecam - een voorbeeldcasus', opgesteld: "met grote nauwkeurigheid niet voor de betrokkenen maar voor de overheid en dus voor alle Nederlanders" *. De IGZ: "De Inspectie moet zich natuurlijk houden aan de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur. Eén van de meest belangrijke beginselen is het beginsel dat een overheidsorgaan zorgvuldig moet optreden tegenover de burger". Het rapport, met daarin o.a. de ziektegeschiedenis van Sylvia Millecam, werd op 17-02-2004 persoonlijk door cardioloog Kingma, die al jarenlang lid is van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VTDK), gepresenteerd aan Nederland en toegelicht in het NOS-journaal en in NOVA, zonder dat de nabestaanden hiervan op de hoogte waren gesteld. Het IGZ-rapport over BN'er Sylvia Millecam was tevens online op internet gepubliceerd terwijl de partner van Sylvia Millecam, Nol Willemsen, geen idee had dat het IGZ-rapport klaar was. De openbaring van het IGZ-rapport leidde aanzettend tot nog meer maatschappelijke onrust en een nog grotere sfeer van rellerigheid jegens Jomanda en alternatieve geneeswijzen.
-
Eerder voor publicatie van het IGZ-rapport, in November 2002, was een niet-BN'er, baby Charlotte Floor van 7 maanden oud, overleden in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC). Uit een extern onderzoek-rapport bleek dat er in het ziekenhuis sprake was van management-wanorde en een medisch fout bij een operatie waardoor het patientje was overleden, terwijl het ziekenhuis een verklaring van een natuurlijke dood had afgegeven. Het rapport werd in eerste instantie aan de IGZ en niét aan de ouders gegeven. Kingma zei over deze zaak: "Bovendien hadden de ouders van de baby deze conclusies uit het onderzoek direct moeten krijgen" (NOVA, 25-11-2002). Eerder voor publicatie van het IGZ-rapport over BN'er Sylvia Millecam, in 2003, iu het radio-programma 'Met het oog op morgen' (11-07-2003, NOS), over de vraag waarom artsen niet via de media mogen speculeren over oorzaak en gevolg van zieke Bekende Nederlanders, noemde Kingma de psychiaters en psychologen, die zich hadden uitgelaten via de media over de zaak-Volkert van der G.: de verdachte van de moord op Pim Fortuyn, "onprofessioneel" en hun gedrag "laakbaar" en de IGZ beloofde toen dat indien psychologen zich in de toekomst zouden uitlaten over het ziektebeeld van iemand, zonder diegene te hebben gezien, ze zouden kunnen rekenen op tuchtrechterlijke maatregelen.
-
De publicatie van het Millecam-rapport op internet zou tegen de zin en keuze zijn geweest van inspecteur Menso Westerouen van Meeteren. Was er iets of iemand in z'n omgeving die hem ompraat / beinvloed had ? Volgens het IGZ-rapport hadden, in grote oordelende lijnen, alle reguliere-behandelaars zich bij de behandeling van Sylvia Millecam keurig gedragen: "professioneel juist gehandeld", met hier en daar een op- of aanmerking, en alle alternatieve genezers kregen het kritisch zwaar te verduren. Het IGZ-rapport: "Het laat zich aanzien dat de keuze van Sylvia Millecam voor 'niet-regulier' in hoge mate beïnvloed werd door verkeerde adviezen en ongefundeerde uitspraken van alternatieve behandelaars. Pregnant is in dat kader het optreden van het genezend medium Jomanda". In Oktober 2004 deed Herre Kingma ---bekend in de media als 'vriend van de farmaceutische industrie' (Organon)--- aangifte bij het Openbaar Ministerie (OM) met als doel Jomanda strafrechtelijk te laten vervolgen, als voorbeeld-casus, o.a. wegens het vermoeden van een geweldsdelict. Inspecteur Kingma zei te hopen dat het OM tot vervolging zou overgaan, omdat Jomanda geen moeite zou hebben gedaan om Sylvia Millecam terug te brengen naar het reguliere circuit.
-
Jomanda: "Sylvia wilde iets in beweging zetten hier in Nederland en dat is haar gelukt, maar niet op de manier zoals ze dat zelf had gewild" (Dagblad de Limburger, 21-02-2004, 'Heksenjacht is niet terecht'). In het Algemeen Dagblad (31-08-2001) vroeg psychiater Rigo van Meer zich af hoe een intelligente sprankelende vrouw, als Sylvia Millecam, zich door een stelletje kwakzalvers heeft laten foppen. Of anders en misschien realistischer gesteld: hoe een intelligent sprankelend Nederland zich door een stelletje kwakzalvers heeft laten foppen ? Een alternatieve-kruistocht onder bezielende en inspirerende leiding van enkele hogepriesters en schriftgeleerden met een reguliere-geloofsovertuiging ? Met als gevolg de huidige lopende strafzaak-Millecam.
-
ALJE KAMPHUIS: EEN OPRECHT PORTRET
Begin 2006, een week voordat drie alternatieve artsen die Sylvia Millecam hebben behandeld zich moesten verantwoorden voor het medisch tuchtcollege, verscheen de biografie 'Sylvia Millecam op gevoel' * (prijs: e 17,50) over Sylvia's (liefdes)leven, haar carrière, haar geloof (in alternatieve geneeswijzen), haar angsten en hoe zij is omgegaan met haar ziekte. Auteur Alje Kamphuis: "Ik schrijf liever iets waardoor mensen kunnen meevoelen en zelf hun mening kunnen vormen. Ik wilde een oprecht portret maken". Voor het boek heeft Kamphuis diverse betrokkenen geinterviewd en hij meent dat voor het boek het IGZ-rapport een belangrijke informatiebron is geweest. Het boek doet op het eerste gezicht vermoeden dat het een naar eigen gewenst inzicht en geloof herschreven IGZ-rapport is: een bijna kopie, in andere woordvolgorden, aangevuld, versterkt daar waar nodig met citaten van betrokkenen om het IGZ-rapport als het ware wat op te frissen. Het nog eens in verhalende vorm dunnetjes overdoen, en dat verkopen als biografie wat, echter door de ogen van betrokkenen, wel goed tot z'n recht komt in het eerste deel van het boek. Kamphuis heeft gepoogd Sylvia's medische situatie "versimpeld weer te geven" waardoor eventueel "bepaalde nuances" niet meer geheel tot z'n recht komen, schrijft hij. Het boek schijnt als processtuk een cruciale rol te spelen in de lopende Millecam-strafzaak. Dit tot bevreemding van Kamphuis. Ook in de tuchtzaak (2006/2007) tegen de alternatieve artsen werd tijdens de zitting geciteerd uit het boek.
-
Op 1 april 2009 kopte de Volkskrant "Hoofdrol voor journalist in proces-Millecam". Op diezelfde dag is Kamphuis in relatie tot de Millecam-zaak bij de rechtbank over z'n boek ondervraagd. Tijdens z'n verhoor maakte hij aantekeningen. De verbaasde Officier van justitie Hetty Hoekstra vroeg zich daarom af of men het allemaal zou gaan teruglezen in een nieuwe editite van het boek. Op 25 april 2009 verscheen inderdaad een 'geactualiseerde' editie van z'n boek, o.a. aangevuld met de 'Jomanda-tapes': 2 interviews, één letterlijke weergave van een interview met Jomanda op 13 september 2005, afgenomen voor de oude editie van het boek en waarin het naar eigen 'nuance' is verwerkt, én een letterlijke transciptie van een nieuw interview met Jomanda op 5 april 2009, met als totaal resultaat het nieuwe boek "Op gevoel: Sylvia Millecams eigenzinnige strijd tegen kanker" (prijs: e 12,50), waarin het op het eerste gezicht lijkt in de beschrijving van het ziekteproces alsof de rol van Jomanda minder nadrukkend belicht wordt dan in het boek uit 2006. Probeert KRO-journalist Alje Kamphuis z'n media-rol en geweten in de zaak-Millecam wit te wassen in onschuld ?
-
DE GOEDGELOVIGEN: "ALTIJD NAAR ARTSEN" ?
Sylvia Millecam besprak alles met haar moeder die voor het 'zorgvuldige' IGZ-onderzoek niet is verhoord. Aangezien moeder Millecam inmiddels is opgenomen in een verzorgingstehuis blijkt ze niet meer in staat te zijn om verhoord te worden in de lopende strafzaak. Ze vond het onterecht dat het OM Jomanda strafrechtelijk zou vervolgen, omdat Sylvia Millecam ook naar reguliere artsen ging om zich te laten onderzoeken. "Als er iemand voor het gerecht moet verschijnen is het niet Jomanda, maar het hoofd van de Inspectie voor de gezondheidszorg. Díe moet aangeklaagd worden", zei ze in Dagblad Trouw (Interview 'Inspectie moet voor gerecht, niet Jomanda', Eveline Brandt, 21-02-2004). Ook uit een peiling van onderzoeker Maurice de Hond bleek dat: "Slechts 27 procent van de Nederlandse bevolking vindt dat Jomanda mede schuldig is aan de dood van Silvia Millecam" (Telegraaf, 19-02-2004). Leny Millecam had veel moeite (slapeloze nachten) met het respectloze IGZ-rapport, de Nationale commotie over haar enige, overleden kind en met de media-hetze die ontstond en voortduurt.
-
In tegenstelling tot Kamphuis's 2006-boek, kreeg het verschijnen van het nieuwe boek bijna geen media-aandacht. Zo'n 3 kranten-artikelen erover in o.a. De Telegraaf "Jomanda: Millecan stierf door siliconen", een artikel "Onthullend boek over Sylvia Millecams eigenzinnige strijd tegen kanker" en een artikel "Jomanda in het nauw door nieuwe tapes". Nederland zweeg. Zou men iets geleerd hebben van de half jaar durende zwijg-periode van Jomanda ? Alhoewel, de Telegraaf: "Jomanda stelt herhaaldelijk te hebben gezegd dat Millecam ook reguliere artsen moest bezoeken, en niet slechts eindeloos ronddolen in het alternatieve circuit. Maar justitie gelooft daar geen snars van". Goedgelovig ? Zoals jaren eerder, net na het overlijden van Sylvia Millecam, Tweede-Kamerlid en epidemioloog Agnes Kant van de Socialistische Partij, op wiens naam het lidmaatschap van VTDK staat, 'ongebreideld of kritiekloos geloof' legde in zichzelf en in de media toen zij onwaarheid over Jomanda verkondigde in de Tweede Kamer en vervolgens uitdrukkelijk pleitte voor een onderzoek door het OM naar Jomanda (28-09-2001: algemeen overleg en 20-03-2002: wetsvoorstel wijziging wet-BIG). Volksvertegenwoordiger Agnes Kant geloofde in lijn met háár Beginselen van Behoorlijk Bestuur dat Jomanda moedwillig mensen zou afhouden van reguliere zorg: "Ik geef een concreet voorbeeld. Jomanda geeft openlijk toe dat zij mensen aanbeveelt niet naar de reguliere gezondheidszorg te gaan. Zij raadt dat openlijk af", preekte ze verontwaardigd als een volwaardige actrice. --Klik hier-- In lijn met de besmettelijke geloofsovertuiging en woorden van SP-leider Jan Marijnissen ---die volgens de voorzitter van de Jonge Fortuynisten, Alexander van Hattem, eens trots vertelde dat hij begin jaren '70 op alle uitvalswegen van Oss "Nixon Moordenaar!" met een hakenkruis erbij gekalkt had--- tijdens de eerder gehouden Algemene Politieke Beschouwingen (20-09-2000): "Wie anno 2000 zoiets in Nederland durft te schrijven is of niet van deze wereld en dus familie van Jomanda of moet eens in de spiegel kijken en controleren of zijn neus misschien de afgelopen maanden iets is gegroeid.....En ik zeg het Mark Kranenburg van NRC Handelsblad na: het stuk heeft een hoog Jomandagehalte. Veel woorden, weinig inhoud". De verhouding tussen Agnes Kant en haar 'goeroe' Marijnissen ? Vanaf 1 september 2003 werd op Tv een driedelige documentaire uitgezonden over de 'achterkamertjes op het Binnenhof'. Documentairemaker René Roelofs had ruim een jaar ongehinderd gefilmd in en rond de Tweede Kamer. De film bevat beelden van o.a. Jan Marijnissen ---die katholiek is opgevoed maar atheïst beweert te zijn--- die zijn fractiegenote Agnes Kant afbrandt, waarbij Kant in tranen uitbarst. In het 2001-debat in de Tweede Kamer over o.a. Jomanda reageerde het familielid van overtuigd VTDK-lid, prof. Piet Borst, Minister van Volksgezondheid Els Borst-Eilers (D'66) met o.a. de woorden : "De overheid kan niet verder gaan dan voorlichting. De inspectie kan echter wel actiever reageren op signalen. Met de inspecteur-generaal is gesproken over het gedrag van Jomanda. De inspecteur-generaal zegt dat achteraf gezien de signalen dat Jomanda mensen actief van de reguliere zorg afhoudt, moeten worden opgepakt". Ook een mede-gelovige, SP-beleidsmedewerker Ineke Palm, stelde per brief: "Jomanda zegt in het openbaar dat zij mensen adviseert geen gebruik te maken van de reguliere zorg". Op 11 december 2005 was Agnes Kant te gast in het humoristische Tv-programma 'Dit was het Nieuws', waarin ze minister Verdonk beschuldigde van het voorliegen van de Tweede Kamer. Agnes Kant: "Een asielzoeker die liegt, moet opstappen, dus een minister die......".
-
In de realiteit pleit Jomanda, die haar eerste praktijk (healings) rond 1978 begon, openlijk al vele jaren voor 'samenwerking met regulier'. Conform de stelselmatige-tot-dovemans-oren-gerichte-wens van de meerderheid van het volk. Marktonderzoeksinstituut NIPO (N. Oskam, 16-11-1998): 73% van Nederland vindt dat beiden (regulier én alternatief) effect hebben bij het bestrijden van ziekten. 77% vindt dat de overheid integratie van / samenwerking tussen alternatieve en reguliere geneeskunde zou moeten stimuleren en dat ziekenhuizen alternatieve therapieën moeten aanbieden. In 2003: "Zes op de tien Nederlanders vinden het 'een goede zaak' dat alternatieve en reguliere (gewone) geneeswijzen integreren. Volgens een onderzoek dat het tijdschrift GezondheidNieuws heeft laten uitvoeren, zijn vooral vrouwen enthousiast. Slechts 11% van de Nederlanders omschrijft de ontwikkeling als 'flauwekul'" (Nieuwsbank, 22-08-2003). Zou Jomanda mensen van regulier afhouden terwijl ze tegelijkertijd juist wil samenwerken met diezelfde regulier ? Het IGZ-rapport beweert voor het IGZ-onderzoek literatuurstudie te hebben gedaan en banden van Tv-programma's te hebben opgevraagd waar Jomanda in is verschenen en deze te hebben bestudeerd. Om die reden zou in alle juridische redelijkheid en billijkheid kunnen worden verwacht dat de IGZ, alsook een Agnes Kant, had kunnen en/of behoren te weten ---zeker gezien de positie die men bekleedt in de maatschappij omdat onachtzame, onzorgvuldige IGZ'ers / politici onder verantwoordelijkheid van de minister van VWS en het Parlement 'levensgevaarlijk' zouden kunnen zijn voor de volksgezondheid--- over Jomanda en regulier o.a.:
## - 1992, Uit het Tv-programma 'Hier en Nu' (NCRV, 28-12-1992): "[Jomanda tijdens healing]-"Gaat u dan ook altijd naar de dokter toe, als u bepaalde dingen heeft gevoeld, praat u der met hem over, hij heeft ook recht op de waarheid,wat er precies is gebeurd".
## - 1993, Minister Hirsch Ballin (Justitie), mede namens de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in de Tweede Kamer over iatrosofische genezers: "Voorts komt uit verschillende onderzoeken (Haalbaarheidsonderzoek substitutie-effecten alternatieve geneeswijzen, NIVEL 1991. blz. 22 en CBS, maandbencht Gezondheidsstatistiek, mei 1992) naar voren dat patienten die van alternatieve behandelwijzen gebruik maken in het algemeen de reguliere zorg bepaald niet de rug toekeren; zij blijken tenminste evenveel van de reguliere zorg gebruik te maken als degenen die zich niet in de alternatieve zorg hebben begeven" (Bron: Staten Generaal Digitaal, 17-08-1993).
## - 1994, "Jomanda roept de mensen die via haar genezing hopen te vinden voor de meest uiteenlopende kwalen niet op hun medicijnen in de vuilnisbak te gooien" ("Jomanda, een schakel tussen de mensen en 'de Goddelijke wereld'", Trouw, 15-02-1994, Fred Lammers).
## - 1994, Internist dokter Capelle: "Wat net gezegd werd over de gevaren, zit nog en belangrijk gevaar in, als mensen die nu geneesmiddelen gebruiken, voorgeschreven door een huisarts of specialist, die naar Jomanda toe gaan, en ervan overtuigd zijn dat ze genezen zijn en acuut hun geneesmiddelen stoppen...". Violet Falkenburg: "Jomanda, doe jij dat, zeggen laat medicijnen staan ?". Jomanda: "Nee, nee, dat mag ik helemaal niet, zeg" (RondomTien, NCRV, 15-02-1994).
## - 1995, Psychologe Caroline Dielwart heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan onder de Jomanda-bezoekers, omdat ze heel veel negatieve kritiek hoorde op Jomanda, maar ze van sceptische mening is dat mensen kritiek eerst 'zorgvuldig' moeten kunnen onderbouwen. Volgens Dielwart houdt Jomanda mensen niet af van bezoek aan regulier: "Integendeel, de mensen die haar bezoeken zijn meestal uitgedokterd" (Dagblad Trouw, 24-05-1995, 'Jomanda: genezend medium of kwakzalver')
## - 1995, In het radioprogramma 'Het voordeel van de twijfel' (05-06-1995, HOS): Fragmenten uit een 'Healing Service Bijeenkomst' van Jomanda, geluid van de telefonische Jomanda-informatielijn (een stem geeft informatie over de healings), fragment uit een healing in Tiel (Jomanda spreekt de bezoekers toe), stemfragment van Jomanda tijdens de healing, stemfragment van Jomanda op een healing voorafgaand aan een handoplegging.
## - 1995, Jomanda: "iedere journalist mag vrij zijn of haar gang gaan, men mag onderzoeken, ik heb altijd 1 wens: een kleedhokje bij het begin, dus wel veel werk, iedereen mag zich uitkleden van mij, een arts erbij, onderzoeken en na een healing weer, want het is gewoon waar" (Het Levenslied, NCRV, 29-08-1995).
## - 1999, Jomanda: "ik was afgelopen januari in Honduras, en daar mocht ik in een ziekenhuis vrij mijn gang gaan, en de artsen wisten niet waar het vandaan kwam, die persoon in dat ziekbed die werd ineens zo blij, de pijn trok weg, alles was gewoon spiritueel geopereerd verdwenen en dan wordt er iets eigenlijk wakker geschud" (Barend & Witteman, 13-05-1999). Ook in Engeland behandelen alternatieve genezers patienten in ziekenhuizen.
## - 1999, Specialist hart-en vaatziekten, Dr. P.J. van der Schaar: "Er wordt gezegd dat Jomanda fysische en psychische schade aanricht door valse hoop te bieden en reguliere behandelingen te doorkruisen. Waar is het bewijs ? Jomanda raadt nooit aan om met andere behandelingen te stoppen. Zij laat mensen hun eigen verantwoordeljkheid in deze. Zou het zijn dat zij zo veel consumenten trekt, dat sommigen in de reguliere gezondheidszorg wat kortzichtiger worden ?" (Boek 'Jomanda's Wonderbaarlijke Genezingen', Mei 1999, blz 14-17).
## - 1999, Uit onderzoek van het CBS (no.7, Augustus 1999, 'contact met alternatieve genezer') blijkt dat, "ongezonde mensen vaker naar een gewone dokter gaan, maar tevens vaker een alternatieve genezer bezoeken".
## - 2000, Uit Jomanda's boek 'Lady of the Light', 2000, blz. 89), Jomanda: "Als je honderd procent zou kunnen samenwerken met de gevestigde medische wetenschap, zou een patient een hoop leed bespaard kunnen blijven. En dat zou de gezondheidszorg enorm veel kosten besparen".
## - 2002, Jomanda: "Er MOET een brug worden geslagen tussen het alternatieve en reguliere gezondheidscircuit. Ik kijk daar speciaal naar omdat ik er al 26 jaar mee bezig ben" (De Gelderlander, 13-04-2002).
-
Sylvia Millecam bezocht al ongeveer vanaf 1994 de healingbijeenkomsten van Jomanda waarover ze sprak in het Tv-programma 'Via Ria' (01-12-1994, AVRO), terwijl sommige media suggereren dat Sylvia Millecam in haar zoektocht 'bij Jomanda terecht' zou zijn gekomen nádat bij haar borstkanker zou zijn geconstateerd. De Volkskrant: "Jomanda, die haar carrière in de 'heldervoelendheid' in 1979 begon met genezende visitekaartjes, kreeg in 2000 voor het eerst contact met Millecam" ('Nederland is doodziek', 18-02-2004, Jet Bruinsma, John Schoorl). Eventueel duizenden Jomanda-bezoekers zouden verklaringen kunnen afleggen dat Jomanda op elke healing zegt, én altijd heeft gezegd: "Altijd artsen raadplegen". Zoals ook de partner van Sylvia Millecam, Nol Willemsen, moet weten aangezien de twee geliefden een keer (1999 - 2001) aanwezig waren op een Jomanda-avond-healing in Bergen op Zoom.
-
Of zoals tevens Jomanda áltijd zegt, indien men bijvoorbeeld tijdens de healing door een Jomanda-behandeling een pijnlijk plekje zou ervaren in het lichaam, of er verschijnt opeens tijdens de healing een zwart plekje op het lichaam van een persoon op een tijdens de healing neergelegde foto die 'behandeld' wordt wat er voorafgaande de healing nog niet op zat: "Naar de arts gaan die verstand heeft van dat plekje van het lichaam" want zegt Jomanda er dan altijd bij "dat kan heel veel geld schelen in de gezondheidszorg". Omdat, indien via het pijnlijke of het zwarte plekje direct duidelijk is (voor de arts) waar een oorzaak van een bepaalde klacht zich bevindt, dit de arts kostbare tijd en gebruik van onderzoeksinstrumenten zou besparen, aangezien het nog altijd maar de vraag is of de patient indien deze zonder Jomanda-healing naar regulier zou zijn gegaan: óf regulier in staat zou zijn om deze oorzaak, het plekje op te sporen; én dit te doen binnen een voor de patient gunstige periode. Toch zette Alje Kamphuis enige journalistieke-vraagtekens bij het artsen-verhaal van Jomanda, aangezien hij tijdens het 2009-interview tweemaal, eenmaal in het begin en eenmaal tegen het einde van het interview, de vragende-opmerking maakt tegen Jomanda, nadat hij eerder die middag een healing-bijeenkomst van Jomanda had gezocht, dat Jomanda die middag "wel tien keer" zou hebben gezegd tegen haar bezoekers"altijd naar artsen" te gaan.
-
DE VOLKSMISLEIDENDE TRUCS VAN MEDIUM NOVA
In het AVRO Tv-programme 'Nederland volgens Pijpers' (26-02-2000) sprak interviewer Harmke Pijpers met Jomanda o.a. over het sprookje in de roddelpers (het tijdschrift Party: waar Jomanda in het verleden columns voor schreef) waarin Jomanda beschuldigd werd de dood van een kind op haar geweten te hebben omdat Jomanda gezegd zou hebben dat de medicijnen gestopt moesten worden. De Hoodredacteur (Ton de Wit ?): "Wij hebben destijds het goed gechecked, en het kwam ook uit een zeer betrouwbare bron, alleen kwam later bij rechtszitting de moeder van het kindje kwam mee, en die vertelde een ander verhaal, jaaa, dan ben je kansloos natuurlijk......maar Jomanda had een goeie naam, ennnne..jaaa, veel belangstelling voor Jomanda, dus dat was gewoon op dat moment de persoon die wij in het blad moesten hebben. Eerlijkheid duurt het langst, daar geloof ik niet zo in". Harmke Pijpers: "Een beetje liegen dat gaat sneller ?". De Hoofdredacteur: "Ik denk dat in heel veel gevallen zo is".
-
Tegen actualiteitenrubriek NOVA zijn in het verleden een aantal klachten ingediend bij de Raad voor de Journalistiek wegens o.a.: verzwijgen identiteit, afwijken van vooraf gemaakte afspraken, schending van het principe van wederhoor, schending van privacy, grievende -, onjuiste -, tendentieuze -, discriminerende-berichtgeving en/of misbruik van positie. Meer dan de helft van de klachten werden door de Raad voor de Journalistiek (deels) gegrond verklaard. Herre Kingma's rechtvaardiging voor het IGZ-onderzoek, waarin de moeder van Sylvia Millecam niet is gehoord, waren het Algemeen Belang en 'alarmerende media-berichtgevingen'. De stem van NOVA van de gebroeders Grimm: hoofdredacteur Gerard Dielessen (huidige NOS-directeur) en eindredacteur Piet van Asseldonk die in 2001 als bijbaan advieswerkzaamheden verrichtte voor de Inspectie Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs. In de heksenjacht-veroorzakende NOVA-uitzending ("Vergeefse tocht Sylvia Millecam langs alternatieve genezers") van 1 september 2001 ----waarin borstkankerspecialist Emiel Rutgers zei: "Jomanda's handelswijze is pure misleiding, crimineel en misdadig"---- knipte NOVA in uitspraken van Jomanda die in de uitzending vertelde wat ze in haar behandeling tegen Sylvia Millecam zou hebben gezegd: "Volgens mij is dit geen kanker". En verder zegt Jomanda in NOVA: "Nou, ik blijf toch het woord kanker bestrijden. Absoluut. Ik heb toch nu ook al bepaalde dingen mogen weten uit de andere wereld dat het iets anders wás..."..o.a...KNIP…."omdat medium Jomanda op oorzaken uitkomt".
-
Het knip-werk, het bewuste sprookje 'tussen de oren' van enkele individuen van NOVA zette de psychen van miljoenen mensen jarenlang (onnodig) aan het werk en het leidde tot maatschappelijke onrust, een sfeer van rellerigheid jegens Jomanda, verspilling van belastinggeld en politieke aandacht.
## - Copy-cat, het NOS-journaal: "Vlak na Millecams overlijden verklaarde Jomanda in NOVA dat....". De Telegraaf (Rene Steenhorst) kopte: "Jomanda vertelde Sylvia Millecam dat ze geen kanker had" (3-9-2001) en "Jomanda de gevangenis in ?" (6-9-2001).
## - Een reactie van Eduard Geleijn op de NOVA-uitzending op het (oude) NOVA-forum: "Het is daarom misdadig te noemen dat een Yomanda uitspraken doet als waren de specialisten totaal fout, het was volgens haar geen kanker" (03-09-01, 16:43) en van Ing. A.M.W. Schellen: "Breng ons het hoofd van de heks van Tiel en de duivel van Haarzuilens. Laat de onthoofdingen op TV uitzenden. Alternatieve straf: Wie lichtvaardig bewezen kanker ontkent moet zelf kanker krijgen en daarna maar zien hoe hij zij het geneest" (06-09-01, 14:59).
## - NRC Handelsblad: "Jomanda heeft in een uitzending van het actualiteitenprogramma NOVA gezegd dat zij de actrice vertelde dat zij helemaal geen kanker had. De inspectie heeft zich over deze uitspraak gebogen en is toen tot de conclusie gekomen dat een vooronderzoek zeker verstandig is'' (17-09-2001, 'Inspectie doet onderzoek naar Jomanda').
## - Jomanda over NOVA: "Een interview over mijn contact met Sylvia, die toen nog leefde, werd door het tv-programma NOVA totaal verknipt. Ik had alles uitgelegd, genuanceerd. Dat Sylvia juist heel veel steun aan ons gesprek ontleende. Heb ook gezegd dat ik Sylvia niets heb voorgeschreven en dat ik haar heb geadviseerd met een reguliere arts contact op te nemen. Dat doe ik altijd en al jaren ! Daar was weinig meer van over" (Telegraaf, 'Jomanda is hels', Rene Steenhorst, 24-12-2001).
## - En Jomanda over NOVA: "Sensatie zoeken over de rug van bekende Nederlanders? Heren journalisten, ga werkelijk op heksenjacht hier in Nederland. U zult nooit werkloos zijn, want om de echte waarheid te achterhalen is tijd nodig. Doe je best zou ik zeggen" (Dagblad de Limburger, 21-02-2004, 'Heksenjacht is niet terecht').
-
Uit het Kamphuis 2009-boek blijkt dat inmiddels NOVA 'per ongeluk' de orginele banden, het ruwe materiaal, de gehele context, van de (verknipte)uitzending van 1 september 2001 al lang geleden gewist heeft. NOVA zou geen kopie meer hebben. Zodat de totale context van hetgeen Jomanda voor de draaiende camera's heeft gezegd verborgen zal blijven voor Nederland en enkel rondzweeft in de gedachten en het eeuwige Goddelijke geweten van de cameraman en de redactie van NOVA: Wim van de Pol, Lex Runderkamp en de reportage-auteurs Hetty Nietsch, Aletta Oosten en Sylvia Pilger. Na de uitspraken van Jomanda voor de camera tegenover Hetty Nietsch heeft de redactie van NOVA gebeld met de Anti-kwak Stichting Skepsis met de aanzettende vraag: "Kon Jomanda op basis van haar uitspraken juridisch aangepakt worden ?", aldus Rob Nanninga, die (toen) meende dat dit, ondanks morele weerstand, onwaarschijnlijk zou zijn wegens een liberale wetgeving: "strafbaar zijn ze vermoedelijk niet". Skepsis, het clubje, wie volgens een uitspraak (2008) van het Gerechtshof in Amsterdam: "de kwalijke gevolgen wil voorkomen van een ongebreideld of kritiekloos geloof in de juistheid van pseudo-wetenschappelijke of paranormale beweringen" en "het geloof" in de juistheid van dit soort beweringen beoogt "tegen te gaan". Zijn het niet juist o.a. Skepsis en het Gerechtshof die een 'ongebreideld of kritiekloos geloof' leggen in de beweringen uit de NOVA-uitzending ?
-
Voormalige klassiek ballet danseres Joke Damman (Jomanda) leed in haar jeugd aan een ernstige onverklaarbare huidziekte. Op een gegeven moment waren haar handen en haar linkeroorlelletje de enig overgebleven stukjes gave huid. Als ze ging zitten plakte haar bovenlichaam tegen haar onderlichaam. Uiteindelijk werd Jomanda genezen door, via het mediumschap van, de bekende Nederlandse paranormaal genezer Gerard Croiset, die zich met z'n helderziendheid ook begaf op het terrein van 'de geneeskunst', zoals Carel Enkelaar (de eerste baas van het NTS/NOS Journaal, en huisvriend van Croiset) ondervond toen zijn vrouw ziek was geweest en ze door 3 of 4 specialisten (met Thorbecke's 'universitaire studie geneeskunde') genezen was verklaard. Croiset ging echter tegen 'het geloof' en de 'beweringen' van de specialisten in met als belang om 'kwalijke gevolgen van een ongebreideld of kritiekloos geloof in de juistheid van de beweringen' van de specialisten, welke 'overspannen verwachtingen' of 'valse hoop' konden wekken, te voorkomen. Croiset zei tegen Carel Enkelaar: "Dat is nu heel vervelend dat ik dat zeggen moet - maar je vrouw, Linnie is niet genezen, ik zie een zwarte 3-hoekige schaduw op de top van haar linkerlong, en als zij een kou pakt en doorgaat is zij in levensgevaar". Een aantal dagen later had Linnie Enkelaar een kou gepakt en ze werd opgenomen in het ziekenhuis. De behandelend specialist liet Carel Enkelaar de foto's zien met een zwarte 3-hoekige schaduw en zei "Hier moet uw vrouw vanmiddag geopereerd worden" (Tv-programma 'Tineke en de Paranormale wereld', RTL4, 6 juni 1995).
-
Op 10 april 2008 maakte NOVA een uitzending over een uitspraak van het Gerechtshof in de zaak-Millecam. Wederom waren de oude-beelden te zien uit de (verknipte)uitzending van 1 september 2001 "waarin Jomanda met zoveel woorden zegt 'het was geen kanker'", aldus presentatrice Clairy Polak, wat ze in de studio voorlegde aan Menso Westerouen van Meeteren: "Ik ken de casus goed, ik heb hem destijds onderzocht als inspecteur, heb ik, 2 jaar aan gewerkt, enorm veel feitenkennis". Blijkbaar had NOVA anno 2008, nog wél de beschikking over een kopie van de verknipte reportage, maar blijkbaar niet de beschikking over een (bewust of onbewust) goed functionerend geheugen omdat deze uitzending ruimschoots de tijd had gegeven voor een eventuele rectificatie op basis van NOVA's wetenschap van de inmiddels onstane Nationale-discussie over de zaak Millecam/Jomanda, en van wat er precies in z'n totale context door Jomanda was gezegd tegen verslaggeefster Hetty Nietsch. De Stichting Vrienden van Jomanda heeft in 2001 geprobeerd om het ruwe materiaal van de uitzending van 1 september 2001 te verkrijgen van NOVA ter bewijsvoering. NOVA weigerde medewerking. Ook NOVA-hoofdredacteur (per 1 september 2003) Carel Kuyl ging niet in op een verzoek tot inzage en/of tot toesturing van een kopie van een band met het hele Jomanda-interview, niet alleen hetgeen verknipt was uitgezonden op 1 september 2001, welk verzoek (6 november 2003) gesteld was in een aan de Raad voor de Journalistiek en aan Carel Kuyl verstuurde klachten-brief ((met kopieen verstuurd naar o.a. SP Tweede Kamerlid Agnes Kant en het Commissariaat van de media: Hoofd Juridische Zaken mr. Th. I de Kieviet, kenmerk:BC-006359-fvdgn)) wegens het door die uitzending ontketenen van een mediahetze tegen Jomanda, waardoor gevolgsmatig een negatief beeld over Jomanda ontstaan is, waardoor gevolgsmatig de politiek Jomanda en haar behandelingen nooit serieus zullen nemen, waardoor gevolgsmatig er nooit serieus wetenschappelijk onderzoek naar Jomanda gedaan zal worden, waardoor gevolgsmatig er nooit een vergoedingensysteem (ziekenfondsverzekering of belanstingdienst) zou kunnen komen voor Jomanda's behandelingen of waardoor huisartsen nooit een voorschrift voor Jomanda zullen afgeven. De hoofdredacteur van NOVA heeft niet op de klacht gereageerd. Inmiddels, zoals vermeld in Kamphuis' 2009-boek, heeft de NOVA-uitzending van 1 september 2001 een aanzienlijk rechtszaak-belang gekregen: Jomanda's woord -Vs- het woord van NOVA: Wie wordt gelooft ? Evidence-based ? Chef verslaggeving van het NRC Handelsblad, Maarten Huygen, over de misleidende NOVA-uitzending: "De uitzending van NOVA was een goede les voor bijgelovige televisiemakers: trap er niet meer in" ('Tv-heiligen', 05-09-2001).
-
ONDUIDELIJK KNOBBELTJE: EEN MEDISCHE MISSER ?
Sylvia Millecam had (lekkende?) siliconen-borstimplantaten.
--Klik hier voor PIC--
--Klik hier voor PIC--
--Klik hier voor PIC--
--Klik hier voor PIC--
--Klik hier voor PIC--
--Klik hier voor PIC--
--Klik hier voor PIC--
--Klik hier voor PIC--
Op 22 september 1999 ging ze met een knobbeltje in haar rechterborst naar haar huisarts Joost Kist, die haar dezelfde dag doorverwijst naar het OLVG-ziekenhuis voor een borst-foto waarop een knobbeltje wordt geconstateerd van 1-1,5 cm. maar "onduidelijk blijft wat het knobbeltje precies is", aldus professor in de psychologie Rene Diekstra in het Rotterdams Dagblad (26-02-2004, 'Sylvia's choice: een reguliere medische misser'). Volgens het IGZ-rapport was "de afwijking nog niet indrukwekkend". NOVA berichtte op 1 september 2001 óók dat huisarts Joost Kist meende dat er sprake was van een "onschuldig bind-weefselknobbeltje" met het advies "het voorlopig aan te zien". Een reguliere-medische-misser ?
-
Of in lijn met bevindingen van Dr. Charles Vinnik die in 1979 een explantatie uitvoerde bij een vrouw met een gescheurde borstimplantaat (siliconen in een siliconen omhusel: envelop) in haar rechterborst ? Vinnik's operatie rapport: "De gel vloeide langs patient's borst, op de operatie tafel en op de vloer. Deze procedure is uitgevoerd wegens medische noodzakelijkheid omdat een gescheurde borst implantaat serieuse medische problemen kan veroorzaken", Free silicone gel, particularly when it is non-cohesive as (sic - has ) been known to migrate through the local area, and produces severe granulomatous response". In 1981 ontstond in de patient's rechterborst: "een toename van bindweefselontsteking, wat zorgde voor enige bezorgdheid over kwaadaardigheid" en het pathologisch rapport: "Een gedeelte vertoonde een acute weefsel-stervende (necrotizing) cel ontstekingsreactie". Op 23-09-1982 schreef Vinnik aan het bedrijf Dow Corning over een patient met ernstige reacties van siliconen-gel uit een gescheurde Silastic-implantaat: "Review of the sections by the same pathologist, who has reviewed all of the silicone injection material with me over the past twelve years, shows this reaction to be as marked a reaction as we ever saw with the silicone injections. I believe this proves the point that 'pure silicone' can cause severe foreign body reactions in susceptible individuals" (Bronnen: Dow Corning documents nr. 315, 341, 364).
-
Opmerkelijk is dat het huisarts Joost Kist-fragment uit NOVA na de NOVA-uitzending niet meer in de media is verschenen, terwijl het Jomanda-fragment vele malen is en wordt herhaald. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde mag een goede en betrokken huisarts, indien hij of zij vindt dat een patient onbezonnen handelt, de Officier van Justitie vragen om een handelingsonbekwaam-verklaring waardoor de patient gedwongen zou kunnen worden om tegen zijn of haar wil een behandeling te ondergaan. Indien de vrees bestond dat het allemaal mis zou gaan met Sylvia Millecam had de huisarts Joost Kist ten alle tijde kunnen ingrijpen om Sylvia Millecam (terug) te krijgen in het reguliere-circuit ? Echter, aangezien Sylvia Millecam en haar partner, Nol Willemsen, niets hadden geregeld voor de begrafenis omdat ze er tot op het laatste moment van overtuigd waren dat ze de volgende week weer beter zou zijn en ze dus vonden dat Sylvia Millecam niet onbezonnen handelde, had zo'n verzoek dienen te komen van andere (reguliere)betrokkenen die zich het lot van Sylvia Millecam aantrokken ? Wordt de reguliere-huisarts in bescherming genomen ? VTDK-secretaris en psycholoog (NKI/AvL), Frits van Dam, over de zaak-Millecam: "Dit is een nachtmerrie. Die alternatieve genezers hadden met hun vingers van mevrouw Millecam af moeten blijven ! Het was voor iedereen volstrekt duidelijk dat zij een vorm van kanker had die te behandelen is"...."Niet de patiënt, maar de arts is verantwoordelijk" ('Behoefte aan magie is niet uit te roeien, Tubantia, 19-02-2004).
-
Maar NOVA had, in dit specifieke Joost Kist-geval, foutief bericht, vond de IGZ, want huisarts Joost Kist zou "in tegenstelling tot hetgeen in de media (NOVA) vermeld is" direct op 22 september 1999 "door middel van palpatie het bestaan van een tumor van 1 à 1½ cm" hebben bevestigd, aldus het IGZ-rapport. Een diagnose die anders pas 8 maanden later gesteld zou worden: reguliere-patients-delay. Volkskrant-journaliste Ellen de Visser stelde in 2007, referende naar inspecteur Menso Westerouen van Meeteren: "De inspecteur sprak ze allemaal. Van de huisarts die als eerste een knobbeltje van anderhalve centimeter vaststelde, tot de zouttherapeut die er heilig in geloofde dat hij de tumor kleiner kon maken" ('Een ontluisterend gevecht', 15-09-2007). Kamphuis in z'n 2009-boek stelt dat huisarts Joost Kist na onderzoek een tumor van 1-1,5 cm. zou hebben geconstateerd. Ook sommige media suggereren dat bij Sylvia Millecam al in 1999 borstkanker zou zijn geconstateerd. Eveneens in September 1999 bezoekt Sylvia Millecam de alternatieve-arts, J.A.M. Koonen in de Huisartsenpraktijk in Millingen a/d Rijn. Een oud-medewerker van het gezondheidscentrum stelt in het IGZ-rapport dat Koonen geruststellend gesteld had dat er niets aan de hand was.
-
Acht maanden later, op 11 mei 2000 in het Kennemer Gasthuis in Haarlem, het vroegere Sint Elisabeth's Gasthuis waar Sylvia Millecam haar borstimplantaten kreeg, wijst lichamelijk onderzoek door plastisch chirurg heer J.B.B. van Tetering op een tumor van 3-4 cm. De punctie bevestigt het vermoeden van borstkanker.
## - Het IGZ-rapport (2004) over het in Haarlem aangeboden behandelingsplan: "als behandeling wordt een gecombineerde operatie tijdens één sessie voorgesteld; een mamma-amputatie" ((verwijdering gehele borst(weefsel) met de kwaadaardige afwijking, wegnemen ook de (lymfe)klieren uit oksel)) "door de algemeen chirurg gevolgd door een borstreconstructie door de plastisch chirurg". Reconstructie, conform het landelijk geldende protocol: met (nieuwe) siliconen borstimplantaten ?
## - Na het verschijnen van Kamphuis's 2006-boek: "'Het mooiste was', zegt plastisch chirurg Joost van Tetering in het boek, 'dat er al een prothese in haar borst zat. Behalve het verwijderen van de borstklier en het onderzoek van de okselklieren hoefde er verder niets te gebeuren. Als er geen uitzaaiingen zouden worden geconstateerd, was het eigenlijk daarmee zo goed als afgerond'" (Dagblad Trouw, 'Sylvia Millecams doolhof', Bert van Panhuis, 2 februari 2006).
-
De partner van Sylvia Millecam, Nol Willemsen, verklaard in 2008 in het Tv-programma 'De Wandeling' (31-10-2008, KRO) dat hij in het Kennemer Gasthuis in Haarlem (en dus niet bij de huisarts in September 1999) voor de eerste keer geconfronteerd werd met borstkanker bij Sylvia Millecam: "De allereerste keer dat ik hoorde van borstkanker was in het ziekenhuis in Haarlem. Al moet ik er bij zeggen dat Sylvia het eigenlijk al wist, een jaar eerder, bij de huisarts, die had gezegd 'hou het in de gaten', uit angst heeft ze het me niet gezegd. Sylvia werd hysterisch in de auto terug naar huis want een jaar eerder was het 'hou het in de gaten' en nu pats boem !". Een jaar eerder ? In 1999 ? Hou het in de gaten ? Conform NOVA op 1 september 2001 die berichtte dat huisarts Joost Kist in 1999 meende dat er sprake was van een "onschuldig bind-weefselknobbeltje" met het advies "het voorlopig aan te zien". Een reguliere-medische-misser: wat het IGZ-rapport uitdrukkelijk tegenspreekt ?
-
Sylvia Millecam twijfelde aan de diagnose en wilde een second opinion. Sylvia Millecam bezocht Jomanda in mei 2000: tussen de first- and de second-opinion. Uit onderzoek in 2001 van de Daniël den Hoed Kliniek onder kankerpatienten bleek dat bij enkel reguliere-consultaties: 7% van de second opinion's resulteert in een nieuwe prognose en behandeling, in 25% van de gevallen de behandeling wordt gewijzigd, en bij ruim 50% de tweede mening precies gelijk is aan de eerste (Mellink WAM, et al., De Tweede mening polikliniek Chirurgische Oncologie in de Daniël den Hoed Kliniek, Ned Tijdschr Geneeskd 1999; 143: 2471-2474). Ina M. uit Vlissingen bezocht in 1987 een arts vanwege een knobbeltje in haar borst. Er werden foto's van gemaakt. De arts verzekerde Ina M. dat het goedaardig was: first opinion. Valse hoop ? Een paar jaar later (patients-delay) volgde echter een operatie aan een kwaadaardige tumor en een behandeling met chemotherapie op grond van precies dezelfde röntgenfoto's ('Dossier weerwerk', 03-03-1993; RVU).
-
Medium Jomanda zag, tussen de first- en secondopinion, bij Sylvia Millecam geen kanker, zoals het medium ook geen longontsteking (gevolgen) ziet. Medium Jomanda ziet de siliconenborsten van Sylvia Millecam als oorzaak van haar klachten: "Die moeten eruit", zei Jomanda. Op 8 juni 2000 is Sylvia Millecam in het AZVU-ziekenhuis in Amsterdam voor de second opinion, alwaar de derde reguliere arts die ze bezoekt, de diagnose borstkanker stelt: local advanced breast cancer, stadium T3 met een tumor van minimaal 5 cm. Gynaecoloog en VTDK-voorzitter C.N.M Renckens: "Het verhaal is u bekend - Sylvia Millecam ontdekte bij zichzelf een knobbeltje in de borst en op het moment dat zij daarvoor voor het eerst een regulier arts raadpleegde bleek er sprake van een al vergevorderd proces ('locally advanced breastcancer')" ('De zelfgekozen dood van Sylvia Millecam', AtdK, dec 2001, jrg. 112, nr. 6) en verder zei Renckens: "Liegen kunnen ze wel, die alternatieven !".
-
Op 16 juni 2000 ziet een AZVU internist-oncologe bij Sylvia Millecam een tumor van 7-8 cm zonder uitzaaiingen. Het behandelplan begint met chemotherapie. "De behandeling zou een kans van 50-60% op langdurige overleving bieden", aldus het IGZ-rapport. Er wordt een vervolgafspraak gemaakt voor 19 juni maar Sylvia Millecam belt deze later af. Ze gaf aan geen chemotherapie te willen en te kiezen voor een alternatieve behandeling in Zwitserland. De partner van Sylvia Millecam, Nol Willemsen, gaf in het gesprek met de AZVU-arts aan Sylvia Millecam te steunen in haar keuzes. Achteraf, in Tv-programma Netwerk (8 mei 2009, TROS) opperde Nol Willemsen dat het destijds misschien beter zou zijn geweest als ze een andere keuze hadden gemaakt, enkel de reguliere weg volgen. Want dan zou het misschien anders zijn afgelopen ?
-
KLEIN KLEIN KLEUTERTJE: EMIEL RUTGERS
In NOVA zei borstkankerspecialist dr. E.TJ.Th. Rutgers (AvL/NKI): "Jomanda's handelswijze is pure misleiding, crimineel en misdadig". Er was eens..... Een Jomanda-bezoekster, Madeleine H. uit Haarlem, die tijdens een healing een 'duimdruk' ---een soort spirituele energie injectie als behandeling--- kreeg van Jomanda op een klein plekje op haar borst, terwijl tijdens het geven ervan Jomanda helemaal niets zei. Niets over oorzaken. Niets over klachten en niets over zogenaamde 'diagnoses'. Alles in stilte. Nietsvermoedend vertrok de vrouw na de healing naar huis. Na twee weken bleef het kleine plekje pijnlijk en ze besloot vervolgens naar de arts te gaan, die (tot haar schrik) borstkanker constateerde. Echter in een zeer vroegtijdig stadium, waardoor ze (tot haar opluchting) een adequate reguliere behandeling kon ondergaan en erger kon worden voorkomen, tot grote blijdschap van de vrouw. En ze leefde nog lang en gelukkig ?
-
Borstkankerspecialist dr. E.TJ.Th. Rutgers (AvL/NKI), sprak in het AVRO-actualiteitenprogramma 'Televisier' op 07-06-1994 over de moeilijke (reguliere) constatering van borstkanker in een vroeg stadium. In het EO-Tv-programma 'Het elfde Uur' op 05-09-1994 sprak Rutgers, naar aanleiding van een internationaal congres over borstkanker in Amsterdam, over het belang van vroegtijdige onderkenning van borstkanker en over de vooraanstaande positie van Nederland bij borstkankeronderzoek. En in actualiteitenprogramma 'NOVA' (NOS) op 06-10-1994 verklaarde Rutgers z'n gedachtegang, namelijk dat kanker niet te voorkomen zou zijn en dat hoogstens de kans dat men kanker krijgt te verkleinen zou zijn. Louis Couperus's pessimistische-, fatalistische-, noodlot-denken ? Kanker als iets onmenselijks, als iets Goddelijks, wat zomaar spontaan uit de lucht zou kunnen vallen en nietsvermoedende mensen als noodlot, een zwaard van Damocles, zou kunnen treffen ?
# Authorities accused of failing to tackle causes of breast cancer
"Women are sold myth that disease is normal"
--Klik hier voor artikel--
# Why Government / Big Pharma Can't Find the Real 'Cure' for Cancer
--Klik hier voor artikel--
# The case of Royal Raymond Rife:
"Raymond Rife was the inventor of the Universal Microscope which he presented to the world in 1933. The scientist who discovered that the unique electronic 'signature' of each specific disease can be modified to eliminate nearly every affliction known to man. This electronic treatment is rapid, painless, and proven to be entirely free of side effects. He invented a powerful microscope that enabled him to see the virus form of a cancer microbe that he then succeeded in destroying with a specific electro magnetic frequency. Initially he had the support of the AMA, University departments and the prestigious Franklin Institute and Smithsonian Institution and many individual doctors reported good results. Cancer apparently could be reliably cured. But this caused a sudden change of mind of the AMA. Why nog get FDA-approval for this therapy ? Because average cost of bringing a new product up to FDA approval is about $359 million dollars per medical use. That's only about 3 days of earnings for the prescription drug industry, but beyond reach of others. So unless you can shell out 359 million dollars for FDA approval for each medical use, the rules are rigged to maintain a monopoly on health care for the drug industry. Agents of the pharmaceutical cartel destroyed his papers. The Rife instruments everywhere were destroyed; Rife had to flee while an associate who had carried on after the ban spent three years in jail" (Bron: Royal Rife Research Society).
--Klik hier voor artikel--
--Klik hier voor artikel--
-
Volgens Herre Kingma staat de zaak-Millecam "vol voorbeelden van 'gevaarlijke kwakzalverij' waaraan Nederlanders bloot kunnen staan" (RTL Nieuws, 18-02-2004). Op 19 Juni 2000 heeft Sylvia Millecam in het Antoni van Leeuwenhoek / Nederlands Kankerinstituut-ziekenhuis een consult met borstkanker specialist oncologisch-chirurg dr. E.TJ.Th. Rutgers. Het gesprek duurt volgens het IGZ-rapport 45 minuten, maar volgens Kamphuis' boek 60 minuten. Sylvia Millecam's tumor blijkt inmiddels ongeveer 7 à 8 centimeter en Rutgers stelt chemotherapie voor: "de evidence based voorkeursbehandeling", aldus het IGZ-rapport. Sylvia Millecam's voormalige partner, Nol Willemsen, die niet is gehoord door de IGZ maar wel door de rechtbank in de lopende rechtszaak, geeft in Kamphuis' 2006-boek aan dat Rutgers "stellig chemotherapie adviseerde als enige optie" en het IGZ-rapport stelt over hetgeen Rutgers in het IGZ-verhoor gezegd zou hebben: "Toch meent dr. Rutgers stellig dat het altijd zin heeft chemotherapie te ondergaan". In z'n 2009-boek verwoord Kamphuis het als: "Nol Willemsen herinnert zich dat Rutgers sterk vasthoudt aan chemotherapie als enige manier van behandeling".
-
(A) Dr. E.TJ.Th. Rutgers (AvL/NKI) en het IGZ-rapport ontkennen dat Rutgers het tegenover Sylvia Millecam alleen over chemotherapie zou hebben gehad. Echter, in de NOVA-uitzending van 10 april 2008 werd herhaald wat borstkankerspecialist Rutgers óók gezegd had in de beruchte NOVA-uitzending van 1 september 2001 ten aanzien van zijn visie op de behandeling van Sylvia Millecam: "Niets doen: 100% mis, alleen operatie: 50% mis, operatie en bestralen: 20% mis, operatie, bestralen en chemo: minder dan 10%". Met andere woorden: Sylvia Millecam zou een genezingskans van 90% hebben gehad indien ze Emiel Rutgers's reguliere-traject zou hebben gevolgd ? Valse hoop ? Ook deze quote uit NOVA werd door enkele individuen, uit de kringen van Skepsis en VTDK (geestverwanten, gelijkgestemden), in 'ongebreideld en kritiekloos geloof' overgenomen:
## - De Belgische tweelingbroer van VTDK, de Studiekring voor 'Kritische' Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale (SKEPP), voorzitter prof. Wim Betz: "De overlevingscijfers voor de behandeling van nog niet uitgezaaide borstkanker worden steeds beter en volgens de chirurg van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis waren haar kansen op genezing meer dan 90 procent bij een combinatie van opereren, bestralen en chemotherapie" ('De Kwakzalvers zijn niet vrijgesproken', 2006, met dank aan de Nederlandse Vereniging tegen de Kwakzalverij en Skepter, gepubliceerd in het Belgische tijdschrift "Wonder en is gheen Wonder"). Het SKEPP-bestuur, bij monde van archivaris Yves Joris voorspelde in 2005: "Voorlopig bieden alleen de skeptici de enige sérieuze garantie op waarheid op dit gebied en zal men, hoe dan ook, via hen moeten gaan. I am sorry, that 's the way it is".
## - Jan Willem Nienhuys / Stichting Skepsis: "Wie een zekere vroege dood verkiest boven een chemokuur en een tamelijk zekere genezing (meer dan 90 procent zeker voor de combinatie van opereren, bestralen en chemo) is daar vrij in. Artsen horen echter niet mee te werken aan de instandhouding van een illusie die voor een afschuwelijk ziekbed zorgt en de zieke ook nog de gelegenheid ontneemt zich op de dood voor te bereiden" ('Geen kanker maar bacterie', Skepter 14(3 ), September 2001).
## - Op 6-7-2004 deed de Raad voor de Journalistiek een uitspraak inzake de klacht van de 'Werkgroep Jomanda naar Noord Nederland' en Jomanda tegen aan artikel van de hoofdredacteur van Dagblad van het Noorden (verweerder): "Verweerder wijst op een citaat * van H. Kingma van de Inspectie in de Volkskrant van 21-02-2004: 'Ze (Millecam) had zeker in het prille begin meer dan 90 procent kans op genezing. Die weg is afgesneden door volstrekt onterechte geruststellingen uit de alternatieve hoek'. Kingma heeft zich volgens verweerder na het verschijnen van het rapport over de zaak-Millecam consequent in deze zin uitgelaten". --Klik hier voor uitspraak--
-
Het '90%-citaat' * van Herre Kingma lijkt in het heden onvindbaar en/of verdwenen te zijn uit het Volkskrant-artikel (van Ellen de Visser ?). 'Per ongeluk' gewist ? Sylvia Millecam had in het begin 1999/2000 van haar artsen te horen gekregen dat een reguliere behandeling 50% kans op genezing zou bieden, aldus het Brabants Dagblad (23-08-2001, 'Sylvia Millecam wist precies hoe ziek ze was') en De Gelderlander ('Sylvia weigerde reguliere medicijnen', 23-08-2001). Imperial Cancer Research Fund (ICRF), largest cancer research institue in Europe: "In a study to assess the clinical utility of first-line palliative chemotherapy in an unselected cohort of women with advanced breast cancer we have shown that about a 25% of patients reported benefit from treatment, according to a simple global measure of wellbeing" (Grunfeld EA, Et al., Offering chemotherapy to patients with advanced breast cancer: what influences doctors' decision making? Psycho-Oncology 2000; 9: 362). Incidentie en overleving van kanker: "De relatieve overleving van alle kankerpatiënten tezamen bij wie in de periode 1988-2001 kanker was vastgesteld, bedroeg 1 jaar na diagnose 70%, na 3 jaar 57%, na 5 jaar 52% en na 10 jaar 45%" (Rapportage Kankerregistratie, April 2004, Integraal Kankercentrum Amsterdam).
-
(B) Dr. E.TJ.Th. Rutgers (AvL/NKI) en het IGZ-rapport ontkennen dat Rutgers het tegenover Sylvia Millecam alleen over chemotherapie zou hebben gehad. Echter, een vriend van Sylvia Millecam die betrokken is geweest bij haar carriere en die Jomanda beschuldigde van "moord", acteur Aart Staartjes, verklaardde in het Tv-programma 'Barend en Van Dorp' (14-11-2001): "Ja, maar het ging mis op een ander punt, kijk, Sylvia was naar het ziekenhuis geweest, een vriend van der, die had ze verteld, had dus kanker geconstateerd en die zei ga voor een second opinion naar het Antoni van Leeuwenziekenhuis, die jongens weten alles, is ze naar toe gegaan, die zeiden 'we kunnen het opereren maar je moet het eerst laten bestralen, want anders doen we dat niet', nu was haar vader een paar jaar ervoor overleden, en voordat ie dood ging hadden ze hem nog bestraald en is ie doodziek van geworden. Dus dat vond ze erg, en onnodig, dat gebeurt natuurlijk ook, dat heeft een beetje in der kop, is dat in haar kop gaan zitten en is ze gaan zoeken, van moet dat nu, moet dat nu bestralen". Sylvia Millecam zocht een klein jaar voor haar overlijden contact met Marlou Boots van de Stichting Steunpunt voor Vrouwen Siliconen implantaten (SVS). Ze hadden sindsdien een goed contact. Marlou Boots in Tijdschrift Party: "Sylvia. was zeer verbolgen over de houding van de oncoloog, die haar behandelde als een kleuter. Hij weigerde haar te opereren. Eerst moest en zou zij een chemokuur volgen, maar Syl wilde dit niet" en Marlou Boots in een telefonische-reactie (2004): "Dr. E. Rutgers, een oncoloog en borstkankerspecialist (AvL/NKI), weigerde Sylvia Millecam een operatie om haar implantaten te laten verwijderen. Eerst wilde hij chemo. Dat was verplicht, zei hij. Hij behandelde Sylvia Millecam als een kleuter waar ze woest om was".
# Forcing chemotherapy on 12 year old children
"We didn't know that when we took our child to the hospital that that we would lose our right to decide what is best for our child", "Parker Jensen: 'They're trying to kill me with chemicals'"
--Klik hier voor artikel--
--Klik hier voor artikel--
# Forcing chemo on child: child dies
Dominik: The True Story
--Klik hier voor artikel--
# Cancer therapies: Central issue courtbattle
--Klik hier voor artikel--
-
Jomanda heeft niét tegen Sylvia Millecam gezegd dat ze géén chemotherapie moest doen. Jomanda heeft wél haar persoonlijke mening over chemotherapie medegedeeld. Chemo, zoals blijkt uit het Kamphuis-interview, zou Jomanda zelf nooit ondergaan omdat "chemo de oorzaak niet wegneemt". Sylvia Millecam wilde zélf pertinent geen chemo. Ze verloor haar vader in 1997 omdat een bacteriële infectie werd aangezien voor kanker. Hij overleed aan de behandeling. Sylvia Millecam had goede vrienden die wél een chemokuur hadden gevolgd maar binnen 3 maanden overleden. Sylvia Millecam's oma en haar zus hadden ook borstkanker. De zus onderging chemo en overleed 2 jaar later. Haar oma weigerde chemo en leefde nog 10 jaar. Volgens o.a. moeder Millecam wilde Sylvia Millecam zélf geen chemotherapie wat ze van het begin af aan zeker wist. Ook volgens Nol Willemsen ('De Wandeling', 31-10-2008, KRO) stond voor haar meteen vast vanaf dag 1 dat ze geen chemo wilde: 'Syl maakte deze keuze bewust' (Volkskrant, 29-12-2001). "Het was de afkeer van het gif van de chemokuur.....die haar in het alternatieve circuit bracht", schreef HP/De Tijd (30-08-2001, 'Moedwil en Misverstand'). Maar VTDK-voorzitter C.N.M.Renckens heeft een andersdenkende geloofsovertuiging 'tussen de oren': "Sylvia Millecam is dood en nu moet Jomanda uitleggen waarom zij dat gedaan heeft, op welke gronden ze gemeend heeft te kunnen zeggen dat het geen borstkanker was bijvoorbeeld, is toch van een ongeloofelijke brutaliteit", "Jomanda heeft gezegd, 'kind het is geen kanker', of 'je moet geen chemotherapie', 'ik weet een goede homeopaat', of 'ik weet iemand met magneetveld-therapie', in een fase dat 'die' Millecam heeft getwijfeld" (Netwerk, 29-10-2008). Cees Renckens: Jomanda wist wel iemand met magneetveld therapie ? Het adres van de kliniek in Zwitserland, waar Sylvia Millecam magneetveld-therapie onderging in de zomer 2000, had Sylvia Millecam gekregen van een Nederlandse arts. Cees Renckens: Jomanda zei tegen Sylvia Millecam het komt wel goed ? Jomanda: "Op een gegeven moment kreeg ik wel alarmsituaties. Dat heb ik ook gemeld. Daar werd wel duidelijk iets mee gedaan. Maar op een gegeven moment kreeg ik toch het gevoel er zit vocht, iets is niet oké. Dat heb ik ook gemeld" (NOVA, 1 september 2001, en het IGZ-rapport).
-
VTDK-voorzitter C.N.M.Renckens: "Sylvia Millecam is dood en nu moet Jomanda uitleggen waarom zij dat gedaan heeft", "Jomanda heeft gezegd, 'kind het is geen kanker', of 'je moet geen chemotherapie'".
## - In Tv-programma 'Dokument' (09-06-2003, NCRV): Gerard Dernée heeft uitgezaaide longkanker, een chemokuur werpt in eerste instantie resultaat af, zo houdt een dokter hem voor, maar de longkanker komt weer terug, waarna een dokter verdere chemotherapie ontraadt, toch kiest Dernée voor chemotherapie, een week later streft Dernée.
## - In Tv-programma 'Dokument': Marijke Brands heeft klachten als gevolg van uitgezaaide kanker, wil geen chemokuur, maar de klachten worden erger en daardoor kiest ze voor een chemokuur, de kuur heeft slechte resultaten aldus een arts, een week later sterft ze.
## - Uit het medisch Tv-programma 'Vinger aan de Pols' (28 juli 2004, AVRO, 'Als de dokter een misser maakt'): "Narinda Verbeek krijgt op haar 26e de schrik van haar leven. Uit weefselonderzoek blijkt dat ze Non-Hodgkin heeft; een zeer agressieve vorm van lymfeklierkanker. Ze zal niet oud worden en haar man zal met twee kleine kinderen, van dan drie maanden en twee jaar oud, achterblijven. Ze ondergaat chemokuren en bestraling en vecht vijf jaar tegen de aangekondigde dood. En dan gaat plotseling de telefoon. Het ziekenhuis heeft een onvoorstelbare ontdekking gedaan. De patholoog-anatoom heeft in 1995 het weefsel ten onrechte aangezien voor kanker. Het gaat om een vetbult en Narinda heeft helemaal nooit kanker gehad".
## - Arts, Homeopaat en orthomoleculair therapeut J. Beunk in December 2005: "Ik heb patiënten gehad die door de reguliere specialisten behandeld waren voor borstkanker. Bij hun waren de borsten en de eierstokken verwijderd en werd hun gezegd dat na de chemotherapie zij nog lang zouden leven. Ze waren echter binnen 2 jaar overleden. Een andere patiënt is naar Amerika gegaan en alternatief behandeld en leeft nog steeds (al ruim 10 jaar, terwijl haar vriendinnen al lang overleden zijn)". --Klik hier voor website-- )
-
Liesbeth Kuipers (PR & Voorlichting NKI-AvL) gelooft dat de behandelaars van het NKI-AvL alleen methoden van behandeling voorschrijven of aanraden waarvan de werkzaamheid ervan op kankercellen is aangetoond. Met de vraagstelling of Sylvia Millecam eerder zou zijn overleden indien ze wél reguliere zorg (chemo) zou hebben gevolgd: hoe zouden andere artsen, dan Emiel Rutgers (NKI-AvL) en Cees Renckens, over chemo denken ? 75% van de artsen weigert zelf chemotherapie: "Uit onderzoeken en enquêtes onder Amerikaanse oncologen komt naar voren dat drie van de vier artsen (75%) elke vorm van chemotherapie zou weigeren vanwege de ondoeltreffendheid en de vernietigende effecten die deze behandeling heeft op het menselijke organisme. Dit zeggen de artsen en onderzoekers erover: 'Het grootste deel van de kankerpatiënten in dit land overlijdt ten gevolge van chemotherapie, die tumoren in de borst, in het colon of in de longen niet wegneemt. Dit aspect is al ruim een decennium lang bekend en toch gebruiken artsen chemotherapie nog steeds ter bestrijding van deze tumoren.'............"
--Klik hier voor artikel--
--Klik hier voor artikel--
# Chemotherapie: 60-70% Borstkanker onnodig
--Klik hier voor artikel--
# Chemotherapie: Gifkuur zonder nut
--Klik hier voor artikel--
# Doctors reconsider chemo for breastcancer patients
--Klik hier voor artikel--
# The efficacy of chemotherapy for cancer: Harmful
--Klik hier voor artikel--
# Breastcancer treatment fails most women
--Klik hier voor artikel--
# Why Cancer comes back following chemotherapy
--Klik hier voor artikel--

# Kwart borstkankerpatiënten krijgt onnodig chemo
(KRO-radio, Goedemorgen Nederland, 28-04-2009)
Een kwart van de vrouwen die aan borstkanker lijden, krijgt onnodig chemotherapie. Dat zegt het Nederlands Kanker Instituut. In de studio is internist oncoloog Sabine Linn, die dagelijks vrouwen met borstkanker behandelt. ---Klik hier--

-
## - Minister (van 2003-2007) van Volksgezondheid drs. J.F. (Hans) Hoogervorst over homeopathie: "Hoe bestaat het dat huisartsen die jarenlang een wetenschappelijke opleiding hebben gevolgd, zich serieus bezighouden met homeopathie. Terwijl iedereen weet dat je mensen dan gewoon water voorschrijft" (NOS 20:00 uur-Journaal, 19-02-2004). Voor deze "moedige" uitlatingen ontving Hoogervorst van de Stichting Skepsis op 14-12-2004 een prijs (de Piramidependel).
## - VWS-minister Hans Hoogervorst over de zaak-Millecam: "Hoewel patiënte het recht had te kiezen voor een alternatieve behandeling hadden de betrokken zorgverleners een bijzondere zorgplicht waaraan ze dienden te voldoen. Deze bijzondere zorgplicht houdt in dat zorgverleners in de gezondheidszorg de plicht hebben patiënten ten minste te informeren over de voor- en nadelen van een behandeling en de consequenties van de keuze voor de voorgestelde behandeling" (Tweede Kamer, Vragen gesteld door de PVDA, Kamerstuk 7 669, nr. 1, 4 maart 2004).
-
Een vervolgafspraak (voor 19 juni) met het VU-ziekenhuis had Sylvia Millecam afgezegd omdat ze zich in Zwitserland wilde laten behandelen. Een vervolgafspraak met Emiel Rutgers, ter opbouwing van "de vertrouwensrelatie" aldus Rutgers in het IGZ-rapport, zegt ze ook af. Rutgers: "Het was haar eigen verantwoordelijkheid. Ik kon haar niet vastbinden", terwijl Jomanda wordt verweten dat ze niet goed haar best zou hebben gedaan om Sylvia Millecam (terug) in het reguliere circuit te krijgen. Nederlandse schrijver Haye van der Heyden, een voormalige partner van Sylvia Millecam uit een verder verleden, had op de herdenkingsbijeenkomst voorafgaande aan de begrafenis gezegd over Sylvia Millecam's keuze om chemotherapie te weigeren: "Mijn vrouw Veronique zei net dat er een grens is aan het respecteren van iemands eigen mening. Is dat zo? We hadden je gewoon het ziekenhuis in moeten sleuren. Hadden we dat ?" (Telegraaf, 'Sylvia Millecam begraven', 27-08-2001). De meest recente partner, Nol Willemsen, zei ('De Wandeling', 31-10-2008, KRO) over deze uitspraak van Van der Heyden: "Toen had ik wel zoiets van dat had je niet mogen zeggen op die manier. Eigenlijks is daarmee de discussie begonnen".
-
In Kamphuis' 2009-boek verklaart Haye van der Heyden dat Sylvia Millecam aan het zoeken zou zijn gegaan nadat Jomanda zou gezegd hebben dat ze geen kanker zag. Van der Heyden vond het Jomanda-moment een heel belangrijk moment. Of is het een heel belangrijk moment geweest dat regulier (Emiel Rutgers) tegen Sylvia Millecam zei "eerst" en/of "enkel chemo" en weigerde een operatie om haar borstimplantaten te verwijderen, waarna ze regulier de rug toekeerde en is gaan zoeken in het alternatieve circuit ? Jomanda refererende naar de siliconen borstimplantaten van Sylvia Millecam: "Als die rotzooi eruit was gehaald, was er een genezingsproces op gang gekomen" (Algemeen Dagblad, 24-12-2004). Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat verwijdering van (lekkende) siliconen borstimplantaten / explantatie de gezondheid doet verbeteren en klachten veelal onmiddelijk verdwijnen of aanzienlijk minder worden. O.a. "Silicone breast implants leak and in turn silicone migrates outside the breast tissue. These immunological abnormalities and symptoms are reversible upon removal of the breast implants in 50-70% of cases". (Brautbar, Et al. University of Southern California, Journal Biomater Sci Polym Ed 1995; 7(2 ):133-45).
-
In een vrouw met siliconen borstimplantaten werd een 13 cm lange ongebruikelijke tumor gevonden, gecentreerd in de borst die uitpuilde in de long, borstkas (thorax) en ribben: "Tumors centered primarily within the breast tissue may arise from the fibrous capsule that develops around silicone implants". Dit werd gerapporteerd in een November 1995 publicatie van de American College of Chest Physicians. "Vrouwen met siliconen borstprothesen hebben vaak klachten van ernstige pijn en chronische vermoeidheid. Bij lekkage van de prothesen wordt een toename van de symptomen pijn en vermoeidheid gevonden" (Dr. R.C.W. Vermeulen en Prof. H.R. Scholte, Silicone Implant Complaints, Journal of Rheumatology 2003: 30: l O, Rupture of Silicone Gel Breast Implants and Symptoms of Pain and Fatigue).
-
Zes maanden na het consult bij Emiel Rutgers en diens weigering om haar borstimplantaten te verwijderen en de mededeling 'eerst chemo', op 23-11-2000, was de tumor in de rechterborst van Sylvia Millecam groter dan 10 cm. In December was de omvang 15x10 cm. In Maart/April 2001 slikte ze 12 tabletten paracetamol per dag vanwege hevige pijn. In Mei 2001 (Millingen a/d Rijn) was sprake van een lekkende huid. Er kwam vocht uit de gezwollen rechterborst. In de Zomer was de rechter- drie keer zo groot als de linkerborst. Ze had dag en nacht ernstige pijn en sliep 's-nachts niet meer en bij het lopen moest ze de borst ondersteunen. Ze kon niet meer zelfstandig naar het toilet en bij het praten moest ze na elke tweede zin naar adem snakken. Op 14-08-2001 bezocht de huisarts J.K. haar. Het leek: "alsof ik in een film stapte", verklaart de huisarts in het IGZ-rapport. Er werd een snelle pols waargenomen en bij percussie, om te horen of inwendige organen gezond zijn, was er een forse demping van de rechter-thoraxhelft. De huisarts vertelde dat ze niet lang meer te leven had. Op vrijdag 17-08-2001 werd ze opgenomen in het ziekenhuis. De artsen die haar onderzocht hadden, vertelden haar: "U heeft nog maar een paar weken te leven". Een paar dagen later stierf Sylvia Millecam. "'Ja Jezus !" waren de laatste twee woorden geweest die Sylvia Millecam nog sprak.
-
VTDK-voorzitter Cees Renckens zei in actualiteitenrubriek Netwerk (8 mei 2009), wat in EenVandaag (11 mei 2009) herhaald werd, dat volgens hem Sylvia Millecam op een "middeleeuwse manier" aan haar einde is gekomen wat "nooit meer voorkomt" en hij vond daarom "al die hulpverleners eromheen medeverantwoordelijk". Skepsis' Jan Willem Nienhuys: "Wie in het verkeer betrapt wordt op te hard of onder invloed rijden krijgt straf, ook als er geen ongeluk gebeurd is. Waarom gaat een arts die betrapt wordt met een elektroacupunctuurmachine vrijuit ?" (Maart 2004, 'Millecam (bis)', Skepter 17 (1)). Voor o.a. Emiel Rutgers geldde in het oordeel van de IGZ in het IGZ-rapport: "dat zij hebben gehandeld conform de professioneel geldende standaard. Er is geen reden daar kritiek op te hebben. Het is ook niet aannemelijk dat het aanbod vanuit het reguliere veld het breekpunt vormde met betrekking tot de gekozen therapierichting" door Sylvia Millecam, terwijl voor huisarts Joost Kist het duidelijk werd dat toen op dát (belangrijke) moment, na het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis, ná het consult bij Emiel Rutgers in Juni 2000, "het mis dreigde te gaan" bij Sylvia Millecam, aldus het IGZ-rapport. In 2004 bleek het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis één van de slechtst functionerende ziekenhuizen te zijn.
-
In Tv-programma 'Vinger aan de Pols' (19-12-2000, AVRO) werd kanker-patiënt Inge Swami Persaud, die voor het dilemma stond doorbehandelen of niet, al filmend gevolgd o.a. tijdens haar consult bij haar begeleider chirurgisch oncoloog dr. Emiel J.T. Rutgers. Inge koos ervoor om niet tot het einde door te behandelen en zich niet aan haar borstkanker te laten opereren omdat ze haar moeder verloor aan borstkanker, maar Rutgers had duidelijk een andere mening (en geloofsovertuiging). "Dat klopt !!!", dacht Sylvia Millecam (vanuit haar graf) ?
-
"Ik wil mezelf geen held noemen", verklaardde Emiel Rutgers in een interview (Politiek-digitaal, Mei 2004) "Toch geeft hij zelf aan dat succesvolle innovaties, zoals het mammateam dat hij samen met collega's opzette, in belangrijke mate afhankelijk zijn van de betrokkenheid, de kennis en het vermogen om samen te werken". In 2007 werd Sylvia Millecam's breekpunt, E.J.Th. Rutgers, benoemd tot 'bijzonder hoogleraar Heelkundige Oncologie' aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). De leerstoel ingesteld vanwege het NKI: Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.
-
KLEINE WASJES, GROTE WASJES, LAAT ZE LEKKER DRAAIEN
Het 'zorgvuldige' Kingma / Van Meeteren-IGZ-rapport zegt in de inleiding "Op dinsdag 21 augustus 2001 overleed comédienne S. M. op 45-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker", en verderop staat: "In de nacht van maandag 20 op dinsdag 21 augustus 2001 is patiënte overleden" en weer verderop staat: "In de nacht van zondag op maandag is patiënte overleden", aldus het IGZ-rapport. Sylvia Millecam overleed in de nacht van zondag 19 op maandag 20 augustus 2001. Kamphuis in z'n 2006-boek stelt dat natuurgeneeskundig therapeut O.T. Sylvia Millecam de eerste keer thuis opzocht op 11 februari 2001. Het IGZ-rapport: "In januari 2001 bezoekt mevrouw O.T. mevrouw Millecam voor het eerst thuis" en het IGZ-rapport stelt dat Haye van der Heyden, samen met de huisarts, Sylvia Millecam op 12 maart 2001 thuis zou hebben bezocht. Kamphuis in z'n boek stelt echter dat, naast de huisarts, een andere voormalige partner van Sylvia Millecam aanwezig was op 12 maart 2001, en dat Sylvia Millecam Haye Van der Heyden begin 2001 had medegedeeld dat zij geen contact meer wilde, omdat Van der Heyden Sylvia Millecam probeerde over te halen om reguliere behandeling te aanvaarden. Op de begrafenis zei Haye Van der Heyden: "Mijn vrouw Veronique zei net dat er een grens is aan het respecteren van iemands eigen mening. Is dat zo? We hadden je gewoon het ziekenhuis in moeten sleuren. Hadden we dat ?". Vond Van der Heyden dat Sylvia Millecam 'onbezonnen' handelde ? 'Handelingsonbekwaam' ?
-
En verder op de begrafenis zei Haye van der Heyden: "Grote God, Sylvia, wat heb je gedaan de afgelopen twee jaar. Rotsvast geloof moet wel heel veel troost bieden om te kunnen opwegen tegen zoveel leed". Jomanda had in mei 2000 de oorzaak van Sylvia Millecam's ziekte aangeduid (borstimplantaten) in relatie tot "iets met het getal 12", wat b.v., als één van de mogelijkheden, 12 jaar geleden zou kunnen zijn: 1988. Sylvia Millecam zou Jomanda hebben verteld dat Haye van der Heyden ---met wie Sylvia Millecam in 1988 een relatie had en die aanhanger van de doodstraf is, in het verleden intensief tarot en astrologie bestudeerde en uit militaire dienst geschopt werd met een S5--- steeds, kijkende naar andere vrouwen, tegen Sylvia Millecam gezegd zou hebben: "Zij heeft mooiere borsten dan jij''. De reden (1988/oorzaak) waarom Sylvia Millecam borstimplantaten in haar borsten zou hebben laten plaatsen (1991/gevolg). Iets wat Van der Heyden stellig ontkende: "Wat 'n loeder. Wat een allergrofste leugen'' omdat z'n huidige vrouw juist kleine borsten heeft (Algemeen Dagblad, 22-12-2004). Van der Heyden wenste in het tv-programma 'Barend en Witteman' (19-02-2004) dat Jomanda voor twee jaar de gevangenis in zou worden gegooid. Misschien moest Jomanda worden opgehangen ? In een interview in tijdschrift Party (20-02-2004) zei Van der Heyden: "Ik kan Jomanda wel wurgen. Ik vind dat ze streng aangepakt moet worden en als het OM haar niet vervolgt dan klaag ik haar misschien aan". De reactie van Jomanda: "Sylvia betreurt zijn functioneren, en hij weet zelf wel wat zij daarmee bedoelt".
-
In Kamphuis' 2006-boek vertelt de moeder van Sylvia, Leny Millecam, dat Van der Heyden meer invloed had op Sylvia, waar Sylvia moeite mee had, dan twee andere ex-geliefden waar Sylvia meer haarzelf bij kon zijn, en dat Sylvia had verteld dat Van der Heyden hield van grote borsten, aldus Leny Millecam. De invloed van Van der Heyden op Sylvia's beslissing om borstvergroting te laten doen wordt in het 2006-boek niet tegengesproken door de vriendin en visagiste van Sylvia Millecam, Karin Melissant, die dat had vernomen van Sylvia. Invloed op een psychologische manier, en Van der Heyden was ook vaak kritisch op Sylvia's uiterlijk, wat haar onzeker maakte. Melissant bewonderde dat Sylvia niet alleen Van der Heyden de schuld gaf, maar ook zichzelf. Ze had zich onzeker laten maken, aldus het 2006-boek. Maar Sylvia Millecam heeft Van der Heyden, met wie Sylvia Millecam 6,5 jaar van haar leven deelde, wél de deur gewezen.
-
In 2005 was Jenny Burton te gast in de Oprah TV-show. Ze had in 3 jaar 26 cosmetische plastische chirurgie ingrepen laten doen. Haar obsessie was begonnen nadat haar ex-man haar had medegedeeld dat ze een grote neus had. The UK-Guardian (30-08-2007): "British women are more likely than Americans to have cosmetic surgery to please their partners, according to research published yesterday...(...)...One British 39-year-old barmaid told me that her husband's criticism of her figure prompted her to have abdomniplasty (a tummy tuck)...". Een draaiende Van der Heyden, hield van grote borsten, voordat hij overstapte naar liefde voor kleine borsten ?
-
SYLVIA'S MEDISCH DOSSIER: BORSTIMPLANTATEN
Marlou Boots: "Je zou voor de gein eens bij het ziekenhuis moeten informeren naar het dossier van Sylvia Millecam om erachter te komen wat voor soort prothesen ze destijds heeft gekregen. Je krijgt daar geen antwoord op. Dat is niet omdat ze de privacygegevens van de patient willen respecteren, maar gewoon omdat ze niet schriftelijk vastleggen wat voor soort implantaten ze bij patienten inbrengen", "Vrouwen zijn wederom vogelvrij. Bij calamiteiten met bewezen ondeugdelijke implantaten is niemand traceerbaar, dus niemand kan teruggeroepen worden" (Tijdschrift Aktueel, 2003). Terwijl Marlou Boots beweerde dat Sylvia Millecam naar het Kennemer Gasthuis is gegaan om haar dossier in te zien, beweerde het Kennemer Gasthuis dat de medische gegevens van Sylvia Millecam omtrent haar borstimplantaten niet meer beschikbaar waren. 'Per ongeluk' gewist ? En plastisch chirurg Joost van Tetering, die Sylvia Millecam's siliconen borstimplantaten plaatste en waarbij Jomanda vraagtekens zet wegens het evt. toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, verklaard in Kamphuis' 2009-boek dat Sylvia Millecam helemaal niet haar dossier heeft opgevraagd. Voor Sylvia Millecam heeft "Internist dr. H.F. Dankmeyer informatie opgevraagd bij het Kennemer Gasthuis maar heeft dit nooit ontvangen", aldus het IGZ-rapport.
-
Alle medische hulpmiddelen, zoals siliconenborsten, welke in Nederland op de markt komen moeten, onder politieke aansturing, gezien worden op doeltreffendheid, veiligheid en kwaliteit door het Staatstoezicht op de Volksgezondheid IGZ, die de bevoegdheid heeft om produkten bij tekortkomingen uit de markt te halen. Het IGZ-rapport vermeld niet of de IGZ, in de "levering van z'n zorg" inlichtingen voor het IGZ-onderzoek heeft gevorderd bij het Kennemer Gasthuis ter inzage en 'inspectie', zoals de Wet op de Medische Hulpmiddelen (uit 1970) de IGZ die mogelijkheid biedt, omtrent het medisch dossier en de gegevens van de borstimplantaten van Sylvia Millecam bij het Kennemer Gasthuis. Bestond er immers voor de IGZ niet de mogelijkheid dat de borstimplantaten van Sylvia Millecam na een aantal jaren "beperkt houdbaar" ( --Klik hier voor website-- ) waren geworden met het risico op lekkage / scheuren, en dien ten gevolge gezondheidsklachten zouden kunnen hebben veroorzaakt, zoals een infectie en/of kanker, wat een ander licht zou hebben geschenen op de behandeling van o.a. Jomanda ? Of legde de IGZ 'ongebreideld of kritiekloos geloof' in een bepaald soort wetenschap welke zou aantonen dat siliconenimplantaten geen klachten zouden veroorzaken ? In Februari 2004 verscheen Kingma's IGZ-rapport 'Millecam / siliconenborsten'. In November 2004 zei VWS-minister Hans Hoogervorst in de Tweede Kamer: "Klachten over medische hulpmidelen, waaronder siliconen-borstimplantaten dienen gemeld te worden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg IGZ. In de afgelopen tijd zijn er bij de IGZ géén meldingen uit Nederland of Europa binnengekomen met betrekking tot siliconen-borstimplantaten" (06-11-2004, Tweede Kamer, Vragen van Khadija Arib).
-
Het economisch belang ("Als het maar goed verkoopt") van siliconen is astronomisch, waardoor, ondanks de Beginselen van Behoorlijk Bestuur, Artikel 22. Grondwet en het streven naar zogenaamde journalistieke-waarheid onder het mom van 'het volk heeft het recht om te weten dat.....', het niet onvoorstelbaar zou zijn dat een overheid, een IGZ of de media, bewust of onbewust niet staan te springen om het volk mede te delen dat siliconen gevaarlijk is. En indien dit wél zo zou zijn, dit 'verwaarloosbaar' gevaarlijk zou zijn en/of 'in kleine hoeveelheden niet schadelijk voor de gezondheid' met als volksgeruststelling (-mantra) dat het (extrapolerend: vanuit een kleine-steekproef naar een massa-populatie) "niet wetenschappelijk bewezen is dat.....", in de zin van "Gaat u maar rustig slapen" ? In siliconen borstprothesen zitten verschillen vormen van siliconen. In Nederland krijgen 12.000 tot 15.000 vrouwen per jaar borstimplantaten en meer dan 500 medische produkten bevatten siliconen. De meesten mensen gebruiken siliconen dagelijks, zonder het te weten. Siliconen (of een vorm van) zit b.v. in diverse consumenten-, gebruiks- en verzorgingsprodukten. Een kleine opsomming van de meest bekende toepassingen van siliconen: koolzuurhoudend bronwater, maagzuur-bindende medicijnen, geneesmiddelen tegen kolieken voor baby's, lippenstift, rouge, handlotions, moistuiizer, zonnebrandolie, insektwerende middelen, aftershave lotion, scheercreme, deodorant, shampo, haarspoelingen, haarspray, beddenlakens, kleding, gelaatstissues, paraplu's, regenjassen en in was. Siliconen wordt óók gebruikt in leidingwater en in geheugenchips van computers. Dus publiekelijk stellen dat 'siliconen gevaarlijk' zou zijn ? $$$$$$$ --Vs-- de Volksgezondheid ?
-
In het licht daarvan zou de vraag gesteld kunnen worden, of bijvoorbeeld een VTDK-voorzitter Cees Renckens, een oncoloog Emiel Rutgers, een Inspecteur-generaal Herre Kingma, een Menso Westerouen van Meeteren of een plastisch-chirurg Joost van Tetering; een produkt in hun éigen lichaam zouden stoppen wat nooit 'evidence-based' getest is op mensen, waarvan de veiligheid door de fabrikanten nooit is aangetoond en studies hebben laten zien dat dit produkt kanker veroorzaakt bij muizen en honden, zoals bij siliconen-implantaten ? Want wat opvalt in de media-hetze rondom Sylvia Millecam ---terwijl de 'Commissie Siliconen implantaten' van de Gezondheidsraad in een advies (1999) aan VWS-minister Els Borst-Eilers (D'66) stelde dat reeds in de jaren '80 de eerste 'alarmerende' berichten verschenen over een (mogelijk) verband tussen siliconenborstimplantaten en autoimmuunziekten en pleitte voor een 'serieuze benadering' van vrouwen met implantaten met gezondheidsklachten--- is dat er niet of nauwelijks gesproken wordt over Sylvia Millecam's implantaten en de eventuele gevolgen daarvan. Ook de IGZ en het IGZ-rapport is nalatig. De hele siliconen-problematiek wordt niet (of 'verwaarloosbaar') aan de orde gesteld.
-
Sylvia Millecam bezocht in December 2000 plastisch-chirurg dr. Rita Kappel van het Universitair Medisch Centrum St.Radboud in Nijmegen die in het consult "het woord 'kanker' bewust vermeed", aldus het IGZ-rapport. "Bewust het woord kanker vermijden !!??", dachten de IGZ, VTDK, Menso Westerouen van Meeteren en Skepsis zwijgend ? Het IGZ-rapport: "Hoewel niet wetenschappelijk bewezen is mevrouw Rita Kappel er zelf van overtuigd geraakt dat siliconenimplantaten bij een bepaalde categorie patiënten klachten kunnen veroorzaken". En daar bleef het zo'n beetje bij in het 'zorgvuldige' IGZ-rapport aangaande 'silicone-gate'.
-
Marlou Boots: "De vindkans op een tumor wordt door de siliconen implantaten verkleind: per jaar worden er maar liefst 6000 beginnende tumoren gemist ! Daarbij zijn er kankerverwekkende stoffen in de prothesen aangetroffen, die de ontwikkeling van andere vormen van kanker kunnen stimuleren". In borstprothesen zijn tientallen chemicaliën gevonden. Iedereen met borstimplantaten is bloot gesteld aan giftige chemicalien. Wat zijn precies de effecten als deze stoffen langzaam vrijkomen ('bloeden'/doorzweten) in het lichaam ? Vrouwen met implantaten melden 'onverklaarbare' klachten zoals b.v. het ruiken van ammoniak, chloor, of aceton.
## - Chemicaliën die gevonden zijn in borstprothesen zijn o.a.: Metyl ethyl Ketone, Cyclohexaan, Aceton, Polyvinyl chloride, Ethylacetaat, Benzeen, Tolueen, Xyleen, Hexaan, Isopropyl alcohol, Dichloormethaan, Formaldehyde, Talk, Phenol, Metaalreiniger, Zink oxide, Freon. Ook zijn er rapporten waarin melding wordt gemaakt van het vinden van Arcenicum (rattengif) en diverse zware metalen als Platinum, Kobalt, Nikkel, Chroom in de envelop en/of de gel van de prothesen.
## - De effecten bij toediening c.q. blootstelling van deze chemicalien in hoge doseringen zijn b.v.: Centrale Zenuwstelsel effecten (CZS), hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken, gestoorde visie, afwijking aan beenmerg en bloed, rusteloosheid, vermoeidheid, coma (flauwvallen), ademshalingsdepressie, Parkerson-achtige ziektebeelden, long-oedeem, verschijnselen van koolmonoxide-vergiftiging, problemen bij inhalatie, aantasting van slijmvliezen, van slokdarm en maag/darm wand, bloedcirculatie-stoornis, kanker-verwekkend en milieu gevaarlijk (Bron: United Silicone Survivors of the World, September 1996, en SVS: Prof. L. R. , Stichting Natuur en Milieu).
-
In de US zijn zo'n 100.000 chemicalien geregistreerd voor gebruik waarvan de meesten niét 'evidence-based' op hun effect zijn getest op mensen: individueel niet, alsook niet in combinatie van meerdere chemicalien (cocktail). Zoals men veelal ook niet weet wat het effect op mensen is indien men een cocktail van verschillende medicijnen door elkaar heen gebruikt.
## - "Scandal of the secret Blair-Bush pact to limit controls on Toxic Chemicals": "Confidential documents show that Britain is brokering a dirty deal in Brussels to exempt some of the most dangerous chemicals in widespread use from new European safety controls..." (Daily Mail, Geoffrey Lean, 9-9-2005)
## - "Toxic Chemical cocktail found in many new cars": "The intensive odour in many new cars results from a toxic cocktail of more than 100 different chemicals that can have serious health effects, the German environmental organisation Bund has warned..." (Deutsche Presse-Agentur, 15-10-2005)
## - "Baby products found to contain hazardous chemicals": "Toxic chemicals can be found in common baby products in the United States, such as teethers, bath books, and sleep accessories, according to a new report released today by the Maryland Public Interest Research Group (MaryPIRG) based on testing of these items. 'The Right Start: The Need to Eliminate Toxic Chemicals from Baby Products', documents toxic chemicals, including phthalates and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), in commercially available products..." (ENS, 13-10-2005)
Het Landelijk samenwerkingsverband van de Integrale Kankercentra in Nederland (iKCnet) geeft een Infowijzer uit met Informatie voor oncologiepatiënten met daarin een aantal verwijzingen naar het Koninklijke Wilhelmina Fonds (KWF) Kankerbestrijding. Over Kanker - Oorzaken en risicofactoren: "...Andere factoren die een rol spelen bij het ontstaan van kanker zijn...(...)...asbest en een aantal chemische stoffen. Van sommige van deze stoffen, zoals benzeen, vinylchloride, mosterdgas en aniline, is duidelijk bewezen dat ze kankerverwekkend zijn. Toch zijn ze slechts voor een klein deel van het totaal verantwoordelijk, omdat maar weinig mensen met deze stoffen in aanraking komen".
-
# Book: The Hundred Year Lie
"Investigative journalist Randall Fitzgerald exposes the lies and deceptions of the food, drugs, cosmetics and chemical industries, who have poisoned our population, rivers, air, land and oceans with toxic chemicals..."
--Klik hier voor website--
--Klik hier voor artikel--
-
# Cancer, Chemicals and History
(The Nation, Jon Wiener, 7 February 2005)
"20 of the biggest chemical companies in the United States have launched a campaign to discredit two historians who have studied the industry's efforts to conceal links between their products and cancer. In an unprecedented move, attorneys for Dow, Monsanto, Goodrich, Goodyear, Union Carbide and others have subpoenaed and deposed five academics who recommended that the University of California Press publish the book 'Deceit and Denial: The Deadly Politics of Industrial Pollution', by Gerald Markowitz and David Rosner. The companies have also recruited their own historian to argue that Markowitz and Rosner have engaged in unethical conduct..."
--Klik hier voor artikel--
-
Het Kennemer ziekenhuis zei met nadruk dat destijds "veilige implantaten" bij Sylvia Millecam zouden zijn geplaatst. Zou een ziekenhuis uberhaupt ooit verklaren dat het 'onveilige implantaten' bij patienten inbrengt ? Dus waarom dit benadrukken ? Het Kennemer Gasthuis wilde eerder geen informatie over de aard en herkomst van Sylvia Millecam's implantaten geven aan de redactie van het tijdschrift 'Aktueel' (artikel Marlou Boots / SVS, 2003). Maar voor het boek van Kamphuis (2006) gaf plastisch chirurg Joost van Tetering opeens in Oktober 2005 wél inzage in de medische gegevens van Sylvia Millecam. Opeens waren de medische gegevens van Sylvia Millecam weer wél beschikbaar ?
-
Op de patienten-kaart van Sylvia Millecam ten aanzien van haar soort implantaten zou zich een sticker van het bedrijf McGhan Medical Corporation bevinden, aldus Kamphuis. Met in het achterhoofd de patienten-kaart van Sylvia Millecam bij de alternatieve arts en lid van de Nederlandse artsen Acupunctuur Vereniging, dr.Broekhuyse, die hij volgens het IGZ-rapport ná het overlijden van Sylvia Millecam zou hebben vervalst (zie verder), zou men zich kunnen afvragen: of deze McGhan-sticker er altijd al heeft op gezeten, of dat de sticker erop is geplaatst ná het overlijden van Sylvia Millecam ? Zou dat ook niet, zoals bij Broekhuyse, onderzocht dienen te worden via het Forensisch Instituut, onder het mom van gelijke-behandeling ?
-
Uit het 2009-boek blijkt dat Van Tetering tijdens z'n getuigeverhoor voor de lopende strafzaak zou hebben gezegd dat hij Millecam's borstvergroting "eind jaren '80" (1988?) heeft uitgevoerd, zoals blijkt uit een kopie van z'n verklaring voor de rechtbank en in bezit van Jomanda's advocaat. Kamphuis echter vermeld in z'n 2009-boek dat uit zijn research van het medisch dossier blijkt dat deze borstvergrotende operatie op 5 augustus 1991 heeft plaatsgevonden. Met andere woorden: of Kamphuis liegt of meineed van Van Tetering ? Maar met name: Waarom ?
-
SILICONE-GATE: "SILICONEN-, GEEN POLYURETHAAN PROTHESEN"
Omdat Sylvia Millecam het allemaal niet vertrouwde, ging ze samen met Marlou Boots van SVS op onderzoek uit. Marlou Boots: "In de literatuur kwamen we er al snel achter wat voor soort siliconen bij Sylvia waren ingebracht: Polyurethane siliconen". Echter, volgens Kamphuis / Van Tetering waren bij Sylvia Millecam borstimplantaten (een medisch hulpmiddel) geplaatst van het McGhan-soort 'Style 40'. Na informatie-inwinning bij het moederbedrijf (Inamed) in Amerika, blijkt dit soort implantaten "'siliconen-implantaten' te zijn geweest en niet de levensgevaarlijke 'polyurethaan prothesen'", aldus Kamphuis, en Van Tetering verklaard in het boek dat hij zeker weet dat hij "nooit polyurethaan" zou hebben toegepast, "Dus ook niet bij Sylvia Millecam". Siliconen-implantaten zijn implantaten met óf zonder bekleding, coating, omhulsel (envelop) gemaakt van polyurethaan rondom de (het zakje) siliconen. Vanuit een siliconen-implantaat kan siliconen door het beschermende-omhulsel heen 'bloeden' en in het lichaam terecht komen. Dit zou kunnen gebeuren bij implantaten die nog intact zijn (doorzweten) of bij defecte-implantaten (scheuring/lekkage). Bij een omhulsel gemaakt van polyurethaan kan dus, én siliconen (vanuit het implantaat), én polyurethaan in het lichaam terecht komen.
-
Het Amerikaanse bedrijf Dow Corning, de grootste fabrikant van siliconen prothesen en een wereld leider op het gebied van siliconen-gebaseerde materialen, bracht siliconen prothesen vanaf 1962-1963 op de markt. In 1965 toonden testresultaten aan dat polyurethaan foam (schuim) operatief ingebracht bij ratten, bij 15% van de dieren kanker veroorzaakt. En in 1965 vond een studie dat knobbeltjes onder de huid ontwikkelen als siliconen het menselijk lichaam ingaat. Dow Corning bleef volhouden dat siliconen een inert substantie is: niet werkzaam in het lichaam. Op 24 juni 1965 schreef Dr. T. Rees een brief aan het Dow Corning's 'Center for Aid to Medical Research': "Het onvermijdelijke is gebeurd. We hebben een geval gevonden van een carcinoom in de borst van een 37-jarige vrouw, die beide borsten zwaar had laten injecteren met puur siliconen materiaal", "Ook...is er bewijs van siliconen afzettingen in de lymfe knobbels van de oksel....het blijkt dat de siliconen wordt opgezogen tot een zekere mate door het lymfe systeem". Op 12 augustus 1976 schreef Dr. John Wolfe (Detroit Medical Center) een brief aan Milt Hinsch (Dow Corning) wegens bezorgdheid over siliconen borst prothesen: "Ik wil aan je benadrukken dat de huidige prothesen gemaakt van siliconen, meer zijn dan een ongemak, namelijk een erg serieus probleem. Heel vaak hebben vrouwen, die vergroting hebben gehad, ernstige borst 'dysplasia'. Ernstige borst 'dysplasia' is gerelateerd aan hoge mate van voorkomen op het ontwikkelen van borstkanker".
-
Op 20 september 1976 schreef Dr. C. Vinnik een brief aan Dow Corning over het gevaar van siliconen voor weefsel-reacties. Vinnik rapporteerde over een patient met een borst implantaat en een knobbeltje in haar linkerborst. Tijdens een operatie viel Vinnik op dat het Heyer-Schulte implantaat nog intact was en het knobbeltje erbuiten zat. Vinnik schreef dat het pathologische rapport aantoonde: "Extensive fibrosis and granuloma formation that I have seen previously with silicone injections.... I do not know what the implications of this problem are, however, one consideration must be that there was extensive reaction within the tissue to the silicone gel with which it was in contact. I believe this is a serious matter and is something that the Standards Committee of the American Society of Plastic and Reconstructive Surgeons (ASPRS) should ultimately consider". Op 2 november 1976 schreef Vinnik aan Dow Corning over reacties van een patient wiens borstimplantaat was gescheurd: "Microscopically it appeared to resemble the reaction seen around silicone injected breasts". Hij schreef ook dat de reactie van siliconen materiaal in mensen "a very variable thing...." is. (Bronnen: Dow Corning document nr. 255, 263).
-
Een klachten-rapport uit maart 1977 vermeld dat Dr. Emmett in èèn van de diverse gevallen borstimplantaten had verwijderd nadat kanker was gevonden in de borsten. In de jaren '70 en '80 verzekerde implantaten fabrikanten en plastisch chirurgen vrouwen dat borstvergroting een simpele, veilige procudure was. In 1980's verspreidde de consumentenorganisatie 'Public Citizen Health Research Group' ( --Klik hier voor website-- ) waarschuwingsignalen dat siliconen borstimplantaten kanker veroorzaken. In 1980 werd polyurethaan-foam geintroduceerd door Cooper Surgical als een coating voor het merk Meme siliconen gel implantaten. Scotfoam, de leverancier van polyurethaan, nam aan / veronderstelde dat de polyurethaan-foam voor industriele doeleinden gebruikt werd, en niet voor in het lichaam. In 1985 leidde Dow Corning een studie op ratten, geinjecteerd met siliconen gel. De bevindingen toonden aan dat de aanwezigheid van siliconen tumoren veroorzaken in 25% van de geteste dieren. De ontstane kanker was fataal in 85% van de geinfecteerde dieren. Dow Corning probeert de testresultaten buiten beschouwing te laten onder het mom van "dat deze kankervorm niet bij mensen voorkomt". Verwaarloosbaar ?
-
Scotfoam, de leverancier van polyurethaan, ontdekt in 1986 voor het eerst dat zijn industriele chemische product (polyurethaan-foam) wél geimplanteerd was in het kankergevoelige weefsel van de vrouwelijke borst. En Scotfoam informeert het publiek dat 2-toluene diamine (TDA), het afbraakproduct in foam, niet wordt aanbevolen voor gebruik in menselijke implantaten, omdat als aanzienlijke hoeveelheden TDA geproduceerd worden door de chemische breakup van de polyurethaan bedekking van het borst implantaat, en dan in het bloed komt, zou het resultaat kunnen zijn een verhoogd risico op kanker voor vrouwen met implantaten. In 1986 worden Surgitek (een dochterbedrijf van Bristol-Meyers Squibb en fabrikant van polyurethaan bekleedde implantaten) en Dow Corning beschuldigd van het op de markt dumpen en het uitverkopen (fire-saleing) van hoog 'bloedende' borstimplantaten.
-
Onderzoek-scheikundige Dr. J.J.B. Pierre Blais, werkzaam voor de Canadese 'Health Protection Branch' van Department of National Health and Welfare, stelde vast dat de polyurethaan foam niet geschikt is voor implantatie. Vrouwen met zulke implantaten kunnen 'dubbele' kanker verwachten. Eén door de siliconen, én de ander door deze polyurethaan foam. Blais kreeg de opdracht zijn orginele aantekeningen te vernietigen en de stukken te schrappen waarin hij vermeldt dat polyurethaan foam niet geschikt is voor implantaten. Blais werd uiteindelijk ontslagen omdat hij bleef aandringen dat de implantaten van de markt gehaald moesten worden (The Scientist 1989, 3(17 ):7, 4 September 1989, by David Spurgeon).
-
Het boek 'A woman in my position: The politics of breast implant safety' door auteur Linda Wilson gaat over haar eigen zaak en hoe ze (bijna solo) de grootte 'big business' praktijken bloot legde over de onderhandse daden van bedrijven (b.v. borst implantaten fabrikanten), over bedrog in Canada en over de betrokkenheid van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), die goedkeuring moet verlenen voordat een medisch-hulpmiddel op de markt mag komen. Linda Wilson schrijft: "Dr. Blais zei dat als eenmaal in het lichaam, de polyurethaan bekleding zich bijna direct zich begint te ontbinden. Het kan vervlochten worden met borst weefsel waardoor z'n complete verwijdering bijna onmogelijk wordt en het kan de behandeling van infecties verlengen en bemoeilijken".
-
In 1988 erkende de FDA dat siliconen gel gevulde borstimplantaten allemaal langzaam door de envelop gel doorzweten naar het omringende weefsel. Een FDA stafmedewerker concludeerde dat er genoeg redenen zijn om siliconen te verdenken van kankervorming in mensen. "De siliconen gel gebruikt in borstimplantaten, veroorzaakt zoals vastgesteld door z'n producent Dow Corning Corp. kanker in laboratorium dieren, volgens interne documenten van Dow en de FDA, die werden verkregen door de consumenten verdedigings groep Public Citizen" ('FDA ban urged on gel for breast implants', The Washington Post, 10-11-1988, Boyce Rensberger). De Chief van FDA's Health Science Afdeling, Melvin Stratmeyer, recenseerde de informatie en vatte samen dat "De conclusies van dit rapport is dat siliconen kanker kan veroorzaken in ratten, er is geen direct bewijs dat siliconen kanker veroorzaakt in mensen, alhoewel, er is aanzienlijke reden om te verdenken dat siliconen dat wel kan". De plastische chirurgen bleven de implantaten steunen.
-
In 1991, 'Scientists tie breast implant to cancer': "Scientists for the Food and Drug Administration have determined that a kind of cosmetic breast implant that hundreds of thousands of American women have received over the last two decades breaks down in the body to produce a substance that has been shown to cause cancer in laboratory animals", "Like many other breast implants, it is essentially a blob of silicon. But it is also coated with a polyurethane foam that is intended to prevent development of a painful and unsightly lump that frequently forms after breast implant surgery. It is this coating that dissolves in the body, the F.D.A. scientists have now found. As it does so, it produces a chemical, 2-toluene diamine, or TDA, which has been shown to cause liver cancer in rats and other research animals" (New York Times, By Philip J. Hilts, 14 April 1991). En 'Compound from implants linked to cancer': "Two types of breast implant have been withdrawn from the market because of fears that they could cause cancer" (New Scientist magazine, 1768, 11 May 1991, Penny Park and Phyllida Brown).
-
De FDA en de plastisch chirurgen verzekerden het publiek echter van een "laag kanker risico". Verwaarloosbaar ? Echter, interne documenten van FDA-wetenschappers toonden een andere geloofsovertuiging aan, dan degene die de enkele indivuen van de FDA het publiek wilde doen laten geloven: "Het kanker risico kan meer zijn dan 100 keer het niveau welke de FDA en Surgitek mededeelden". Bovendien had de FDA een risico-beooordeling-methode voor implantaten materiaal gebruikt alsof het door de maag werd opgenomen (niet geimplanteerd). Dr. Pierre Blais: "Vrouwen eten geen implantaten". Na April 1991 werden polyurethaan-bedekte implantaten niet meer gemarket, zo beweerde men. Terwijl de FDA had gerapporteerd dat de foam direct, na het plaatsen in het lichaam, wegens de lichaamstemperatuur, oplost, hield Bristol Myers (Surgitek woordvoerdster, Karen Garoukian Ferraro) publiekelijk het hardnekkige geloof overeind dat polyurethaan foam coating intact bleef na implantatie.
-
In November 1991 verklaarde Volksgezondheid-Staatssecretaris Simons (PVDA) in de Tweede Kamer: "Er is overigens geen bewezen geval van kanker tengevolge van siliconen prothesen bekend" (Tweede Kamer, 1991-1992, nr. 173, Mededeling). Health and Welfare's National Disgrace: "In the past two decades medical devices - from heart valves, infant incubators, and dialysis machines, to tampons and surgical gloves - have killed, mutilated, electrocuted, blinded, burned, and injured hundreds, if not thousands, of Canadians. And if you think the federal government's watchdog agency is serious about policing them, you probably believe in the tooth fairy..." (Nicholas Regush, 1991, Saturday Night Magazine, --Klik hier-- )
-
Marlou Boots: "Als Sylvia Millecam op tijd was teruggeroepen toen haar soort implantaat van de markt werd gehaald, had ze nu misschien nog geleefd". Diana Zuckerman Ph.D (President of National Research Center for Women & Families, --Klik hier voor website-- ) schreef (in een email, 27-06-2006) naar aanleiding van de bevindingen van journalist Kamphuis / arts Van Tetering over het soort borstimplantaten van Sylvia Millecam (Mcghan Style 40, siliconen- en geen polyurethaan-protheses) het volgende: "Breast implants can be silicone without polyurethane or silicone with polyurethan. Polyurethane covered breast implants have silicone on the inside, and polyurethane covering the silicone envelope. The reporter and doctor are both mistaken if they think that polyurethane covered implants were not also silicone implants. Most (if not all) polyurethane covered implants were silicone gel inside, and all had a silicone shell under the polyurethane. The polyurethane covering was determined to break down to a known carcinogen, TDA, and were taken off the market in the US in 1991, not 1992". De polyurethaan bleek dus kankerverwekkend te zijn en de implantaten werden in 1991 van de US-markt gehaald (en van de Nederlandse markt ?), wat geen garantie geeft dat Sylvia Millecam in Nederland geen polyurethaan-implantaten zou kunnen hebben gekregen (in 1988 of 1991), want Diana Zuckerman schreef verder over de polyurethaan-implantaten: "I believe that they are still sold in some countries, which is terrible - they are the most dangerous breast implant ever made. According to the website, McGhan sells a Style 40 that has a smooth shell, NOT polyurethane. I don't know if they used to be different years ago, but usually they would change the style number if they changed the material".
-
Op 20 maart 1993 bevestigde Dow Corning voor de eerste keer dat siliconen niet inert zijn / wel werkzaam in het lichaam. Nieuwe studies op laboratorium ratten hadden aangetoond dat siliconen gebruikt in borstimplantaten sterk irriterend werkt op het immuun systeem. Begin April 2006 werd bericht (Analytical Chemistry, E.D Lykissa) dat onderzoekers een hoge en potentieel gevaarlijke niveaus van het metaal platina hadden gevonden in (o.a. het haar, borstmelk van) sommige vrouwen die voor vele jaren borstimplantaten in hun lichaam hadden. De FDA houdt vol op z'n website dat, terwijl kleine hoeveelheden platina kan lekken van implantaten, het in een inert/niet werkzame toestand is, wat "geen significant risico" met zich mee zou brengen.
-
REGISTRATIE BORSTIMPLANTATEN
Het ziekenhuis van plastisch chirurg Joost van Tetering reageerde, op de beschuldigende uitspraken van Marlou Boots (SVS), in het Tijdschrift 'Aktueel' (2003) en zoals vermeld in Kamphuis' boeken: "Al onze chirurgen leggen schriftelijk (bv in het operatieverslag) vast welke implantaten er gebruikt worden. Dit was ook in 1991 al verplicht en ook al ver voor deze tijd. Door het Kennemer Gasthuis zijn destijds geen polyurethaan protheses ingebracht. De siliconen die zijn ingebracht, zijn nog steeds gangbare siliconenimplantaten, die dus nog steeds zonder enige restricties op de markt zijn". Zonder enige restricties op de US- en/of Europese-, Nederlandse markt ? Registratie in 1991 ? Officiële registratie ? En al ver voor 1991 verplicht ? Uit een artikel uit Februari 2008 (Gezond.nu) "Siliconenborsten zijn onschuldig, houden veel plastisch chirurgen vol, maar uit nieuw onderzoek blijkt dat siliconen heftige auto-immuunreacties kunnen veroorzaken": volgens de Maastrichtse hoogleraar immunologie Jan Willem CohenTervaert, die in de onderzoekscommissie van de WHO zat, "zouden we een voorbeeld kunnen nemen aan de VS. Daar worden sinds vorig jaar alle vrouwen met Siliconenimplantaten geregistreerd, zodat eventuele gezondheidseffecten in de gaten kunnen worden gehouden".
## - Eind 1994 eisten Nederlandse vrouwen, gesteund door de Consumentenbond, schadevergoeding van de fabrikanten voor de medische-gevolgen van borstprothesen: "Van de ruim 2.600 vrouwen die de Consumentenbond vertegenwoordigt in de rechtszaak in de VS, weet slechts een minderheid welk merk implantaat zij heeft (gehad). De meest genoemde merken zijn Dow Corning, McGhan en Cox Uphoff. De meeste vrouwen hebben lichamelijke klachten ervaren, aldus de Consumentenbond........In Nederland zijn siliconen-prothesen niet verboden. De discussie over schadelijkheid is nog gaande. De plastisch chirurgen vinden dat er geen reden tot ongerustheid is. Hun beroepsvereniging heeft na overleg met de Geneeskundige hoofdinspectie van het ministerie van Volksgezondheid een registratie-project opgezet, en beloofd dat dat in de loop van 1994 zou beginnen te werken.." (Dagblad Trouw, 'Vrouwen eisen hoger smartegeld siliconen', 1-12-1994, Agnes Koerts).
## - SVS's Tijdschrift Stille Kracht: "Ziekenhuizen melden slechts een fractie van de siliconen borstimplantaties. Als naderhand blijkt dat vullingen niet veilig zijn en lekken, is het vrijwel ondoenlijk alle vrouwen binnen korte tijd naar het zieken huis terug te roepen. Dat schrijven professor Chantal van der Horst, hoogleraar plastische chirurgie in het Amsterdamse AMC, en Steven Klein, student geneeskunde, in MedischCwSirt. Sinds 1995 wordt plastisch chirurgen gevraagd na het plaatsen van een siliconen borst-implantaat een standaardformulier op te sturen..." (Maart 2003 , Nr.l).
## - 2002, Registratie van implantaten is slecht: "De registratie van implantaten is slecht, aldus prof. J. Nicolai, hoofd van de afdeling plastische chirurgie aan het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG)..." (MedWeb/ANP, 5 juli 2002. 'artsen willen vervanging soja-borstimplantaten').
## - 2002, Registratie van borstimplantaat ondeugdelijk: "Ziekenhuizen houden zich niet aan de verplichte registratie van borstimplantaties. Daardoor is het moeilijk vrouwen terug te roepen als blijkt dat de vulling van de implantaten onveilig is..." (Volkskrant, 31-12-2002).
## - 2002, Geen registratie borstimplantaties: "Sinds 2001 zijn alle Europese landen verplicht om een nationaal plastisch-implantatenregister bij te houden. Maar Nederland voldoet daar niet aan. De registratie van siliconen borstimplantaties is hier sinds augustus 2002 zelfs helemaal gestopt, omdat er geen geld voor is..." (ANP, 31-12-2002).
## - 2003, Registratie borstimplantaties faalt: "VWS houdt zich niet aan Europese afspraak. Nederland voldoet niet aan de Europese afspraak om een nationaal register voor plastische implantaten bij te houden.....In 1999 gingen ruim 10.000 siliconen implantaten over de toonbank, die niet traceerbaar waren in de registratie..." (3 januari 2003, Dagblad Trouw) en (Medisch Contact jrg. 58, nr1, 03-01-2003).
## - 2003, Marlou Boots: "En dan ook nog dat gesjoemel met de registratie van borstimplantaten ! Volgens de laatste cijfers zijn 10.612 verkochte implantaten 'vermist' ! Het lucratieve duistere circuit lijkt dus nog groter dan vermoedt. En wij vrouwen zijn wederom vogelvrij" (SVS, Tijdschrift Stille Kracht 2003).
## - 2004, Dokter vertelt niet wat hij in borst inplant: "SP.A eist wettelijke regelingen: 'Laat vastleggen welk implantaat vrouwen in hun borsten krijgen, zodat bij eventuele problemen later een betere behandeling mogelijk is'', zegt SP.A-volksvertegenwoordigster Magda De Meyer. Daartoe laat ze vandaag in de Kamer een resolutie stemmen. Meer dan een patiënte steunt haar idee. 'Mij hebben ze geopereerd zonder iets over de echte gevolgen te zeggen', vertelt Martha..." (Bart Moerman, Nieuwsblad, VUM.be, 13-5-2004).
## - 2006, Lijdensweg met borstimplantaat: "Ze is net terug uit het ziekenhuis. Aan haar vorige operatie hield ze een stoma over en een flinke ontsteking aan haar linkerborst. Twaalf keer kreeg Gonda Buurken (57) nieuwe borstimplantate.....De juridische strijd tegen de fabrikant van haar borstimplantaten, Dow Corning, duurde tien jaar. 'Het was een heel gedoe. Alleen al aantonen welke siliconen de artsen al die keren hadden gebruikt, bijvoorbeeld. Het stond niet in de operatieverslagen'" (Algemeen Dagblad, 8 november 2006).
## - 2007, Pleidooi voor landelijke registratie van implantaten: "De Nederlandse Orthopaedische Vereniging pleit voor een landelijk register voor prothesen. Met zo'n register neemt het inzicht in de effectiviteit en kwaliteit van prothesen toe. Dat is goed voor de patiënt en het bespaart ook nog eens kosten. Registratie blijkt in Nederland echter moeilijk van de grond te komen..." (Met het oog op implantaten, Nieuws van: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 15-02-2007).
-
SPEELDE ACTRICE SYLVIA MILLECAM EEN ROL IN DE PROEFTUIN 'MEDISCHE HULPMIDDELEN', IN HET VUILNISVAT VAN EUROPA ?
Sylvia Millecam zou, volgens Kamphuis / Van Tetering, borstimplantaten hebben gehad van McGhan Medical Corporation (dé sticker). In 1972 bracht McGhan Corp. het eerste implantaat op de markt met vloeibare siliconen-gel. In een later uitgelekte McGhan-memo (consent signed) (10-22-1976) werd 'ethische' goedkeuring gevraagd om gebrekkige implantaten te mogen verschepen naar Mexico. McGhan Quality Assurance Manager, Product Investigator en Production Manager, schreef: "Products deviates from specifications due to visible flaws. Request approval to release products for shipment to Mexico". In maart 1977 schreef Del Petraitis, een Dow Corning werknemer die later ging werken voor McGhan Medical Corp., een later uitgelekte memo over gel 'bloeden' studies voor Dr. D.E. Barker. Er bleek serieuse bezorgdheid over, of enige gel bloed data moest worden prijsgegeven aan het publiek omdat: "enige algemene vrijgeving van deze data verkeerd zou kunnen worden uitgelegd of verkeerd kunnen worden opgevat, en zou kunnen resulteren in ernstige reacties in de publieke sector". In 1977 betrad het bedrijf 3M (Minnesota Mining and Manufacturing Corporation) de borst implantaten business. McGhan Medical Corporation verwierf 3M's implantaten business in 1984.
-
90% van de praktizerende plastisch chirurgen in de US beschouwen zichzelf als lid van de American Society of Plastic and Reconstructive Surgery (ASPRS). De ASPRS in 1982 verklaarde publiekelijk dat kleine borsten: "afwijkingen zijn.....een ziekte welke bij de meeste patienten resulteert in gevoelens van onvolwaardigheid, gebrek aan zelf-vertrouwen, verstoring van lichaamsbeeld, en een totaal gebrek aan welzijn wegens een gebrek aan zelf-ervaren vrouwelijkheid". ASPRS vervolgde: "De vergroting van de onderontwikkelde vrouwelijke borst is, daarom, heel vaak een noodzaak voor de patient om een verhoogde kwaliteit van leven te verzekeren". Borstvergroting: een winstgevende reguliere-operatie of 'financial-based' kwakzalverij ? Voor een set implantaten betaalden dokters $200 tot $300 US dollars. Ze rekenden $4.000 voor een 1 uur durende operatie om ze te implanteren. Cosmetische chirurgie werd (daarom) destijds de snelst groeiende specialiteit in de Amerikaanse 'geneeskunde'. In de jaren '90 werd het steeds meer bekend dat machtige bedrijven winsten hadden gemaakt op produkten die een risico vormden (schade-toebrenging) voor de levens van duizenden en duizenden vrouwen.
-
Sylvia Millecam had McGhan "siliconen- en geen polyurethaan borstimplantaten" gekregen in Nederland eind jaren '80, volgens Van Tetering, en volgens Kamphuis op 5 augustus 1991. Op 12 november 1991 bestudeerde een panel van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), die goedkeuring moet verlenen voordat een medisch-hulpmiddel op de markt mag komen, de veiligheidsdata van enkele implantaten-fabrikanten: de 'Premarket Approval Applications'. FDA-hoorzittingen, met als doel de FDA te adviseren wat zij het publiek konden vertellen over de veiligheid van siliconen borstimplantaten, en of de implantaten op de US-markt mochten blijven. Dow Corning lanceerde een Public-Relations-Strategie (mediaplan). In 1990 had Dow Corning z'n PR-bedrijf Burson-Marsteller $6.000 aan honorarium betaald. Van mei 1991 tot februari 1992 steeg dit tot $3.776.000. Het 'zorgvuldig' geregiseerde mediaplan was gericht op de manipulatie van het publiek, de media, de wetenschap en het juridische proces, met als boodschap dat 'borstimplantaten ongevaarlijk' zouden zijn, en dat de implantaat-bedrijven zogenaamd 'slachtoffer' waren van verdwaasde vrouwen, hebzuchtige advocaten en gemanipuleerde juries. Vanuit vrouwen's kanker support groepen werden woordvoerders aangetrokken die publiekelijk implantaten verdedigden. Vrouwen (inclusief beroemdheden) werden getraind om implantaat-positieve-getuigenissen af te leggen. Kankerspecialisten werden gerekruteerd als 'woordvoerder-dokters' omdat oncologen 'geloofwaardiger' zouden overkomen in de ogen van het publiek. Getrainde patient- en medische woordvoerders. Contacten met columnisten en invididuen van de media. Etc. Etc. Etc. ( --Klik hier voor artikel-- ) En de chirurgen lanceerde een miljoen-dollar lobbying en media blitz met kranten advertenties met de namen, fotos en getuigenissen van vrouwen die borst chirurgie hadden gehad, met als headline: "Miljoenen vrouwen hebben implantaten gekozen. Jij zal misschien nooit die optie hebben". Oncologen, chirurgen en journalisten als niet zelfstandig nadenkende individuen, copy-cats met een 'ongebreideld of kritiekloos geloof' in de 'goeroes' vanuit de borstimplantaten-industrie, die zich laten 'ompraten' als 'tussen-de-oren-beinvloede' pionnen in het grote borstimplantaten-risk-spel in de achtertuin van het volk ?
-
In de US wees de FDA-panel-hoorzitting uiteindelijk de data van o.a. Dow Corning en McGhan af, concluderende dat er onvoldoende data was over de risico's van de implantaten en voor FDA-goedkeuring. De fabrikant kon het gevraagde bewijs ("Bewijs wat je beweert") voor veiligheid niet leveren. Toch adviseerde en stond het FDA-panel toe dat de implantaten tijdelijk op de US-markt mochten blijven met beperkte toegangkelijkheid onder het mom van het algemeen belang: "a public health need", maar "meer onderzoek was noodzakelijk". Marcia Angell (redacteur New England Journal of Medicine): "Wij in de wetenschappelijke establishment zeggen vaak 'Meer onderzoek moet worden gedaan'. Soms menen we het, soms bedoelen we het om onze flanken af te dekken". 'Meer studie is nodig': een spiritueel-medisch-wetenschappelijke-mantra ? 'Gaat u maar rustig slapen' ?
-
Dow Corning wás de grootste fabrikant van siliconen prothesen, want op 19 maart 1992 had Dow Corning medegedeeld te stoppen met de productie van siliconen borstimplantaten, wegens de vele produkt aansprakelijkheidszaak rechtszaken met gigantische schadeclaims omdat siliconen implantaten ziekten veroorzaken (Silicone Associated Disease). Dow Corning stond op de rand van faillisement. McGhan Medical Corporation ging door met het produceren van borstimplantaten. In april 1992 verbood de FDA ---wegens gebrek aan veiligheidsdata van de fabrikanten--- het vrije gebruik in de US van siliconen gel implantaten (om cosmetische redenen) in afwachting van nader uitgebreid veiligheidsonderzoek. Gebruik van siliconen gel borst implantaten werd alleen nog toegestaan onder beperkende condities en slechts voor vrouwen die implantaten wilden na borstkanker chirurgie (reconstructief), of na traumatisch letsel met een "urgente fysieke en psychologische behoefte voor borst reconstructie" (Barbie complex), of ter vervanging van bestaande gel-gevulde implantaten. In Nederland werden siliconen borstprothesen niet verboden en dus verkrijgbaar voor iedereen.
-
Sylvia Millecam had haar borstimplantaten gekregen eind jaren '80, volgens Van Tetering, en volgens Kamphuis op 5 augustus 1991. In februari 1994 in de Tweede Kamer (1993-1994, 23 400 XVI, nr. 80 29, 1 februari 1994) over o.a. siliconenprothesen zei Hoofdinspectie geneesmiddelen mevrouw drs. P.A. Loekemeijer: "Wij bezien in Nederland de bestaande situatie. Die is verre van ideaal. Die is zelfs heel gebrekkig, omdat zich enorme groepen hulpmiddelen aan ons zicht onttrekken. Alle apparaten, als onderdeel van de groep medische hulpmiddelen onttrekken zich nu aan het zicht", en Hoofdinspectie geneesmiddelen heer drs. P.H. Vree verklaarde: "Nederland heeft ten aanzien van de medische hulpmiddelen niet zo verschrikkelijk veel wetgeving gehad, tot nu toe. Met ingang van 1 januari 1995 is dat verleden tijd. Dan is Nederland geheel op het niveau van regelgeving van andere landen. Misschien is Nederland een proefterrein voor medische hulpmiddelen geweest", waarop de Voorzitter van de Tweede Kamer reageerde: "Nu moet de inspectie erop letten dat Nederland niet het vuilnisvat van Europa wordt en als u dat toch signaleert, dan moet er natuurlijk iets gedaan worden" en even later: "Maakt de inspectie zich dan geen zorgen over het enthousiasme van de producenten ?".
-
In het Tweede Kamer-debat met de Hoofdinspectie IGZ kwam tevens, op uitnodiging, voormalig gezondheidsjurist mw. dr. L.M.C. Faro, die betrokken was bij het opzetten van registratiesystemen voor o.a. borstprothesen, aan het woord. De heer Smits van het CDA vroeg zich af of er bij medische hulpmiddelen sprake was van doelmatigheid, geld verdienen of ethische aspecten ? Mw. Faro antwoordde o.a.: "Als het maar goed verkoopt", "De toelating tot de markt is nu in feite door de EG-richtlijn geregeld. Wij kunnen niet meer regelen, want wij mogen geen nieuwe handelsbelemmeringen opwerpen", "Ik denk dat daar nog heel veel kan worden gedaan. Ik noem bijvoorbeeld het effect van siliconen op het lichaam. Pas op langere termijn kunnen wij dat effect kennen", "Het feit dat wij in Nederland wat dit betreft niet beschikken over een goed uitgewerkt wettelijk kader, zou ertoe kunnen leiden dat dat de waarheid is. Tot voor kort kon je bij wijzen van spreken in Nederland een heupprothese van hout op de markt brengen om daaraan goed te verdienen. De overheid zou je daarbij geen haarbreed in de weg hebben gelegd, als die prothese maar goed zou zijn gesteriliseerd". Een heupprothese van hout op de markt ? Kwakzalverij onder het toeziend en goedkeurend oog van de Nederlandse overheid, de IGZ, én een VTDK ?
-
In maart 1994 was er een rechtszaak tegen 3M (van het bedrijf Inamed: moedermaatschappij en mede-verdediger) wegens het maken van lekkende borstimplantaten die ernstige ziekten veroorzaakten. Drie vrouwen, die leden aan a-typische lupus, neurologische beschadiging, en 'door siliconen-veroorzakende' autoimmuun problemen, werden een schadevergoeding toegekend van in totaal $27,9 miljoen dollar. Rond 20 maart 1994 werd in de Verenigde Staten de grootste 'class action' zaak in US geschiedenis beeindigd door diverse fabrikanten (o.a. 3M Company en McGhan Medical Corporation). De $4.25 miljard Global Breast Implant Litigation Settlement Agreement: een schikkingsovereenkomst ter afkoping van duizenden claims van vrouwen met ziekten wegens implantaten.
-
Een nieuwe studie gepubliceerd op 20 juli 1994 in de Journal of the National Cancer Institute (NCI) bevestigde dat dezelfde siliconen gel die gebruikt wordt in implantaten een bijzondere kanker veroorzaak in muizen. Maar "het extrapoleren van een muis-model naar een menselijk-model was gevaarlijk", zei de studie NCI co-auteur. (Potter M, Morrison S, Wiener F, et al, Journal of the National Cancer Institute, 1994, vol. 86, n14, pp.1058-1065). Een 'verwaarloosbaar' kankerrisico ? Extrapoleren, 'gevaarlijk' in alle gevallen, of discriminerend slechts gevaarlijk in het specifieke geval van implantaten, aangezien medicijnen-onderzoek veelal altijd op testdieren plaatsvindt én de testresultaten vervolgens altijd worden geextrapoleerd van een steekproef naar een massa / populatie mensen ? 'Meer studie was noodzakelijk' ?
-
Op 23 december 1995 kondigde de Inamed Corporation aan dat z'n Europese dochteronderneming, McGhan Ltd. (Ierland), 'gekwalificeerd' was om 2 van z'n siliconen gel gevulde borst implantaten produkten ----de meest populaire en hoogste volume verkochte gel-gevulde borst implantaten destijds door Inamed buiten de United States---- van een 'CE mark' (stempel van goedkeuring) te voorzien ter verkoop binnen de 'European Economic Area' (EEA). Inamed voorzitter Donald K. McGhan: "De vroege goedkeuring bekrachtigt hun veiligheid en werkzaamheid". Evidence-based ? Where's the science ? In een McGhan 410 uitgedeelde patienten-folder in Nederland, antwoordde McGhan-Inamed (8/1996) vragen over implantaten. Vraag: "Kan ik er zeker van zijn dat siliconen een veilig en betrouwbaar materiaal is ?", Antwoord McGhan-Inamed: "Absoluut ja. Siliconen is een uitermate goed bestudeerd en wetenschappelijk begrepen produkt. Siiconen worden breed gebruikt in voedsel en cosmetica, als ook in honderden kritische medische applicaties" (Bron: SVS). Terwijl de Inamed Corp. pas in 2003 een aanvraag indiende in de US bij de FDA ter beoordeling en om siliconen gel borst implantaten goed te laten keuren. Terwijl Inamed-McGhan's siliconen borst implantaten dus werden verkocht op de Europese markt met een CE-stempel van goedkeuring, deelde de FDA in 2004 mede dat het niet toegestaan zou worden om Inamed-McGhan siliconen gel implantaten te laten terugkeren voor algemeen gebruik op de US markt wegens gebrek aan veiligheidsdata. Siliconen werden toelaten op de Europese-, Nederlandse-markt, onder toeziend en goedkeurend oog van het Europees Parlement, de Inspectie Gezondheidszorg en de politiek, terwijl dat door de FDA verboden was op de US-markt. Hoofdinspectie geneesmiddelen heer drs. P.H. Vree had in 1994 in de Tweede Kamer Nederland verzekerd dat een samenwerkingsverband met de FDA (harmonization) op dat "moment een prioriteit van de eerste orde" was.
-
Over lekkende-siliconen: "In een onderzoeksrapport van Dr. Brown wordt beschreven hoe siliconengel zich van de borst van een vrouw naar haar hand had verplaatst, waar deze pijn, zwelling, gevoelloosheid en blijvende littekenvorming tot gevolg had (Brown e.a., Lancet, november 1997 )", "lekkage van siliconen is 'alomtegenwoordig'" (SVS's tijdschrift De stille kracht , 6e Jrg, September 1999, Nr. 3). Terwijl de fabrikanten percentages van scheuring van borst implantaten in het lichaam stelden op 0.2 - 1.1%, zei een studie, een samenvatting van onderzoekstudies, in medisch tijdschrift The Lancet, dat 95% (resp. 49%) van de vrouwen niet kunnen verwachten dat na 20 jaar (resp. na 12 jaar) beide implantaten nog intact zullen zijn, berichtte de UK Telegraph op 21 november 1997. Sylvia Millecaam kreeg, volgens haar plastisch chirurg heer J.B.B. van Tetering, haar implantaten "eind jaren '80" (1988?). 12 jaar later, op 11 mei 2000, consulteerde Sylvia Millecam Van Tetering. Zou het kunnen zijn dat Kennemer-plastisch chirurg Joost van Tetering 'Hippocratisch' nagelaten heeft om onderzoek te doen naar Sylvia Millecam's (lekkende/gescheurde) borstimplantaat ? Of heeft Van Tetering enkel gekeken naar de rechterborst en niet naar de implantaten ?
-
De Sunday Mirror berichtte dat 'Silicone Support UK' Dow Corning beschuldigde van het meer dan 30 jaar weten dat implantaten een kanker gevaar waren, gebaseerd op een kopie van een Dow Corning rapport uit 1965, aangetekend als "gepatenteerd handelsgeheim" en in het bezit gekomen van de 'US Coalition of Silicone Survivors' door middel van de Vrijheid van Informatie Wet. Het rapport onthulde dat Dow Corning bewust was van een vrouw die kanker-achtige cellen had ontwikkeld als gevolg van siliconen implantaten (Sandra Blakeslee, NY Times, 7 April 1994).
-
Drie maanden na het millenium 1999/2000 was in de Nieuwsbrief Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC, jrg. 3, nr.4, 2000, 'Plastenium proof') te lezen: "Ja, er breken grote en nieuwe tijden aan en het is zaak dat wij als plastisch-chirurgische gemeenschap de koppen koel bij elkaar steken. We moeten niet alleen zorgen dat we de best betaalde en hoogst gekwalificeerde artsen in Nederland blijven, maar ook dat wij ons niet laten verwarren door ziekenhuis-directeuren, jaloerse collega's of de lange wachtlijsten van misvormde burgers" (Bron: SVS). En in de US, in 2000, klaagde de US federale overheid vroegere siliconen borst implantaat fabrikaten aan waaronder Bristol-Myers Squibb en 3M. Met als doel ? De miljoenen dollars in gezondheidskosten uitgaven te verhalen die gemaakt zijn om implantaat-gerelateerde letsels te behandelen onder federaal gezondheidzorg-plannen: bv. Medicare (Chemical Week, 12 April 2000). Waarom niet plastisch chirurgen aanklagen die zich bewust zijn van de risico's van implantaten en die daadwerkelijk de oorzaken van de kosten, de implantaten, implanteren bij 'misvormde burgers' ? Wordt een producent aangeklaagd voor het produceren van kogels ? Of wordt een persoon aangeklaagd die deze geproduceerde kogels in een schietpartij gebruikt en iemand anders z'n gezondheid schade toebrengt ? Silicone-Holocaust ( --Klik hier-- ) ? Dow Chemical: The dead remember: "(1-1-2003) - As late as 1988, Dow Chemical provided $1.5 million worth of chemical pesticides to Iraq, despite the documented fear that these chemicals would be weaponized..." (--Klik hier-- ). Man who supplied Saddam's chemicals guilty of war crimes: "(24-12-2005) - A Dutch businessman was found guilty of war crimes and sentenced to 15 years in prison yesterday for helping Saddam Hussein to acquire the chemical weapons that he used to kill thousands of Kurdish civilians in the Iran-Iraq war" ( --Klik hier-- ). Jomanda in het 2009-boek en het -Telegraaf-artikel (door Bart Olmer): "Wie heeft er zwaar lichamelijk letsel toegebracht? Sylvia bij haar zelf door siliconen te laten plaatsen. En de arts die ze erin heeft gezet. Wat wilde ik doen? Het zwaar lichamelijke letsel er uithalen. Daar mogen ze (de rechters, red.) over gaan nadenken".
-
Op 26 april 2001 onthulde National Cancer Institute (NCI) onderzoeker Dr. Louise Brinton (in de New York Times) voorlopige resultaten van een studie onder bijna 13.500 vrouwen die borst implantaten hadden gehad voor 1989. Hun gezondheid in de eropvolgende 12 jaar werden vergeleken met andere vrouwelijke plastische chirurgische patienten en vergeleken met de algemene populatie: borstimplantaat patienten leden aan significant hogere percentages van kanker.
-
In 2006 kocht US-gevestigde plastische chirurgie produkten bedrijf 'MediCor Limited' twee UK-gevestigde bedrijven:
(1) borst implantaat fabrikant Biosil Limited en
(2) leverancier Nagor Limited.
In het verleden waren Biosil Limited en moederbedrijf Nagor beiden gelinked aan implantaat-schandalen rond de wereld strekkende terug tot "begin jaren '80", en waren aangeklaagd door 3 vrouwen uit Schotland in augustus 2000 omdat Nagor-implantaten in hun lichaam gescheurd waren en verwoestende gezondheidsproblemen veroorzaakten. Het kopende bedrijf, MediCor Limited, was opgericht door Donald McGhan en z'n zoon James McGhan. Vader Donald McGhan was de oprichter, voorzitter, en president van het dochter bedrijf van de Inamed Corp., de McGhan Medical Corporation, maker van siliconen borst implantaten. Donald McGhan had het bedrijf verlaten in 1998, en het bedrijf schikte later een fraude-rechtzaak aangetekend door de US 'Securities and Exchange Commission' die McGhan beschuldigde van het indienen van valse financiele verklaringen die het investerende publiek misleidde.
-
In 2007 was er een classaction rechtzaak aangetekend tegen een Montecito financieel bedrijf, beweerd werd dat het meer dan $80 miljoen "verduisterde, stal, en converteerde" van voorwaardelijke (escrow) accounts binnen het voorgaande jaar. De voorwaardelijke fondsen waren verdwenen. Een van de hoofd-verdedigers in de rechtzaak was Donald McGhan. Ook z'n zoon, James McGhan, was verdediger in de rechtzaak (The Independent, Martha Sadler, 22-02-2007). De verwerving door US MediCor Limited ---opgericht door Donald McGhan en z'n zoon James McGhan--- van de twee bedrijven (UK Biosil Limited en Nagor Limited), gecombineerd met MediCor's bestaande Europese-siliconen-borstimplantaat-produktlijn, creeerde de 3de leidende fabrikant en distributeur van implantaten met een 30% marktaandeel wereldwijd.
-
VTDK-voorzitter Cees Renckens zei in actualiteitenrubriek Netwerk (8 mei 2009, NCRV), wat in EenVandaag (11 mei 2009) herhaald werd, dat volgens hem Sylvia Millecam op een "middeleeuwse manier" aan haar einde is gekomen wat "nooit meer voorkomt" en hij vond daarom "al die hulpverleners eromheen medeverantwoordelijk". En de toezichthouders / de politiek ?
# Nachtmerrie - Siliconen injecties:
11 Maart 2001: "Ze wilden perfecte neuzen, vollere lippen en wellustige borsten. Ze eindigde met grotesk snoeten, misvormde lippen en borstkanker. Duizenden vrouwen in Indonesie zijn slachtoffer geworden van trendy schoonheidsbehandelingen, de siliconen injecties genaamd, die lang buiten de wet gesteld zijn in de meeste ontwikkelde landen....Duizenden vrouwen zijn gelokt door deur-tot-deur verkoopmensen die hun foto's toonden van mooie beroemdheden" ('Silicone Nightmare', Don Fry, Straits Times)
# Reguliere doofpot:
Op 12 juni 2003 pleitte EndoVascular Technologies, een belangrijke fabrikant van medische hulpmiddelen, schuldig te zijn, berichtte de Washington Post (David S. Hilzenrath) een dag later, aan het in de doofpot stoppen van duizenden incidenten waarbij hun produkt ((Ancure Endograft System: geimplanteerd in de lies (groin) om zwakke plekken te versterken)) faalde te werken terwijl het toch geimplanteerd werd in de lichamen van patienten. En men besloot niets te doen, af te wachten en toe te kijken. 12 patienten overleden en velen hadden spoedoperaties nodig.
# Siliconen implantaten - misvormde lichamen:
Op 19-01-2006 richtte de Bulgaarse journalist Iskra Bankova een burger beweging 'Civil Movement for Prevention of the use of Illegal Silicone Means in Medicine' op. De beweging publiceerde gevallen van dramatische gezondheidcomplicaties onder Bulgaren die siliconen inplantaten hadden (siliconen verloor vaak z'n oorsponkelijke vorm, druppelde door weefsel, veroorzaakte zwellingen en infecties) en verzamelde griezelige beelden van de misvormde lichamen van patienten (Bron: Sofia news agency).
# The days my boobs went bust:
In Nieuw Zeeland belichtte eind januari 2006 het Britse Tv-programma 'The days my boobs went bust' de gruwelijke problemen met borstimplantaten met schokkende en verontrustende beelden van vrouwen die geleden hadden of zelfs waren overleden. Achter de dromen van mooie borsten: een donkere, niet vertelde nachtmerrie.
# Borsten om voor te sterven:
"Diana was stervende - Veroordeeld tot een rolstoel, dokters beoordeelde Diana als volledig gehandicapt. Pijn en leed had haar neergeslagen voor 14 jaar. Vier paar borst implantaten waren al gescheurd. Siliconen, saline, en polyurethaan. Anti-lichamen tegen siliconen, schimmel infecties, een lange lijst van symptomen, en toen vertoonde kanker z'n lelijke hoofd. Dokters vertelde Diana dat ze haar niet konden helpen and dat ze alleen maar zieker zou worden met elke passeerende dag totdat ze zou overlijden, dit allemaal terwijl hardnekkig volhoudende met hun prognoses en 'expert'-meningen dat haar 'inerte' implantaten niet verantwoordelijk waren....Ze veranderde haar manier van leven, haar voeding totaal, en deed oefeningen.....Nu is Diana gezond, levendig, en verrukt om haar wijsheid te delen. Diana is een bijzondere onderwijzeres en een expert in Siliconen Vergiftiging". --Klik hier voor artikel--
# Steunpunt voor Vrouwen met Siliconenimplantaten:
Het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconenimplantaten (SVS) is in 1992 opgericht door Marlou Boots die zo'n 14.000 vrouwen, incl. Sylvia Millecam, heeft bijgestaan met zeer ernstige klachten. Van de vrouwen met siliconenborst, heeft "binnen een tijdsbestek van vijf jaar één op de vier ernstige klachten, vaak uitmondend in de zogenaamde 'siliconenziekte (Silicone Associated Disease). Dit is een aandoening dat het immuun systeem aantast. Vrouwen lijden hebben vaak spier-en gewrichtspijnen, vermoeidheidsaanvallen, geheugenstoornissen, rugklachten, neurologische klachten, pancreasstoornissen, huidverdikkingen: allergieën. Alle functies kunnen verstoord raken", aldus Boots, die streed tot aan het Europees Parlement, waar besloten werd dat er kwaliteitscontrole, een registratieplicht en een verbod op voor- en na foto's van borstvergrotingen zou komen, waar niets van terecht is gekomen. Boots, die het verhaal van Sylvia Millecam niet op zichzelf vind staan, heeft vele malen geproken met Agnes Kant van de Socialistische Partij. "Alle artsen, uitzonderingen daargelaten, die te maken hebben met de siliconen problematiek liegen: Lieg-politiek ! De eed van Hippocrates ? De eed van Hypocrietus, zal men bedoelen. Ze doen net of ze van niets weten", aldus Marlou Boots in een telefonische reactie (2004). Alhoewel er inmiddels sprake zou zijn van een doorstart in andere handen, werd SVS opgeheven. Oorzaak ? Silicone Associated Disease van de oprichtster: "Marlou Boots kan niet meer werken. Twintig jaar geleden kreeg de oprichter van het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconenimplantaten (SVS) siliconenborsten, nu kan ze amper nog lopen. Haar werkzaamheden voor het SVS heeft ze moeten staken, vertelt ze door de telefoon, daarom kan ze ons niet lang te woord staan" (Gezond.Nu, Februari 2008, 'Siliconenborsten zijn onschuldig, houden veel plastisch chirurgen vol'). 'De Stille Kracht' was het tijdschrift van SVS: een schat aan informatie, persoonlijke verhalen, brieven vinden naar de Tweede Kamer, Europarlement en naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg:
- Klik hier voor SVS's magazine Stille Kracht
-
Van 1976-1979 stond de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VTDK) op de rand van faillisement. Onder invloed van de opkomst van de alternatieve geneeskunde kwam er voor VTDK in 1980 een doorstart onder leiding van Lenze Meinsma: de directeur van het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF, Nederlandse Kankerbestrijding). In Tv-programma 'Open Schooltijd' (NOS/Teleac) op 07-03-1982 was een reportage te zien over borstamputatie: vrouwen vertellen over hun ervaring, toelichting op de operatie, hoe worden borstprotheses gemaakt en een uit-tekening van hoe een borstreconstructie plaatsvindt. In de reportage komt o.a. mevr. M. Heshusius van het KWF aan het woord, en er zijn beelden in te zien van zwemmende vrouwen, een winkel voor borstprothesen en de wapperende vlag van het voorlichtingscentrum KWF. Hoogleraar moleculaire biologie en VTDK-lid Prof. Piet 'wat niet rationeel is, moet flauwekul zijn' Borst was eens onderzoeksdirecteur van het KWF. Tv-programma 'Aktua-Tv' (TROS) berichtte op 8 oktober 1983 dat 4,5 jaar na het verzoek daartoe van het Nederlandse parlement in een kamermotie, naar de waarde van de kankerbestrijdende Moerman-therapie, er nog steeds niets was ondernomen. Het KWF van direkteur Prof. Piet Borst zou het onderzoek uitvoeren, maar verleende weinig medewerking aan de totstandkoming van het onderzoek. Tweede kamerlid van de PVDA, heer R. Toussaint, meldde dat de overheid een te kleine greep had op instellingen zoals het KWF, die tegenover de maatschappij die ze financieel steunt, grote verplichtingen heeft. In de Nederlandse bioscopen (tussen 1970-1984 ?) werd een zwart-wit spotje van het KWF vertoond waarin werd opgeroepen om geld te doneren: "Een kwartje kan aan verschillende dingen worden uitgegeven, zoals snoep, bloemen of een krant. De beste manier om het te besteden is echter het op het postkantoor te storten op de girorekening van het Koningin Wilhelmina Fonds. Dit fonds besteedt het ingezamelde geld aan onderzoek naar kanker". In AVRO's Tv-programma 'Vinger aan de Pols' op 22-03-1999, naar aanleiding van het 50-jarige bestaan van het KWF, sprak KWF direkteur voorlichting, M. Heshusius, over het door het KWF georganiseerde overleg tussen vertegenwoordigers van de reguliere- en de alternatieve geneeskunde. Onbekend is of Jomanda uitgenodigd was voor het overleg ? De uitzending van Rik Felderhof's Tv-programma 'De Stoel' op 18-01-1999 ---waarin een interview met de uit de farmaceutische industrie afkomstige Willem van Ewijk en die genezen was van dodelijke kanker door een kankerrecept afkomstig van een Californische vrouw en welke bestond uit een combinatie van 3 kruiden--- leidde niét tot massale Nationale verontwaardiging en hysterie bij o.a. SBS-presentator Willibrord Frequin, Prof. Piet Borst en het KWF. Dit gebeurde ('positief' discriminerend) wél in en na Mei 2000 bij een andere soort medemens: Jomanda, wegens het door Jomanda op internet verspreiden van een recept van Jomanda dat kanker zou genezen. Prof. Piet Borst geloofde zelfs dat Jomanda "een gevaar is voor de volksgezondheid" (VARA, Het Zwarte Schaap, 12-08-2000). Het kankerrecept was echter niet van Jomanda maar was afkomstig van een vrouw uit Malaga, die uiteindelijk bij Jomanda terecht was gekomen nadat ziekenhuizen er niets mee wilden doen terwijl er mensen van kanker door genezen zouden zijn. Het recept is een mix van 3 elementen: levertraan, honing en salieblaadjes. In het Tv-programma 'Het elfde uur' (05-09-2000, EO) sprak Andries Knevel met de direkteur van KWF kankerbestrijding, Klaas van de Poll, over o.a. het belang van de jaarlijkse KWF-collecte 'Scoren tegen Kanker' en over de redenen waarom het Koninklijke Wilhelmina Fonds een reservekapitaal heeft. Inspectie wil Jomanda laten vervolgen na dood Millecam: "Door de woordvoerder van Jomanda wordt een verband gesuggereerd tussen de borstkanker van Sylvia Millecam en haar siliconen borstimplantaat. Volgens KWF Kankerbestrijding is het verband tussen inwendige siliconenprotheses en borstkanker wetenschappelijk niet aangetoond. Uit onderzoek is gebleken dat risico op borstkanker niet wordt vergroot door inwendige protheses" (18-02-2004). Het KWF Kankerbestrijding onderschreef het oordeel van de IGZ in het IGZ-rapport en vond het een goede zaak dat de Inspectie de zaak Millecam bij het OM en het medisch tuchtcollege aanhangig gemaakt heeft. Op 10 juni 2007 onthulde Tv-programma 'Zembla' (VARA) dat de KWF Kankerbestrijding een deel van zijn vermogen controversieel belegd heeft in de vier grootste beursgenoteerde tabaksfabrikanten van de wereld.
-
GEEN KANKER MAAR BACTERIELE INFECTIE: GALILEÏ
"A prospective outcome analysis was conducted on 100 consecutive women who requested explantation of their silicone gel breast implants....The mean reasons for explantation were suspected silicone-related health problems...In total of 186 implants were removed. 57% had failed by rupturing or leaking. 42% were colonized by bacteria" (Ann Plast Surg., 1997 Jul; 39(1 ):9-19, Peters W, et al.). Diverse alternatieve behandelaars hadden bij de behandeling van Sylvia Millecam gesproken over een bacteriele infectie, een onsteking. In het Kamphuis-2005-interview stelt Jomanda dat het begin van Sylvia Millecam's ziekte een bacteriele infectie zou kunnen zijn geweest, wat altijd later kanker had kunnen worden. Kamphuis reageert op Jomanda's woorden met de mededeling dat artsen zeggen dat een infectie nooit kanker kan veroorzaken. Welke artsen ? Een bepaald soort (fatalistische) artsen ? Die enkele individuen die hun geloof leggen in een VTDK ? Individuen, zoals internist-oncoloog, eierstokkankerspecialist en chemofanaat Dr.W.W.ten Bokkel Huinink, oncologisch chirurg dr. Emiel TJ.Th. Rutgers, prof. Piet Borst (bekend van het jubileumcongres van Skepsis), en/of VTDK-secretaris en psycholoog Frits van Dam: állen van het Antoni van Leeuwenhoek / Nederlands Kanker Instituut (AvL/NKI) ? Het IGZ-rapport: "Daarbij ontstaat het beeld van een sekte-achtige setting rondom Sylvia Millecam met de typische verschijnselen van 'elkaar op koers houden' en waarbij andersdenkenden gemeden werden" ?
## - Oud-IGZ-inspecteur Menso Westerouen van Meeteren, die o.a. de zaak-Millecam destijds 'zorgvuldig' onderzocht: "Vanaf die tijd ging Sylvia Millecam er langzaamaan vanuit dat ze géén kanker had, maar een 'bacteriële infectie', daartoe overtuigd door het medium Jomanda en twee alternatief werkende artsen" (Brabants Dagblad, 'Rechter moet oordeel uitspreken over Jomanda', 28-11-2007).
## - Dr.W.W.ten Bokkel Huinink in Tv-programma Rondom Tien (6 september 2001), over de diagnose van in plaats van borstkanker een bacteriële infectie: "Gewoon: humbug. Kanker is een diagnose die je onder de microscoop stelt en die vrij simpel te stellen is. Tuurlijk worden er wel eens fouten gemaakt, maar over het algemeen is het heel simpel om de diagnose kanker te stellen. En dat is een diagnose die vastligt, die ook Sylvia Millecam duidelijk is gemaakt en natuurlijk zijn er mensen die daar niet aan willen. En die vluchten en die bang zijn of om - weet ik wat voor reden - hun eigen weg zoeken. Maar dat mag en zal nooit artsen, en zeker niet collegae, als die dr. Dankemeyer of weet ik wie, ertoe mogen leiden om patiënten te steunen in de vlucht, in de flauwekul - eerlijk gezegd - van bacteriële ontsteking en parasieten. Het is niet voor het eerst dat ik dit hoor en ik word er heel, heel onthutst van, eerlijk gezegd. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Humbug", "Ik wil niet ontkennen dat ze natuurlijk best haar visioenen kan hebben, maar dat kanker ooit iets te maken heeft met parasieten of bacteriële of bacteriologische virusinfecties (zoals dat in de krant heeft gestaan) wat een flauwekul in diagnose is, dat wil er bij mij niet in en het bestaat helemaal niet. Je kán niet kanker bestrijden alsof het een bacteriële infectie is of een parasieteninfect" (Bron: IGZ-rapport).
## - VTDK-voorzitter Cees Renckens: ''Nooit is kanker genezen met een alternatieve geneeswijze. Dat weet zo'n homeopaat ook. Hij kon weten dat die bacteriële infectie een ingebeelde ziekte was. Hij had moeten zeggen: u hebt kanker en dat kunnen wij, alternatieven, niet genezen. Als u wilt overleven, moet u naar de reguliere artsen gaan, óf u kiest voor géén behandeling - en dus de dood. Ik weet niet wie de lieden waren die Millecam hebben behandeld. In elk geval deugden ze van geen kant. Ze hebben haar bewust in haar waan gelaten" (Het Parool / Dagblad de Limburger, 22-08-2001, door Roelfien Sant, 'Alternatieve genezer heilzaam bij verduisteren van diagnose').
## - Hoogleraar moleculaire biologie verbonden aan het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis, prof. Piet Borst: "Volgens de informatie in de lekenpers, kreeg Sylvia Millecam borstkanker en ging zij daarmee het alternatieve circuit in. Haar waandenkbeeld dat zij een infectie had werd door een keur aan alternatieve genezers bevestigd met als treurig resultaat dat zij binnen vrij korte tijd dood en begraven was" (NRC Handelsblad, column van Piet Borst 'Lance, Sylvia, Tara en Glivec, 10-11-2001).
## - Oncologisch chirurg in het AvL, Dr. E. Rutgers in NOVA (1 september 2001) over Jomanda's zogenaamde verhaal: "Pure misleiding. Crimineel. Misdadig. Ik heb geen andere woorden daarvoor. Als wij met microscopisch onderzoek van weefsel bewezen hebben dat het kanker is dan is dat kanker en dat kan je nooit meer wegpoetsen. Hoe erg die diagnose, hoe verdrietig, hoe moeilijk die diagnose ook is en dan is het nooit een bacteriële infectie" (Bron: IGZ-rapport).
## - Oncologisch chirurg in het AvL, Dr. E. Rutgers in NOVA (1 september 2001): "Dat is pure misleiding. Als klip en klaar histologisch en onder de microscoop bewezen is dat het kanker is, dan valt dat nooit meer weg te poetsen. Dan is die diagnose daar en dan is het dus nooit veroorzaakt door een bacteriële infectie, nee, het is kanker" (Bron: IGZ-rapport).
## - Jan Willem Nienhuys / Stichting Skepsis: "Artsen horen echter niet mee te werken aan de instandhouding van een illusie die voor een afschuwelijk ziekbed zorgt en de zieke ook nog de gelegenheid ontneemt zich op de dood voor te bereiden. AvL-chirurg E. Rutgers in Nova van 1 september over bacteriën en Jomanda's kletsverhaal: 'pure misleiding, crimineel, misdadig - ik heb geen andere woorden.'" ('Geen kanker maar bacterie', Skepter 14(3 ), September 2001).
## - VTDK-voorzitter C.N.M.Renckens citeerde in z'n commentaar-atikel op 'Sylvia Millecam' uit een artikel in HP/De Tijd (30-08-2001, 'Moedwil en Misverstand', door Stijn Aerden en Marieke van Roosmalen): "Eind vorig jaar, aldus de schrijvers, bezocht Sylvia Millecam dokter Broekhuyse die vaststelde dat het een bacterie was. Met druppeltjes zou het in zes weken verholpen zijn. Zij citeren de internist-oncoloog Ten Bokkel Huinink: 'Voedingssupplemeneten, zouttherapie, helende magnetische krachten- voor hem als internist is het allemaal één pot nat. Alternatieve geneeskunst werkt niet- als het zou werken was het niet alternatief meer'" (VTDK-Website, 'Sylvia Millecam: commentaren', 9 September 2001).
-
Dr. Hulda Clark beweert al haar hele leven dat kanker voornamelijk veroorzaakt wordt door parasieten. Kanker ontstaat op wondweefsel. Veroorzaker van wondweefsel ? O.a. virussen, schimmels en bacteriën.
## - Can bacteria cause cancer ? "Although his work was later called into question, Johannes Fibiger, the winner of the 1926 Nobel Prize in physiology, may not have been too far off the mark. He was awarded the prize for his discovery that a parasitic worm, Spiroptera carcinoma, causes gastric tumors in rats", "In 1966, Peyton Rous was awarded the Nobel Prize in medicine for his discovery that a virus (the Rous sarcoma virus) could cause cancer", "Nevertheless, the idea that an infectious organism could cause cancer turned out to be accurate and groundbreaking. Infectious organisms cause about 15% of cancers. By the early 1970, nearly 30 mammalian oncoviruses had been discovered, and it is now estimated that over 15 percent of cancers worldwide are caused by infectious organisms" (by Kirstie Saltsman: 2 February 2001, Issue 95, from HMS Beagle).
--Klik hier voor artikel-- Wikipedia
--Klik hier voor artikel--
--Klik hier voor artikel--
--Klik hier voor artikel--
## - Bacterial infection as a cause of cancer: "Bacterial infections traditionally have not been considered major causes of cancer. Recently, however, bacteria have been linked to cancer by two mechanisms: induction of chronic inflammation and production of carcinogenic bacterial metabolites...(...)...Because bacterial infections can be cured with antibiotics, identification of bacterial causes of malignancy could have important implications for cancer prevention" (Julie Parsonnet, Environmental Health Perspectives, Vol. 103, Supplement 8, Nov., 1995, pp. 263-268 --Klik hier voor artikel-- en/of --Klik hier voor PUBMED artikel--)
## - Virus implicated in breastcancer: "A newly-discovered virus has been found in the diseased tissue of nearly half of women with breast cancer in Australia, opening up new avenues for preventative and treatment vaccines. The research, undertaken by Caroline Ford, a doctoral student at the University of New South Wales in Sydney, has shown that the virus appears in the breast tissue of over 40% of women with breast cancer - but very rarely in cancer-free breast tissue" (20 August 2003, Danny Kingsley, ABC Science Online).
## - The Russell Body: The forgotten clue to the bacterial cause of cancer: "Could the cause of cancer conceivably be an infectious agent that has been overlooked, ignored, or unrecognized by medical doctors in the twentieth century ?", "On December 3, 1890 William Russell, a pathologist in the School of Medicine at the Royal Infirmary in Edinburgh, gave an address to the Pathological Society of London in which he outlined his histopathologic findings of "a characteristic organism of cancer" that he observed microscopically in fuchsine-stained tissue sections from all forms of cancer that he examined, as well as in certain cases of tuberculosis, syphilis and skin infection....(...)..There is no secret to cancer. In my view, the cause is staring us right in the face in the form of the Russell body. William Russell understood very well in the nineteenth century what medical science in the twenty-first century has yet to discover" (by Alan Cantwell, Jr. M.D: dermatologist and an AIDS and cancer researcher, Journal of Independent Medical Research, Volume 1, Number 6, November 2003).
--Klik hier voor artikel--
--Klik hier voor artikel--
--Klik hier voor artikel--
--Klik hier voor artikel--
-
Siliconen voor implantaten (een medische hulpmiddel) is een biomateriaal, waaraan biofilms (een slijmlaag, een verzameling bacteriën en/of gisten op het oppervlak zitten, zoals b.v. tandplaque) en infecties gerelateerd zijn, omdat een nadeel van biomateriaal is dat het bacteriën en/of gisten aantrekt. Een veelvoorkomend probleem bij lichaamsvreemd, niet-lichaamseigen materiaal in het lichaam is infectie. "Deze infecties ontstaan omdat eencellige organismen, meestal bacteriën (deze hebben een grootte van ongeveer één duizendste millimeter), hechten aan het oppervlak van deze lichaamsvreemde materialen. Het afweersysteem van de patiënt kan deze gehechte bacteriën moeilijk uitschakelen, omdat de bacteriën aan de ene kant beschermd worden door het biomateriaal oppervlak, en aan de andere kant door een slijmlaag, die ze zelf aanmaken. De gehechte bacteriën kunnen zich hierdoor gemakkelijk ongehinderd vermeerderen, wat ze doen door zich steeds opnieuw in tweeën te delen op het biomateriaal oppervlak, een proces wat we oppervlakte groei genoemd hebben. Zo onstaat een laag bacteriën, een zogenaamde biofilm, op het implantaat, en in dit stadium spreken we van een biomateriaal-gerelateerde infectie. Door deze infectie kan het implantaat slecht gaan functioneren, terwijl de patiënt pijn krijgt, ziek wordt en uiteindelijk zelfs kan overlijden". (Bron: --Klik hier voor website-- )
-
Microbioloog Dr. Henny C. van der Mei, in z'n rede ---"Een (on)mogelijke opgave: de bestrijding van infecties op biomaterialen"--- uitgesproken (8 april 2003) bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de biomateriaal gerelateerde biofilms en infecties aan de Rijksuniversiteit Groningen (Bron: --Klik hier voor website-- ):
"Een infectie in een beginstadium is gemakkelijker te bestrijden dan één die al vergevorderd is.", "We nemen als voorbeeld de geïnfecteerde heupprothese. Wat te doen als een volledig geïmplanteerd biomateriaal geïnfecteerd is ? We kunnen niet even grondig borstelen op een geïnfecteerde heupprothese. Het enige wat we kunnen doen is de patiënt antibiotica geven en hopen dat de bacteriën in de biofilm gedood worden. Maar als u het zich nog herinnert dan wist Antonie van Leeuwenhoek u in 1684 al te vertellen dat het niet gaat werken als er een dikke biofilm opzit. Betekent dit dat we met een onmogelijke opgave te maken hebben? Enerzijds nee, als de biofilm nog niet zover gevorderd is als deze ontdekt wordt dan is deze nog wel te bestrijden met antibiotica. Anderzijds ja, als we te maken krijgen met een al ver gevorderde biofilm of infectie dan is een antibioticum kuur vaak niet voldoende en zal uiteindelijk een operatie volgen met in de meeste gevallen het verwijderen van de geïnfecteerde heupprothese", "Patiënten die kanker hebben worden vaak bestraald en/of met een chemokuur behandeld. De bestraling en chemokuur tasten het immuunsysteem aan, de natuurlijke afweer. Als deze patiënten een biomateriaal in hun lichaam hebben en een infectie krijgen is het vaak levensbedreigend", "Antibiotica zijn de meest gebruikte middelen om een biofilm gerelateerde infectie te bestrijden op een geïmplanteerde prothese".
-
Over fervent VTDK-aanhanger en hoogleraar moleculaire biologie, Prof. Piet 'Fouten maken is niet het ergste, het ergste is fouten ontkennen' Borst, werd op 27-04-2007 door het Nederlandse Kanker Instituut beweerd: "exceptional record of scientific achievements in the fields of biochemistry and molecular biology acknowledged worldwide" omdat "Dr Piet Borst has been awarded an honorary CBE (Commander of the Most Excellent Order of the British Empire) by Her Majesty The Queen for his outstanding contribution to UK and global science". Uit het hoorcollege, aan de KUleuven, de 2005-opleiding (Master - Biomedische Technologie): "STUDIEMATERIAAL o.a.: "Molecular cell-biology", H.Lodish, D.Baltimore, A.Berk, S.L.Zipursky, P.Matsudaira, J.Darnell, Scientific American Books; INHOUD: Als inleiding wordt de structuur van DNA en RNA, van proteïnen en de katalytische werking van enzymen, de karakteristieken van lipiden en biologische membranen en de belangrijke chemische krachten en moleculen uit eengezet...(...)...Het mislopen van deze processen, m.a.w. het ontstaan van mutaties en hun effect voor het individu en voor de bevolking worden geanalyseerd. Hieruit volgt de basis van moderne methoden van genetische analyse en biotechnologie, met aspecten van diagnose en therapie die ons toelaat de moleculaire analogie uit te leggen tussen virale infectie en kanker (oncogenen)"' ('Biologie en biotechnologie van menselijke systemen', 14-03-2005, Freddy Van Leuven, 2e semester). Prof. Piet Borst: "Geheimzinnigheid zie je vooral bij tweederangsonderzoekers" (Vrij Nederland, 18-04-1998). God save The Queen ?
-
Kanker heeft niets te maken met een infectie ? Pure misleiding, crimineel, misdadig ? Oordeel uit het IGZ-rapport: "Het niet benutten van alle mogelijkheden die de huidige stand van wetenschap geeft is verwijtbaar". De 'Hippocatische' volksmisleiding, de humbug, het boerenbedrog, de kwakzalverij van en door enkele traditionele, conservatieve en 'tussen-de-oren-VTDK-beinvloede' individuen, gelinked aan het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, die bewust of onbewust de voortuitgang in de wetenschap beoogt tegen te houden, en daardoor de bevordering van de Volksgezondheid (artikel 22. grondwet) beoogt tegen te houden ? VTDK-voorzitter Renckens: "Mels Sluyser wijdt een uitvoerig artikel aan alternatieve genezers bij kanker. Hij kenschetst de alternatieve geneeskunst als een bolwerk van conservatisme dat, zoals vroeger de katholieke kerk zich opstelde jegens Galileï, de wetenschappelijke vooruitgang beoogt tegen te houden" (NTtdK, Juli 2001, jrg 112, nr. 4). In 2004 bleek het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis één van de slechtst functionerende ziekenhuizen te zijn.
-
JOMANDA'S BEHANDELING: "GEEN KANKER" ?
In NOVA zei borstkankerspecialist dr. E.TJ.Th. Rutgers (AvL/NKI): "Jomanda's handelswijze is pure misleiding, crimineel en misdadig". Het IGZ-rapport: 'In NOVA noemt dr. Rutgers het misdadig dat patiënte zou zijn voorgehouden dat er geen sprake van kanker was. Hijzelf meent te kort door de bocht geciteerd te zijn in NOVA. De suggestie wordt gewekt dat patiënte 90% kans op volledige genezing had, indien zij zich regulier had laten behandelen. Hij heeft zich veel genuanceerder uitgedrukt, maar de NOVA opname is niet integraal uitgezonden. Wanneer zijn voorgestelde behandeling meteen had plaatsgevonden, was de kans op plaatselijke genezing 80-90% geweest.". De verkeerde Nationale en Internationale indruk over Jomanda is ontstaan in NOVA want Jomanda is "te kort door de bocht geciteerd in NOVA" want Jomanda had zich "veel genuanceerder uitgedrukt, maar de NOVA opname is niet integraal uitgezonden", aldus een consequente Emiel Rutgers en een 'zorgvuldig' IGZ-rapport ? Een verkeerde beeldvorming in NOVA, met als gevolg een jarenlang durend en tijd-, energie-, politieke aandacht- en belastinggeld-verslindend juridisch (misleidend) schouwspel met miljoenen mensen als publiek, ten nadeele van de (fysieke en psychische) volksgezondheid ? Witte boorden journalistiek ?
## - Aansprakelijkheid moet strenger: "Nederlanders moeten niet zo bang zijn voor een 'claim-cultuur' vergelijkbaar met die in de Verenigde Staten. Wie schade veroorzaakt moet voor de gevolgen opdraaien en daarbij kunnen ook overheden niet buiten schot blijven. Dat stelde hoogleraar privaatrecht Ton Hartlief vrijdag in zijn Dies-rede aan de Universiteit van Maastricht. Als het aansprakelijkheidsrecht wordt aangescherpt heeft dat een preventieve werking, aldus Hartlief. Vooral overheden en instanties zullen een prikkel krijgen om onzorgvuldig handelen te voorkomen" (Novum, 14-01-2005).
## - Verrruiming rechtspositie van mensen benadeeld door media: "...Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in een nog geheim rapport over het te voeren Nederlandse mediabeleid....Staatssecretaris Medy van der Laan (Media, D66) zal het advies gebruiken voor haar lange termijnvisie op de publieke omroep die voor ingrijpende veranderingen staat...De raad adviseert de regering verder een onderzoek in te stellen naar de verruiming van de rechtspositie van mensen die zich benadeeld voelen door de media. Dit zou kunnen leiden tot rechtszaken waarin miljoenen euro's worden geclaimd.." (Algemeen Dagblad, 21-01-2005).
-
Sylvia Millecam bezocht Jomanda in mei 2000. Over de behandeling beschrijft het IGZ-rapport (2004): "Jomanda beschrijft dat daarbij haar rechterhand geleid werd naar een bepaalde plek op de borst en tegelijk kreeg zij een boodschap door dat er een relatie bestond met iets dat 12 jaar geleden had plaatsgevonden. Sylvia Millecam zou daarop verteld hebben dat zij toen borstimplantaten had gekregen. Voor Jomanda lag daar de oorzaak, de oorzaak waren de destijds geïmplanteerde siliconenprothesen. Volgens Jomanda was er maar één remedie: deze moesten er uit". Medium Jomanda zag geen kanker, zoals het medium ook geen longontsteking (gevolgen) ziet. In het nieuwe 2009-boek van Kamphuis komt uit de letterlijke weergave (blz. 16) van het 2005-interview ('de Jomanda-tapes') naar voren dat Jomanda's hand begon te trillen bij een "bepaalde plek" van het lichaam van Sylvia Millecam, en dat Jomanda tot twee keer toe aan Sylvia Millecam vroeg wat dáár (op die bepaalde plek) zat, omdat Sylvia Millecam antwoordde dat "die knobbel aan de andere kant" zat. Sylvia antwoordde dat er siliconen zaten. Jomanda zei: "Die moeten eruit". Dat wil zeggen: een verwijzing naar regulier / een ziekenhuis.
-
Op blz. 187 van het 2009-boek beschrijft Kamphuis nogmaals de behandeling van Jomanda in z'n eigen bewoordingen: "Jomanda onderzoekt Sylvia en haar hand begint te trillen als ze die boven een deel van Sylvia's rechterborst houdt". Direct daarna volgt wat Jomanda zou hebben gezegd: "Ik vroeg haar wat daar zat. Sylvia merkte op dat de knobbel zich aan de andere kant van haar borst bevond. Ik vroeg het nog een keer, want ik voelde dat voor mij daar de oorzaak lag. Ze antwoordde: 'Daar zitten siliconen'". Met andere woorden indien men deze op elkaar volgende omschrijving en 'nuance' van Kamphuis zou volgen, zou het knobbeltje op de linkerborst hebben gezeten, maar het knobbeltje zat rechts. Onwetendheid of bewustheid van een journalist op z'n journalistieke-vergeefse-tocht langs alternatieve-waarheid en reguliere-onwaarheid en/of vica versa ?
-
Volgens het IGZ-rapport zou Jomanda's "rechter-hand" geleid zijn "naar een bepaalde plek": naar de linkerborst. Dáár stelde Jomanda een oorzaak vast, van hetgeen zich aan de rechterkant bevond (de 'medische diagnostiek'). Terwijl het IGZ-rapport fantaseert: "Nu blijkt dat Jomanda zich met medische diagnostiek is gaan bemoeien". Stichting Skepsis's Rob Nanninga: "Iedereen mag geacht worden te weten dat Jomanda geen verstand heeft van medische diagnoses".
-
"Medium Jomanda kwam niet uit op kanker" (NOVA) .....KNIP..... omdat het medium enkel oorzaken van klachten (ziektes) ziet, én omdat aan de linkerkant geen kanker zat. Jomanda "vernam uit de Andere wereld" (NOVA) dat hét (aan de linkerkant) "toch iets anders was" (dan de eventuele kanker aan de rechterkant). Jomanda heeft gezegd tegen Sylvia Millecam (NOVA) "volgens mij is dit" (de linkerkant) "geen kanker" (zoals die aan de rechterkant zou zijn vastgesteld). Jomanda ontkende niet kanker (gevolg) bij de bewuste rechterborst: het éne werkterrein. Jomanda bemoeide zich met en sprak zich uit over de linkerborst (oorzaak): háár paranormale en alternatieve werkterrein, waarbij ze al vele jaren openlijk pleit voor een samenwerking tussen die twee terreinen. Een cruciaal verschil wat niet terug te vinden is in NOVA, het IGZ-rapport of in de 'alarmerende media-berichtgevingen'. Terwijl de Nationale journalistieke- en IGZ-suggestie is dat Jomanda Sylvia Millecam zou hebben misleid:
## - Speech minister Donner n.a.l.v. het NVJ-onderzoek (3 mei 2004) naar de persvrijheid in Nederland: "Het verhaal illustreert dat vaak niet feiten maar wat daarover wordt bericht, als werkelijkheid worden gezien. Harde feiten achterhalen de gedrukte onwaarheden op den duur nog wel, hoewel het te laat kan zijn. Bij zachte feiten - reputaties, meningen, beelden, de toonzetting van feiten - is dat minder het geval. Dan schept berichtgeving een eigen wereld die de echte kan verdringen en zo reputaties kan maken of breken, levens kapot kan maken, mensen kan verhogen of ten val brengen, de maatschappelijke ontwikkeling kan bepalen en bron kan zijn van onrust en oorlog. Dat wordt in de huidige tijd versterkt door het verschijnsel van media die elkaar 'napraten' en elkaar als voldoende bron voor betrouwbare berichtgeving gaan beschouwen. Wat de een vandaag suggereert, is door de herhaling door anderen morgen een feit van algemene bekendheid waarbij niemand meer verantwoordelijk is voor de waarheid; iedereen zegt het immers".
## - Minister Donner van Justitie: "Vrijheid van meningsuiting vergt verantwoordelijkheid, want anders wordt het losbandigheid en eindigt het in verloedering van die vrijheid" (NRC Handelsblad, november 2003, 'Kabinet is verdeeld over persiflages').
-
In juni of juli 2001 had Jomanda een 'onrustig gevoel' en ze was bezorgd over het kuchje van Sylvia Millecam, wat ze uitgesproken heeft tegen partner Nol Willemsem. Jomanda was bang dat het fout zou gaan en ze dacht aan kanker. Jomanda zou ook tegen Sylvia Millecam gezegd hebben iets van "niet snijden", wat later bevestigd werd door een dokter. Maar wat tegenstrijdig zou zijn met Jomanda's advies om de borstimplantaten te laten verwijderen. Toen het slechter met Sylvia Millecam ging bezochten vrienden van haar en voor haar healings van Jomanda. Via die vrienden op de healing kon het zijn dat Jomanda een Goddelijke 'boodschap' kreeg, middels een al dan niet meegebracht cadeautje, voor die vrienden die dan bestemd was voor Sylvia Millecam thuis. Één van deze Jomanda-boodschappen (naast op 17 mei 2001: "Er moet iets met een dokter gebeuren") was: "Hier niet prikken". Het IGZ-rapport stelt dat: "Consequent werd het cadeautje van Sylvia Millecam in verband gebracht met een bacteriële infectie".
-
Op de voorkant van Kamphuis' 2009-boek staat met grote letters "De Jomanda-tapes". Enkel de benaming "-tapes" roept veelal een te verwachten mysterieus en onthullend sfeertje op ten nadeele van degene die verbonden is met die "-tapes", zoals b.v. de Richard "Nixon-tapes" en zoals het artikel "Jomanda in het nauw door nieuwe tapes" Nederland doet veronderstellen. Aangezien de orginele banden van de NOVA-uitzending van 1 september 2001 met het Jomanda-interview van na het overlijden van Sylvia Millecam door NOVA 'per ongeluk' vernietigd zijn, zou het totaal niét bevreemdend zijn dat het boek van Alje Kamphuis, ('de Jomanda-tapes'), een cruciale rol als proces- en bewijsstuk in de lopende strafzaak zou kunnen gaan spelen. Merci beaucoup, Alje Kamphuis ?
-
JOMANDA'S BEHANDELING: OORZAAK EN GEVOLG
Het IGZ-rapport beweert voor het 'zorgvuldige' IGZ-onderzoek literatuurstudie te hebben gedaan en banden van Tv-programma's te hebben opgevraagd waar Jomanda in is verschenen en deze te hebben bestudeerd. Inspecteur Menso Westerouen van Meeteren heeft 2 jaar gewerkt aan de Millecam-zaak. Om die reden beweert hij in de Volkskrant "enorm veel feitenkennis" te hebben. Om die reden zou in alle juridische redelijkheid en billijkheid kunnen worden verwacht dat o.a. Menso Westerouen van Meeteren en Herre Kingma, maar ook bijvoorbeeld NOVA, had kunnen en/of behoren te weten ---zeker gezien de positie die men bekleedt in de maatschappij omdat onachtzame, onzorgvuldige IGZ'ers en/of redactieleden van NOVA onder verantwoordelijkheid van de ministers van VWS en OCW en het Parlement 'levensgevaarlijk' zouden kunnen zijn voor de (psychische) volksgezondheid en de beeldvorming in de maatschappij als "bron van onrust en oorlog", aldus Minister Donner--- over Jomanda's manier van behandelen o.a.:
## - 1994, Hoe werkt een genezing ? Jomanda: "Als er dus een negatieve energie in de mens aanwezig is, dat kan een ziekte zijn, een pijn, een blokkade, een negatieve gedachte, dan krijg je dus ook een strijd in het lichaam, de strijd goed-kwaad, en dat betekent dat dan het lichaam kan gaan reageren en dus daardoor door die strijd goed-kwaad om te proberen het negatieve uit het lichaam te werken, dan krijgen mensen ook die reacties, dat is de makkelijkste uitleg eigenlijk, dus men gaat dan trillen, men krijgt het warm, en ook mensen die extra keren naar het toilet moeten lopen, dat ze dan een zwarte ontlasting vinden, en is dat uiteraard een hele fijne methode" (RondomTien, NCRV, 15 februari 1994).
## - 1994, Dagblad Trouw-columniste en psychologe Aleid Schilder liet zich in een artikel in 1994 al eens kritisch uit over een, volgens haar, eenzijdige-negatieve-NOVA-uitzending over Jomanda in Tiel, en in het artikel 'Ik kom Thuis' schreef ze: "Ook bij Jomanda worden vorige levens wel gezien als oorzaak van huidige problemen. Het is allemaal onderdeel van een levensbeschouwing die je holistisch, esoterisch of nieuwetijds kunt noemen" (Dagblad Trouw, 14-09-1994).
## - 1995, Jomanda, in gesprek met Skepsis' Rob Nanninga: "Kijk, ieder mens heeft natuurlijk, ook als ze een klacht hebben, een andere oorzaak, en die oorzaak wordt opgespoord" ('De week van Tineke de Groot', NCRV, 9-13 oktober 1995).
## - 1995, Jomanda hoe verklaar jij jezelf een medium te zijn ? Jomanda: "Het is heel anders dan een paranormaal genezer, normaal gebruikt men zijn eigen energie, ik gebruik dat dus niet, het gebeurd via mij, de energie die vrijkomt en die raakt de kern van de mens, en daardoor kunnen er dingen gebeuren, dus die positieve energie die in het lichaam komt, die gaat een strijd aan met het negatieve in het lichaam, dat is een klacht, een ziekte, een ander soort probleem, een angstgevoel, een negatieve gedachte, is negatieve energie, als je de strijd goed-kwaad krijgt, is het dus inderdaad de mogelijkheid tot verbetering of tot genezing" ('5 Uur show', RTL4, 11 december 1995).
## - 1995, Jomanda: "Iedere ziekte is te genezen, niet iedere zieke, zijn ook heel veel mensen met zielepijnen, en dan kom je op een andere terrein, vorige levens" (Het Levenslied, NCRV, 29-08-1995).
## - 1996, In een artikel: "Ziekten interpreteert Jomanda als een leerproces van de ziel. Oorzaak van ziekten en genezing duidt ze in termen van positiviteit en negativiteit" (Dagblad Trouw, 6-8-1996, Cokky van Limpt, 'Geneeskracht Jomanda ligt vooral in geoliede show').
## - 1996, Dagblad Trouw: "Tijdens de healings die Jomanda in Tiel houdt, merkt zij dat veel mensen bezig zijn met reïncarnatie. Veel problemen en kwalen vinden hun oorzaak in gebeurtenissen die mensen in een vorig leven hebben meegemaakt, is haar ervaring. Om die te behandelen, is kennis daarvan noodzakelijk" ('Jomanda doet nu in reïncarnatie', 19-10-1996, Fred Lammers).
## - 1996, In het boek "Jomanda over reïncarnatie" (Willem Jan van de Wetering): "geeft een korte verhandeling over het begrip reïncarnatie. Onze vorige levens houden ons steeds meer bezig, omdat we emotionele blokkades in dit leven kunnen hebben, die via de reguliere geneeskunde niet altijd te verklaren en op te lossen zijn. De oorzaak blijkt vaak terug te vinden in vorige levens. De ziel weet zich deze levens echter niet meer bewust te herinneren; toch ligt deze informatie wel in onze hersenen opgeslagen".
## - In 1998 verscheen het boek "Religie tussen therapie en trauma: over spirituele genezing", onder redactie van Bart Voorsluis, met een bijdrage van de Haagse dominee dr. Piet Schelling, staffunctionaris bij de Gereformeerde Kerken in Nederland, die in 1995 het boek "Jomanda, heks of heilige ?" schreef en die in z'n bijdrage de paranormale geneeswijze en de levensbeschouwing van Jomanda interpreteert en analyseert: een mix van rooms-katholieke traditie, esoterie en de reïncarnatie-gedachte. Jomanda heeft, volgens Piet Schelling, een aantal visies op ziekte en genezing: ziekte is disharmonie, ziekte kan voortkomen uit vorige levens, ziekte wijst op vervreemding van het ik, oorzaak en gevolg van ziekte liggen bij de persoon in kwestie.
## - 1999, Vraag van Mark Klein Essink: "Jomanda, zou je willen zeggen dat iemand kanker heeft, die ziekte te genezen zou zijn, en stel dat die persoon niet geneest, dat die zieke het dan zelf ook niet wil ?", Antwoord Jomanda: "Nee, er liggen natuurlijk ook dingen vast in het leven, geboren worden is leven en sterven, men verwacht nog wel eens van mij, dat ze denken 'Jomanda raakt je aan en dan ben je genezen', maar zo is het natuurlijk helemaal niet, bij een dokter als je binnenkomt en je eerste pilletje krijgt, ben je ook niet maar zo van een ziekte af, je moet natuurlijk een proces ondergaan, en ieder mens heeft een proces te ondergaan in het lichaam, ten goede of ten kwade, dus of dat nu een ziekte is of een ander soort psychisch probleem, maakt niet uit, maar alles is in feite te verhelpen" ('Heb ik dat', RTL4, Maart? 1999).
## - 1999, In het kader van hun afstuderen deden Drs. Kim E. Knibbe en Iti J.E. Westra (Vrije Universiteit Amsterdam) in 1999 en 2000 een antropologisch onderzoek ("Van ongeloof naar 'zeker weten'") naar het fenomeen Jomanda en haar bezoekers: "Jomanda weet in veel gevallen in een loopplank te voorzien, een context waarin mensen kunnen gaan benoemen wat er scheelt, wat de oorzaak is van hun ziekte of situatie op zo'n manier dat het begrijpelijk wordt in het licht van de individuele levensloop...(..)...Het overgrote deel van de mensen die wij gesproken hebben, getuigden dat hun leven beter was geworden doordat zij met Jomanda in aanraking waren gekomen, dat ze uiteindelijk meer inzicht en vertrouwen verworven hadden" (Het Frieschdagblad, 'Wondergeloof is weer terug': 20-04-2002, Jomanda's magazine Vrijheid: December 2002, Tijdschrift van de Universiteit van Tilburg: 2003, jrg. 46, Nr.2.)
-
Huismoeder en psychotherapeut Carol Bowman ( --Klik hier voor website-- ):"Gebeurtenissen in vorige levens bepalen vaak het gedrag van kinderen en kunnen zelfs de oorzaak van bepaalde ziekten zijn". Volgens de visie van Amerikaanse schrijfster Louise Hay ("Genees jezelf") zijn psychische-problemen (-pijnen), de oorzaak van alle lichamelijke-ziekten (-pijnen). Doel van Jomanda('s healings) m.b.v. haar mediumschap is o.a. het mensen bewust maken --Klik hier-- van oorzaken van klachten (uit dit of een vorig leven) waardoor soms mensen genezen en/of klachten in dit leven verminderen. Niet altijd, want......maar "iedere pijnvermindering is winst". Conform de levensbeschouwing van o.a. Jomanda: Oorzakelijk liefdesverdriet of traumatische ervaringen (uit dit of een vorig leven) wat in het tijdsverloop gevolgsmatig kanker zou kunnen worden ? Een oorzakelijke infectie (lekkende siliconen implantaten) wat in de loop der tijd gevolgsmatig de klacht / de ziekte kanker zou kunnen worden ?
-
Psychologen en psychiaters menen veelal dat oorzaken van klachten van patienten afstammen uit de kindertijd en/of jeugd van een patient, waarop het behandelplan wordt afgestemd, en waardoor ouders achteraf bijvoorbeeld beschuldigd zouden kunnen worden van incest. Maar wát als de wérkelijke oorzaak van een klacht voortkomt uit een vorig leven ? Zou dit indruisen tegen huidige mainstream reguliere 'geloofsovertuigingen' ? Een ommekeer van de causaliteit ? Wat een andere manier van 'rationaliteit' vereist ? Maar tot die tijd, voor dat het zover is: Duizenden en duizenden foute diagnoses, -beschuldigingen, valse hoop, onnodige medicijnen en schadetoebrenging aan patienten, én aan ouders ? Reguliere-kwakzalverij, onder toeziend en goedkeurend oog van de Nederlandse Staat ? Naar aanleiding van de Bolderkar-affaire in de jaren '80, maakte 21 jaar na dato de advocaat van slachtoffer Elise Watts in NOVA op 19 mei 2009 een aanklacht bekend tegen de Nederlandse Staat: "Mishandeling". Een juridische procedure omdat de kleuterschool Bolderkar en de Staat geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid wilden accepteren voor hetgeen destijds heeft plaatsgevonden. De vader van Elise Watts was destijds op basis van psychologische-onderzoeksmethoden met behulp van poppen foutief beschuldigd van incest, waardoor de 4-jarige Elise Watts destijds van de één op de andere dag onterecht bij haar vader werd weggehaald op het schoolplein van haar school door de Kinderbescherming. Een traumatische ervaring welke tot op de dag van vandaag z'n emotionele effect bleek te hebben op Elise Watts, bleek in NOVA. Het toebrengen van zwaar en langdurig 'psychisch' letsel ? "Het handelen geeft de inspectie aanleiding aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie wegens het vermoeden van een geweldsdelict en/of als het veroorzaken van een aanmerkelijke kans op schade bij patiënte in de zin van art. 96 Wet BIG" ?
-
Zoals kinderpsycholoog Ewald Vervaet, is psycholoog en VTDK-secretaris Frits van Dam een fel tegenstander van Jomanda. Empirical psychic investigator, Lawyer of the High Court and Supreme Court in Australia, Victor Zammit over paranormale-fenomenen: "...Why are psychology departments most hostile to psychic phenomena ? This is probably because scientific findings in psychic phenomena will fundamentally invalidate the whole known field of psychology particularly Freud, Jungian, Behaviourism and other theories of learning perceived to be 'untouchable' and which are all mostly unscientific..." ('Enemies of the PSI empiricism', Psychic World, Januari 2002, --Klik hier voor website-- )
Wikipedia: "Projectie is een term uit de psychologie. Het is een afweermechanisme tegen negatieve emoties. Bij projectie wordt een gedachte of gevoel waar iemand zelf geen vrede mee heeft, toegedicht aan iemand anders. Dat het geen onbekend fenomeen is, blijkt wel uit de uitdrukkingen 'wat je zegt dat ben je zelf' en 'zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten'. Door een negatief gevoel te projecteren op een ander, verlegt iemand als het ware een innerlijk conflict en daarmee ook de oorzaak".
-
Honderdduizenden Nederlanders lijden aan chronisch pijn, zonder dat er door regulier een duidelijke 'oorzaak' van de klachten kan worden gevonden. Aanstellers, 'tussen de oren' ? In 1993 ging zo'n 17% van de uitgaven van zorgverzekeraars naar mensen met chronische pijn. In het heden ? Pijn (geestelijk en/of fysiek) kost de samenleving handenvol geld: ziekteverzuim, WAO-uitkeringen etc. Resulterende in een samenleving met een (beroeps)bevolkingsgroep die in het tijdsverloop gefrustreerd zouden kunnen raken omdat de oorzaak van de klachten niet weggenomen kan worden omdat men die niet kan vinden. Of resulterende in een bevolkingsgroep die zouden kunnen gaan shoppen: 'vergeefse tochten langs alternatieve genezers' ? Naar Jomanda ( --Klik hier-- ) ? Nog eens duizenden Millecam-gevallen, terwijl men 'beweert' dit soort excessen te willen voorkomen ? Deze pijnlijke constatering beinvloedde in 1993 het Ministerie van Volksgezondheid in haar keuze om zogenaamde 'pijnklinieken' op te richten om zodoende meer kennis te vergaren over het fenomeen chronische 'onverklaarbare' pijn. De politiek werd in de vergeefse tocht langs mogelijke oplossingen wanhopig zodat men de hoop vestigde op het uiteindelijk toestaan van medicinale gebruik van marihuana tegen pijn en diverse ziekten omdat goed opgeleide artsen het voorschreven terwijl het volstrekt illegaal was.
-
In zijn boek 'Kwakzalvers op kaliloog' (2000) stelt VTDK-voorzitter Cees 'alle alternatieve geneeswijzen zijn nutteloos' Renckens dat alternatieve-artsen psychiatrisch behandeld moeten worden "om van hun waandenkbeelden afgeholpen te worden". Cees Renckens ----die werkt in het Westfriesgasthuis te Hoorn waar IGZ-Hoofdinspecteur curatief somatische zorg, P.A.W. Edgar, voorzitter van het Raad van Bestuur is---- gelooft dat alternatieve geneeskunde synoniem is aan kwakzalverij. Cees-law ? In 2004 promoveerde Renckens op zijn proefschrift "Dwaalwegen in de geneeskunde". Z'n promotie-commissie bestond uit oa. promotores prof. dr. Frits van Dam (secretaris VTDK), dr. Els Borst-Eilers (ex-minister Volksgezondheid) en familielid prof.dr. P.Borst (lid VTDK): Oost-west, thuis best ? Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens anders(denkend) ? Conclusie proefschrift ? Meer dan een miljoen Nederlanders (een bevolkingsgroep) die lijden aan burnout, ME, RSI (1 miljoen Nederlanders volgens het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid), whiplash, postnatale depressie of bekkeninstabiliteit hebben "modeziektes", veroorzaakt en/of in stand gehouden wegens het oprakelen door 'media-signalen', want "Als er geen oorzaak te vinden is, is het geen ziekte", aldus het geloof van Renckens. Niet ziek, maar gek ? Ook tien jaar eerder geloofde Renckens dat: "Niet elke klacht maakt iemand tot patient maakt. Als er geen diagnose kan worden gesteld, is er vermoedelijk niets ernstigs aan de hand en hoeft dus niet te worden behandeld" (Psychologie Magazine, April 1994). In zijn boek 'Kwakzalvers op kaliloog' (2000) stelt diezelfde Renckens, die het prettig vindt om alles over één kam te scheren, ook dat (alternatieve) geneeswijzen juist gevaarlijk kan zijn omdat door het uitblijven van een juiste diagnose een adequate behandeling te lang kan worden uitgesteld (patients-delay).
-
Maar geloofde Renckens, in het radio-programma 'Een dik uur Ischa' (25-10-1992, VPRO), sommige ziekten "gaan uit zichzelf over" (de hand van God ?) terwijl Renckens tegelijkertijd geloofde dat sommige alternatieve artsen "echt in hele rare denkbeelden" zouden geloven, die de status van het beroep zouden schaden en die zo consequent zouden moeten zijn hun artsenbul in te leveren. Alternatieve geneeswijzen zou schadelijk zijn voor de volksgezondheid (Dagblad Trouw, 'Quacksalver Kackadoris heeft seer goet verstant van de kouwe pis', 14-11-1992). Als Cees Renckens hét niet begrijpt, hét niet ziet, dán bestaat hét voor een hele bevolkingsgroep maar niet ? Ongeloofelijke egocentrische brutaliteit ? Uit een achtergrondstudie van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 'De invloed van de consument op het gebruik van zorg' (2004) blijkt o.a. dat: "Er zijn geen aanwijzingen dat het zien van een televisieprogramma over ziekten, het artsenbezoek stimuleert. Volgens de artsen betreft het niet meer dan 3% van de patiënten", "11% geeft aan ooit een afspraak met een huisarts te hebben gemaakt naar aanleiding van een bericht in de media, maar in totaal 1% zegt dit soms te doen. Het directe effect van de media op een eventuele toename van de zorgconsumptie lijkt dan ook gering te zijn".
-
Ook gelooft VTDK-voorzitter Cees Renckens hardnekkig dat hij aanhanger zou zijn van de 'rationele' geneeskunde (radioprogramma 'Boven het Dal', 08-07-1996, HOS). In 2002 predikte Renckens: "De werkzaamheid van paranormale therapieën als magnetiseren en gebedsgenezing is nimmer aangetoond" ('Kwakzalvers horen niet in Ouwehands, De Gelderlander, 5 juni 2002).
## - Praktijk Natuurgeneeswijze, Jac Zitman: "In 1981 heeft de psycholoog Hans Atteveldt een onderzoek gedaan naar de effecten van magnetiseren. Hij promoveerde. Hans Atteveldt: '...Het onderzoek uit 1981 heeft duidelijk laten zien dat magnetiseren bij patiënten met alle mogelijke aandoeningen en klachten effectief kan zijn...'" ( --Klik hier voor website-- ).
## - Dr. Bernard Grad van de McGill Universiteit in Montreal legde in de jaren '60 de wetenschappelijke basis voor het latere onderzoek op het gebied van Non-Lokale geneeskunde: proeven met planten en zaden. Hij deed ook baanbrekende onderzoek naar het effect van zogenaamde 'genezende handen' van genezers op de wondgenezing van muizen. Met in het achterhoofd Jomanda's ingestraalde water: "Bernard Grad was in de jaren '60 al niet tevreden met deze placebo-verklaring en probeerde een experiment te ontwerpen dat onderscheid zou kunnen maken tussen het geloof van de patient en de mogelijke energetische effecten van de handen van de genezer op de cellfysiologie....om die reden gebruikte Grad dieren en planten als proefobjecten.....met water dat aan een sterk magnetsich veld werd blootgesteld, konden dezelfde en soms zelfs betere, resultaten worden geboekt....Grad ontdekte dat de bindingshoek van het watermolecuul bij 'behandeld' water een verschuiving had ondergaan. Het resultaat hiervan zou een vermindering van de oppervlaktespanning van het water zijn - die meetbaar bleek..." (Tijdschrift Vruchtbare Aarde, nr.2, 1999, --Klik hier-- ).
"Grads proeven vertellen ons niet 'hoe' dit soort effecten tot stand komen, maar ze stroken niet met de veelgehoorde opvatting dat hier het welbekende 'placebo-effect' in het spel is. Zaden, planten en muizen denken niet positief of negatief en daarom mogen we aannemen dat ze ook niet bevattelijk zijn voor de verwachtingen van de onderzoekers. M.a.w - op zaden, planten en muizen is het placebo-effect niet van toepassing" (Tijdschrift Vruchtbare Aarde, 2000/3).
## - Jaren later na Grads proeven raakte ook de Amerikaanse nieuwsgierige onderzoeker Bill Bengston in 'genezende handen' geinteresseerd: "Na een serie van vier experimenten is het resultaat - 87% van een bepaald type kanker genezen muizen. En dat met een behandeling die uit weinig meer bestaat dan aandacht en handoplegging". In vervolgonderzoek op de 'Arizona State University' werden soortgelijke resultaten geboekt. Gezien de herhaalbaarheid van de resultaten concludeerde Bengston dat het blijkbaar mogelijk is om een bepaald type kanker bij muizen te genezen met handoplegging. En - dat geloof in de behandeling niet noodzakelijk is om succes te boeken. Bill Bengston: "Ik ben een scepticus in die zin dat ik buitengewone bewijzen wil zien als ik word geconfronteerdmet buitengewone claims. Ik neem geen genoegen met 'geloof'. En omdat ik helemaal niets begrijp van het fenomeen 'genezer', ben ik ook niet in staat betrouwbare voorspellingen te doen over het resultaat van een specifieke behandeling. Daarom volg ik de behandelingen sceptisch. Wat de muizen betreft die kanker hadden, twijfel ik niet meer - al heb ik er nog altijd geen verklaring voor" (Tijdschrift Vruchtbare Aarde, nr. 5/6, 2000).
Slotconclusie: "De mogelijkheden voor onderzoek op dit terrein zijn haast eindeloos".
## - The effect of 'laying on of hands' on transplanted breastcancer in mice: "Conclusions - Belief in laying on of hands is not necessary in order to produce the effect; there is a stimulated immune response to treatment, which is reproducible and predictable; and the mice retain an immunity to the same cancer after remission. Future work should involve testing on various diseases and conventional immunological studies of treatment effects on experimental animals" (William Bengston, Journal of Scientific Exploration, 2000, vol.14, issue 3, blz. 353-364, --Klik hier-- en --Klik hier--).
-
Wholistic Healing really works (Daniel J. Benor, MB): "Distant Healing-review the scientific evidence for healing and complementary / alternative therapies. Significant effects of distant healing are demonstrated randomized controlled trials in humans, animals, plants, bacteria, yeasts, cells in the laboratory, and DNA. Fascinating new insights about energy medicine and integrative care are suggested by these studies. Noteworthy are 120 further randomized controlled studies of healing given with the healers' hands held on or near the body, again with many of these demonstrating highly significant effects. While distant healing appears to contradict our ordinary sense of reality and the laws defined by conventional science, there are several theoretical paradigms that suggest explanations for healing" ( --Klik hier--).
Ook Harvard Medical School doet onderzoek onder leiding van gerespecteerde wetenschappers (o.a. Dr. Herbert Benson: gebedsgenezing --Klik hier-- ) naar de effecten van Non-Lokale genezing, wat in Amerika veel heeft bijgedragen aan het wegnemen van de 'psychologische' en wetenschappelijke weerstand ertegen. In 2003 kregen magnetiseurs in Nederland als paranormale therapie eindelijk erkenning: een behandeling werd vanuit het ziekenfonds vergoed (De Gelderlander).
-
De Duitse biofysicus Fritz-Albert Popp gaat zelfs zover door te stellen dat een placebo-effect "de basis is voor élke genezing. Zonder dat effect is het onmogelijk iemand te helpen. Dit is het werkelijk cruciale moment in élke genezing" (Tijdschrift Vruchtbare Aarde, febr/maart 1998). Dus het placebo-effect is niét slechts beperkt tot het hokje 'alternatieve geneeswijzen', zoals sommige individuen het volk proberen wijs te maken. Prof. Piet Borst: "Ik heb ook nooit ontkend dat Jomanda met haar poespas een indrukwekkend placebo-effect kan bewerkstelligen" (NRC-column 'Jomanda en andere flauwekul', 06-03-2004).
-
Het geloof van VTDK-voorzitter Renckens zegt ook dat acupunctuur kwakzalverij zou zijn (Tv-programma 'Kassa', 12-11-1989, VARA). VTDK-lid Rob A.P. Koene (10-12-2003): "Een spontane genezing of een placebo-effect behoren eveneens tot de mogelijkheden. Dat kan alleen vastgesteld worden in wetenschappelijk onderzoek waarin grote aantallen patiënten onder standaardcondities worden behandeld. Uit het goed gecontroleerde onderzoek dat over acupunctuur is gedaan, is niet gebleken dat deze behandelwijze effectiever is dan een placebo (fopmiddel). En dat betekent dat er geen verschil is aan te tonen tussen de behandelwijze van Jomanda en acupunctuurbehandeling. U hebt dus eigenlijk weinig reden om Jomanda te verfoeien en de acupuncturist te verdedigen". Cees Renckens: "De ontdekking van duizenden punten op het lichaam, waar je risicoloos een naald in kunt steken, maar verder is het volstrekt flauwekul" (Vrij Nederland, 26-03-2005).
University Bristol (21-01-2006): "An experiment conducted in the BBC TV series 'Alternative Medicine: The Evidence' (24 January 2006) presented by scientist Professor Kathy Sykes from Bristol University, shows that acupuncture has a powerful and measurable effect on the human brain". BBC (21-01-2006): "Acupuncture works by deactivating the area of the brain governing pain, a TV show will claim. Tuesday's programme - the first of three on complementary medicine - will show researchers carrying out brain scans on people having acupuncture".
-
Internist dr. A.J. Houtsmuller is de bedenker van een speciaal dieet met veel groente wat kankerremmend of genezend zou werken. VTDK noemde hem een 'kwakzalver' en een rechtszaak volgde. Op 19-10-2000 oordeelde het Amsterdamse Hof in hoger beroep dat VTDK Houtsmuller ten onrechte van kwakzalverij en het liegen over zijn eigen ziektegeschiedenis had beschuldigd. In de rechtzaal werd geconstateerd, dat het juist Cees Renckens was die in deze kwestie gelogen had. Het Renckens-geloof: harnekkige en langdurige waanideeen van een mafCees ? Van een pathologische-leugenaar ? Van een dogmatisch-gelovende gyneacoloog die visioenen ziet een 'Andere Wereld' ? Of van een simpele ziel die onbewust is van zichzelf en van de wereld om z'n eigen geloofsovertuiging heen, aangezien bewustheid opzettelijkheid zou impliceren ? Een geloof wat indoctrinerend worden uitgegoten over de psychische volksgezondheid met behulp van een netwerk wat, volgens een bron uit de wetenschap, vele malen beter opgezet zou zijn dan iemand durft te hopen (o.a. met verklikkers in de meeste ziekenhuizen en invloed bij sommige media). VTDK-website: "Verschillende bestuursleden van VTDK zijn in 2004 ingeschakeld in educatieve programma's voor allerlei doelgroepen, lessen voor studenten universitair en HBO, nascholingscursussen voor artsen, bijscholingsprogramma's voor verpleeghuisartsen en verplegenden en verzorgenden. Hier wreekt zich wellicht dat de VTDK nog geen lesmateriaal heeft in de vorm van een lesbrief of leerboek".
-
Het Renckenisme draagt een gelovige boodschap uit en beroept zich op niet-toetsbare bronnen: "De vermaarde fysicus, wijlen Henry Margenau, hooglerar fysica aan de Yale-Universiteit, bepleitte tot zijn doodop 95-jarige leeftijd een meer open houding tegenover Non-Lokale fenomenen. 'Voor elke wetenschappelijk opgeleide onderzoeker', aldus Margenau, 'lijkt het vanzelfsprekend om alles wat met buitenzintuigelijke waarnemening (telepathie, helderziendheid, pre-cognitie) te maken heeft af te doen als onbestaanbaar. Waarom ? Omdat dergelijke fenomenen, als zij al zouden bestaan, strijdig zouden zijn met de ons bekende en geaccepteerde natuurwetten. We moeten ons echter afvragen welke wetten dat zouden zijn. Vreemdgenoeg blijken die wetten niet te vinden'" (Tijdschrift Vruchtbare Aarde, 2000/3). Celbioloog Roeland van Wijk, 35 jaar lang verbonden aan de universiteit van Utrecht: "De wetenschappelijke neiging om alles tot afzonderlijke vakjes en begrippen te herleiden. Die analytische bril is een manier van kijken die het leven voor de onderzoeker wel eenvoudiger en overzichtelijker maakt, maar ik denk dat we met die bril op, belangrijke delen van de wereld om ons heen missen en dat de samenhang in het omvattende systeem buiten ons blikveld valt" (Tijdschrift Vruchtbare Aarde, nr.5/6, 2000).
-
Zou, in plaats van de schuld te leggen bij een zich zogenaamd klachten-inbeeldende bevolkingsgroep, het simpelweg zo kunnen zijn dat de huidige reguliere-diagnose-stelling-methoden á la Cees Renckens gewoon niet toereikend en niet voldoende zijn om de totale mens in z'n volle 100% omvang te kunnen diagnostiseren ? De mens heeft net iets meer genen (30.000 à 40.000) dan een worm (20.000), een fruitvlieg (13.000), muis of een visstick. Waar wordt de rest van de superieur-aan-dier-geachte-mens door verklaard ? Genen zouden, volgens de wetenschappers, maar voor 50% bepalen wie we zijn. De totale mens (100%) regulier-aanschouwen, verklaren, onderzoeken, diagnostiseren én behandelen, als vergelijkbaar met het aanschouwen, verklaren, onderzoeken, diagnostiseren én behandelen van een worm of de fish-stick (50%) ? Medicijnen die werkzaam zouden zijn in trail-testen op enkele muizen zouden extrapolerend en alles-over-één-kam-scherende óók effectief kunnen zijn voor een massa mensen ?
# Scientists believe: mutating Fish might cause breastcancer in Humans
--Klik hier voor artikel--
-
De overige 50% van de totale-mens zou verklaard worden door 'omgevingsfactoren'. Welke voor de mens, zowel als voor dier, uniek en individueel zijn. Waardoor, indien de mens over één kam wordt geschoren met een muis, nooit 1 gen bepalend én genezend zou kunnen zijn voor 1 bepaalde ziekte van een massa muizen alsook (extrapolerend) voor 1 bepaalde ziekte van een massa mensen ? De ene muis/mens heeft baat bij prozac, een ander ondervind bijwerkingen. de ene muis/mens geneest van kanker, de ander niet. Elk mens leeft in unieke situaties en omstandigheden: externe (reguliere) omgevingsfactoren. Bovendien zou 1 gen in het menselijk-lichaam positieve of negatieve invloed kunnen ondervinden van andere genen in hetzelfde lichaam: interne (reguliere) omgevingsfactoren ? 1 hoofdpijn-gen (klacht-diagnose hoofdpijn-gevolg) zou bij de ene mens invloed kunnen ondervinden, naast van de externe-omgevingsfactoren, van b.v. een voet-gen (bv. een trauma in het verleden in de voet: oorzaak), terwijl bij een andere mens die zelfde hoofd-pijn gen (klacht - diagnose hoofdpijn - gevolg) invloed zou kunnen ondervinden van een arm-gen (bv. trauma in het verleden in de arm: oorzaak), terwijl allebei de patienten van de dokter voor de hoofdpijn éénzelfde pilletje krijgen ?
-
Voor Jomanda en diverse alternatieve geneeswijzen gelden, naast de (reguliere) externe- en interne-omgevingsfactoren, bovendien alternatieve-omgevingsfactoren die stammen uit het geestelijk welzijn / vorige levens van een ziel / mens, die op weg naar een volgende leven z'n oude lichaam (1.) achterlaat, zijn ziel meeneemt en terecht komt in een nieuw leven met een nieuw lichaam (2.). De lichamelijke klachten worden achtergelaten (1.) maar de geestelijke klachten worden zielsmatig meegenomen (1. + 2.): Karma --Klik hier--. De totale (100%) mens: een complex geheel van een evenzo complex organisme ? Meer complex dan de 50% van een worm, fruitvlieg, muis of een visstick ? Hoogleraar wetenschapsfilosofie en methodologie, Prof. Dr. Ilja Maso: "Interdisciplinaire wetenschap is een stap op weg maar slaagt er nog steeds niet in om hoofd en hart te doen integreren. Dat is taboe in Nederland. Zinsgeving-vragen worden door de wetenschap angstvallig overgeslagen. Als eenmaal die angst voor aantasting van positie, status en zelfbeeld is verdwenen, kan een dergelijke manier van wetenschapsbeoefening bijzonder verrijkend zijn" (Tijdschrift Vruchtbare Aarde, nr.4, 2000)
-
## - Enerzijds: De regulier-fysiek-georienteerde-benadering: Financiele middelen voor onderzoek ? Astronomische bedragen. De mens is slechts het lichaam in dit leven ? Mens-zijn is lichaams-afhankelijk ? Als men een klacht / ziekte heeft wat niet verklaard kan worden, als het beestje (nog) geen naampje heeft of in een generaliserend hokje past, als men een klacht heeft welke (nog) niet in een medisch-boek staat, dan zit de onbehandelbare klacht 'tussen de oren' ? Het ontkennen van de realiteit (van mensen met klachten) ? 1 pilletje voor een massa: alles over één kam scheren ? De theorie van Darwin ?
## - Anderzijds: De alternatieve-georienteerde-benadering: Financiele middelen voor onderzoek ? Nihil. Edzard Ernst: "About half the general population in developed countries uses complementary and alternative medicine (CAM)....In most countries, CAM-research funding is on a very small scale. For instance, only 0.08% of the British National Health Service research budget goes towards CAM research" (MJA 2003; 179 (6): 279-280). De mens is een combinatie, een 'samenwerking', van lichaam, ziel en vorige levens ? Mens-zijn is ziels-afhankelijk ? Ieder mens heeft 'in eerste instantie geestelijk' iets uit te werken, anders zijn we niet op aarde, geestelijke klachten vertalen zich in het tijdsverloop in lichamelijke klachten ? De unieke individuele benadering van de mens zonder generaliserende hokjes ? Het erkennen van de realiteit (van mensen met klachten) ? Het creationisme, intelligent design ?
-
Is het "óf/óf" ? The war of dogma's ? Of zou het "én/én" kunnen en volksdienend te zijn ? Darwin samenwerkend hand in hand met het creationisme ? Schakel tussen Hemel en Aarde, Jomanda: "Lichaam én Geest" ? Het mensbeeld van Descartes: de mens is een tweeheid van lichaam en geest ? Doctor believes body, mind and spirit are connected: "The president of the American Holistic Medical Association, Dr. C. Norman Shealy --Klik hier-- is one of the world's leading experts in pain management. He was among the first physicians ever to specialize in the resolution of chronic pain. Holistic medicine is an approach to medical care that emphasizes all aspects of a person's health, including physical, psychological, social, economic and cultural factors" (Jennifer M. Phelps, 17-01-2006, Newsleader). VTDK-lid Prof.Piet Borst was in 1986 een 'Royal Society Foreign Member' (club van medici) en "Everything now rests with The Royal Society abandoning their 17th century pact with the Vatican never to make a study of forces in the universe that are beyond our five physical senses: so-called spiritual matters" (Bron: Michael Roll, --Klik hier-- ).
-
# Scientific crimes against humanity
(By Don Robertson, The American Philosopher, 25-01-2007)
".....It seems every day we read of yet another mountain of funding going toward the race to get in on the biotech revolution's fantastic promises of profits, jobs, inventions, cures, wealth and panacea. Who is fooling whom here ? Utopia is a long way off, and few should doubt, given the current state of the world, it lays less distant in the past, than it does in the future. Science is driving this bus we are all on. And yet all scientists claim they are amoral. This is one of the great fictions of the scientific community, that science is amoral. This great lie casts a pall of moral immunity over the scientific of every genre. However, everything we fear most came to us from science. I am in excellent scientific company with this assertion.
...(...)...The Mathematical Probability of Something Going Wrong - There are roughly, and only a rough count is known, some 30,000 human genes. Given the simplest equation, that might mean there are 30,000 squared for a possible interactive component to the puzzle from which these biotech engineers are attempting to pull a panacea out of the genetic hat. Those odds are not very promising given the associated risks. While the reality is likely far more complicated, 30,000 squared is 900,000,000 possible interactions among the genes of the human genome. If gene interactions support a cubed relationship, the number of possible relationships jumps to 27 billion possible relationships of 1,2, or 3 genes among the estimated 30,000. There is no known reason to suggest the exponential value of the relationships of genes does not rest in reality even higher and more complex still. Enumerating the numbers and probabilities for catastrophe is already beyond the scope of the comprehension of the human mind. As an individual, we are, when it is all boiled down to mathematics, the product of 30,000,000 to the power of 30,000,000. And, no species is made just of genes. Genes interact with themselves and the products of those interactions interact with the environment created by the genes as life develops and continues to live as genes continue to interact. Assertions about causality here are wholly specious. The polar bear and the pygmy have something in common. They are both at one far end of the genetic possibilities of their respective species. In the realm of Darwinist understanding, I doubt anyone has considered just how variable a gene pool of a species must be in order for it to survive over geologic time. And no one can comprehend everything concerning what Darwin and Thomas Henry Huxley put forth far too simply as just survival of the fittest. Both the popular and the scientific press are far too credulous of all science claims. They always have been, and they always will be. This is especially true of the claims of medicine and bio-engineering.
,,,(...)...The moral imperative is very easy for every scientist with a scientific mind to use and, to comprehend exactly why it is absolutely true, 100% of the time. There simply is no excuse for letting this genetic engineering suicide bomb go off on this crowded planet. There no longer can be any pretense that scientists are protected by a claim of amorality. Scientists, live up to your moral responsibilities, or face the social consequences that will catch up to all of you sooner or, later. Today the popular moral consciousness is concerned with war criminals.If scientists do not meet their moral responsibilities the popular social consciousness will be demanding prosecution of scientific criminals for crimes against humanity in exactly the same fashion as society demands prosecution today for war criminals. There is no difference. The great scientific charade of amoral infallibility is over for scientists. Philosophy and morality has caught up with you. And if you keep up with the phony pretense, all the Gold Medals of all the world's Nobel Laureates could soon become no more than weights holding down scientific corpses on the bottom of a river. Scientists, this American Philosopher has spoken in as kind and gentle words with which I am capable about these things. By these words here, I mean to say in no uncertain terms, drop everything you are doing, right now. You have something very important to tell the people of the world. It is time to tell everyone the truth about what you have been doing, and, confess the crimes against humanity you have been committing"

-
Het "geval-Millecam", vond Cees Renckens, "extreem, een psychische stoornis" (Het Parool, 22-08-2001, Roelfien Sant, 'Alternatieve genezer heilzaam bij verduisteren van diagnose'). In 1995, toen er volgens bureau voor marktonderzoek Trendbox sprake zou zijn van de "Jomandisering" van de samenleving en de naamsbekendheid van Jomanda gelijk was aan die van Heineken en Philips, classificeerde Renckens, zonder ooit een healing van Jomanda te hebben bezocht ('op afstand': in z'n fantasie), de bezoekers van Jomanda als "domme en minder bedeelde" mensen. Dit in lijn met een quote, afkomstig uit Skepsis-kringen als antwoord op hoe men zich zou kunnen redden uit een zogenaamd eindeloos debat over alternatieve geneeswijzen, welke Renckens publiceerde in zijn boek 'Kwakzalvers op kaliloog' (2000): "Ja zeker, er is meer tussen hemel en aarde, en dat ongedroomde fenomeen bevindt zich op een hoogte van ongeveer 1,80 meter ! Op die hoogte bevindt zich bij normale mensen het verstand. Als u dat nu ook eens probeerde te gebruiken !". Gebruik makende van dat ongedroomde fenomeen op een hoogte van ongeveer 1,80 meter: Uit een onderzoek (CBS, 19-01-2001, "overledenen naar belangrijke doodsoorzaken") blijkt er tussen 1980 en 1999 over het algemeen een stabiel beeld, of dalingen, te zien was bij de verschillende doodsoorzaken. Schrikbarend bleek dat de grootste stijging qua percentage toe te delen was aan 'psychische stoornissen': 1600%. Voeg daar de instroom van de WAO bij, waarvan zo'n 1/3 wegens psychische klachten, en men zou op een hoogte van ongeveer 1,80 meter kunnen concluderen dat er iets geweldigs mis is, wat onze huidige reguliere geneeswijzen (á la Cees Renckens) niet aan kan, en niet (oorzakelijk) weten te duidden (op korte termijn) zodat geen adequate behandeling gevolgd kan worden en deze mensen ziek zullen blijven (op langere termijn). "Gevaarlijk", aldus Renckens in z'n boek. Wie géén (onzinnige) diagnose stelt en daarmee een patiënt de dood injaagt, maakt zich schuldig aan kwakzalverij ?
Wat als de dokter het niet meer weet: "Conclusie: Het percentage mensen dat de WAO verlaat omdat ze zijn genezen door behandeling van een reguliere arts, specialist, psycholoog of psychiater ligt op of onder het niveau van het placebo-effekt" --Klik hier--.
Rapport van de Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid (commissie Donner II) over de WAO problematiek: "'De huidige aanpak van verzuim om psychische redenen komt veelal neer op goed bedoelde verwaarlozing. Men laat de zaak rusten omdat men de klacht serieus wil nemen, maar niet weet hoe er mee om te gaan', aldus de commissie-Donner" ('Donner II: psychisch zieke hard aanpakken', NRC Handelsblad, 10-08-2001, Frits Baltesen).
-
Regulieren á la Cees Renckens (oorzaak) weten niet hoe er me om te gaan ? Het vermoeden van 'positieve'-verwaarlozing, -schadetoebrenging aan een bevolkingsgroep én aan de economie (gevolg) ? In April 2002 bleek uit het 'Netherland Mental Health Survey and Incidence Study' NEMESIS-onderzoek van het Trimbos-instituut (rapport 'Werk, psyche en ziekteverzuim') dat 1 op de 5 werkenden, ongeveer 25% van de bevolking in Nederland, een pychische stoornis (geestelijke pijn) heeft met een aanzienlijk langer ziekteverzuim tot gevolg als bij lichamelijke ziekten. De Wereld Gezondheidsorganisatie WHO schatte dat in het jaar 2020, na de hart- en vaatziekten, depressie ziekte nr. 2 zal zijn. Anno 2009 en z'n economische-crisis ? "4 oktober 2002 - Economische malaise gaat samen met toename depressie in de huisartsenpraktijk - Uit een recent gehouden NIPO-onderzoek blijkt dat maar liefst eenderde (34%) van de depressiepatiënten vindt dat de huidige economische malaise een negatieve invloed heeft op hun stemming" --Klik hier--
Op 25 juli 2007 zei VWS-minister Klink, naar aanleiding van de affaire rond orthomanueel arts Maria Sickesz die VTDK een 'kwakzalver' noemde, in de Tweede Kamer: "Ik onderschrijf de mening dat bij zowel depressie als schizofrenie sprake is van een ernstige psychiatrische aandoening, die vraagt om verantwoorde zorg. Uit de richtlijn van het CBO blijkt dat 10% van de patiënten met schizofrenie gedurende de rest van hun leven psychotisch blijft, ondanks adequate behandeling. Bij nog eens 10% resteren hardnekkige negatieve symptomen, die farmacologisch nauwelijks te beïnvloeden zijn...(...)...Er is dus wel degelijk sprake van een aanzienlijk welzijnsrisico voor patiënten wanneer sprake is van onoordeelkundige diagnose en/ of behandeling. Dit rechtvaardigt dat er een zware verantwoordelijkheid wordt gelegd bij degene die beweert te kunnen genezen, omdat zonder direct bewijs hiervoor valse hoop gegeven wordt...".
-
Jomanda in 1999 over 'samenwerking met regulier' en de psychiatrie: "Ik denk toch door dat mensen bang zijn, dat ze in hun eigen gebied aan worden geraakt, terwijl het helemaal niet zo is, want er zijn altijd zieke mensen, ook de psychiatrie, ik heb het al vaker gezegd, ik mag heel veel doen om negativiteit weg te halen bij mensen, en dat is erg succevol, en je kunt dus gewoon niet op een of andere manier de psychiatrie in, men houd je gewoon tegen, terwijl heel veel mensen achter tralies zitten, en misschien is het dan toch simpel iets op te lossen door de andere wereld via mij als medium, om die mensen te verlossen, want de artsen kunnen toch niets meer doen, maar der wordt gewoon een halt toe geroepen, ik kom daar niet doorheen, en dat vind ik heel jammer" (Big Entertainer Club, RTL4, 18-03-1999).
-
In 1998, in de wakkerste krant van Nederland, in een artikel 'Wondermedium of oplichtster?', een bijna smekende Jomanda, of ze alstublieft mag samenwerken met regulier, over psychiatrische afdelingen: "Láát me er toch tussen ! Laat me in die klinieken werken ! Ze zitten er als beesten opgesloten ! De artsen weten zich er geen raad mee ! Ik durf zo'n kooi wel in. Ik ben niet aan het strijden, ik ben aan het bevrijden" (Telegraaf, 27-06-1998, Rene Steenhorst). Over het zaaien van psychische-verwarring en het volk lastig vallen met en aanzetten tot stemmingmakerij, over een Jomanda die zogenaamd mensen zou afhouden van regulier, daar liggen blijkbaar de enkele sceptische individuen gewetensloos niet wakker van: bewuste volksvertegenwoordigers of onbewuste volksoplichters ?
-
US Human medical experimentation
"The shocking true history of modern medicine and psychiatry"
--Klik hier voor artikel--
A History of US Secret Human Experimentation
(25-03-2003, Health News Network)
"1931 - Dr. Cornelius Rhoads, under the auspices of the Rockefeller Institute for Medical Investigations, infects human subjects with cancer cells. He later goes on to establish the U.S. Army Biological Warfare facilities in Maryland, Utah, and Panama, and is named to the U.S. Atomic Energy Commission. While there, he begins a series of radiation exposure experiments on American soldiers and civilian hospital patients...."
--Klik hier voor artikel--
The Truth about the Rockefeller Drug Empire
The Drug Story: By Hans Ruesch --Klik hier voor artikel--
-
Zoals de bevolkingsgroep die lijden aan burnout, ME, RSI etc. bepaalde zaken ervaren die voor hen realistisch en mens-eigen aanvoelt, hebben de Jomanda-bezoekers ook bepaalde ervaringen. Op de healingen hebben ze soms allerlei 'vreemde' ervaringen zoals bijvoorbeeld spontaan trillen, neiging tot springen of slapen, in 'narcose' vallen. Of ze ervaren soms een 'spirituele' operatie, waarvan een amateuropname te zien was in het Tv-programme 'Berg' (30-12-1991, VOO, Gert Berg, Bert Voskuil) met als gast o.a. VTDK-psycholoog Peter Bugel. Over deze Jomanda-bezoekers, naast over Jomanda zelf, beweren sommige sceptici uit de kringen van VTDK en Stichting Skepsis (Cees C. and the Sunshine-band), dat zij zogenaamde 'Fantasy Prone Personalities' (FPPs) zouden kunnen zijn. Zoals blijkt uit een artikel over 'onderzoek' naar Jomanda van fysicus Bart Koene (stichting Skepsis) en Van der Grijn Santen: "FPP's fantaseren een groot gedeelte van de tijd en ervaren daarbij hun fantasieën als levensecht. Bovendien kunnen ze hallucineren wanneer ze dat willen, zijn uitstekend hypnotiseerbaar en hebben levendige herinneringen aan hun persoonlijke ervaringen" (NRC Handelsblad, Arjen Schreuder, 28-03-1994).
## - Stichting Skepsis' Rob Nanninga: "Ongeveer twee of drie procent van de bevolking heeft een bijzonder rijk fantasieleven. Hun dagdromen ontwikkelen zich zonder dat ze daar enige moeite voor hoeven te doen en lijken soms bijna levensecht" ('Doe wat ik zeg ! Rostelli ontmaskerd', Skepter 7(4 ), Dec. 1994).
Uit onderzoek (1995) van het bureau voor marktonderzoek Trendbox: 46% van de Nederlanders vindt Jomanda 'sympathiek', 25% gelooft 25% dat Jomanda 'een bijzondere gave bezit waardoor zij werkelijk kan genezen', en 8% beschuldigt Jomanda van zwendel en kwakzalverij (NRC Handelsblad, 10-01-1995).
## - Stichting Skepsis' Jan Willem Nienhuys: "Heel veel mensen hebben een uiterst levendige fantasie. Zij kunnen goed sterke verhalen vertellen op feestjes of ze worden romanschrijver. Sommige mensen hoeven hun handen maar op het toetsenbord te houden en de zinnen komen eruit rollen. Als je dan ook nog het verschil tussen realiteit en fantasie uit het oog verliest, word je Jomanda. Als er zoveel mensen naar je komen luisteren, ga je je eigen verzinsels wel geloven" (Onlijn Opinie Ezine, 3e jrg., nr3, 1999), "Jomanda heeft een levendige fantasie die het verschil tussen realiteit en realiteit uit het oog is verloren".
## - VTDK-lid Prof. Piet Borst (NRC column 'Jomanda', 26-08-2000): "Het is duidelijk dat Jomanda geniet van haar rol als medium en aanbeden genezeres en dat zij alle reden heeft om in haar eigen gave te blijven geloven, ook als de twijfel soms toeslaat. Er zijn fantasten die hun eigen fantasieën gaan geloven, zeker als er een sterk positieve ondersteuning voor dat geloof komt uit hun omgeving"
## - Stichting Skepsis' Jan Willem Nienhuys over de 2007-Millecam-hoorzitting: "Met name mw. Damman (Jomanda) acht ik zeer wel in staat om retroactief haar visie op wat er gebeurd is bij te stellen. In de normale omgangstaal heet dat een draaikont, maar er is vast een geleerde term voor zoals fantasiegeneigde persoonlijkheid" (Skepsis Blog, 30-11-2007).
-
Persoonlijkheid en VTDK-secretaris Frits van Dam geloofde op 21-10-2008 op de VTDK-website dat: "De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) wordt er vaak van verdacht dat ze geld krijgt van de farmaceutische industrie. Het is niet waar..(...)...Ik kan iedereen dus geruststellen, de VtdK krijgt geen cent van de farmaceutische industrie of van welke commerciële organisatie dan ook. Ze wil dat ook niet. De VtdK hecht zo sterk aan haar onafhankelijkheid dat ze bij wijze van spreken liever failliet gaat dan haar onafhankelijkheid te verliezen. Het probleem is veeleer dat de alternatieve genezers en hun aanhang zich niet kunnen voorstellen dat de VtdK bestaat uit mensen die oprecht bezorgd zijn over wat kwakzalvers aanrichten en die daar onbezoldigd iets willen aan doen".
VTDK-(bestuurs)leden zijn/waren o.a.:
# - Mr. Jan S.W. Holtrop: o.a. Voorzitter Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam en Vice President Gerechtshof Den Haag.
# - Benjamin S. Polak: o.a. huisarts, orthodox communist, lid Eerste Kamer CPN, lid hoofdbestuur Koninklijke Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunde.
# - Hieronymus A.M. Voorbij: o.a. Commissie Keuzecursussen Laboratoriumgeneeskunde, Onderwijsaanbod: Diagnostiek van de toekomst, Faculteit Geneeskunde, Vereniging Artsen Laboratoriumdiagnostiek, Stichting Marijke MHKO Fonds / Werkgroep Symptomatrix, Institute of Biomembranes.
# - Hendrik Timmerman: o.a. Voorzitter Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging.
# - G.R. van den Berg: o.a. psychiater, Directeur van de Stichting (1977-1995) 'Instituut voor Psychiatrisch-Psychotherapetische en sexuologische Consultatie' (IPSECON), penningmeester van de Stichting Fonds Kwaliteitsbehoud en -Bevordering Psychotherapie.
# - Adviserend lid S. Lelie: voormalig inspecteur Volksgezondheid.
# - Lid P.G. Klasen: tandarts in Sneek die Ozon-tandarts Y. Jac. Brandsma in diverse media een kwakzalver noemde (20-06-2007, Nieuwsbank).
# - Adviserend bestuurder Frans Adolf Nelemans: getrouwd met Ida Nelemans-Woudstra: Directeur Inelon BV (medisch en farmacologisch research), Frans Nelemans bekleedde het voorzitterschap van de Stichting Therapeutisch Evaluatie Geneesmiddelen wat overgenomen werd door Jacobus van Noordwijk, de vice-voorzitter van Stichting Skepsis. Stichting STEG (Farmaceutische Geneeskunde) is een in Nederland erkend Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) van onderzoek met mensen (WMO). Het stichtingsbestuur METC bestaat o.a. uit drs RP van der Luit, de voorzitter crisismanager en a.i. hoofd ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Ex-minister van Volksgezondheid Els Borst, het familielid van prof. Piet Borst, was eens voorzitter van de Kerncommissie Ethiek Medisch Onderzoek.
-
Onder de leden van VTDK (in 2004 had VTDK 1360 betalende leden) bevinden zich een aanzienlijk aantal apothekers. Apothekers mogen op recept marihuana verstrekken aan patiënten, zoals mensen met MS, kanker of aids. De werking van cannabisproducten is niet wetenschappelijk bewezen dat het werkt. Reguliere-magie op recept ? De VTDK-domeinnaam http://www.kwakzalverij.nl staat op naam van C.N.M. Renckens per adres van Jister 17 -19 in Heerenveen, per adresse van apotheek de Greiden in Heerenveen, welke gerund wordt door apotheker en de vroegere VTDK-secretaris, Harry de Vries. Het correspondentieadres van Apotheek De Greiden (Postbus 2450, 3500GL) is het adres van hoofdvestiging Mediveen Groep Nederland BV (een keten van apotheken / farmaceutische patiëntenzorg), welke onderdeel is van de Mediveen Groep BV. Op het adres van de Mediveen Groep BV (Europalaan 2, 3526KS Utrecht) bevindt zich ---naast diverse apotheken BV's en b.v. Pharma Medical International BV en Stichting Samenwerking Tablettenfabrikage--- een groothandel namelijk de OPG Groep: een groothandel in pharmaceutische preparaten, verbandstoffen, medische instrumenten, verpakkingsmateriaal en apparatuur voor de apotheek, en fabriceert geneesmiddelen. Onderdeel van OPG Groep is Mediveen en op Europees niveau is OPG onderdeel van de International Pharmaceutical Service Organisation. AOV Orthomoleculaire Voedingssupplementen BV houdt zich bezig met ontwikkeling en distributie van voedingssupplementen. Groothandels waar AOV aan levert zijn o.a. OPG. D.w.z. ter adresse van Mediveen, c.q. apotheek De Greiden, c.q. Harry de Vries, de vroegere VTDK-secretaris ? VTDK-voorzitter Renckens over de 'ongebreidelde reclame voor medicijnen en therapieen' op het internet: "Dat is in strijd met de beroepscode. Neem de orthomoleculaire groothandel. Die verdienen veel geld met de verkoop van volstrekt overbodige vitamines. Op hun sites vind je een lijst van aanbevolen artsen die de zogenaamde niet-toxische tumor therapie toepassen. Het gaat om half mislukte figuren, maar hoe moet de patient dat weten" (Provinciale Zeeuwse Courant, 12-10-2000, Door Rens Koldenhof, 'Elke malloot kan van alles op internet kwakken'). De mening van Willem Betz, voorzitter van SKEPP, de Belgische VTDK-broeder: "Hij hekelt hetgeen hij noemt 'de supplementenmaffia' en de misleidingstechnieken en flagrante onwaarheden van de kwakzalverij" (Bron: www.skepp.be, 'Alternatieve behandelingen: Je blauw betalen aan voedingssupplementen doet pas pijn').
-
De farmaceutische-vergunninghouder (d.d. 01-10-2007) voor OPG Groothandel BV (registernr. 2948 B/G, 2949 C, 2947 A/D) is het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Bestuurders van OPG Groep N.V. o.a.:
# - Marc C. van Gelder: President of the Supervisory Board ACP Pharma.
# - Marcel L.N. van den Broek: Medeco AS Noorwegen (medische-materialen voor ziekenhuizen, verpleeghuizen en apotheken).
# - Jan F. van Duijne: TenneT BV - Volledig belang van de Staat. Elektriciteitsmarkt in Nederland en in Noordwest-Europa. Bestuurders en commissarissen o.a.: J. Stekelenburg (2003) en drs. J.F. van Duijne (Bron: Ministerie van Financien).
# - Willem van den Goorbergh: o.a. Bestuurs(lid) Vereniging AEGON, plv. voorzitter van de Raad van Bestuur van Rabobank Nederland (tot 2002 ), Commissaris en toezichthouder van o.a. NIBC Bank, Bank Nederlandse Gemeenten en de Radboud Universiteit Nijmegen.
# - Paula Swenker: o.a. lid van de VVD-fractie van de Eerste Kamer, onafhankelijk voorzitter van Ambulancezorg Nederland, ziekenhuisdirecteur, voorzitter COLO (beroepsonderwijs bedrijfsleven) en directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland: een vereniging met als voorzitter voormalig VVD-leider Hans Wiegel die de belangen van alle zorgverzekeraars behartigt.
-
DE MILLECAM-STRAFZAAK: OPENHEID MOOI, GEHEIMHOUDING BETER
Leden van de Tweede Kamer meenden begin 2000 dat het Openbaar Ministerie onvoldoende doortastend optrad in zaken waarbij sprake was van 'medisch onzurgvuldig' handelen, met name door alternatieve behandelaars. De kamerleden brachten dit onder de aandacht van de minister van Justitie. Vervolgens nam de minister enkele maatregelen ter verbetering van de aanpak van aangiften en een landelijk 'Expertisecentrum Medische Zaken' (EMC) werd opgericht. Tv-programma NOVA (18-09-2000) berichtte over een onderzoek van de Nederlandse artsenorganisatie KNMG waaruit bleek dat veel artsen het niet nodig vinden om gemaakte medische fouten te melden aan de patiënt waarna Herre Kingma verklaard dat er een meldingsplicht moet komen en dat de IGZ zich meer moet bekommeren om de patiënt. In Tv-programma 'Twee Vandaag' (11-01-2001) verklaard Herre Kingma dat de IGZ de kwaliteit binnen ziekenhuizen zou willen bevorderen waardoor medische fouten kunnen worden opgespoord en onderzocht. Tv-programma NOVA (31-05-2001) berichtte over een hervorming van de IGZ omdat veel fouten van medisch personeel verborgen blijven. De IGZ kreeg meer personeel en meer bevoegdheden. Herre Kingma verklaard dat de prioriteit niet ligt bij het opsporen van misstanden maar dat de Inspectie zelf wel krachtiger wil optreden. NRC Handelsblad (27-06-2001): "De Kamerfracties van CDA en VVD dreigen met een parlementair onderzoek als minister Borst (Volksgezondheid) op korte termijn geen inzage kan geven in de besteding van 85 miljard gulden premie en belastinggeld in de zorg. De verantwoording over de miljarden in de gezondheidszorg is volgens beide fracties ,,onder de maat''. In Tv-programma NOVA (24-07-2001) verklaard Herre Kingma z'n wil dat er een instituut voor patiënten zou moeten komen die de veiligheid van patiënten in ziekenhuizen moet waarborgen. Het EMC is sinds 1 oktober 2001 operationeel. Uit EMC-informatie blijkt dat, ondanks overleg tussen het College van Procureurs Generaal en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), medische zaken relatief vaak worden geseponeerd wegens bewijsproblemen m.b.t. causaliteit en grove schuld. Men wilde dat veranderen, waarna in Tv-programma 'NOVA' (05-10-2001) over de zaak-Millecam inspecteur-generaal Herre Kingma in een interview zei dat de IGZ wel adequaat wil reageren op signalen van alternatieve-schade, maar de wettelijke mogelijkheden niet heeft
-
Op 16-11-2001 kwam VWS-minister Els Borst (D'66), familielid van overtuigd VTDK-lid prof. Piet Borst, in opspraak wegens een afspraak tussen medisch specialisten en medisch specialist Herre Kingma's IGZ om medische fouten geheim te houden waardoor patiënten geen inzage konden krijgen in het aantal medische missers dat er in ziekenhuizen wordt gemaakt. En mocht een rechter (Wet Openbaarheid van Bestuur) dwingen tot openbaarheid dan mochten, volgens de afspraak tussen de IGZ en de specialisten, medische dossiers zo nodig worden vernietigd. Reden ? Journalisten ('media-signalen') en patiënten zouden de informatie ongenuanceerd behandelen en er de verkeerde conclusies uittrekken, aldus de rechtvaardiging. Hoe geloofwaardig is een Inspecteur Generaal voor de Gezondheidszorg van de IGZ, Herre Kingma, die publiekelijk beweert te willen reageren op signalen van alternatieve-schade maar geen wettelijke mogelijkheden daarvoor zegt te hebben om alternatieve geneeswijzen aan te pakken en dus indirect daarom vraagt, maar vervolgens / ondertussen een afspraak tussen medische specialisten en de IGZ goedkeurt om signalen van reguliere-schade (medische fouten) geheim te houden en desnoods die reguliere-signalen te laten vernietigen ? Het vermoeden van 'positieve' discriminatie ? De headlines van het Algemeen Dagblad over deze kwestie: "Borst wil meer openheid over medische missers", "Openheid is mooi, geheimhouding beter" (17-11-2001).
-
In april en juni 2006 deed het Medisch Tuchtcollege uitspraak tegen drie alternatieve artsen. Wegens het zouden hebben onthouden van noodzakelijk zorg aan Sylvia Millecam, mocht de alternatieve arts René Broekhuyse nooit meer zijn beroep uitoefenen en werd arts Jos Koonen een jaar geschorst. Ook internist natuurgeneeskundige dr. H.F. D. Dankmeyer werd geschorst, voor zes maanden, maar hij moest in Juni 2007 alsnog zijn artsentitel inleveren. Volgens Westerouen van Meeteren zou in die beslissing zwaar hebben meegewogen dat de internist meegegaan zou zijn in de 'dominante kracht van Jomanda'. Als reactie op de uitspraak van het Tuchtcollege schreef Van Meeteren "dat bereikt is wat Herre Kingma en schrijver dezes destijds voor ogen stond met 'De zorgverlening aan S.M. - een voorbeeldcasus'" (VTDK-website, 23-06-2007, 'Uitspraak in zaak Millecam scherpt normen aan'). Op 25 juni 2006 in het radioprogramma 'De ochtenden' (VPRO) sprak inspecteur-generaal Herre Kingma over het voorstel voor een meldingsysteem voor medische fouten waarbij artsen geen risico lopen om te worden vervolgd.
-
COLLEGA: ILLUSIONIST FONS DE POEL
KRO-programmamaker Fons de Poel is een collega van onderzoeksjournalist Alje Kamphuis bij de actualiteitenrubriek 'Netwerk', wat in 1996 een voorzetting was van het Tv-programma 'Brandpunt' (van o.a Willibrord Frequin) wat veel aandacht besteedde aan de verdrukking van de mens in de maatschappij. Op 13-04-1984 in Brandpunt maakte Fons de Poel een reportage over de resultaten van een onderzoek naar borstkanker door specialisten van het St. Radboud Ziekenhuis: levens zouden gespaard kunnen worden. In Brandpunt op 29-11-1986 presenteerde Fons de Poel een reportage van Willibrord Fréquin, met een interview met de vice-voorzitter van de Gezondheidsraad Els Borst-Eilers, over afdelingen in het St. Radboud Ziekenhuis, die met sluiting werd bedreigd wat gevolgen zou hebben voor de gezondheidszorg. En op 06-06-1987 een reportage van Fons de Poel over de opening van het Mariajaar door paus Johannes Paulus II met een gebedsdienst tijdens een wereldwijde live-uitzending. Op 25-02-1996 presenteerde Fons de Poel in Brandpunt een reportage over de zogenaamde overlast van buurtbewoners van de Marokkaanse gebedsgenezer Mohammed Astitou uit het Limburgse Montfort met beelden van handoplegging en mensen in hysterische trance. In April 2005 deed Alje Kamphuis, in diverse uitzendingen voor Netwerk vanuit Rome, verslag van het overlijden van paus Johannes Paulus II.
-
Voor het schrijven van z'n boek over Sylvia Millecam zegt Kamphuis vele interviews te hebben afgenomen met o.a. de moeder van Sylvia, vrienden, partners, de IGZ, alternatief, regulier en Jomanda. Onbekend is of Kamphuis ook de vriendin van Jomanda én van Sylvia Millecam, actrice Wieteke van Dort, heeft geinterviewd. In radioprogramma 'Andersdenkenden' (RKK, Radio 747 AM) op 6 november 2005 sprak Wieteke van Dort over Jomanda en Sylvia Millecam. Fons de Poel schreef, regiseerde en stelde een documentaire / Profiel samen over gebedsgenezeres Jomanda: "Jomanda: geen twijfel mogelijk", welke op 16-11-2005 op Tv werd uitgezonden en voor een derde keer werd herhaald op 27 september 2006: een week voor de beslissing (03-10-2006) van het Openbaar Ministerie om Jomanda al dan niet te gaan vervolgen. De documentaire was vooral bedoeld om Jomanda (nog meer in die sfeer van rellerigheid) in een negatief daglicht te stellen. Onder meer met een interview met kinderpsycholoog Dr. Ewald A.Z.M. Vervaet.
-
De fascinatie van Vervaet ---geboren in de enigszins gelovige provincie Zeeland, rooms-katholiek opgevoed maar zichzelf als agnost beschouwd--- voor Jomanda blijkt uit het feit dat Jomanda verheven is tot een concrete uitwerking van de doelstelling van z'n stichting Histos: "Stichting Histos verricht en bevordert psychologisch onderzoek....volgens de genetisch-strukturalistische methode, zoals die door de Zwitserse psycholoog Jean Piaget (1896 - 1980 ) sedert ongeveer 1920 is gebezigd", "De stichting stelt zich ten doel het verrichten van onderzoek naar.....Activiteiten die tot nu toe in dit kader hebben plaats gehad zijn onder meer... Aantonen met feiten dat het Nederlandse medium Jomanda niet tot genezen in staat is en onderzoeken waarom zij zich desondanks gedurende vele jaren in een grote schare aanhangers mocht verheugen". Nadat Vervaet een discussie had met Jomanda in het Tv-programma 'Klein Essink & Co' (29-05-1995, RTL4) deed hij in drie maanden (29-05 tot 19-08-1995) onderzoek naar 5 Jomanda-patiënten zonder inzage in de medische dossiers. Vervaet: "Dit is voor Jomanda het begin van het einde". Het zou niet kloppen wat Jomanda beweerde. Vervaet publiceerde z'n bevindingen in Skepsis' Skepter ('Nooit blind en toch genezen', 8-3, September 1995) en als notulist legde hij ook z'n bevindingen o.a. vast in de volksverhalen-databank van de Nederlandse Academie Wetenchappen KNAW / Meertens Instituut: 'Jomanda is nog steeds niet paranormaal begaafd'. En in het Algemeen Dagblad verschenen een drietal spotcartoons (Toon van Driel, Gerrit de Jager) gewijd aan de zogenaamde ontmaskering van Jomanda. In het Tv-programma 'De week van Tineke de Groot' (NCRV, 9-13 oktober 1995) vond een discussie hierover plaats tussen Jomanda en Skepsis' secretaris (destijds) Rob Nanninga: "Als je een bewering doet, dan moet je die ook hard kunnen maken". Vervaet was nog niet tevreden en ging door met z'n onderzoek. Psychologe Caroline Dielwart had eerder in 1995 onderzoek gedaan, wat bijna geen (media) aandacht kreeg/krijgt, naar Jomanda onder 332 Jomanda-bezoekers: "Dat mensen worden geholpen in Tiel, desnoods met ingestraald water, is aangetoond. Maar hoe het kan is niet duidelijk" (Dagblad Trouw, 'Jomanda: genezend medium of kwakzalver', 24-05-1995). Vervaet's nader onderzoek (gesprekjes en anekdotes waarbij de roddelbladen 'Privé' en 'Weekend' een rol speelden) naar uiteindelijk zo'n 40 genezingsaanspraken en 2 diagnoses van Jomanda resulteerde in Maart 1997 in z'n boek ''Het verschijnsel Jomanda". Een overvloed aan (media) aandacht volgde. Vervaet concludeerde Jomanda-bedrog: "Het blijkt zonneklaar dat Jomanda niet kan wat zij zegt te kunnen". Jomanda zou psychische troost geven aan patienten en onverantwoord met hopeloze patienten omgaan, aldus Vervaet (Netwerk, 18-03-1997, AVRO). In het Tv-programma 'de 5 uurshow' (RTL4, 20-03-1997) wilde Jomanda het boek van Vervaet niet accepteren omdat het gebaseerd zou zijn op smaad en laster, en omdat Vervaet mensen psychologisch onder druk zou hebben gezet. In Skepsis' Skepter (10(2), Juni 1997) verschenen enige kritische aantekeningen op Vervaet's boek geschreven door Bart Koene: Vervaet speculeert, is zuinig met literatuurverwijzingen, vindt het niet erg om valse opmerkingen te maken over Jomanda's persoonlijke leven en laat geen kans onbenut om Jomanda negatief af te schilderen. Slechts 2 van de 6 hoofdstukken gaan over de 40 genezingsclaims (de boodschap) terwijl het overgrote deel van het boek over Jomanda's publiek en Jomanda (de boodschapper) gaat. In hoofdstuk 6 beschrijft Vervaet zijn bezoek aan een Jomanda-healing: "Het ene kefhondje neukt ondertussen het andere; ik moet met een glimlach denken aan de zin: 'Dieren reageren heel spontaan op de energie van Jomanda". Volgens Vervaet zou Jomanda gebruik maken van 'hypnotische technieken' om mensen op healingen in 'narcose' te brengen. Concreet wordt echter niet duidelijk waaruit die technieken dan zouden bestaan en wanneer Jomanda die dan zou toepassen in het contact met haar bezoekers op de healings. Bovendien zou Jomanda (als ze kon wat Vervaet claimt dat ze kan) dan dat tevens kunnen zonder de taal te spreken van het land waar ze healings geeft zoals Japan waar een tolk haar Nederlandse woorden aan het publiek vertaalt. Maar misschien dat de tolk of 'het verschijnsel Jomanda' op zich al, de mensen dan hypnotiseert, zou Vervaet wellicht fantasierijk concluderen ? Volgens Vervaet delen Jomanda en haar publiek, zonder concreet aan te geven waaruit dit zou bestaan, een soort paranormale Tv-serie 'X-files'-achtige "code" met elkaar. Het is echt waar ! Men moet het (blind) geloven ! Duizenden mensen, van over de gehele wereld, verschillende talen, van dieren, baby's tot volwassenen, doven en blinden, die allemaal het Jomanda-padvindersboekje uit het hoofd hebben geleerd ? Voordat men het weet, zou een volgende 'bewering' kunnen zijn dat Jomanda eigenlijk Darthvader uit Star Wars is, met het doel om de wereld te veroveren door middel van het hypnotiseren van mensen en ondertussen roepende 'May the force be with you' , maar gelukkig voor de mensheid: Ewald 'Luke Skywalker' Vervaet had het allemaal uitgevogeld en nam de strijd op tegen de 'Dark side' ? In het Tv-programma 'RTL4 Live' (12-05-1999) dacht Jomanda over Vervaet: "ach, het is misschien een geestelijke armoede".
-
Kinderpsycholoog Vervaet --die Sylvia Millecam zeer dom en lichtgelovig vond-- vindt dat mensen best zouden mogen liegen: "De ontmaskering van allerhande genezingsaanspraken zou volgens Vervaet kunnen worden bevorderd door het medisch beroepsgeheim zodanig te veranderen, dat een reguliere arts in het openbaar mag ontkennen dat een van zijn patiënten baat heeft gehad bij een alternatieve behandeling. 'Dat beroepsgeheim is er niet om kwakzalvers de hand boven het hoofd te houden'" (Volkskrant, 20-09-2001). De vice-voorzitter van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), Jules Pieters, kritisch over Ewald Vervaet, stuurde Ewald Vervaet ---die op Tv laat zien hoe peuters zich ontwikkelen en die medepsychologen een gebrek aan theorievorming verwijt-- eens een leerboek psychologie voor eerstejaars toe, zodat Vervaet nog eens de basisprincipes van de hedendaagse psychologie kon nalezen. Wikipedia: "Eén van de bijdrages in de psychologie van de Zwitserse psycholoog Jean Piaget is onder andere dat het potentieel, om te leren en om bepaalde evenementen bewust te ervaren, zich ontwikkelt met de leeftijd (= cognitieve ontwikkelingstheorie). Het eerste half jaar heeft een baby er bijvoorbeeld geen besef van dat zijn ouders nog blijven bestaan als ze de kamer uitgaan (= Kiekeboe ) of dat een speeltje nog bestaat nadat hij het niet meer ziet", "Jean Piaget ontdekte vier verschillende stadia in de ontwikkeling van het vermogen om met de werkelijkheid om te gaan". Als Ewald Vervaet hét niet ziet, hét niet begrijpt, dan bestaat het niet ? Kiekeboe ! Ongeacht de boodschap (voor of tegen Jomanda) aangezien men niet zou kunnen en niet zou mogen oordelen zonder inzage in medische dossiers, is 'het verschijnsel Ewald Vervaet' ernstig debet geweest aan het voortbrengen van, het aanzetten tot en het verspreiden van een niet-wetenschappelijk negatief misleidend beeld over Jomanda. Terwijl er weken waren in eerdere jaren dat Jomanda twee, drie keer uitgebreid op televisie verscheen: "Het boek van Vervaet luidde het begin in van de afnemende populariteit van Jomanda. Haar radio-optredens bij Radio Noordzee stopten, op televisie was ze steeds minder te zien" (Dagblad Trouw, Romana Abels, 19-02-2004). In 2007 liet Ewald Vervaet weten nog steeds trots te zijn op z'n Jomanda-onderzoek en -boek: "Jomanda is uit en daar heb ik 'n belangrijke bijdrage toe gegeven".
-
Prof. Piet Borst: "Er zijn ook mensen die menen dat zij (Jomanda) behoorlijk gestoord is, alles gelooft wat zij zegt, in regelmatig contact staat met gene zijde, door andere visioenen wordt begeleid, kortom dat zij een tik van de molen heeft gehad...Dat bevestigt het beeld van de genezingen door Jomanda dat naar voren komt uit het boek van Ewald Vervaet (Het verschijnsel Jomanda, 1997 )..." (NRC, column 'Jomanda', 26-08-2000). NRC-Hoofdredacteur Maarten Huygen: "Ik ken een boek van Ewald Vervaet waarin beweringen en zogenoemde genezingen van Jomanda serieus worden onderzocht en weerlegd. Nuttig. Als Sylvia Millecam het had gelezen, leefde ze misschien nog. Dankzij het monnikenwerk van Vervaet kunnen aanhangers van Jomanda niet meer beweren dat critici zich er nooit serieus in hebben verdiept" ('Gespeeld onderzoek', NRC, 27-09-2001). Men zou met een glimlach kunnen denken aan dat soms ter ophemeling de ene keffende scepticus het prettig vindt om ondertussen de andere een veer in z'n kont te stoppen en aan de zin: 'Sceptici reageren heel spontaan op de energie van Ewald Vervaet'.
-
Verder liet Fons de Poel in z'n documentaire "Jomanda: geen twijfel mogelijk" fragmenten zien van uitspraken van hoogleraar moleculaire biologie prof. Piet 'er is geen enkele basis voor verzoening met alternatieve geneeswijzen' Borst uit het Tv-programma 'Het Zwarte Schaap' (2000), maar knipte erin ......KNIP.......op het moment dat Piet Borst de belofte / weddenschap doet met een inzet van Fl. 100.000,- om Jomanda's ingestraalde water te onderzoeken, om een verschil met normaal water te onderzoeken, met een "simpel watertestje" aldus Borst, maar wat Borst in het heden nog steeds niet gedaan heeft in strijd met de wet (mondelinge overeenkomst/onrechtmatige daad), terwijl Jomanda dolblij was met het initiatief en dolgraag wilde meedoen met de weddenschap. Illusionist Fons de Poel liet in z'n documentaire een vriend van Jomanda, die geen persoonlijke uitnodiging had gehad, zeggen: "Jomanda had bij het overlijden van haar vriend Paul" (in 2004) "voor het afscheid héél Nederland uitgenodigd, via Internet, normaal doe je dat in besloten kring". De illusie wekkende dat het om de begrafenis ging. Fons de Poel, geroemd om z'n integriteit, benadrukte dit journalistiek door na deze uitspraak direct de onschuldige vraag in de documentaire te stellen: "Dus Jomanda nodigde heel Nederland uit, via internet......" zodat door z'n onderbreking de nadruk goed op het laatste gesprokene kwam te liggen, en de 'nuance' en de illusie goed tot de psychen van de kijkers kon doordringen. In de realiteit was op 9 juli 2004 de condoleance, opbaring en het afscheid van Paul in besloten kring, de volgende dag de begrafenis in besloten kring, en dáárna, op 11 juli 2004, een massaal afscheid in Valkenburg, waar Paul niet meer (fysiek) aanwezig was, voor diegenen die daartoe behoefte hadden en waarvoor Jomanda een oproep had gedaan op internet. De enige positieve uitzondering in de documentaire was Wieteke van Dort, die in de documentaire aanzienlijk minder spreektijd werd gegund dan degenen die minder positief over Jomanda spraken. Wieteke van Dort "schreef Fons de Poel van KRO's Netwerk een 'lange brief' na de uitzending, waarin zij zelf filmfragmenten van Jomanda becommentarieerde. ,,Er was schandalig in geknipt. Een jongen met een gebroken rug die dankzij Jomanda genas. Niks van getoond. In Canada en Japan weet men Jomanda naar waarde te schatten. Hier is er sprake van een heksenjacht" ('Tante Leen is boos en verdrietig', Algemeen Dagblad, 11 mei 2006).
-
Op 26-08-2007 toverde Fons de Poel het Tv-Jomanda-Profiel om in een artikel 'Geen twijfel mogelijk over Jomanda' voor De Pers: een nieuwe gratis krant waar oud-VVD-leider en voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, Hans Wiegel, werkt als politiek commentator. Voor de vierde keer een herhaling, met eenzelfde negatieve Jomanda-strekking. In de lopende Millecam-strafzaak is Wiekete van Dort als getuige of deskundige gehoord door het Openbaar Ministerie. Wieteke van Dort: "En als er één is die er altijd op hamert om artsen in te schakelen, dan is het Jomanda. Sylvia's keuze dient door iedereen gerespecteerd te worden en de belangstelling van de inspectie voor dit geval vind ik ongezond", "Kanker of geen kanker, die vraag doet niet eens ter zake. Sylvia wílde geen reguliere behandeling. En dat heb ik een maand voordat ze stierf uit haar eigen mond gehoord" (Volkskrant, 'Keuze', 24-09-2001), en "Als er een ding is was Jomanda altijd zegt, is 'ga naar de dokter', 'overleg met je arts'", "Jomanda heeft niks verkeerd gedaan. Dat is een heksenjacht. Sylvia koos ervoor om niet-reguliere geneeswijze te nemen" (EenVandaag, TROS, 10 april 2008).
-
DOUBLE DUTCH: 'VRIJSPRAAK' JOMANDA
Op 6 september 2001 was al bekend dat: "Volgens een woordvoerder van het OM is alleen de uitspraak van Jomanda dat Sylvia Millecam geen kanker had, te weinig reden voor vervolging" ('Medisch advocaat P.A.M.M. Dingemans wil dat OM Jomanda vervolgt', NRC Handelsblad). Dr. E. Rutgers verscheen op 13-12-2001 in het VARA Tv-programma 'Barend en Witteman' over het, als je kanker hebt, absoluut weigeren van reguliere behandelingen en kiezen voor een alternatieve geneeswijze. Op 19-12-2001, na het eerste orienterende IGZ-onderzoek, werd Jomanda 'vrijgesproken': de Inspectie voor de Gezondheidszorg liet het Openbaar Ministerie weten geen reden te zien om Jomanda te vervolgen. Maar omdat inspecteur-generaal Herre Kingma willens en wetens besloot om de zaak door te zetten, middels een belastinggeld-verslindend (tweede IGZ) vervolg-onderzoek, middels het daaropvolgende IGZ-rapport, en vervolgens door aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie, kwam de zaak voor bij het Openbaar Ministerie. Omdat o.a. niet bewezen was dat "Jomanda heeft gezegd dat Sylvia Millecam geen kanker had", aldus het Openbaar Ministerie, werd o.a. Jomanda op 3 oktober 2006 (een tweede keer) 'vrijgesproken' van enige schuld bij het overlijden van Sylvia Millecam.
-
HET EMC: 'BEINVLOEDING' VAN DE INSPECTIE
Reden voor de vrijspraak van o.a. Jomanda ? Eerder, op 10 maart 2006 had het landelijk Expertisecentrum Medische Zaken (EMC) het Openbaar Ministerie een brief gestuurd, welke is opgenomen in Kamphuis's-2009-boek maar niet in het 2006-boek. In de brief zegt het EMC het dossier van de IGZ onvolledig te vinden met onbegrip waarom de meest direct betrokkenen, Nol Willemsen en moeder Millecam, niet 'zorgvuldig' gehoord waren door de IGZ. Uit de verhoren van alle andere betrokkenen, die Menso Westerouen van Meeteren allemaal gesproken heeft en hij van deze gesprekken / verhoren verslagen zou hebben opgetekend, "komt een beeld naar voren van een vrouw die te allen tijde, onder alle omstandigheden, de regie over haar leven wilde houden. Het beeld dat de Inspectie over haar heeft willen schetsen, namelijk dat mevrouw Millecam is misleid en in haar keuzes waar beinvloed en gestuurd is door de alternatieve behandelaars, doet geen recht aan haar persoon", "Niet is gebleken dat de behandeling die mevrouw Millecam heeft ondergaan bij voorgenoemde artsen haar gezondheid heeft geschaad of het overlijden heeft bespoedigd", aldus het EMC. Het EMC maakte verder melding van een rapport van prof. H. Nortier uit april 2005 waaruit blijkt dat Sylvia Millecam, op het moment dat ze haar 'vergeefse tocht langs alternatieve genezers' begon bij een reguliere behandeling nog slechts een kans van ongeveer 50% had om langer dan 5 jaar te leven. Voor de verleende alternatieve zorg "bestaat geen wetenschappelijk bewijs dat deze effect resulteert, noch dat deze schade veroorzaakt. De schade aan de gezondheid van mevrouw Millecam werd veroorzaakt door het tijdsverloop", aldus het EMC. Terwijl Jomanda wordt verweten Sylvia Millecam te hebben misleid, was het EMC er niet van overtuigd dat Jomanda sterke invloed had ('verwijtbare beinvloeding') op de keuze van Sylvia Millecam om regulier de rug toe te keren.
-
Waardoor de vraag zou kunnen rijzen: Wie heeft er wél een sterke invloed gehad op de keuze van Sylvia Millecam om regulier de rug toe te keren ? De fatalistische persoonlijkheid van Emiel Rutgers die Sylvia Millecam het ziekenhuis en regulier uitgejaagd heeft ? Indien Rutgers niet geweigerd had om haar borstimplantaten te verwijderen, had Sylvia Millecam misschien nu nog geleefd ? Dood door grove nalatigheid en schuld ? Het IGZ-rapport over Rutgers: "Dr. Rutgers geldt als expert op het gebied van borstkanker in Nederland. Hij maakt deel uit van de 'Early Breast Cancer Trialists Collaborative Group', een gezaghebbend internationaal samenwerkingsverband van wetenschappers op het gebied van borstkanker dat sinds 1987 studies verricht". Het EMC: "Het EMC kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de Inspectie het onderzoek van het Openbaar Ministerie in een bepaalde richting heeft willen sturen", "Het is verontrustend te moeten constateren dat eerst na aandringen de verslagen van de verhoren van de reguliere artsen door de Inspectie aan het Openbaar Ministerie worden verstrekt. Deze verslagen zijn naar het oordeel van het EMC ontlastend voor de alternatieve genezers". De verslagen van de IGZ-verhoren: de Menso Westerouen van Meeteren-tapes ? Of had Van Meeteren niets op band opgenomen, en verslag van de verhoren gemaakt op basis van z'n (selectieve) geheugen, 'wetenschappelijk' interpretaties en/of op basis van z'n (VTDK) geloofsovertuiging: met als gevolg een jarenlang durend en tijd-, energie-, politieke aandacht- en belastinggeld-verslindend juridisch (misleidend) schouwspel met miljoenen mensen als publiek, ten nadeele van de (fysieke en psychische) volksgezondheid ? Van Meeteren: "Sylvia Millecam is misleid, en haar behandelaars zijn op zijn minst medeverantwoordelijk voor de gevolgen" (Volkskrant, 15-09-2007, Ellen de Visser). In 2009 verklaarde Van Meeteren dat hij de brief van het EMC "een bewijs van onvermogen" vond (Netwerk, NCRV, 8 mei 2009).
-
OP GEVOEL: DE EIGENZINNIGE STRIJD TEGEN ALTERNATIEF
De IGZ ging niet in beroep tegen de beslissing van het OM om de alternatieve genezers niet te vervolgen. Westerouen van Meeteren was verbijsterd. "Was de inspectie niet jarenlang van mening dat Jomanda en consorten vervolgd moesten worden", vroeg hij zich af en hij noemde de beslissing van het OM onbevredigend en "broddelwerk" (Volkskrant, 15-09-2007, Ellen de Visser). Of was het IGZ-rapport en Van Meeteren's werk 'broddelwerk' en 'een bewijs van onvermogen' ? Maar Van Meeteren in Kamphuis' 2009-boek: "Geen enkel weldenkend mens kan staande houden dat Sylvia Millecam ervoor heeft gekozen op deze ellendige manier aan haar einde te komen". Geen enkel weldenkend mens kan staande houden dat duizenden en duizenden mensen ervoor kiezen om middels een reguliere medische-fout, en/of -kwakzalverij aan hun einde te komen ? Geen enkel weldenkend mens kan staande houden dat duizenden en duizenden mensen ervoor kiezen om middels Silicone Associated Disease aan hun einde te komen ? Kan geen enkel weldenkend mens staande houden dat een willekeurig mens uberhaupt er voor kiest om aan z'n einde te willen komen op wat voor manier dan ook, anders dan in de zin van Couperus's fatalistich- en noodlot-denken ? In het medisch Tv-programma 'Vinger aan de Pols' (28 juli 2004, AVRO, 'Als de dokter een misser maakt') het verhaal van het verlies in 2001 van Marc en Akkie Vastenhout van hun 10-maanden oude zoontje Roy, die stierf nadat artsen een bloedstollingstoornis over het hoofd hadden gezien en na een verkeerde ingreep van een arts. De blauwe plekken van Roy en de groeinaden in zijn schedel werden door het ziekenhuis ten onrechte aangezien als tekenen van kindermishandeling. Twee dagen voor zijn begrafenis valt er bij de ouders een brief van de Kinderbescherming op de mat met daarin deze zware beschuldiging. Zou geen enkel weldenkend mens staande kunnen houden dat het 10-maanden oude zoontje Roy ervoor heeft gekozen op deze ellendige manier aan z'n einde te komen ?
-
ANNE ALONS: VOORHOUDEN GEEN KANKER
Één van de behandelaren van Sylvia Millecam was de helderziende Anne Alons, die in het verleden topfuncties bekleedde bij de ministeries Binnenlandse Zaken en VROM, voor wie ministers jarenlang in de rij stonden om van zijn diensten gebruik te maken, die nauw samenwerkte met ambtelijke 'toppers' zoals voormalig VVD-voorman Jozias van Aartsen, die ministers en staatssecretarissen adviseerde en te boek stond als vertrouweling van Pieter Winsemius. Anne Alons zou volgens het IGZ-rapport Sylvia Millecam hebben voorgehouden dat zij geen kanker had. "Voorhouden 'geen kanker' ??", dachten de IGZ, VTDK, Menso Westerouen van Meeteren en Skepsis zwijgend ? De zaak tegen Anne Alons was al veel eerder stop gezet. Waarom ? En waarom over deze vrijspraak geen verbijsterde Menso Westerouen van Meeteren in NOVA, of kritische woorden van de media, een VTDK of een Skepsis hierover, op een gelijkwaardige manier als in het geval van o.a. Jomanda ? De ware reden voor het stop zetten van de zaak tegen Alons lijkt men in iedergeval het Nederlandse publiek nimmer te hebben medegedeeld. 'Openheid is mooi, geheimhouding beter' ?
-
ARTIKEL-12 PROCEDURE
In 2001, in een artikel 'Alternatieve genezers vaak buitenbeentjes: het zware werk van de Vereniging tegen de Kwakzalverij', liet VTDK weten: "Over de tragische dood van Sylvia Millecam, vorige maand, stelt de Vereniging tegen de Kwakzalverij zich terughoudend op. Zij beschouwt het als een exces" (13-10-2001, Utrechts Nieuwsblad). In 2007 begonnen VTDK hand in hand met de inmiddels voormalig IGZ-inspecteur Menso Westerouen van Meeteren en te samen met de stichting Skepsis een beroepsprocedure bij het Amsterdamse Gerechtshof om het Openbaar Ministerie te dwingen om alsnog tot vervolging over te gaan: een Artikel 12-procedure. Want stelde Stichting Skepsis: "Door de alternatieve genezers niet te vervolgen, geeft het OM feitelijk een 'license to kill'". Stichting Skepsis stelde in hun klaagschrift o.a.: "..Door hen niet te vervolgen handelt het OM onder meer in strijd met het Recht op Leven dat is vastgelegd in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het EVRM vraagt de overheid van elke verdragsstaat om het leven van burgers actief te beschermen, optreden bij een VERDACHTE DOODSOORZAAK hoort daar ook bij... Met de beklagprocedure wil Skepsis een einde maken aan de rechteloosheid van patiënten.....De rechter moet zich kunnen uitspreken over de fouten van Koonen en Broekhuijse en Jomanda - anders is in Nederland sprake van gelegaliseerde moord".
-
IGZ-Inspecteur-generaal Gerrit Van der Wal, die Herre Kingma opvolgde na diens vertrek begin 2006, had grote bezwaren tegen de Artikel-12-procedure en de IGZ deed aangifte tegen oud-inspecteur Menso Westerouen van Meeteren wegens 'mogelijke schending van het ambtsgeheim'. De adviserende werkzaamheden voor de IGZ, o.a. in de zaak-Millecam, moest Westerouen van Meeteren per direct beëindigd. Er ontwikkelde zich een juridische strijd tussen de IGZ en de oud-werknemer, waarin strafrechtadvocaat Cees Korvinus, bekend door zijn verdediging van topcriminelen, zijn diensten aanbood aan Van Meeteren. Met in het achterhoofd de hetze tegen Jomanda, voortgezet door Van Meeteren, Cees Korvinus: "De grootste boeven worden vaak al bij voorbaat door de media en de publieke opinie veroordeelt" (Duplomaat 5, jrg 5, Interview, Geert Koster, Mark Reijman). Van Meeteren, die zich een 'klokkenluider' voelt, was verbijsterd toen hij ontdekte dat de IGZ en het Openbaar Ministerie de handen ineen hadden geslagen en van Meeteren sprak over "Stasi-methoden: een ondergrondse deal tussen overheidsinstanties tegen een kritische eenling". Maar na een gesprek met de IGZ werd de strijdbijl begraven en Van Meeteren trok zijn klachten in.
-
Verder zei Westerouen van Meeteren in de Volkskrant: "Het absolutisme waarvan alternatieve behandelaars zich soms bedienen, is stuitend. Jomanda verschuilt zich achter de stem van God" (15-09-2007, Ellen de Visser, 'Oud-inspecteur: een ontluisterend gevecht, 'Juridisch getouwtrek om alternatieve genezers'). Zou Westerouen van Meeteren er nét zo in gelijke-behandeling-van-elke-medemens over denken ten aanzien van George W. Bush ? "Bush handelt in opdracht van God - President Bush moest Afghanistan en Irak aanvallen in opdracht van God. Ook heeft God hem gezegd dat hij moet helpen bij de stichting van een staat voor de Palestijnen.Bush zou dat hebben gezegd tijdens een ontmoeting met de Palestijnse president Abbas in 2003" (NOVA, 11-10-2005). En zou Westerouen van Meeteren er nét zo over denken ten aanzien van VWS-Minister Hans Hoogervorst, zich verschuilende achter de stem van de wetenschap ? Hoogervorst: "Er is geen wetenschappelijk verband aangetoond tussen het hebben van een siliconen-borstimplantaat en de diverse gezondheidsklachten zoals die door vrouwen met implantaten ervaren worden...."Gezien de wetenschappelijke feiten, zie ik geen aanleiding om een verbod op siliconen-borstimplantaten in Nederland af te kondigen" (06-11-2004, Tweede Kamer, Vragen van lid Arib over mogelijke onveiligheid van siliconen-borstimplantaten). Siliconen borsten gevaarlijk: "De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het milieuprogramma van de VN, die deze week na vijf jaar studie een lijvig rapport hebben afgerond, raden overheden daarom aan meer onderzoek te doen naar de veiligheid van siliconen", "De Inspectie voor de Volksgezondheid overweegt om volgend jaar grootschalig onderzoek te doen naar de veiligheid van siliconen borstimplantaten, zegt woordvoerster Fransien van ter Beek. Dit naar aanleiding van gezondheidsklachten bij een Heerlense vrouw. Zij zegt ernstig ziek te zijn geworden nadat haar protheses gingen lekken" (Algemeen Dagblad, 20-07-2007). Het besef van de inmiddels vernieuwde IGZ, nadat Herre Kingma was opgestapt, bleek van korte termijn of slechts bedoeld voor de beeldvorming. Valse hoop ? Want in Januari 2008 volgde de mededeling ---dit keer niet via de media--- maar per brief dat het onderzoek van de Inspectie uiteindelijk niet door zou gaan. Door geen onderzoek te doen geeft de IGZ feitelijk een 'license to kill' ? Door geen onderzoek te doen handelt o.a. de IGZ onder meer in strijd met het Recht op Leven dat is vastgelegd in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) wat de overheid van elke verdragsstaat vraagt om het leven van burgers actief te beschermen, optreden bij een VERDACHTE DOODSOORZAAK hoort daar ook bij...een einde maken aan de rechteloosheid van patiënten.....anders is in Nederland sprake van gelegaliseerde moord ?
-
DE MILLECAM-HOORZITTING
Het OM had bij de vrijspraak in Oktober 2006 gezegd dat Sylvia Millecam bewust had gekozen voor alternatieve geneeswijzen. Op de hoorzitting (30 november 2007) van het gerechtshof, waar de partijen werden gehoord over de klaagschriften, werd dit tegengesproken ---Sylvia Millecam zou iemand zijn geweest die juist gemakkelijk beïnvloedbaar was--- door Menso A. Westerouen van Meeteren, die in de beleving van z'n grootste fan Skepsis's Jan Willem Nienhuys "een ster" was. Jan Willem Nienhuys: "De waarheid is dat niemand psychisch zo sterk in elkaar steekt dat hij ongevoelig is voor waardering" (Onlijn, opinie Ezine, 3e jrg., nr3, 1999). De Millecam-methode ( --Klik hier-- ) ?
-
HET GERECHTSHOF: STELLIGE VERVOLGING
Twee alternatieve artsen (J.A.M. Koonen uit Millingen en C.J.M. Broekhuyse) hadden in 2002 brieven van de IGZ (van arts mr. A.H. Schoenmaker-Miedema en van inspecteur dr. J.W.M. Remmen) ontvangen waarin ze volledig werden vrijgepleit: geen aanwijzingen voor het afhouden van Sylvia Millecam van reguliere zorg, geen onzorgvuldige-behandeling en geen gewekte valse verwachtingen. --Klik hier--
Oncologisch-chirurg Emiel Rutgers zei over de nakoming van z'n zorgplicht ten aanzien van de menselijke-beslissing van Sylvia Millecam om niet te verschijnen op een reguliere-vervolgafspraak maar om te kiezen voor een alternatieve-behandeling: "Het was haar eigen verantwoordelijkheid. Ik kon haar niet vastbinden". In Maart 2008 bleek uit onderzoek onder reguliere kankerbehandelaars door de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) dat jaarlijks honderden Nederlandse kankerpatiënten hun reguliere behandeling in het ziekenhuis stoppen en zich wenden tot alternatieve behandelaars (De Telegraaf, 22-03-2008).
-
In April 2008 stelde het Gerechtshof in de Artikel-12 procedure ----lijnrecht tegenover de eerdere motivatie van het OM--- de enkele skeptische individuen in het gelijk en het Gerechtshof gaf het OM de opdracht om medemens Joke Damman (alias 'goeroe' Jomanda) en twee alternatieve artsen (J.A.M. Koonen uit Millingen en C.J.M. Broekhuyse) alsnog te gaan vervolgen inzake de dood van Sylvia Millecam. Het Gerechtshof oordeelde namelijk dat de twee alternatieve artsen en Jomanda "in de nakoming van hun zorgplicht ernstig tekort zijn beschoten". Volgens het Gerechtshof gold dit ten aanzien van Jomanda voor "de stelligheid waarmee de mededelingen door Jomanda zijn gedaan" waardoor Sylvia Millecam van reguliere zorg zou zijn afgehouden. De partner, Nol Willemsen, gaf in het boek van Alje Kamphuis aan dat oncoloog Emiel Rutgers "stellig chemotherapie adviseerde als enige optie" en het IGZ-rapport stelt over hetgeen Rutgers in het IGZ-verhoor gezegd zou hebben: "Toch meent dr. Rutgers stellig dat het altijd zin heeft chemotherapie te ondergaan".
-
ONLEESBARE PATIENTEN-KAART
De IGZ had in Oktober 2004 ook aangifte gedaan tegen arts-homeopaat Broekhuyse. Hij zou tegen Sylvia Millecam gezegd hebben dat zij geen kanker, maar een infectie had. Broekhuyse ontkende dit. Als bewijs had Broekhuyse de Inspectie een patiëntenkaart overhandigd waarop ingevuld stond dat Sylvia Millecam leed aan borstkanker. De wantrouwende Inspectie onderwierp deze patient-kaart aan onderzoek, via het Forensisch Instituut in Rijswijk, bij een gespecialiseerde forensische dienst in Canada. Conclusie ? De kaart was na het overlijden van Sylvia Millecam ingevuld. Conclusie van de Inspectie: vervalsing kaart door Broekhuyse om zichzelf vrij te pleitten. In de uitspraak van het gerechtshof (April 2008) om drie alternatieve genezers alsnog te laten vervolgen merkt het gerechtshof over de patientenkaart van Broekhuyse verder op: "Opvallend is dat het met de leesbaarheid van deze kaart nog immer niet best gesteld is". Het Gerechtshof vond het in z'n uitspraak van April 2008 daarom gerechtvaardigd dat Broekuyse alsnog vervolgd zou gaan worden. Eind 2006, terwijl de zaak al sinds 1994 speelde, kregen 42 Nederlandse vrouwen een schadevergoeding ($1,200 tot $19,000 dollar) van het borstimplantaten bedrijf Dow Corning wegens gezondheidsschade door Dow's borstimplantaten. Van zo'n 900 andere vrouwen werd geduld gevraagd. De consumentenbond had jarenlang claims ingediend tegen Dow Corning maar wilde ermee stoppen. Te veel werk, zei de consumentenbond. Dagblad Trouw: "'Voor een individu is het bijna niet te doen', zegt Alette van Ginkel, bij de Consumentenbond verantwoordelijk voor de afwikkeling van de claims tegen Dow Corning. De procedure neemt veel tijd in beslag en is ingewikkeld. Neem alleen de noodzaak te bewijzen dat implantaten, of grondstoffen waarvan de prothese is gemaakt, afkomstig zijn van juist die fabrikant. Alette van Ginkel: 'De schaderegeling geldt alleen voor vrouwen die voor 1 juli 1993 een prothese hebben gekregen. Inmiddels zijn er echter veel medische dossiers vernietigd. Andere zijn onleesbaar geworden. Dan is bijvoorbeeld de afdruk van een ponsplaatje waarop de naam van de patiënt staat helemaal zwart geworden. Of de arts is gewoon vergeten het merk te noteren. Dat is vaak een bottleneck'..." (07-11-2006, Nicole Lucas, 'Consumentenbond had flinke kluif aan implantaten zaak').
-
HET GERECHTSHOF: OPZETTELIJK
Het gerechtshof stelde verder in z'n uitspraak in April 2008 in de Artikel-12 procedure dat er vooralsnog goede redenen zouden zijn om aan te nemen dat o.a. Jomanda zou hebben bijgedragen aan het instandhouden van de onjuiste gedachte dat Sylvia Millecam geen borstkanker (meer) had, maar een bacteriele infectie. Het gerechtshof vroeg zich ook af of er voldoende aanwijzingen waren die wezen op het 'opzettelijk' toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Met andere woorden of Jomanda, haar vriendin --Klik hier voor PIC-- Sylvia Millecam 'opzettelijk' de dood in heeft gejaagd c.q. vermoord ? Men zou kunnen veronderstellen dat het antwoord op die vraag te simpel is om daar jarenlang tijd en geld aan te willen besteden ? In Kamphuis' 2009-boek, noemt VWS-minister Klink de artikel-12-procedure waarmee alsnog vervolging werd afgedwongen: "Een waardevolle en wenselijke toetsing van sepotbeslissingen van het Openbaar Ministerie". Eerder, naar aanleiding van kamervragen (18-07-2007) van SP-Tweedekamerlid Agnes Kant, had Minister Klink in de Tweede Kamer geantwoord: "De IGZ heeft geen enkele reden om aan te nemen dat de besluitvorming van het OM niet zorgvuldig zou zijn geweest. Elk motief voor een artikel 12 Sv-procedure ontbrak" en minister Klink vond toen de beslissing, van het OM om o.a. Jomanda niet te vervolgen en de beslissing van de IGZ om niet tegen die beslissing in beroep te gaan, juist.
-
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT
Europese Conventie van de Rechten van de Mens Art.6-2: "Een ieder, die verdacht wordt van een strafbaar feit, wordt vermoed onschuldig te zijn totdat volgens het recht zijn/haar schuld is vastgesteld". Menso Westerouen van Meeteren en voorzitter Cees Renckens beweerden met de huidige lopende Millecam-strafzaak (Artikel-12 procedure) de grenzen van de alternatieve-wetgeving te willen verkennen. Geen persoonlijke motieven: het zou niet de bedoeling zijn om Jomanda achter de tralies te krijgen. In een soort nagespeelde, door Renckens verloren, juridische rechtszaak tegen Jomanda in de zaal van de Katholieke Universiteit Nijmegen op 23 mei 1995 over de vraag of Jomanda een genezend medium of een kwakzalver is, fungeerde Renckens (toen al) als 'aanklager'. Renckens had een groot deel van z'n aanklacht ---al denkende aan VTDK/Skepsis's ongedroomde fenomeen op een hoogte van ongeveer 1,80 meter--- gebaseerd op een 'media-signaal'. Hij had in een krant een verslag gelezen van een healing van Jomanda, waardoor Renckens zich op de KUN-zitting openlijk afvroeg: "Denkt u dat Jomanda geestelijk gezond is ?" en hij vond dat "Jomanda, een commerciele, geld- en aandachtsbeluste bedriegster" zou zijn.
-
# The Truth about the drug companies: How they deceive us
Marcia Angell MD, former editor in chief of the prestigious The New England Journal of Medicine: "The drug industry is so staggeringly profitable that in 2002 the combined profits for the top 10 drug companies in the Fortune 500 were greater than those of all the other 490 companies combined"
--Klik hier--
--Klik hier--
-
Het NRC Handelsblad over de KUN-zitting: "Renckens beschrijft dat hij geen poot aan de grond kreeg, de uitverkochte zaal geloofde hem niet. 'Zelfs het opnoemen van de mogelijkheid dat hier boerenbedrog in het spel zou kunnen zijn, werd als voorbeeld van buitengewone vooringenomenheid beschouwd'...(...)...'Tijdens de Nijmeegse avond werd mij weer eens duidelijk hoe onoverbrugbaar de kloof is tussen mensen met enige gezonde scepsis en de `gelovigen' van de Nieuwe Tijd'." ('Doodziek', 18-02-2004, Frits Abrahams). Op de KUN-zitting pleitte specialist hart-en vaatziekten Dr. P.J. van der Schaar vóór Jomanda en hij werd ondervraagd door Renckens die Van der Schaar in een van z'n boeken 'een aan lager wal geraakte hartchirurg' noemt. Dr. P.J. van der Schaar over Renckens' verhoor: "En dan zegt de heer Renckens iets heel interessants over het nut van Jomanda-onderzoek, 'Nee', zegt hij, 'we moeten geen onderzoek doen, want het is toch onzin', en daar zit een rare kronkel in. Als het onzin zou kunnen zijn, moet je dat onderzoeken. Als je zegt: 'Het is zo onzinnig, daar doen we geen onderzoek naar', verraadt deze uitspraak grote vooringenomenheid ..oftewel.. Geloof !" (boek 'Jomanda's Wonderbaarlijke Genezingen', 1999, blz 14-17). In het radioprogramma 'Het voordeel van de twijfel' (05-06-1995, Radio 5, Humanistische Omroep Stichting) werd aandacht besteed aan deze KUN-hoorzitting met diverse stemfragmenten o.a.:
- van enkele getuigen-deskundigen,
- van de 'verdediging', van Dr. P.J. van der Schaar,
- van Jomanda tijdens healingen o.a. waarin Jomanda o.a. de bezoekers toespreekt of uitnodigt naar voren te komen om op behandelingstafels te gaan liggen,
- en met een stemfragment van Renckens die in het radiopramma over z'n KUN-aanklacht zegt:"Ik vind Jomanda een vreselijk mens. Nog een paar jaar en we horen niks meer van Jomanda. Het is een tijdelijk fenomeen".
## - VTDK secretaris en psycholoog Frits van Dam (NKI/AvL): "Die alternatieve genezers hadden met hun vingers van mevrouw Millecam af moeten blijven", Niet de patiënt, maar de arts is verantwoordelijk" (De Twentsche Courant Tubantia, 19-02-2004) en over Jomanda: "Als je haar op televisie ziet, denk je: die is niet goed snik..." (ANP). Van Dam is "voorstander van een verbod op het stellen van diagnoses door mensen als Jomanda".
## - VTDK-bestuurslid en hoofdredacteur Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij, prof. dr. Rob.A.P. Koene: "In de publiciteitsmedia is er momenteel vooral aandacht voor het 'medium' Jomanda, terwijl de alternatieve artsen die haar hebben geadviseerd en behandeld buiten schot lijken te blijven. Dat is niet terecht. Jomanda is iemand die zelf vreselijk in de war is. De vraag is of zij wel voldoende toerekeningsvatbaar kan worden geacht" ('Het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over Sylvia Millecam', Website VTDK, 18-02-2004).
## - Over Jomanda, zegt Stichting Skepsis' Jan Willem Nienhuys: ''Zij is geschift. We moeten een onderscheid maken tussen halfgaren en zogenaamde genezers. Er zou iets moeten gebeuren om haar activiteiten in te perken" (Dagblad van het Noorden, 18-3-2004 'Artsen Millecam.uit medische stand zetten').
-
VTDK-voorzitter C.N.M. Renckens over Jomanda: "Bij sommige paranormalen krijg je de indruk dat zijn oprecht geloven een gave te bezitten, maar bij de aalgladde Jomanda is het echt moeilijk om niet aan regelrechte oplichterij te denken" (VTDK-website, 29 mei 2001), en Renckens over Jomanda: "Aan deze aalgladde en volgens Piet Borst zeer intelligente vrouw (dat moeten we dus maar aannemen !) maak ik het liefst zo weinig mogelijk woorden vuil. De enige aanraking die ik met haar zou wensen is, om met Multatuli te spreken (toen over Busken Huet) via de 'punt van mijn laars' !" ('De zelfgekozen dood van Sylvia Millecam', AtdK, Dec 2001, jrg. 112, nr. 6) en Renckens over Jomanda: "We kunnen wel verontwaardigd zijn over de healings van Jomanda, maar wat is zij anders dan een mislukt meisje van het ballet" (De Twentsche Courant Tubantia, 12-10-2001, 'Geen enkel alternatief'). Eenzelfde strekking had de eerder genoemde documentaire / het profiel over Jomanda: "Jomanda: geen twijfel mogelijk" van KRO-programmamaker Fons de Poel: de collega van Alje Kamphuis.
-
SCHADEVERGOEDING: MAATSCHAPPELIJKE ZORGVULDIGHEID
In november 2001 wilde een Belgisch tijdschrift over paranormale zaken, de organisator van een Jomanda-healing in Belgie, deze healing afzeggen omdat in Nederland de IGZ een (orienterend)onderzoek naar Jomanda had ingesteld. Nadat de IGZ in Oktober 2004 aangifte had gedaan maar het nog onduidelijk was of het Openbaar Ministerie Jomanda zou gaan vervolgen, zou Jomanda als gast-styliste optreden in het RTL4 Tv-programma 'In Holland staat een huis' maar de makers belden Jomanda op dat het niet door ging omdat ze niet het risico durfen te lopen dat Jomanda straks een verdachte zou zijn. Bij de rechtszaak waarbij Jomanda door het Openbaar Ministerie in 2006 werd 'vrijgesproken' kreeg Jomanda via de rechtbank en haar advocaat een schadevergoeding toegewezen voor gemaakte kosten. In tegenstelling tot de skeptische individuen (de 'gelovigen' van de Oude Tijd), die met de Millecam-zaak nieuwe alternatieve jurisprudentie willen creeeren, zou voor Jomanda, in geval van vrijspraak in de lopende strafzaak, een eis tot schadevergoeding en rectificatie (van de NOVA-uitzending, het IGZ-rapport, diverse publicaties) kunnen gaan gebeuren met reeds bestaande jurisprudentie in de hand. Op 31-11-2000 namelijk deed de rechtbank in Rotterdam uitspraak in de zaak van Jomanda -tegen- St. Universele Kerk van Gods Rijk. Jomanda kreeg van de rechtbank een schadevergoeding toegewezen en de kerk moest een rectificatie plaatsen, omdat door een negatieve-publicatie Jomanda's "gevoel van eigenwaarde en de waardering die men bij anderen geniet" was aangetast, omdat de kerk "in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid" had gehandeld. En een "onjuiste publicatie van gegevens van feitelijke aard rechtvaardigt een rectificatie", "Jomanda is gezien haar werkzaamheden mede afhankelijk van haar goede naam en zij heeft er derhalve belang bij dat deze niet op onzorgvuldige wijze geschaad wordt", aldus de rechtbank.
-
Met in het achterhoofd dat Jomanda's paranormale gaven en genezingen, indien serieus genomen, miljoenen aan leed en euro's zou kunnen besparen in de volksgezondheidszorg (de grotere belangen, de Algemene Belangen voor állen), zou men zich in de zaak-Jomanda/Millecam verder kunnen afvragen, naast gemaakte kosten, hoe groot een schadevergoeding zou dienen te zijn wegens het (bewust of onbewust) misleiden van en dien ten gevolge het (psychisch / fysiek) schade-toebrengen aan het volk ? Bovendien of enkele eventueel schuldige individuen in staat zullen zijn om een dergelijke schadevergoeding op te hoesten ? Want, met in het achterhoofd de Beginselen van Behoorlijk Bestuur, Artikel 22 van de Grondwet, en hetgeen aangehaald werd jegens alternatief in het IGZ-rapport: "volgens het handboek Mr. D.Hazewinkel-Surenga's Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht kunnen levens / of agressie-delicten ook worden gepleegd door nalaten, mits er een zekere zorgplicht bestaat", zou misschien een (toekomstige) vraag voor de (potentiele) Jomanda-bezoekers, die besloten op basis van de negatieve-NOVA, -IGZ, - VTDK en/of -Skepsis-Jomanda-beeldvorming geen healingen (meer) te bezoeken, wel eens kunnen gaan worden: Hoeveel kost een (misgelopen kans op) genezing en/of gezondheidsverbetering, en wie is daar persoonlijk (zonder absolutisme) voor verantwoordelijk en aansprakelijk geweest ?
-
Formeel is de minister van volksgezondheid verantwoordelijk voor de activiteiten van de Inspectie Gezondheidszorg en hierop kan in medeplichtigheid het Parlement de Minister aanspreken. VWS-minister (van 2003-2007) Drs. J.F. Hans Hoogervorst (VVD), de man verscholen achter het IGZ-rapport, achter de marktwerking in de zorg en in het heden de controlerende man achter de huidige financiele crisis, meende destijds in de Tweede Kamer (4 maart 2004, kamerstuk 7669) dat inzake de Jomanda/Millecam-zaak "naar zijn mening de IGZ een goede lijn gekozen" had en dat er "zorgvuldig is gehandeld bij het onderzoek naar het overlijden van Sylvia Millecam". Dit ondanks dat Hoogervorst de moeder van Sylvia Millecam een excuusbrief stuurde, waarin hij zijn spijt betuigde over de gang van zaken omtrent de publicatie van het IGZ-rapport. Het doel verheiligde de middelen want de artsen en de IGZ hadden in de zaak-Millecam hun beroepsgeheim in het 'algemeen belang' gebroken, verklaarde Hoogervorst in de Tweede Kamer, en alternatieve genezers hadden een "bijzondere zorgplicht", meende hij (4 maart 2004). Verder over het IGZ-rapport reageerde Minister Hoogervorst aan de Tweede Kamer per brief (juni 2004, DBO-CB-U-2468279) waarin hij bevestigde dat het de eigen verantwoordelijkheid is van de burger te kiezen voor een reguliere of een alternatieve behandelaar en hij stelde niet te willen tornen aan deze keuzevrijheid. In Daglad Trouw ('Alternatieve artsenij is geen geneeskunst', 26-03-2004) sprak minister Hoogervorst zich uit tegen vermenging van mensen met verschillende levensovertuigingen namelijk die schuil gaan onder de uiterlijke hokjes reguliere- en alternatieve-behandelmethoden. En Hoogervorst sprak lovende woorden over inspecteur-generaal (2000-2006) Herre Kingma bij diens vetrek bij de IGZ op z'n afscheidssymposium in Den Haag:"..Herre Kingma was een boegbeeld.... En de inspecteur-generaal fungeert als de ogen (en oren) van de minister als het gaat om de staat van de volksgezondheid...Als er één ding is wat Herre Kingma de afgelopen jaren heeft laten zien, dan is het dat hij niet bang is. Onverschrokken heeft hij de mission impossible uitgevoerd. Ik ben blij dat wij daar vijf jaar lang de vruchten van hebben mogen plukken...Maar wel een boegbeeld dat zelfstandig koers houdt, zij het in opdracht van de minister.....Ik denk zelfs, dat de inspectie juist kracht ontleent uit het feit dat ze onderdeel is van het ministerie...".
-
PLEIDOOI ERKENNING JOMANDA
Minister van Volksgezondheid Els Borst-Eilers (D'66) had in een debat in de Tweede Kamer (12-09-2001) verklaard dat de IGZ actiever diende in te spelen op "signalen uit de samenleving" over alternatieve genezers. De regering antwoordde in dat debat: "De signalen over Jomanda zijn vooral afkomstig uit de media". Minister Els Borst-Eilers hield op 18 oktober 2001 een speech ter gelegenheid van het Lustrumcongres van de Stichting Patiëntenfonds in Amersfoort: "Oproep aan patiënten om meer van zich te laten horen.Dames en heren, zelf wil ik ook wel eens wat vaker iets van de patiënten horen. Mijn advies is: laat meer van u horen ! Bestook mijn ambtenaren gerust met brieven en telefoontjes als u ontevreden bent over mijn beleid of als er volgens u structureel iets niet klopt in de zorgsector". Vanaf ruim twee jaar vóór publicatie van het IGZ-rapport, November 2001, zijn diverse brieven verstuurd o.a. naar de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer wegens het vermoeden van een behoefte aan duidelijkheid omtrent Jomanda als recht op wederhoor tegenover de 'media-signalen' welke in Nederland grotendeels een onjuist en misleidend beeld schetsen over Jomanda, wat niet de bedoeling zou dienen te zijn van de overheid. De griffier van de commissie, drs. A.J.M Teunissen, liet toen weten dat de brieven ter kennis waren gebracht van de leden van de commissie waarna de commissie besloten had de brieven voor kennisgeving aan te nemen.
-
INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG
Ook zijn o.a. brieven verstuurd naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg:
## - Op 2 november 2001, ten tijde van het eerste IGZ-onderzoek, aan prof. dr J.H. Kingma o.a.: "Jomanda is juist blij met het onderzoek van de Inspectie maar ik verwacht wel dat er op een eerlijke manier mee wordt omgegaan", "De inspecteurs bij de healings van Jomanda inspecteren blijkbaar niet alles want op het moment dat een van hen naar voren werd geroepen voor een handoplegging van Jomanda, weigerde hij. Een beetje vreemd want juist op die manier kan inzicht worden verkregen over hetgeen Jomanda beweerd en doet".
## - Op 27/28 december 2001, na 'vrijspraak' van Jomanda, aan de Hoofdinspectie, prof. dr J.H. Kingma, inspecteur J. Vesseur en inspecteur dr. J.W.M. Remmen o.a.: "Het wordt tijd dat de waarheid inderdaad naar buiten mag gaan komen en daar kunt u een belangrijke rol in spelen", "Er wordt in Nederland met 2 verschillende maten gemeten ter bescherming van de farmaceutische industrie", "Ik verwacht van u, als Inspecteur-Generaal van de IGZ, rechtlijnigheid en consequentheid, waardoor geen afbreuk wordt gedaan aan de geloofwaardigheid, zo ook ten aanzien van het hele gezondheidszorg beleid", waarop arts mr. A.H. Schoenmaker-Miedema (c.c. Hoofdinspectie, dhr. drs. J. Haeck) per brief (kenmerk: AG/NG 0200072M01192) ontvangst-bevestigend-antwoordde dat de brief toegevoegd werd aan het dossier inzake Jomanda.
-
'SIGNALEN UIT DE SAMENLEVING'
In de partij standpunten van Groen Links (homeopathie): "Groenlinks vindt dat de grote vraag naar serieuze alternatieve genezers erkend moeten worden. Daarnaast wil GroenLinks dat er meer onderzoek gedaan wordt naar alternatieve geneeswijzen". Op 22-11-2001 liet de voorzitter van Tweede-Kamerfractie GroenLinks, Paul Rossenmoller, over het pleidooi voor Jomanda per brief weten dat "volgens GroenLinks mensen die daartoe de behoefte voelen de mogelijkheid moet worden geboden om hun genezingsproces zo vorm te geven zoals ze dat zelf voor ogen hebben". Op 13-11-2003 werd per brief door Groen Links, mede namens Femke Halsema, bedankt voor een brief inzake het medium Jomanda: "Voor onze fractie zijn vragen en opmerkingen uit de samenleving erg belangrijk" maar "GroenLinks heeft geen mening over het medium Jomanda". Op 17-08-2004 liet lid van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer, D.J.B. de Wolff, weten dat in de Eerste Kamer nog nooit over Jomanda was gesproken en ze vond dat dat ook niet de taak was van de Eerste Kamer.
-
'STEM VOOR, STEM REALITEIT'
De Socialistische Partij (SP) is in het verleden ontstaan vanuit de gezondheidszorg, de bedrijfsgeneeskundige diensten in Oss en Nijmegen. Vanaf hun stalinistische tijd lijkt de SP altijd fel tegen alternatieve geneeskunde te zijn geweest. In 1998 was de SP de eerste die het advertentieverkoopbedrijf van de publieke omroep (STER) wist over te halen om een politieke commercial uit te zenden. Alle leden van de Tweede Kamer destijds zijn op 31-03-2002 op de hoogte gebracht van de onwaarheden die SP-Tweedekamerlid Agnes Kant ---die een zeer brede (spirituele, geestelijke en menselijke) ontwikkeling van de mens zou voorstaan--- uitgesproken had over Jomanda in de Tweede Kamer (zie eerder). Geen enkele reactie volgde. Vervolgens werd per brief (14-04-2002) de Vaste Commissie van VWS ervan op de hoogte gesteld. Wederom volgde geen inhoudelijke reactie. Op 3 mei 2002 was Agnes Kant te gast in het Tv-programma 'Villa Barend & Van Dorp' waarin Agnes Kant o.a. beweert over haarzelf en de SP, met hun slogan 'Stem tegen, Stem SP': "Wij bieden echter oplossingen, wij zijn heel realistisch", "Mensen moeten kansen krijgen", "Zie je de kiezer wel voor vol aan ?", "Ik zeg in de Tweede Kamer waar het op staat". Ook op een brief (2 december 2003), wederom inzake Agnes Kant / Jomanda, aan de Vaste Commissie van VWS volgde geen reactie. Wel volgde een brief (16-12-2003) van Agnes Kant met excuses voor de "late reactie" maar met geen woord sprak ze over Jomanda. Uit de verhalen bleek, volgens Agnes Kant, een fundamenteel verschil van mening aangaande alternatieve geneeswijzen, en gezien de standpunten, was het "niet zinvol om een verdere discussie aan te gaan", aldus Agnes Kant. Blijkbaar vindt de SP / Agnes Kant het enkel zinvol om verdere discussie aan te gaan met mensen met wie geen fundamenteel verschil van mening blijkt: gelijkgestemden, -denkenden en geest- en geloofsverwanten ?
-
VERZOEKSCHRIFTEN
Vier maanden vóór publicatie van het IGZ-rapport, in Oktober 2003, zijn verzoekschriften verstuurd (incl. een aanzienlijk Jomanda-dossier) naar de Commissie der Verzoekschriften van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal. Het bleek achteraf dat volgens reglementaire bepaling een dossier slechts door één van beide commissies behandeld kon worden zoals op 11 november 2003 de griffier van de commisie van de Tweede Kamer per brief (kenmerk no.CV-138.537/HH) liet weten: "De commissie heeft echter geconstateerd dat u wel degelijk een en dezelfde problematiek aan de orde stelt, te weten de erkenning van alternatieve behandelwijzen van aandoeningen. U breekt vooral een lans voor het medium Jomanda".
-
SENIOR-INSPECTEUR MENSO WESTEROUEN VAN MEETEREN
Drie maanden vóór publicatie van het IGZ-rapport, in November 2003, is een brief inclusief een aanzienlijk Jomanda-dossier, verstuurd naar de Senior-Inspecteur voor de Gezondheidszorg, arts M.A. Westerouen van Meeteren. Dit naar aanleiding van een brief van de IGZ als antwoord op diverse eerdere emails en brieven verstuurd naar verschillende vestigingen en functionarissen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met de strekking: "Pleidooi voor inhoudelijke erkenning van Jomanda's behandelingen". Dezelfde brief als aan Westerouen van Meeteren is later, op 19-11-2003, aangetekend verstuurd naar PVDA-fractieleider Wouter Bos, met dezelfde vragen: Is de IGZ / politiek bekend met wetenschappelijke toetsingen van Jomanda's behandelingen ? Is de IGZ / politiek bekend met wetenschappelijke toetsingen van de effecten van Jomanda's behandelingen waaruit blijkt dat Jomanda's behandelingen niet-werken ? Is de IGZ / politiek bekend met bewezen effecten van Jomanda's behandelingen zoals die uitgesproken worden door duizenden mensen inmiddels wereldwijd en zoals bijvoorbeeld beschreven in Jomanda's boek "Jomanda's Wonderbaarlijke genezingen" ? Is de IGZ / politiek bekend met bewezen effecten van Jomanda's behandelingen waarover Jomanda zelf beschikt inclusief de bijhorende reguliere bewijzen ? Is de IGZ / politiek hierin geinteresseerd ? Indien men de IGZ / politiek verklaringen van patienten met de daarbij horende reguliere bewijzen overlegt van de positieve effecten van Jomanda's behandelingen, is de IGZ / politiek dan bereid om Jomanda onder de aandacht van VWS te brengen ?
-
Westerouen van Meeteren liet vóór publicatie van het negatieve-IGZ-rapport, op 17-11-2003, over de 'Zorgverlening S. Millecam' per brief (kenmerk: 03.04504 MW/JdL) weten dat dit positieve-pleidooi "evenwel aspecten zijn die buiten de competentie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg liggen". Dit terwijl de vorige VWS-Minister, Els Borst-Eilers, in een debat in de Tweede Kamer (12-09-2001) meende dat de IGZ actiever diende in te spelen op "signalen uit de samenleving" over praktijken van eventuele kwakzalvers, waardoor in overleg met de minister er "een nieuwe aanpak" van de IGZ tot stand was gekomen, en de Minister Borst na afloop van het debat had gezegd "harde afspraken over Jomanda" te hebben gemaakt met de IGZ inspecteur-generaal Herre Kingma. PVDA-leider Wouter Bos antwoordde per brief (10-12-2003) dat de brief was doorgeschoven naar toenmalig PVDA fractielid Godelieve van Heteren. Op 17-09-2004 volgde een reactie met de mededeling dat het openbaar bestuur het 'Algemeen Belang' in de gaten probeert te houden, en dat de politiek toch écht wél degelijk geinteresseerd was in het Jomanda-verhaal, aldus Van Heteren. Om daad bij woord te voegen deed Van Heteren een voorstel: om na de begrotingsbehandelingen te samen Jomanda te bezoeken om zodoende inzicht te verkrijgen in mogelijkheden van/voor Jomanda-onderzoek. Het bleef bij woordelijk-daad bij woord voegen en valse hoop, omdat er naderhand niets meer is vernomen van de PVDA inzake Jomanda. In Augustus 2004 had de Wouter Bos, de huidige minister van Financien, het plan: "X Euro per dag boete wegens nalatigheid van een Overheidsinstantie".
-
MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID
Twee weken vóór publicatie van het IGZ-rapport, verklaarde, namens minister Hoogervorst, directeur Innovatie, Beroepen en Ethiek, drs. Nico C. Oudendijk (de huidige plaatsvervangend Inspecteur-generaal van de IGZ) in een brief (02-02-2004, kenmerk: IBE/BO-2452325) dat een verzoek tot publieke hoor en wederhoor inzake Jomanda niet kon worden gehonoreerd, want zo schreef hij: "Het is niet de taak van de minister van VWS om zich in dergelijke discussies te mengen". Dit terwijl de vorige VWS-Minister, Els Borst-Eilers, in een debat in de Tweede Kamer (12-09-2001) meende dat de IGZ actiever diende in te spelen op "signalen uit de samenleving" over praktijken van eventuele kwakzalvers, waardoor in overleg met de minister er "een nieuwe aanpak" van de IGZ tot stand was gekomen, en de Minister Borst na afloop van het debat had gezegd "harde afspraken over Jomanda" te hebben gemaakt met de IGZ inspecteur-generaal Herre Kingma. Naar aanleiding van een aangetekende brief (18-04-2004), met kopieen verstuurd naar o.a. Femke Halsema (Groen Links), de Commisie der Verzoekschriften van de Eerste Kamer en de Commissie VWS, verklaarde, namens minister Hoogervorst, Drs. Nico C. Oudendijk in een andere antwoord-brief (15-07-2004, kenmerk: IBE/BO-2500197) dat hij inzake Jomanda ten aanzien van het dragen van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid "geen grond zag voor een schadeclaim" omdat hij "nooit de Nederlandse bevolking verboden heeft Jomanda te bezoeken en de Nederlandse bevolking nooit informatie over Jomanda onthouden heeft". De waarheid omtrent Jomanda en haar wonderbaarlijke genezingen ontging Oudendijk / Hoogervorst blijkbaar in uitoefening van hun 'bijzondere zorgplicht' en Art. 22 Grondwet ?
-
JOMANDA: WONDERBAARLJKE GENEZING
Jomanda: "Als mensen bij mij iemand uit een rolstoel zien opstaan, geloven ze het niet, maar ze waren er ook niet bij toen Jezus over het water liep en dat geloven ze wel. Daar zit toch een kronkel ?" (Dagblad Trouw, 10 Geboden, Arjan Visser, 25 juli 1998). Gedurende het IGZ-onderzoekende-verhoor van Jomanda op 7-11-2002, waarvan Menso Westerouen van Meeteren beweert verslag te hebben gemaakt (de Westerouen van Meeteren-tapes), kwam één van Jomanda's wonderbaarlijke genezingingen ter sprake. Een patient met een dwarslaesie was na behandeling uit de rolstoel opgestaan. Een tijdens het verhoor aanwezige arts zou hebben geantwoord tegen Jomanda: "Ik weet dat je de waarheid spreekt, want dat was mijn patiënt" (Algemeen Dagblad, 24-12-2004). Dit rolstoel-wonder, wat een heel ander licht zou hebben doen schijnen op de zaak-Millecam en dien ten gevolge op de beeldvorming in de psychen van Nederland, is niet vermeld in het uiteindelijke IGZ-rapport: "Als onrechtmatige daad kan worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of hetgeen volgens ongeschreven recht in maatschappelijk verkeer betaamt". Volgens Jomanda's voormalige vriend Paul van Loon was de dwarslaesie-patient iemand uit de kennissenkring van Inspecteur generaal Herre Kingma of van diens familieleden, en vandaar Kingma's "persoonlijke vete", aldus Jomanda's Belgische steun en toeverlaat destijds. VWS minister Hoogervorst / drs. Nico C. Oudendijk antwoordde in z'n brief (15-07-2004) over dit Jomanda-rolstoel-wonder dat hij "geen reden zag waarom Hoofdinspecteur Kingma van de IGZ verplicht zou zijn het publiek te informeren over de gezondheid van zijn familieleden". Gaat u maar rustig slapen ?
-
## - De rol van de overheid ? Volksgezondheid-Staatssecretaris H.J. Simons (PVDA): "Teruggaand naar de basis, artikel 22 Grondwet, kan gesteld worden dat de overheid binnen de beschikbare financiële mogelijkheden een opdracht heeft tot het treffen van maatregelen die de gezondheid beschermen en een inspanningsverplichting heeft voor de kwaliteit van het gebodene, en voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van gezondheidszorgvoorzieningen in geografisch en financieel opzicht. Deze in globale termen omschreven overheidsverantwoordelijkheid strekt zich uit over het gehele veld van de gezondheidszorg, regulier en niet-regulier, bewezen of onbewezen" ('Notitie Alternatieve behandelwijzen', brief van Simons aan de voorzitter van de Tweede Kamer, 1992-1993, 23 158, nr. 1, 17-05-1993).
## - Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR): "For over a quarter of a century the PEAR --Klik hier-- laboratory at Princeton University has been studying the effects of human intention and emotional resonance on the behavior of random physical processes. They have amassed an immense body of empirical evidence that indicates that effects such as those described are empirically demonstrable under controlled laboratory conditions".
PEAR Laboratory Manager Brenda Dunne (4 mei 2005, 15:36:15): "The collective scientific evidence supporting phenomena such as those demonstrated by Jomanda and others is sufficiently robust that the term "paranormal" is now inappropriate. Only when we ourselves accept them as "normal" will we succeed in communicating their relevance to others who are more skeptical".
## - Research proves the existence of a 'Sixth Sense' "Scottish academics find proof of mediums' ability to use extrasensory perception. Scottish academics claim to have found scientific proof of a 'sixth sense' after completing radical experiments which seek to establish how spiritual mediums obtain information supposedly transmitted from beyond the grave. The controversial research, led by a University of Glasgow professor, appears to discount the common assumption that mediums are merely picking up signals from body language, or relying on guesswork and prior knowledge. The findings come as a res urgence of interest in seances has been noted nationally by experts, with an increase in spiritualist church attendances and meetings and a spate of television programmes involving alleged psychics. Head researcher, Professor Archie Roy, said: 'There is no doubt from the work we have done that mediums can obtain information using more than the five normal senses. 'The results so far have been assessed with hard maths and statistics. We believe that we have disproved the idea that all mediums are able to do is make general statements..." (Karin Goodwin, Sunday Herald --Klik hier voor artikel-- of --Klik hier voor artikel--)
## - Gaven van mediums bewezen: Professor statistiek Dr. Jessica Utts oa. werkzaam geweest voor het door de U.S. regering gesponserde Stargate-project, concludeerde na onderzoek (1973, 1989, tussen 1992 en 1994) over gaven van mediums (Anomalous Cognition), dat: "afgaande op de criteria die momenteel in de wetenschap gehanteerd worden, het bestaan van deze fenomenen als bewezen mag worden beschouwd". Utts meent verder dat: "Er weinig te verwachten valt van het steeds opnieuw aanleveren van bewijsmateriaal, voor degenen die de thans beschikbare data niet wensen te accepteren" (Tijdschrift Vruchtbare Aarde, 2000/3).
Dr. Jessica Utts in een Email (21-10-2001): "...there is strong evidence that people are able to acquire information not available to their five senses. This is the area of research on which I have published, and many others have written about the evidence as well. This is the area in which the skeptics are having the hardest time, because it really shakes their view of separateness. But, the data are very convincing"..."However, the skeptics are not taking their position based on scientific evidence, as much as they might claim that they are, so don't expect to convince them with scientific evidence..".
--Klik hier--
--Klik hier--
## - Duitse biofysicus Fritz-Albert Popp: "De Amerikaanse healer/genezeres Rosalyn Bruyere heeft een permanent samenwerkend en onderzoekend dialoog met wetenschappers, waaronder het team van de Duitse biofysicus Fritz-Albert Popp. Hij heeft getest of er zij in staat zou zijn om licht / energie uit haar handen te laten komen middels het reguliere biofotonenmeet-apparaat. Al deze experimenten zijn gefilmd en gefotografeerd dus in alle denkbare vormen gedocumenteerd. De wetenschappers concludeerden dat Bruyere in tegenstelling tot 'gewone' mensen in staat was de fotoenemissie uit haar handen te versterken. De handen van de Amerikaanse genezers Rosalyn Bruyere zonden in diverse proeven duidelijk meer licht uit op die momenten dat zij aangaf genezende energie door haar handen te sturen" (Tijdschrift Vruchtbare Aarde, Dec/Jan 1997/1998) --Klik hier--
## - De moeder van Sylvia Millecam: "Ik heb meegemaakt dat Jomanda Sylvia zelf belde met de vraag of ze pijn had. Dat klopte en toen Sylvia daarna de hoorn van de telefoon op haar borst legde, ging de pijn weg. Hoe vreemd dat ook mag klinken, dat zijn wel de feiten"' (Algemeen Dagblad, 19-02-2004, door Fred Kramer, 'Geen respect voor Sylvia').
-
KLAAGSCHRIFT HERRE KINGMA
Zes maanden na publicatie van het IGZ-rapport, in Augustus 2004
----met in het achterhoofd de woorden (3 mei 2004) van Minister Donner van Justitie over publicaties (zie eerder): "..Dan schept berichtgeving een eigen wereld die de echte kan verdringen en zo reputaties kan maken of breken, levens kapot kan maken, mensen kan verhogen of ten val brengen, de maatschappelijke ontwikkeling kan bepalen en bron kan zijn van onrust en oorlog...", en het feit dat op 12-10-2002 op het VTDK-symposium, in aanwezigheid van VTDK-lid Herre Kingma die een voordacht hield, homeopathen en hun praktijken vergeleken werden met met fascisten en met de praktijken in de concentratiekampen van nazi-Duitsland waarna er applaus klonk vanuit de zaal --Klik hier-- ----
werd een 'klaagschrift Jomanda' geschreven aan Inspecteur-generaal Herre Kingma met kopieen verstuurd o.a. naar Tweede-Kamerfractie Groenlinks (Femke Halsema), de Nationale Ombudsman (mr. M.M.S. Mekel, dossiernr.: 2003.082.19.007) en het Ministerie VWS (Minister Hoogervorst/drs. Nico C. Oudendijk). Een klaagschrift wegens Kingma's handelen inzake Jomanda (een levensovertuiging) en het IGZ-rapport, wegens o.a. het vermoeden van het in ambtsuitoefening misleiden van Nederland inzake Jomanda en/of als het veroorzaken van een aanmerkelijke kans op schade bij patiënten (met de nadruk op het meervoud), aangezien de publicatie van het IGZ-rapport leidde tot nog meer maatschappelijke onrust en een nog grotere sfeer van rellerigheid jegens Jomanda o.a.:
## - OCW Oud-staatssecretaris Rick van der Ploeg: "De dood van Sylvia Millecam leidde daarentegen tot een roep voor discriminatie van ongekwalificeerde 'doktoren'" ('Agenda for a stronger, safer and more democratic Europe', Bert Bakker, 2004)
## - Cees Renckens komt in zijn boek 'Kwakzalvers op kaliloog' tot de conclusie dat "Alternatieve geneeswijzen schadelijk zijn voor de volksgezondheid ". Herre Kingma vond in het IGZ-rapport dat "Jomanda's handelen levensgevaarlijk is" en de Rotterdamse imam Khalil el-Moumni, die in woord beweerde dat "homoseksualiteit een gevaar is voor de samenleving" werd door de officier van Justitie schuldig bevonden en achtte dat het 'aanzetten tot discriminatie en haat' bewezen was. In hoger beroep in 2002 werd de imam vrijgesproken van homodiscriminatie.
## - Twee dagen na het verschijnen van het IGZ-rapport, op 19-02-2004, was in Dagblad van het Noorden een artikel verschenen onder de kop "Kwakzalvers". Bijna 5 maanden na publicatie van het IGZ-rapport, op 6-7-2004, nam de Raad voor de Journalistiek (RvJ) een beslissing inzake een klacht van de Werkgroep 'Jomanda naar Noord Nederland' en Jomanda over het artikel van de hoofdredacteur (verweerder). De eerste zin van het artikel luidde: "De actrice Sylvia Millecam is overleden aan borstkanker omdat ze te veel vertrouwen had in alternatieve geneeswijzen en in de gebedsgenezeres Jomanda.". Het artikel eindigde met de volgende passage: "Wie een onzinnige diagnose stelt en daarmee een patiënt feitelijk de dood injaagt, maakt zich schuldig aan kwakzalverij...". Aldus, volgens de RvJ in de beoordeling van de klacht, "wordt bij de lezer de indruk gewekt dat Jomanda Millecam feitelijk de dood heeft ingejaagd". De directe aanleiding, oorzaak, de aanzet tot deze beledigende passage, volgens de RvJ, was: "Jomanda was opnieuw onderwerp van debat werd, na het verschijnen van het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg". Het rapport opgesteld door initiatiefnemer Herre Kingma. (--Klik hier voor uitspraak-- )
## - Ruim een maand na het verschijnen van het IGZ-rapport, op 29-03-2004, sprak Jomanda weer na een half jaar zwijgen als boetedoening voor Nederland. In een column ('Eerst geloven dan zien', 2004) van Sander Bais ---hoogleraar Theoretische Fysica aan de Universiteit van Amsterdam en commissielid van de Volkskrant bèta-canoncommissie waar ook de huidige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en VTDK-lid Ronald Plasterk commissielid van is--- schrijft Sander Bais o.a. het volgende: "En het geschiedde in die dagen te Valkenburg (ZL) dat Jomanda weer sprak !...(...)...Zij doet geen zaken met het openbaar mysterie. Haar treft geen blaam, zij geeft slechts berichten door. Het medium als zaligmakend doorgeefluik. Befehl ist befehl. Ich habe es nicht gewusst. Inderdaad, haar valt niets te verwijten...(...)...Over haar plannen bestaat weinig twijfel. In Valkenburg ontfermt zij zich eerst over de befaamde bezienswaardigheid "Klein Lourdes" ooit het alternatieve helingsoord voor de mindervermogenden die het niet gegeven was om in lange Lourdestreinen naar het ware oord te worden afgevoerd om daar wonderen met eigen ogen te aanschouwen, en niet zelden vanwege de ontberingen een gezegende dood te vinden...".
-
MINISTERIE VAN JUSTITIE
De woorden van de IGZ-website: "Iedereen kan een schriftelijke klacht indienen over het gedrag van een medewerker de Inspectie. De hoofdinspecteur of de Inspecteur-Generaal stuurt u een schriftelijk bericht van ontvangst". Onvolledige informatie ? Want in de realiteit volgde geen enkele reactie van de IGZ of van de Inspecteur-Generaal op het klaagschrift-Kingma, waardoor gevolgsmatig ---terwijl op 27-08-2004 de artsenfederatie KNMG, Directeur beleid arts Dr L. Wigersma, dringend verzocht om vragen over Jomanda niet bij de KNMG neer te leggen--- hetzelfde klaagschrift als een orienterende klacht aangetekend verstuurd werd (September 2004) naar het Ministerie van Justitie met het verzoek om toelichting op de klacht. Hoofd Bureau Juridische en Beleidsondersteuende Aangelegenheden, H. Ph. Mayer, namens de Minister van Justitie, stuurde (27-09-2004, kenmerk: 5310158/504/AJ) zonder enig kritisch commentaar het klaagschrift door naar het Ministerie van VWS. Directeur Innovatie, Beroepen en Ethiek, drs. Nico C. Oudendijk (de huidige plaatsvervangend IGZ Inspecteur-generaal), namens de minister van VWS, stuurde (16-11-2004) het klaagschrift weer terug naar de IGZ. Het klaagschrift werd (23-12-2004) via een IGZ-medewerker juridische zaken, J.R.J. Mineur, doorgestuurd naar de IGZ-Hoofdinspecteur curatief somatische zorg, P.A.W. Edgar, die tevens voorzitter is van het Raad van Bestuur van het Westfriesgasthuis te Hoorn (van VTDK-voorzitter Cees Renckens).
-
Het IGZ-rapport beweert voor het IGZ-onderzoek literatuurstudie te hebben gedaan en banden van Tv-programma's te hebben opgevraagd waar Jomanda in is verschenen en deze te hebben bestudeerd. Om die reden zou in alle juridische redelijkheid en billijkheid kunnen worden verwacht dat de IGZ had kunnen en/of behoren te weten dat Jomanda o.a. patienten niet afhoudt van een reguliere behandeling, zoals eigenlijk al was vastgesteld in het eerste IGZ-onderzoek (Augustus - December 2001). Maar uiteindelijk liet een andere IGZ-juridisch medewerker, mr. Barbara A. Prins per brief (4 februari 2005, kenmerk: IGZ/SJT 08-2005-04659) o.a. weten: "De inspectie heeft geen vooringenomen standpunt over niet-reguliere(alternatieve) geneeskunst. Wel is de inspectie bevreesd dat sommige niet-reguliere behandelaars patienten mogelijk ten onrechte afhouden van een wetenschappelijk aangetoonde goede of betere behandeling van een aandoening", "Voorzover niet-reguliere (alternatieve) geneeskunst en reguliere geneeskunst niet strijdig zijn kunnen zij naar het oordeel van de inspectie aanvullende mogelijkheden bieden die de patient zoekt", "Mocht u zich nader publiekelijk uitlaten over de Inspecteur-Generaal Herre Kingma dan behoudt de inspectie alle rechten voor om nadere juridische maatregelen te overwegen".
-
Er volgden een aantal schriftelijke reacties (inclusief het wederom noemen van het Jomanda-rolstoel-wonder en met uitgebreide toelichting en bijlagen) aan mr. Barbara A. Prins (met kopieen aan de fracties in de Tweede Kamer). O.a. op 5 februari 2005: "Vooropgesteld vindt ik en m.i ook Jomanda en haar 1000den bezoekers de aantijgingen van Herre Kingma in zijn rapport aan het adres van Jomanda zeer zeer zeer ernstig en bovendien onzorgvuldig en nalatig omdat ze totaal niet overeenkomen met de Jomanda-werkelijkheid". Herre Kingma & Co. hebben 16 miljoen Nederlanders gewaarschuwd voor een zogenaamde loslopende levensgevaarlijke moordenaar (in lijn met 'er zijn levenSgevaarlijke massa vernietigingswapens in Irak') maar realistisch gewaarschuwd voor een vlieg die geen mens kwaad zal doen: boerenbedrog, Hippocratische-kwakzalverij in ambtsuitoefening, onder passief en zwijgend oog van de Minister van VWS en het Parlement ? Er volgde geen reactie meer van de IGZ. Sylvia Millecam: "Pas op, je steekt je kop in een wespennest: Dan denk ik: liever in een wespennest, dan in het zand".
-
Premier Balkenende (CDA) organiseerde eind 2004 een Europese conferentie: "Om een samenleving te creëren waarin mensen weten waar ze aan toe zijn en respect krijgen hecht het CDA vanuit het principe gerechtigheid veel waarde aan het herstel van normen en waarden". Reacties, antwoorden van o.a. de overheid indien geconfronteerd met Jomanda of het geval Jomanda/Millecam, bij 'lastige' onderwerpen: "Geen mening hebben...", "Geen taak hebben...", "Niet zinvol om te discusseren....", "Geen reden zien om...", "Weinig kunnen betekenen...", "Onderwerp ligt niet op mijn beleidsterrein... ", "Geen rol weggelegd voor mij...", "We sturen het door...". Alsof het een bureacratische-ziekte (zonder diagnose) is: het (stelselmatig) negeren (van discussie), het inhoudloos-reageren en maar wat voor de uiterlijke-vorm roepen ter afleiding en zoethoudertje ('Gaat u maar rustig slapen') of het afschuiven van 'signalen uit de samenleving' indien deze niet in het eigen straatje, de eigen geloofsovertuiging passen ?
-
De voorzitter van Stichting Skepsis in de periode 1998 - 2004 was Joop Doorman: aanhanger van de Socialistische Partij die in 1999 werkzaam was bij de Directie Voorlichting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Tevens Skepsis-voorzitter (vanaf 1998) is dr. ir. Frans W. Sluijter: ruim 40 jaar werkzaam in overheidsdienst, die in de jaren '90 commissaris bij NUTS zorgverzekeringen, en President-Commissaris was bij OHRA holding en bij OHRA beleggingsfondsen --Klik hier--. Skepsis' penningmeester (vanaf 1989) is neurochirurg Dirk J. Zeilstra: eindredacteur van de Commissie 'Voorlichting Patiënt' van de Nederlandse Vereniging van Neurochirurgen. Skepsis' vice-voorzitter (vanaf 2004) is dr. Jacobus van Noordwijk: van de Rijksuniversiteit Utrecht (Department of Pharmacology, Subfaculty of Pharmacy) en naar wie het 'Van Noordwijk Stipendium' van de Willem Kolff Stichting genoemd is, dat zou zijn bedoeld om "(promotie)onderzoek te steunen, dat kan leiden tot een doorbraak in het bevorderen van de gezondheid van de mens, dan wel tot een beter inzicht in een betere behandeling of werkwijze, of het ontstaan van een ziekteproces" (Wikipedia). In 1997 bestond Stichting Skepsis 10 jaar. Heeft 10-jaar Skepsis "in de strijd tegen irrationeel denken" iets uitgehaald ? Skepsis-bestuurslid Jan Willem Nienhuys: "...afgezien van het persoonlijke plezier dat ik eraan beleef, per saldo van wel. Iedereen die nu met paranormale claims de publiciteit zoekt, weet dat er getrainde critici meekijken...(...)...We laten voortdurend zien dat men in dat wereldje geen goede argumenten heeft, alleen maar wat roept, discussie uit de weg gaat. Tien jaar geleden had je niks van dat alles" ('Plaaggeesten bestaan', Volkskrant, Martijn van Calmhout, 8-11-1997). Jomanda in een brief (24-01-1995) aan Skepsis' Rob Nanninga: "We hebben al eerder - drie jaar geleden - het voorstel gedaan om speciaal voor uw leden een bijeenkomst te houden. Dat hoeft niet in Tiel maar kan bij wijze van spreken ook in een boerenschuur in Ureterp. Ik hoef geen 'gewaad' aan maar voor mij part legt u een jutezak voor me klaar" (Skepter, jrg. 8, nr.1, maart 1995). --Klik hier-- Tot tweemaal toe ging Skepsis niet in op Jomanda's uitnodiging voor een (gratis)prive-healing. Skepsis weigerde en weigert nog steeds om (anders dan 'op afstand', in de fantasie) Jomanda's 'buitengewone pseudo-wetenschappelijke of paranormale beweringen aan kritisch verantwoord onderzoek te onderwerpen', terwijl Skepsis dit het volk wel doet geloven gezien de eigen beweringen. Een Nederlandse wetenschapper T.A. in 2005: "Zelf ben ik een wetenschapper die (bijna altijd onbetaald) veel onderzoek naar 'Complementary and Alternative Medicine' (CAM) heeft gedaan en nog doet, helaas geen geld om het te publiceren. Ik ken zeker ook andere wetenschappers die dit (stiekem) wel willen. Sommigen lazen mee zonder dat jij dat weet. Als het bekend wordt in NL dat je je als wetenschapper voor CAM interesseert ben je direct wetenschappelijk dood verklaard. En ook de pers neemt je niet meer serieus. De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft enorm veel invloed. So much voor de academische vrijheid in dit kikkerlandje".
-
VTDK'S VERKLARINGEN: BEWIJSMIDDELEN
Macrobioot (voedingsleer) Adelbert Nelissen van het Kushi-instituut werd op 20-12-2001 door het Gerechtshof in Amsterdam veroordeeld omdat hij in een behandeling de vrouw van Roel van Duijn opzettelijk zou hebben benadeeld en haar zou hebben afgehouden van een reguliere medische behandeling. Maar de rechtbank oordeelde dat de vrouw zo vastberaden was geweest in haar keuze dat Nelissen hierop geen invloed had kunnen uitoefenen. VTDK schreef op hun website in December 2006 over hun op te starten Artikel-12 procedure en de zaak-Millecam in vergelijking met de zaak-Nelissen, over "verwijtbare beinvloeding", wat bij Nelissen niet het geval was geweest, aldus de rechter. Maar ten aanzien van Jomanda/Millecam zou dit wél het geval zijn, vond VTDK, want stelde VTDK: "Er zijn 74 verklaringen (bewijsmiddelen) die deze beïnvloeding onderbouwen". Stiching Skepsis' Jan Willem Nienhuys: "Jomanda heeft bij herhaling Millecam van advies gediend, en ze moet geweten hebben dat Millecam haar oordeel blindelings vertrouwde. Elf personen hebben verklaard dat Millecam dat deed" (Skepsis' Skepter 19 (3), herfst 2006, 'Jomanda en het OM').
-
Een andere realiteit zou kunnen blijken uit verklaringen ("bewijsmiddelen") van bezoekers van Jomanda in Jomanda's boek 'Wonderbaarlijke Genezingen' (1999), uit de bezoekers-verklaringen in Jomanda's magazine 'Vrijheid' (Maart 2002 - September 2004), uit verklaringen van bezoekers in een 'Witboek-Jomanda' en uit de stapels brieven en verklaringen van bezoekers (inclusief bewijzen) die Jomanda thuis heeft liggen met daarbij de aantekening dat Jomanda 'slechts' 31 jaar bezig is. Uit die realiteit blijkt dat veelal de meeste bezoekers van Jomanda ----degenen die niet 'op afstand' vanuit een ivoren toren toekijken, degenen die daadwerkelijk in de 'fysieke' nabijheid van Jomanda en haar behandelingen komen, degenen die niet alleen vanuit de eigen geloofsovertuiging, de media en/of de fantasie een oordeel over Jomanda en haar behandelingen vellen---- een andere mening hebben en er anders over denken dan de enkele individuen van de IGZ, VTDK en/of Skepsis. Herre Kingma & Co. geloofden en geloven, als rechtvaardiging voor het IGZ-rapport, dat Jomanda schade zou veroorzaken bij haar patienten (met de nadruk op het meervoud). Heeft de IGZ ook daadwerkelijk die zogenaamde Jomanda-patienten (met de nadruk op het meervoud) gesproken en geinterviewd gedurende haar 'zorgvuldige' onderzoek ?
-
Enkele voorbeelden uit het Witboek-Jomanda:
## - G.A. uit Kerkrade: "Mijne heren van de Inspectie Volksgezondheid, Mijn naam is G.A, ben 51 jaar, getrouwd, moeder van twee kinderen....Hoewel schrijven niet mijn sterkste kant is, voel ik me genoodzaakt om te reageren tegen de aantijging van de Insp.Volksgez. inzake de 'Zorgverlening aan Sylvia Millecam', waarin Jomanda de schuld krijgt van het overlijden van Sylvia Millecam...(...)...Ik had elke maande torenhoge rekeningen van specialisten, laboratoria, operaties, therapieën, enz.enz. Ik belandde in het alternatieve circuit. Ik had soms goede en soms minder goede ervaringen. De ommekeer kwam toen ik mijn man heb gevraagd om samen met mij naar Jomanda te gaan: ongeveer 1994 in Tiel...(...)...Hebt u heren, er enig idee van wat ik de staat zou hebben gekost, als ik in het reguliere medisch circuit was blijven dwalen ?...(...)...Ik hoop dat deze brief bijdraagt om vooral sceptisch te zijn tegen iedereen die Jomanda beschuldigt van kwakzalverij en bedriegen. Jomanda doet niet meer als de mensen helpen, die zich tot haar aangetrokken voelen. Sylvia Millecam kende het verschil tussen spirituele werkelijkheid en de aardse illusie..."
-
## - A.F. uit Leiden: "...Ik ben inmiddels heel wat keren naar Jomanda geweest en mijn leven en ik zelf zijn langzamerhand, stap voor stap, totaal veranderd. De grote veranderingen zijn op een innerijk niveau, moeilijker te bewijzen, de reden dat ik U slechts de bovenstaande gebeurtenissen beschreven heb. Waarom schrijf ik U ? Ik ben slechts de stem van heel velen, velen die gehoord en serieus genomen zouden willen worden. Zij hebben allen hun eigen verhaal, hun eigen ervaring. Bewijsbaar ? Soms wel, soms niet, maar toch, waar. Ik ben laat, de aanval op Jomanda is geen laatste nieuws, net zo min als de aanval op homeopathie en andere, vriendelijker soorten geneeswijzen. Toch denk ik dat het goed zou zijn om de discussie weer te openen...".
-
## - T.J. uit Haarlem: "Al vanaf begin jaren negentig luisterde ik naar de radio en T.v.programma's van Jomanda. Mijn ervaringen daarmee zijn alleen maar goed, juist omdat Jomanda op een heldere rustige manier haar boodschap GEEFT en wat je ermee doet is je eigen keuze dus...(...)...Ik ben dolblij/dankbaar met Jomanda want wat ze doet is gewoon goed voor een mens heb ik zelf mogen ervaren. en daarom ook hoop ik dat het gezeik over Jomanda gewoon eens ophoudt, dat heeft ze niet verdiend, integendeel zelfs. want het is gewoon een "schat" van een mens, en ze doet ongeloofelijk goed werk, voor ons dus !!!!!"
-
## - H.K. uit Munnekezeil: "Op een bepaald moment in mijn leven, 1995 heb ik op één of andere manier iets gehoord over Jomanda. Ik ben naar het radioprogramma van Jomanda gaan luisteren en vanaf toen is mijn leven veranderd in een positieve spiraal...(...)...Dit is het meest belangrijke wat ik heb geleerd via Jomanda: leren om mijzelf te worden, te zijn en te blijven. Uiteindelijk ben ik bij een psychiater terecht gekomen, waar ik vanaf dag één, een goed gevoel bij had. Bij haar kon ik op een positieve herstellen van de depressie en van de positieve noodzakelijke scheiding. Ik kon bij haar ook kort vertellen van Jomanda en van de positieve invloed via Jomanda. Voor mij voelde het als een samenwerking van verschillende hulp waardoor ik na ongeveer drie jaar, mijn leven weer op de rails had..."
-
## - E.B. uit Molenschot: "Tien jaar geleden kreeg een vriend van mij een zwaar verkeersongeval. De diagnose van de artsen was heel pessimistisch. XXXXX werd slapend gehouden omdat hij zoveel pijn had. De neurologen hadden na een week de diagnose: 'Dat zal niet meer veel worden met die jongen'......We (twee zussen van mij en een vriend en ik) gingen op een dinsdagavond naar Tiel om hulp te vragen aan de Goddelijke Wereld......Na anderhalve week was XXXXX van de intensive-care af. Hij was na drie weken thuis. Langzamerhand ging het steeds beter......Na tien jaar is het bijna helemaal goed gekomen met zijn gezondheid...".
-
## - E.B. uit Den Haag: "....De beschuldiging naar Jomanda over Silvia Millecam vind ik krankzinnig !!!!....Ik werk al twintig jaar in de medische wereld en heb veel ellende zien gebeuren wat voorkomen had kunnen worden. Nu op dit moment werk ik met geestelijk en lichamelijk gehandicapten als eerst verantwoordelijke. Jomanda zal nooit, maar dan ook nooit, zeggen dat mensen niet naar hun arts moeten. wel dat zij hun arts niet mogen buiten sluiten. Als iemand dan kiest, dat niet te doen, moet men zijn/haar keuze respecteren....".
-
## - A.V. uit Utrecht: "Lieve Jomanda, Dankzij jouw hulp kwam xxxxxxxx af van zijn astamatische bronchitus toen hij 5 jaar was. (Hemelvaart 1993) De eerste keer dat ik bij je kwam ! Als ze je aanvallen yyyyyyyy was mijn huisarts (homeopatisch arts). Zij schreef het in het dossier 'dat hij na jouw bezoek is genezen'. Praktijk nu: .....Adres... te De Bilt".
-
## - J.K. uit Schiedam: "Lieve Jomanda, ik wou dat ze eens op wilden houden met hun smerige lasterpraat. Ik ben al heel wat jaren te gast en heb U altijd horen zeggen, dat we nooit aardse artsen buiten moeten sluiten en dat het vooral om een samenwerking gaat. Ik hoop dat U nog een tijdje in Nederland wilt werken, want we zullen U zo missen, als U weg bent, maar voor alles, wat U voor mij, en ik weet zeker, ik ben niet de enige, voor heel veel van uw bezoekers, heeft gedaan, mijn onuitspreekbare dank.".
-
## - N. vd M. uit Tilburg: "Toen ik zeventien jaar was kreeg ik een ernstige vorm van eczeem in beide oren. De jeuk was ondraaglijk en na hevig krabben (wat niet mocht) liep het vocht eruit en hechte vast aan oor en haren. Altijd zeten mijn oren vol met dikke korsten, die ik er dan vervolgens weer afpeuterde, waarna alles weer opnieuw begon. De keel-neus en oorarts, die mij toen behandelde, vertelde mij dat het een levenslange kwestie zou worden en hij raadde mij aan om er maar mee te leren leven. Hij zei dat ik beslist niet met water aan mijn oren mocht komen. Jarenlang stopte ik voor het douchen of zwemmen watten met vaseline in mijn oren. Sinds 1994 kom ik bij Jomanda. Sinds ongeveer 4 jaar stop ik voor het douchen watjes met het ingestraalde water van Jomanda in mijn oren. En sinds ongeveer 2 jaar zijn mijn oren genezen. Ik ben nu 53 jaar en in mijn oren zit weer gezond bruin oorvet. Dit had ik vanaf mijn 17e jaar niet meer gezien. Het ironische van mijn verhaal is, dat ik onder geen voorwaarde met water aan mijn oren mocht komen. En juist door "water" zijn ze genezen !". De bijgevoegde medische verklaring van de huisartsen praktijk luidde: "Bij bovengenoemde, zie ik thans een geheel normale uitwendige gehoorgang".
-
## - M.P uit 's-Hertogenbosch: "Verklaring - Met liefde verklaar ik hierbij dat zowel ikzelf alsook mijn huisdieren de afgelopen jaren veelvuldig en op zeer verschillende en uiteenlopende manieren baat hebben gevonden bij behandelingen door Jomanda........Voor mij is deze vorm van alternatieve geneeskunde een zeer waardevolle en bovenal zinvolle aanvulling gebleken op de behandelingen door reguliere artsen en instanties. Daar waar reguliere artsen voornamelijk doende zijn met symptoombestrijding, is Jomanda met name geïnteresseerd in de oorzaak van een klacht.....Een groot nadeel is, dat de 'baat' die ik bij Jomanda gevonden heb niet zwart op wit aantoonbaar is. Men zal mij daarin op mijn woord moeten geloven of tenminste bereidt zijn mijn gevoelens en gedachten daaromtrent serieus te nemen en te respecteren"
-
## - L. van A. uit Swalmen: "....Als ik de adviezen van de reguliere gezondheidszorg had gevolgd, was ik nu een verslaafde geweest 5 soorten tabletten kreeg ik voorgeschreven met als gevolg dat ik als een dronkelap uit bed kwam als de dag al half voorbij was. Het was mijn eigen keuze om die aan de arts terug te geven......En als ik op de televisie iemand (anti-Jomanda) hoor beweren dat mensen recht hebben op de allerbeste medische hulp: (hij doelde op het reguliere) dan word ik ontzettend boos. Wie is hij om dat voor mij te willen bepalen ! Respectloos ! Wat het allerbeste voor mij is bepaal ik zelf. Wie de beste "medicijn" voor mij is, voel ik het beste. Jomanda heeft dit nooit voor mij nog voor anderen willen bepalen. Zijn toont respect ! En ook Silvia Millecam heeft zelf bepaald wat zij het beste vond. Ik vind het héél erg dat men hier geen respect voor toont.."
-
## - K.S. uit Utrecht: "Ik ben ooit voor het eerst naar Jomanda gegaan na een verhaal van een goede kennis die dankzij de hulp, die via Jomanda gegeven wordt, geen medicijnen meer hoefde te slikken voor haar nieren. Nadat zij op een bed in Tiel had gelegen waren op foto's duidelijk verbeteringen van haar nieren te zien. De artsen waren verbaasd..."
-
## - G.V. uit Rijssen: "Op xx-xx-2001 werd ik getroffen door een hartinfarct tijdens mijn werk. In eerste instantie werd ik duizelig, daarna kreeg ik pijn op de borst, vervolgens kreeg ik pijn tussen de schouderbladen en vreselijke hoofdpijn. Met spoed ben ik opgenomen in het ziekenhuis (Afd. Cardiochirurgie) te xx(1 )xx. Hier bleek na onderzoek dat het infarct plaats had gevonden op een belangrijke, moeilijk te opereren, plek. Verder onderzoek moest in Medisch Centrum xxxxxxx (Hartcatherisatiekamers) te xx(2 )xx plaats vinden om te bepalen of een operatie noodzakelijk zou zijn. Mijn vrouw ging xx-xx-2001 naar een themamiddag 'algemeen' (van Jomanda) met de vraag of de Goddelijke wereld iets voor mij zou kunnen betekenen...(...)...Ze kreeg pijn op de borst, vervolgens kreeg ze pijn tussen haar schouderbladen en pijn in haar hoofd. Dit waren dezelfde pijnlijke ervaringen en in dezelfde volgorde, die ik kreeg tijdens mijn infarct. Ze wist op dat moment al dat ik via haar geholpen werd. Bij thuiskomst zei ze tegen me: "Ik denk dat de artsen in xx(2 )xx niets meer bij je vinden". Dit bleek op waarheid te berusten, toen ik xx-xx-2001 het onderzoek in xx(2 )xx onderging. Er was namelijk niets meer terug te vinden van het hartinfarct, terwijl het onderzoek in xx(1 )xx duidelijk een infarct aangaf. De cardioloog in xx(2 )xx was enorm verbaasd en hij begreep er echt helemaal niets van. Wij waren natuurlijk ontzettend gelukkig en we wisten dat op de bewuste (Jomanda) middag van xx-xx-2001 een wonder had plaats gevonden. Het kan wetenschappelijk bevestigd worden, want ik ben in het bezit van de schriftelijke verklaringen van de desbetreffende geneesheren / cardiologen van xx(1 )xx en xx(2 )xx"
-
Renckens's 'gelovigen' van de Nieuwe Tijd ? Uit de Grote Vrij Nederland-enquête onder medische specialisten bleek in 2005 over Jomanda dat: "Ondanks de alarmerende berichten over haar kwalijke rol in het overlijden van actrice Sylvia Millecam, denkt toch nog 9% van de doorgestudeerde artsen dat al dat gestraal wel degelijk zin heeft" ('Specialisten special' Door Michiel Hulshof en Elma Verhey, 26-03-2005). In Jomanda's magazine 'Vrijheid' (nr.1, maart 2002 ) doet Mw. E. verslag van een genezing van een zwager R.. De zwager had een hersentumor, begon met het Moerman dieet, en hypnotherapie. Een operatie volgde, maar niet alles werd weggehaald omdat de tumor op een risico plek zat. Vervolgens gingen de broer en z'n vrouw, voor de zwager, naar Jomanda in Tiel. Er werd op de healing afgereageerd (voor de zwager thuis) en er werd gevoeld dat 'handen uit de Goddelijke Wereld' de tumor eruit haalde. Een paar maanden later was er op de scan niets meer te zien: alleen litteken weefsel.
-
'VERKLARING' VAN HET MANNETJE VAN DE RADIO
Willem Jan van de Wetering is o.a. uitgever, trainer op het gebied van zelfontplooiing en schrijver. In het verleden schreef hij boeken over/met Jomanda. Hij is de meest bekende Enneagram-deskundige: een model voor persoonlijkheidstyperingen. Van de Wetering gaf regelmatig bedrijfstrainingen o.a. bij de Tweede Kamer, AMEV, de Belastingdienst, Rabobank, Fortis en vele andere grote en kleine bedrijven. O.a. Van de Wetering was een periode co-presentator te samen met Jomanda elke zondag-avond bij Radio Noordzee (1994 - 2001), een initiatief van de beroepsorganisatie PALM (Professionele auteurs lichte muziek) met o.a. bestuurslid / PR-manager Jerney Kaagman. In de wekelijkse radio-uitzending konden mensen een vraag stellen aan Jomanda welke Jomanda m.b.v. de Goddelijke wereld beantwoordde. Er werd ook 'behandeld' bij de luisteraars thuis en Jomanda gaf o.a. voorspellende 'boodschappen' aan de luisteraars. Het was één van de best beluisterde radio-programma's van Nederland. Van de Wetering verklaardde in het Tv-programma 'De week van Tineke de Groot' (NCRV, 9-13 oktober 1995) dat er, gezien de stapels reactie-brieven die Noordzee ontving na een uitzending, iedere week "wat gebeurde": genezingen en/of 'onverklaarbare' zaken. Van de Wetering was op 22-01-1999 te gast in het TROS radio5programma 'Perspectief': "Het fenomeen Jomanda van wie Van De Wetering vier jaar een programma op Radio Noordzee presenteerde en wier voorspellingen uit die periode alle bleken uit te komen". In Jomanda's magazine 'Vrijheid' (Maart 2003 ) een anekdotisch-verslag van de wonderbaarlijke genezing van L. v. W. die in 2001 een hartinfarct had gehad, last van benauwdheid en een sterk achteruitgaande hartfunctie. In 2002 werd L. v. W. met spoed op de wachtlijst voor catheterisatie gezet en L. v. W. kreeg betablokker Emcor voorgeschreven die afschuwelijke bijverschijnselen gaven. Op zondag 15-09-2002 luisterde L. v. W. naar Jomanda's radioprogramma en ervaarde een 'behandeling' en dat er vervolgens echt iets veranderd was. Uit enthousiasme volgde een (te) sportieve inspanning, met een wild bokkend hart tot gevolg, en het bange idee ter plekke zullen sterven. L. v. W. ging bidden en kreeg een spirituele ervaring. Op 17-09-2002 werd ter controle bij de cardioloog hartfilmpje nr. 2 ('evidence') gemaakt waarop daadwerkelijk duidelijk te zien was dat er inderdaad iets was veranderd. De cardioloog was met stomheid geslagen.
-
JOMANDA: OORZAAK-NOSTIEK
In tegenstelling tot het IGZ-rapport, Herre Kingma, Menso Westerouen van Meeteren, VTDK en/of Skepsis & Co., vinden veelal de meeste Jomanda-bezoekers: dat Jomanda's handelen niet levenSgevaarlijk is, dat Jomanda (de meesten van) haar bezoekers niet kent (volle zalen, massa-healings) waardoor diagnose-stelling door Jomanda onrealistich zou zijn, dat Jomanda zich bemoeit met de 'Oorzaak-nostiek' (levensbeschouwing), dat Jomanda adviseert om oorzaken te bestrijden om (ernstigere) gevolgen/diagnoses te voorkomen, dat Jomanda geen 'goeroe-positie' heeft en dat ze dat ook niet wil, dat Jomanda zich niet indringend bemoeit met bezoekers, dat Jomanda's oordeel zeer zeker niet onaantastbaar is omdat de mens een eigen vrije wil en keuzevrijheid heeft, dat Jomanda de bezoekers vrij laat in die keuze en daardoor in hun waarde, dat Jomanda niet voor dokter speelt omdat Jomanda een paranormaal genezend medium is op een ander/aanvullend werkterrein, en dat Jomanda's geleverde zorg wordt ervaren als genezend: lichamelijk en geestelijk.
-
De gespiegelde conclusies uit het IGZ-rapport:
## - Ireeele angst voor alternatieve-/ Jomanda- geneeskunst (Jomanda-fobie) moet eveneens niet aangewakkerd worden ?
## - Het niet benutten van alle mogelijkheden die alternatieve-geneeswijzen en Jomanda bieden is eveneens verwijtbaar ?
## - Het laat zich aanzien dat niet kiezen voor Jomanda /alternatief in hoge mate beinvloed wordt door verkeerde adviezen en ongefundeerde uitspraken over Jomanda/alternatief van (enkele) regulier denkende individuen ?
## - Het is voorstelbaar dat de IGZ, Herre Kingma, Menso Westerouen van Meeteren, VTDK en/of -Skepsis & Co. voor veel mensen een steun en toeverlaat was/is binnen de collega reguliere-beroepsgroep. Echter, aangezien de volksgezondheid, financieel en fysiek, benadeeld zou kunnen zijn/worden, was/is hun handelen inzake Jomanda vermoedelijk te duiden als levensgevaarlijk ? "De argumenten om niet-conventionele geneeskunde op wetenschappelijke gronden niet te erkennen zijn ongenuanceerd, gedeeltelijk achterhaald en paradigmabepaald. Het onthouden van deze erkenning leidt tot schade bij patiënten" (Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2003, Nr. 8: p. 539-541, Door A.L.B. Rutten, 'Alternatieve Geneeskunde en de evaluatie Wet-BIG').
-
VOORWAARDELIJKE OPZET
Het IGZ-rapport spreekt ten aanzien van de alternatieve genezers over de juridische term 'voorwaardelijke opzet': "Willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaarden dat er iets mis gaat. In de jurisprudentie wordt opzettelijke benadeling van de gezondheid gelijkgesteld met mishandeling. Bij het geven van misleidende informatie over aangeprezen middelen is onder omstandigheden sprake van oplichting". De ernstige aantasting van eer en aanzien van Sylvia Millecam, Jomanda ----en haar bezoekers, een bevolkingsgroep: "De minister voor VWS Hoogervorst erkent dat veel mensen gebruik maken van alternatieve geneeswijzen, maar het percentage Nederlanders dat Jomanda heeft bezocht, is ook aanzienlijk" (Tweede Kamer, nr.14 verslag algemeen overleg, 12-08-2004 )---- met inspiratie voor anderen moet NOVA / Herre Kingma hebben beseft zoals in alle juridische redelijkheid en billijkheid kan en mag worden verondersteld gezien de positie die NOVA / Kingma bekleden in de maatschappij. NOVA / Kingma openbaarde de ongunstige, kwetsende, afkeurenswaardige en veroordelende zogenaamde "strafbare feiten" over Jomanda in het publiek met de intentie om een zo breed mogelijk publiek te bereiken waardoor zij door het publiek zouden kunnen worden gehoord. Het is daardoor duidelijk dat de NOVA-uitzending / het IGZ-rapport bedoeld was om het publiek 'non-evidence-based' te bewerken waarbij in redelijkheid en billijkheid ook door NOVA / Kingma kon worden verwacht dat de gewraakte, negatieve beeldvormende Jomanda-uitlatingen, gericht tegen opvattingen van levensbeschouwelijke aard, voor verdere verspreiding in aanmerking zouden komen. Bewust, zoals in alle redelijkheid en billijkheid kan worden verondersteld gezien de positie die NOVA / Kingma bekleden in de maatschappij, is deze aanmerkelijke kans door NOVA / Kingma aanvaard wat wijst op 'voorwaardelijke opzet': het welbewust nemen van een groot risico op fouten, ook die men primair niet zou hebben gewild en "waarbij het al dan niet resultaat hebben van het aanzetten niet ter zake doet". (J.L. van der Neut, Discriminatie en strafrecht, Arnhem: Gouda Quint BV 1986, p. 73.). Dit oordeel wordt versterkt door de omstandigheid dat Herre Kingma, die gewillig het IGZ-rapport aan Nederland presenteerde in het NOS journaal, in NOVA en aan de wereld via internet, zéér bewust moet zijn geweest (kennis-element) van het effect van 'media-signalen' als reactie op het gewraakte IGZ-rapport, aangezien het IGZ-rapport juist opgesteld was op básis van 'media-signalen', volgens Kingma, waardoor het effect 'sociale onrust' zou zijn ontstaan bij 'slachtoffers' in de samenleving en waardoor Kingma zich in eerste instantie genoodzaakt voelde om uberhaupt het IGZ-onderzoek te beginnen. En dit oordeel van voorwaardelijke opzet wordt ook versterkt door de omstandigheid dat NOVA / Kingma op geen enkele wijze zich van de Jomanda-uitlatingen heeft gedistantieerd, of deze proberen te rectificeren, op het moment dat hele andere conclusies bekend werden bij NOVA / IGZ. Het NOVA-effect, het Herre Kingma-effect, resulteerden in 'sociale onrust' ten aanzien van Sylvia Millecam, Jomanda en alternatieve geneeswijzen, en in schade bij 'slachtoffers' in de samenleving. "Ooit was ze de populairste vrouw van Nederland. Maar anno 2006 denken we bij de naam Sylvia Millecam vooral aan kwakzalvers" (Parool, 'Voor Sylvia was dit niet nodig', 04-02-2006, Bart van Zoelen).
-
OORZAAK EN GEVOLG: MINDER ALTERNATIEF
Terwijl Nederland momenteel massaal op Tv kijkt naar diverse andere mediums, er in publicaties over diverse uiteenlopende onderwerpen ook die niets met gezondheidszorg te maken hebben gesproken wordt over een 'Millecam-effect', over een 'Jomanda-effect' of over een 'Jomanda-gehalte' in negatieve zin, en in Tiel destijds bij Jomanda soms 12.000 bezoekers per dag kwamen, is het aantal Jomanda bezoekers, naast het aantal bezoeken aan alternatieve genezers, sinds de door NOVA, Herre Kingma, Menso Westerouen van Meeteren, VTDK en Skepsis geinitieerde alternatieve-heksenjacht, sterk afgenomen:
## - In september 2003 werd in de media (o.a. Rotterdams Dagblad, Apeldoornse Courant) bericht over "Millecam-effect nekt kwakzalvers" en "Sylvia Millecam effect bij kankerpatienten". Onderzoek onder kankerpatiënten van het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI/AvL), had uitgewezen dat de animo bij kankerpatiënten voor alternatieve behandelwijzen sterk afnam en wetenschappers 'vermoedde' dat de negatieve (overvloedige) publiciteit over alternatieve behandelingen en de zaak Millecam, hierbij een belangrijke rol speelde.
## - VTDK-secretaris, Frits van Dam zei, in het NOS-journaal van 18-02-2004, naar aanleiding van het verschijnen van het IGZ-rapport: ""Het gebruiken van alternatieve dieten door kankerpatienten is de laatste drie jaar gehalveerd van 14% naar 7%, ook denken veel minder mensen dat een dieet effect heeft op het tumorproces" (Bron: Website VTDK).
## - En Frits van Dam in De Gelderlander (18-02-2005): "Maar de zaak Millecam heeft gelukkig wel een enorme impact gehad op dat patiëntengedrag. Aanzienlijk minder kankerpatiënten hebben in het afgelopen jaar een beroep gedaan op die alternatieve diëten. Dat is pure winst".
## - Op de VTDK-website ('Steeds minder kankerpatienten naar kwakzalver', 18-05-2006): "Onderstaand interview met prof.dr. F.S.A.M. van Dam, secretaris van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, werd onlangs gepubliceerd in het Tijdschrift Oncollecti...(...)...Er zijn in Nederland nog maar weinig kankerpatiënten die zich aan de reguliere behandeling onttrekken en die hun heil zoeken bij alternatieve therapieën".
-
In 1995 Bureau Marktonderzoek Trendbox: "Van de 91% van de ondervraagden die wel eens van Jomanda gehoord heeft, gelooft 25% dat de voormalige variété-artieste 'een bijzondere gave bezit waardoor zij werkelijk kan genezen'. Tegenover de 46% die haar 'sympathiek' vindt, staat 8% die haar beschuldigt van zwendel en kwakzalverij" (NRC Handelsblad, 10-01-1995). In 2006, uit onderzoek (05-01-2006) van De Vos en Jansen Marktonderzoek in opdracht van SBS6's Shownieuws (Mediacourant) bleek dat 13,6% van de Nederlanders (nog) gelooft in het medium Jomanda. Door de kruistocht tegen Jomanda leek Jomanda bijna ten dode opgeschreven en vernietigd. Iets wat vele jaren geleden reeds aan Jomanda voorspeld is.
-
DE MILLECAM-STRAFZAAK: JUISTE EN VOLLEDIGE INFORMATIE
Meer kans op kanker door borstimplantaat: "Vrouwen met een siliconen borstimplantaat lopen een grotere kans op het krijgen van ALCL in de borst, een vorm van lymfeklierkanker. Dit blijkt uit onderzoek van het Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam, dat woensdag is gepubliceerd in de Journal of the American Medical Association. Het is de eerste keer dat er een duidelijk verband is gevonden tussen borstimplantaten en kanker..." (5-11-2008, Nederlands Dagblad). Op 30 oktober en 13 november 2008 waren er in de rechtbank in Amsterdam pro-forma zittingen waarop de zaak-Millecam niet-inhoudelijk werd behandeld maar nodig als een zaak binnen een bepaalde termijn op een zitting moet zijn geweest. Dagblad Trouw: "Officier van justitie Hetty Hoekstra, gespecialiseerd in medische zaken, zei tijdens de pro-formazitting dat mensen in een toestand zoals Millecam destijds, openstaan voor alles wat hoop biedt. 'Dat geeft een extra zorgplicht aan de behandelaars. Zij moeten voorzien in juiste en volledige informatie en in een goede doorverwijzing', aldus de officier" ('Millecam had hoop, en die mocht niet vals zijn', 31-10-2008, Ivo Barends). Op de pro-formazitting werd bekend en beloofd dat het Openbaar Ministerie de Millecam-zaak in de zomer van 2009 'inhoudelijk' zou gaan behandelen. VTDK-bestuurslid Harry de Vries gelooft dat ingestraald water onzin is, niet bestaat, en dat iemand die beweert dat het een genezende werking zou hebben lijdt aan hoogmoedswaanzin en een psychische stoornis. Diabetespatiënt heer E.B. in Jomanda's boek Wonderbaarlijke genezingen (1999, blz. 24): "Aangezien mijn ongeduld toenam inzake het dichttrekken van de wond, probeerde ik ten einde raad ingestraald water op mijn voet te doen. Het opmerkelijke resultaat daarvan was, dat binnen drie dagen de wond was dichtgetrokken. Dit resultaat heb bij de behandelend arts van het AZU gemeld, die droogjes reageerde met de opmerking: 'Van het fenomeen Jomanda heb ik wel eens iets gehoord', waarna er een stilte viel en hij vertrok. Heel grappig was, dat de aanwezig verpleegster aldaar, nadat de arts vertrokken was, meldde: 'U moet vooral doorgaan mijnheer B. met het gebruiken van het ingestraalde water, want wij zien daar zulke positieve resultaten van'". In de week van de tweede pro-formazitting schreef HP/De Tijd een artikel waaruit bleek dat in een Nederlandse kliniek (het Eva Demaya Centrum: een goed doel, in Afrika/Malawi) HIV-patiënten al jaren 'ingestraald water' als geneesmiddel krijgen (Britse homeopaat Peter Chappell). "De Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) kon woensdag niet zeggen of de stichting nog steeds subsidie ontvangt", aldus de Telegraaf.
-
OPEN BRIEF: COMPASSION (OF THE HUMAN CHRIST)
Zoals bleek uit actualiteitenrubriek Netwerk op 8 mei 2009 hebben de betrokkenen en de nabestaanden van Sylvia Millecam op 5 mei 2009 een open brief gestuurd naar de Koningin, Premier 'Normen en Waarden' Balkenende (CDA), de politiek en alle media met als doel om meer begrip en respect te vragen voor de keuze en het gedachtegoed van Sylvia Millecam, die een vreselijke lijdensweg heeft gehad. Men vroeg van de medemens compassie in plaats van meedogenloosheid, zodat Sylvia Millecam herinnerd mag worden, in plaats van als een dom beinvloedbaar blondje, als de vrolijke intelligente persoon die precies wist wat ze wilde en die Nederland met hart en ziel veel gegegeven heeft. Met in de brief een referentie naar de zaak van de vrouw van de bekende Nederlandse hypno-therapeut paragnost Jan van der Heide, Anna van der Heide:
Paragnost klaagt medicus aan na lijdensweg echtgenote:
'Verkankerd onder artsen-handen'

"Sylvia Millecam overleed op 19 augustus en Anna op 16 augustus 2001. Sylvia koos uit vrije wil voor de alternatieve geneeswijzen. Anna was onder behandeling van de regulier medisch specialist Prof. Dr. H. Sylvia, haar diagnose was bekend, en is begeleid door onder andere drie alternatieve artsen tot ze stierf. Anna is letterlijk verkankerd onder de handen van de reguliere Prof. Dr. H., zonder adequaat, diepgaand medisch onderzoek..".
--Klik hier voor artikel--
--Klik hier voor artikel--
Géén 'alarmerende media-berichten', géén NOVA-uitzending, géén 'zorgvuldig' IGZ-rapport (Herre Kingma), géén Tweede Kamervragen (SP'er Agnes Kant), en géén Nationaal kwakende VTDK, Stichting Skepsis of Menso Westerouen van Meeteren over de zaak-Anna van der Heide. Het vermoeden van 'positieve' discriminatie tussen levensbeschouwingen (Artikel 1. Grondwet) ?
-
HERRE KINGMA & HERRE KINGMA
Voormalig IGZ hoofdinspecteur (2000 - 2005) prof.dr. J. Herre Kingma was op 22-01-2009 te gast in NOVA over de vele medische fouten, foute diagnoses (vanaf 2000/2001) van een neuroloog in het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente in Enschede, waar Kingma, na z'n IGZ-periode, sinds begin 2006 voorzitter van de Raad van Bestuur is. Het bleek dat het Openbaar Ministerie, het Ministerie van VWS en de Regionale IGZ (toen onder leiding van diezelfde Herre Kingma) destijds op de hoogte waren van deze ernstige medische fouten van de neuroloog maar niets hadden ondernomen. In de Millecam-zaak: "Inspecteur Kingma zei te hopen dat het openbaar ministerie tot vervolging van Jomanda zal overgaan" (De Telegraaf, februari 2004) waarbij Jomanda's handelwijze levenSgevaarlijk" zou zijn geweest, aldus Kingma's IGZ rapport. In NOVA sprak Kingma over "secrecy" en "onder de pet houden". Een slachtoffer had zwijggeld gehad van het ziekenhuis en een contract met het ziekenhuis getekend (met de vorige Raad van Bestuur van het MST: voorzitter Zijlstra) om niet publiekelijk naar buiten te treden met haar zaak op straffe van een boete van het ziekenhuis. Via letselschade-advocaat Drost kwam de zaak echter in de openbaarheid. In totaal zo'n drie keer aandacht van NOVA en het Tv-programma 'Pauw en Witteman'. Daarna stagneerde de media-berichtgevingen. 'Openheid is mooi, geheimhouding beter' ? Sylvia Millecam betrof één geval. Bij de neuroloog ging het om meerdere slachtoffers. Geen IGZ-onderzoek ? Geen voortdurende negatieve 'alarmerende berichtengevingen' ? Het vermoeden van 'positieve' discriminatie tussen levensbeschouwingen (Artikel 1. Grondwet) ?
-
UW WIL GESCHIEDE (AF EN TOE), DACHT GOD (VERBIJSTERD) ?
Op 30-06-2005 zond de EO de documentaire 'Uw wil geschiede' van Margit Balogh uit over de schaduwkanten van gebedsgenezing: een portret van J.H., werkzaam als laborant radiologie, en z'n vrouw, de verpleegkundige D. die in verwachting is van een niet levensvatbaar eerste kindje. Volgens de diagnose van de artsen zou de baby ernstig mismaakt ter wereld komen. Het wanhopige en kwetsbare jonge stel, met een christelijke achtergrond, komt in aanraking met gebedsgenezers en ze bezoeken een aantal diensten. Tijdens een gebedsdienst wordt het ongeboren kindje genezen en gezond verklaard met het advies aan het stel om niet naar de artsen te luisteren en niet te praten met mensen die ze aan het twijfelen brengen. D.: "Het maakt niet uit wat de mensen om me heen zeggen", "Het kind zal leven. Dit wonder", "Ons kindje is genezen". Rondom J.H. en D. onstaat een gebedsgroep die met hen meegeloven, meebidden en elkaar bevestigen / geloven dat er een gezond kindje zal worden geboren. Spulletjes worden alvast gekocht voor de kinderkamer van de toekomstige baby. D.: "We raken in een isolement, familie, alleen nog contact met gebedsgroep, als kindje geboren wordt zullen ze het allemaal begrijpen". In gesprekken zegt het echtpaar tegen de arts (gynaecoloog): "De mededeling aan u, dat wij geloven dat wij een gezond kindje krijgen, geen twijfel aan uw diagnose, wetenschap, maar God staat boven alle dingen", "God kan met de knip van de vingers alles doen", "Overgeven aan natuurlijk beloop", "God gaat leidden", "God heeft me geleid bij zwangerschap, heeft me dingen laten zien, er is veel gebeden voor het kindje, ik ben niet geinteresseerd in wat kan gaan gebeuren met kindje bij geboorte". Bij 30 weken breken de vliezen en wordt D. opgenomen in het ziekenhuis. Enige tijd na de geboorte van het kindje, overlijdt het kindje. Het kindje heeft uiteindelijk 28 minuten geleefd van 18:29 - 18:57 en overleed in de armen van zijn vader. Na het overlijden van de baby, D., op een gebedsbijeenkomst: "Wat ik gedaan heb was goed. Het was Gods wil". De overige deelnemers op die gebedsbijeenkomst: "We moeten gaan koppensnellen, de vijanden", "Het is niet af, we gaan door", " Het kindje tot leven wekken. Het is niet voorbij".
-
Volgens Officier van justitie Hetty Hoekstra zouden mensen in een toestand zoals Millecam destijds, openstaan voor alles wat hoop biedt: "Dat geeft een extra zorgplicht aan de behandelaars. Zij moeten voorzien in juiste en volledige informatie en in een goede doorverwijzing". De consequenties van de documentaire 'Uw wil geschiede': een media-signaal ? Geen enkele. Mag abstract geloof wél concrete diagnoses stellen en overtroefen ? Mag geloof (een hoger/groter doel/geheel) wél mensen afhouden van reguliere zorg ? Waarom in dit specifieke geval géén publiekelijke vragen (in behandeling gelijkwaardig aan de Millecam/Jomanda-zaak) om wetenschappelijke bewijzen, géén publiekelijke vragen over werkzaamheid van behandelingen, géén publiekelijke beschuldigingen over 'goeroe-posities', 'diagnoses-stellen', 'mensen afhouden van een reguliere behandeling' en 'doktertje-spelen', géén publiekelijke kritische woorden van een stichting Skepsis of van de VTDK-voorzitter en gynaecoloog Cees Renckens, géén Tweede Kamervragen en géén grootscheepse media-kritiek ? En géén Openbaar Ministerie ? Wordt er bewust of onbewust 'positief' discriminerend onderscheid gemaakt ? Waardoor de conclusie gerechtvaardigd zou kunnen zijn dat het realistisch en feitelijk gezien het niet om de inhoud / argumentatie (b.v. doktertje spelen) gaat, maar dat het enkel gaat om het uiterlijke hokje waarin dezelfde inhoud / hetzelfde argument plaatsvindt ? Schizofrene-beargumentatie ? Onderscheid tussen:
## - Enerzijds, het wel of niet gebruiken van het evangelie ter genezing, waarbij het evangelie passief en stilzwijgend wordt ondersteunt (geen kritiek / geen ingrijpen: scheiding kerk en staat ?) en degene die niet het evangelie gebruikt (Jomanda) nationaal ter verantwoording geroepen wordt ?
## - En anderzijds onderscheid tussen mensen: een volwassen veel in de media geziene Bekende Nederlander (Sylvia Millecam) en een onbekend klein onschuldig burgertje van 30 weken ? IGZ-rapport Sylvia Millecam: "De samenstellers van het rapport zeggen dat zij niet de casus-Millecam hebben gekozen omdat het slachtoffer een Bekende Nederlander was".
-
DE MILLECAM-STRAFZAAK: 'INHOUDELIJKE' BEHANDELING
De 'inhoudelijke' behandeling in opdracht van het Amsterdamse Gerechtshof door het Openbaar Ministerie van de strafzaak tegen Jomanda en de alternatieve genezers begon op 11 mei 2009 in de rechtbank in Amsterdam. Jomanda was in Canada en niet aanwezig omdat ze 'naar gevoel' had gekregen en een ernstig 'alarmerend bericht' had doorgekregen van de Goddelijke wereld: er zou iets ernstigs gaan gebeuren met gevaar voor de veiligheid. Eenzelfde naar gevoel had Jomanda gehad voorafgaande aan Koniginnedag 2009, zoals ook over politicus Pim Fortuyn, die Jomanda ontmoette bij de opname in Hilversum van het Tv-programma 'Jensen!' (28-03-2002). Vanuit de Goddelijke wereld moest Jomanda toen tegen Fortuyn waarschuwend-zeggen, in het bijzijn van presentator Robbert Jensen, dat hij voor bodyguards moest gaan zorgen. Zeven weken later, in mei 2002, werd Fortuyn, zonder bodyguards, doodgeschoten.
-
Op de openingsdag van de strafzaak s'avonds volop media-aandacht. Het 18:00-NOS-journaal: "Jomanda heeft meerdere malen gezegd tegen Sylvia Millecam dat ze geen kanker had, maar een bacteriele infectie" en verder in de reportage de woorden van rechter M. Diemer: "Het is de rechtsstaat die de boel bij elkaar houdt, en dat kan betekenen dat uiteindelijk niet een mogelijk slachtoffer bepaald of de zaak juridisch moet worden onderzocht, maar de grotere belangen van juist die rechtsstaat". De grotere belangen, het grotere geheel vond rechter M. Diemer belangrijker dan het medemenselijke-belang van de nabestaanden. Ook het IGZ-rapport was opgesteld, niet voor de betrokkenen, maar voor de overheid en "dus voor alle Nederlanders", zei inspecteur-generaal Herre Kingma. Misleiding ? Want zouden de betrokkenen en de nabestaanden, die geen enkele klacht hebben ingediend bij de IGZ, géén Nederlanders en géén onderdeel zijn van die grotere belangen ? Tijdens de Apeldoorn-herdenkingen (Koninginnedag 2009) verstoorden kerkelijke sekte-leden uit Duitsland deze kerkdiensten met als boodschap "God heeft Apeldoorn gestraft". Zoals de 'grotere belangen' de nabestaanden van Sylvia Millecam straffen ? Wié zijn die grotere belangen ? Kunnen deze (abstracte) grotere belangen communiceren met en handelen jegens mensen ? Kan een individuele mens ze (concreet) ervaren, aanraken, voelen, er een balletje mee trappen en/of ze een schop onder z'n kont geven ? Kan men deze grotere belangen toetsen door eventjes bij de politiek of het CBS een analyse op te vragen ? Het bericht van dat Jomanda niet zou verschijnen in de rechtszaal vond rechter M. Diemer onbevredigend: "Omdat het wordt aangereikt in een taal wat wij moelijk kunnen toetsen", want hij kon moeilijk eventjes bij de AIVD een risico-analyse opvragen, zei hij. Jomanda liet wel weten op een later tijdstip bereid te zijn een verklaring achter gesloten deuren te willen afleggen. De rechter wees dit verzoek af.
-
DE AANKLACHT: TEGEN REGULIER ?
In Netwerk op 11 mei 2009 werd bekend dat de eindpleidooien van de advocaten eind mei 2009 werden verwacht. Alsook speculatie over de eventuele strafeis tegen de alternatieve genezers: eventueel tot maximaal 8 jaar gevangenisstraf voor Jomanda, stelde men in Netwerk. Dus dat beloofde heel wat te worden. In Netwerk waren fragmenten van de 'Jomanda-tapes' van Alje Kamphuis te horen. En in het 20:00-NOS-journaal sprak de Officier van Justitie, Birgit van Roessel, de aanklacht tegen de alternatieve genezers uit: Sylvia Millecam is de benodigde reguliere zorg onthouden, haar is valse hoop gegeven, ze is onvolledig geinformeerd, en als gevolg daarvan heeft zij zwaar lichamelijk letsel bekomen, en is haar dat toegebracht, te weten een verdere doorgroei of uitzaaiing van kanker-gezwellen, een verergering van haar ziektebeeld, een afname van de genezingskans, en afname van de levensverwachting". Bij zwaar lichamelijk letsel moet 'opzettelijkheid' worden bewezen. Ten tijde van de pro-formazittingen zei Advocaat Hans Anker in het NOS-journaal op 30-10-2008: "Opzet is lastig. Het is een feit van algemene bekendheid dat herinneringen verbleken. Men kan ook heel snel onbewust wat men zelf heeft gehoord of gezien verwarren met, vermengen met wat men later heeft gelezen en gehoord in deze zaak, dus dat komt de betrouwbaarheid niet ten goede".
-
In het IGZ-rapport zijn diverse verklaringen opgenomen van betrokkenen die gehoord zijn door de IGZ. De vragen van de IGZ aan betrokken / gehoorden zijn niet opgenomen in het IGZ-rapport, waardoor onduidelijk is wat de IGZ concreet gevraagd heeft aan betrokkenen met wat voor soort vragen (de Menso van Westerouen-tapes). Open vragen ? Gesloten vragen ? Suggestieve-vragen ? De Millecam-strafzaak vindt plaats achter gesloten deuren. Het is niet ondenkbaar dat verklaringen van de betrokkenen 'beinvloed' zouden kunnen zijn door de media-berichtgevingen, -beeldvorming na het overlijden van Sylvia Millecam. De eindeloze media-herhalingen van fragmenten uit de NOVA-uitzending van 1 september 2001 ? Indien men maar vaak genoeg de boodschap hoort en leest bijvoorbeeld "Jomanda heeft gezegd dat...." of "Jomanda is een gevaarlijke trut", in lijn met bijvoorbeeld "Er zijn gevaarlijke massa-vernietigingswapens in Irak", dan zou de neiging kunnen bestaan om dit, ongeacht realiteit(s besef), te gaan geloven, en dit geloof dien ten gevolge te gaan uitdragen naar derden als zijnde waarheid. Bij politie-verhoren in Nederland is daarom deze herhalende-brainwashende-techniek verboden (Zembla, 24-05-2009, 'Verdachte Vaders'). In het geval Irak bleek dit 'tussen de oren' een zeer effectief psychologisch-menselijk-mechanisme te zijn met z'n manipulerende en misleidende uitwerking tot aan de psychen van diverse politici in de wereld aan toe, die door deze 'beinvloeding' bepaalde 'alternatieve' keuzen wel of niet maakten, ten bate of ten nadeele van de wereld-gezondheid.
-
Gebruik makende van VTDK/Skepsis's ongedroomde fenomeen op een hoogte van ongeveer 1,80 meter: Zou men zich kunnen afvragen of de aanklacht in het 20:00-NOS-journaal van Officier van Justitie, Birgit van Roessel, tegen de alternatieve genezers, tevens niet óók van toepassing zou kunnen zijn op reguliere-geneeswijzen, en hun toezichthouders (de IGZ en de politiek) of bijvoorbeeld op de soms onvolledige informatie die vrouwen van artsen krijgen over siliconen borstimplantaten ? Want:, 'Samenwerken in de (reguliere) zorg gaat uiterst moeizaam': "Hulpverleners in de zorg kennen elkaar en elkaars werk niet, onderschatten of overschatten de behoefte van de patiënten aan informatie en alom heerst een eilandjesklimaat. Daardoor komt samenwerking niet van de grond. Het is zelfs zo slecht dat patiënten er onzeker van worden. Dit stelt prof. Jean Pruyn in de oratie 'Op weg naar vanzelfsprekende samenwerking?!' die hij vandaag uitspreekt aan de Universiteit van Tilburg. De sociaal-psycholoog vindt samenwerking noodzakelijk omdat bijvoorbeeld 'bij de behandeling van patiënten met hoofd-halskanker al twintig verschillende hulpverleners zijn betrokken'.....Daarnaast kijkt iedereen te veel door zijn eigen bril en onderschatten of overschatten daarmee de behoeftes van iemand die ziek is. Pruyn: 'Iedereen denkt het zijne over wat de patiënt nodig heeft en hoe goede zorg eruit moet zien.' Zo rapporteren professionele zorgverleners meer angst en depressie bij patiënten dan patiënten zelf, denken vrijwilligers en ex-patiënten dat patiënten méér behoefte aan informatie hebben dan patiënten zelf, terwijl hulpverleners juist weer te sceptisch zijn over informatiefolders.." (Medisch contact, 29-11-2002).
-
In 2008, over het nieuws dat het Gerechtshof het OM alsnog opdracht gaf om o.a. Jomanda te gaan vervolgen zei Stichting Skepsis' Jan Willem Nienhuys: "Dat is heel goed nieuws.....Millecam heeft er niet om gevraagd om zo verschrikkelijk aan haar eind te komen......Het gaat ons niet om de ene patient die overleden is, het gaat ons om de schending van de rechtsorde, dat elke kwakzalver maar mensen kan behandelen met de dood tot gevolg, en dat niemand daar wat aan doet, wij zijn bezorgd voor de levenden dat die niet datzelfde overkomt" (Een Vandaag, 10-04-2008, 'OM gaat Jomanda vervolgen'). Het drama rond het probiotica-experiment (nieuwe behandelmethode van alvleesklier-ontsteking) in vijftien Nederlandse ziekenhuizen met als gevolg 24 dode-proefpersonen ? Het US-farmaceutisch bedrijf Merck ontwikkelde de pijnstiller Vioxx. Het had niet de gebruikelijke bijwerkingen, zo werd belooft. Een doorbraak. Binnen 5 jaar na introductie op de markt hadden artsen het aan 20 miljoen patienten wereldwijd voorgeschreven. Later in de duizenden rechtszaken die volgden werd duidelijk dat Vioxx schade veroorzaakte, verhoogd risico op een hartaanval, met doden als gevolg. Onvolledige informatie ? Dood door schuld ? Toebrengen van zwaar lichamelijk letsel ? Verergering ziektebeeld, afname genezingskans en -verwachting ? Skepsis bezorgd voor de levenden ? Of slechts bezorgd voor een bepaald soort levenden ? In September 2004 werd Vioxx ---als slechts één van de reguliere voorbeelden--- snel van de markt gehaald.
FDA Exposed: Interview with Vioxx Whistleblower
"The Drug industry's greatest con of our time: Manette Loudon conducted an interview with the Vioxx-whistleblower, Dr. David Graham Graham (senior drug safety researcher at the FDA) which provides insights about the corruption and crimes that take place every day inside the Food and Drug Administration"
--Klik hier voor artikel--
-
Immers, zou er inmiddels, na tientallen jaren en duizenden en duizenden slachtoffers wereldwijd, wél al voldoende fabrikanten-data beschikbaar zijn om de veiligheid van siliconen (borstimplantaten) te garanderen ? 'Evidence-based' in plaats van 'financial-based' ? Of zou er anno 2009 (nog steeds) sprake kunnen zijn van kwakzalverij in de plastische chirurgie met "legale verminkingen" ( --Klik hier voor website-- ) ? Het was minister Els Borst (D'66 ) ---familielid van VTDK-lid Prof. Piet Borst--- die in 2000 besloot prive-klinieken door middel van het uitdelen van speciale vergunningen toe te laten tot het reguliere circuit, onder het toeziend oog van de IGZ van inspecteur-generaal Herre Kingma, wat tegen de wens in zou zijn van veel politieke partijen die juist maatregelen wilden tegen privé klinieken wegens o.a. 'beunhazerij', zoals SP-Tweedekamerlid Agnes Kant het destijds verwoordde. In 2007 stelde Stichting Skepsis in hun klaagschrift voor de Artikel-12-procedure o.a.: "Het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens vraagt de overheid van elke verdragsstaat om het leven van burgers actief te beschermen, optreden bij een VERDACHTE DOODSOORZAAK hoort daar ook bij....De rechter moet zich kunnen uitspreken over de fouten van Koonen en Broekhuijse en Jomanda - anders is in Nederland sprake van gelegaliseerde moord". En in de vraag over ontvankelijkheid in de Artikel-12 procedure gebruikte VTDK bij het Gerechtshof het argument dat VTDK in het verleden beweerd heeft en beweert: "kwakzalverij in de ruimste zin van het woord te willen bestrijden".
-
## KRONIEK: SILICONE-GATE ONDER DE MICROSCOOP
--Klik hier voor het overzicht--
--Klik hier voor het overzicht--
## Zie ook: ILENA ROSENTHAL
Director of the Humantics Foundation for Women. Ilena heeft en leidt de grootste borstimplantaten support group in de wereld. Ze communiceert dagelijks met duizenden vrouwen wiens leven en gezondheid vernietigd is door gebrekkige, niet-FDA goedgekeurde borst implantaten.
--Klik hier voor website--
--Klik hier voor website--
-
WESTEROUEN VAN MEETEREN: DOMINATIE ROL
Naar aanleiding van het bekend worden van de aanklacht tegen de alternatieve genezers, probeerde Menso Westerouen van Meeteren in NOVA (11 mei 2009) z'n handen in onschuld te wassen en afstand te nemen van de hele zaak. Hij vond het niet meer "zijn aanklacht" tegen de alternatieve genezers. Terwijl o.a. Van Meeteren, die zich zeven jaar met de zaak heeft beziggehouden, de verantwoordelijke en aansprakelijke 'oorzaak' van de klacht is. Herre Kingma, Cees Renckens en Menso Westerouen van Meeteren als Nederlands (export) produkt: dé mannen die willens en wetens en 'non-evidence-based' een poging ondernamen vanuit hun dogmatische en ontoetsbare geloofsovertuiging om medium Jomanda ten val te willen brengen en in dat proces een dominatie rol (verwijtbare beinvloeding) speelden ? Wat voor eeuwig zal voortleven in hun psychen en het Goddelijk geweten tot het bejaardentehuis achter de geraniums (en volgende levens ?) aan toe ? Van Meeteren meende in NOVA dat de strafzaak bedoeld zou zijn "om tot waarheidsvinding te komen" en dat Jomanda van begin tot het eind een dominatie rol (aansturende op 'verwijtbare beinvloeding') zou hebben gespeeld in de behandeling van Sylvia Millecam. Het verschijnen van het Kamphuis' 2006-boek had als media-gevolg, o.a. in KRO's Netwerk (27-01-2006): '"Sylvia Millecam vertrouwde Jomanda niet'. Dat zegt Alje Kamphuis, schrijver van de biografie 'Sylvia Millecam: op gevoel'" en de Volkskrant: "Sylvia Millecam had genoeg van Jomanda - Actrice Sylvia Millecam heeft zich vlak voor haar dood gedistantieerd van het 'helend medium' Jomanda" (voorpagina, 28-01-2006, Eric Arends). In de actualiteitenrubriek Netwerk op 27 januari 2006 (KRO, Alje Kamphuis) sprak Nol Willemsen over de rol van Jomanda in Sylvia Millecam's ziekteproces en hij vertelt dat er in de laatste maand van Sylvia Millecam's leven sprake zou zijn geweest van een verwijdering tussen haar en Jomanda.
-
ZO METEEN IN NOVA: VOLKSOPLICHTERIJ ?
Op 12 mei 2009 knutselde NOVA een uitzending zonder enige vorm van wederhoor in mekaar met de hoge-verwachting-scheppende titel: "Wat zei Jomanda nu precies tegen Sylvia Millecam !?". De aankondiging voor het reclame-blok voor de uitzending creeerde (nog meer) maatschappelijk onrust: "Zo meteen in NOVA: 'Een ex-medewerker van Jomanda zegt het nu ook: Jomanda hield Sylvia Millecam weg bij reguliere artsen, waardoor ze stierf aan kanker". En presentator Twan Huys opende het NOVA-spektakel met een inleiding naar een sfeer van rellerigheid: "Goedenavond en welkom bij NOVA. Jomanda is er zelf niet bij, het proces in Amsterdam tegen haar en twee alternatieve genezers die Sylvia Millecam onder behandeling hadden. Millecam overleed aan behandelbare kanker en de drie worden daarvoor verantwoordelijk gehouden. Jomanda ontkent dat ze Millecam heeft weggehouden bij reguliere artsen, maar Ronald ter Heegde, voormalig assistent van Jomanda, zegt dat Jomanda de waarheid verdraait. Ter Heegde was Jomanda's assistent in die tijd dat Jomanda Millecam ter zijde stond".
-
Ronald ter Heegde, Jomanda's voormalige danspartner die ruim 30 jaar bevriend was geweest met haar, werd door NOVA gepresenteerd in de zaak-Millecam als "een tot nu toe onbekende getuige". Ronald ter Heegde, "de laatste jaren haar woordvoerder" aldus NOVA, bleek na een conflict te zijn weggestuurd en op straat te zijn gezet door Jomanda omdat, aldus Ter Heegde, zijn "ziel niet meer te redden" zou zijn. Zal Jomanda zomaar één van de weinige personen in haar leven met wie ze lief en leed gedeeld heeft gedurende ruim 30 jaar een weg wijzen en dat ook nog eens doen nadat op 3 juli 2004, Jomanda's Belgische vriend, chauffeur, technische begeleider, beste maatje, steun en toeverlaat, de 34-jarige Paul van Loon, overleed ? De reden van het conflict, de reden wáárom Ter Heegde's ziel niet meer te redden zou zijn, de aanleiding daartoe, bleef onvermeld. Vanaf ongeveer begin 2005, toen hij vertrok uit Valkenburg, is Ter Heegde niet meer Jomanda's woordvoerder.
-
Tijdens enkele beelden zei de NOVA-voice-over dat Ter Heegde z'n verhaal wil doen en ertoe gedreven zou zijn "omdat Jomanda in de zaak-Millecam, volgens hem, volhardend onwaarheden vertelt zoals afgelopen vrijdag" met direct daarop volgend een fragment uit EenVandaag van 'afgelopen vrijdag' (8 mei 2009) waarin Jomanda zei: "De arts eiste chemo en dat wilde ze gewoon niet". Nol Willemsen geeft in het 2006-boek van Alje Kamphuis aan dat Emiel Rutgers "stellig chemotherapie adviseerde als enige optie" en in het 2009-boek verwoord Kamphuis het als: "Nol Willemsen herinnert zich dat Rutgers sterk vasthoudt aan chemotherapie als enige manier van behandeling", en het IGZ-rapport stelde: "Toch meent dr. Rutgers stellig dat het altijd zin heeft chemotherapie te ondergaan". Volgens moeder Millecam en Nol Willemsen was vanaf dag 1 duidelijk dat Sylvia Millecam geen chemo wilde.
-
Vervolgens begon NOVA over de BN'ers, zoals Millecam, George Baker en Bonnie St. Clair, die bij Jomanda te rade gingen. Ook Jack Spijkerman op z'n toppunt van roem ging langs bij Jomanda, aldus NOVA, maar daarna ging het bergafwaarts met Spijkerman, waarna een fragment volgde waarin Jomanda Spijkerman een getal 10 'voorspelt' en Spijkerman zegt: "Ga ik dood dan ofzo ?", waarna direct de voice-over volgt met: "Sylvia Millecam ging óók bij Jomanda ten rade". De linken leggende zou dat kunnen impliceren dat het met iedereen die Jomanda bezoekt slecht afloopt of zelfs overlijd ? Vervolgens, nog in lijn van de 'volhardende onwaarheden', liet NOVA een fragment uit EenVandaag zien waarin Jomanda zegt wat ze tegen Millecam gezegd heeft nadat zij haar om hulp vroeg: "'Nou ik zal eens kijken', dus mijn hand gaat op een hele andere plaats trillen dan waar het knobbeltje zit". Dit staat vermeld in het 2009-boek van Alje Kamphuis: de letterlijke weergave van het 2005-interview met Jomanda ('de Jomanda-tapes').
-
NOVA's grootse aankondiging: Jomanda hield Millecam weg bij reguliere artsen ? In de gehele uitzending (ongeveer 20 min.) kwam in totaal het woord 'arts' zes keer, en het woord 'dokter' twee keer voor: één keer in de aankondiging voor de reclame, twee keer uitgesproken door presentator Twan Huys, één keer door Ter Heegde, en vier keer, allemaal uitgesproken door Jomanda, in fragmenten uit EenVandaag (8 mei 2009). In het hele studio-gesprek met Ter Heegde komen twee hele korte zinnetjes voor die refereren naar de grootse aankondiging en de inleiding van NOVA. Een vraag(je) van Twan Huys en een antwoord(je) van Ter Heegde, die ruim 30 jaar met Jomanda optrok, en die bevestigt in de NOVA-uitzending dat Jomanda Sylvia Millecam "wél naar artsen doorverwezen" heeft, maar "niet naar ziekenhuizen", zei hij. Echter, een formele (verplichte) verwijzing is nodig voor een ziekenhuis of voor b.v. een diëtist of fysiotherapeut. Veelal is het de (huis)arts die de patient doorverwijst naar een specialist in een ziekenhuis. Voor verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorg is geen formele verwijzing van een huisarts nodig. Jomanda heeft in Mei 2000 tegen Sylvia Millecam gezegd dat ze haar siliconen borstimplantaten eruit moesten. D.w.z. een verwijzing naar een regulier-ziekenhuis, via de (huis)arts. NOVA: Sylvia Millecam overleed aan behandelbare kanker ? Ze had in het begin 50% kans op genezing middels een reguliere behandeling.
-
In het begin van het interview verklaard Ter Heegde dat hij nog steeds in Jomanda's paranormale krachten gelooft, wat NOVA-presentator Twan Huys later in het gesprek verdraaid alszijnde dat Ter Heegde van z'n geloof zou zijn afgevallen, waarna de NOVA-presentator vervolgd: "Sylvia Millecam had kanker, en de vraag is nu, vlak na haar dood, was Jomanda daarover kristalhelder, toen zei ze 'Ik heb haar dat altijd gezegd', en later was het omgekeerd" en vervolgens ter vergelijking, om het 'omgekeerde' te laten zien, toonde NOVA het (beroemde) fragment van de (verknipte)NOVA-uitzending van 1 september 2001: "Jomanda: 'Nou, ik blijf toch het woord kanker bestrijden. Absoluut....' Presentatrice: 'Heb u tegen haar gezegd volgens mij is dit geen kanker?'. Jomanda: 'Ja'....". Uit die vergelijking tussen de woorden van Twan Huys (2009) en die van het fragment (2001) blijkt echter dat, in tegenstelling tot de (verknipte)NOVA-uitzending in 2001 ('geen kanker'). Jomanda, volgens Twan Huys, "kristalhelder" was vlak na het overlijden over Sylvia Millecam's kanker: "Ik heb haar dat altijd gezegd". Een hervonden herinnering ? Uit hetgeen wat Jomanda in het gehele NOVA-interview van 1 september 2001 daadwerkelijk in context zou hebben gezegd maar wat toen niet in de (verknipte)NOVA-uitzending is uitgezonden ?
-
Na het fragment van 1 september 2001 toonde NOVA een fragment uit EenVandaag (8 mei 2009), waarin Jomanda zegt wat ze tegen Millecam heeft gezegd: "Syl, ga nu naar een arts". Twan Huys vroeg Ter Heegde om zijn wetenschap hierover, omdat Jomanda (tot ieders grote verbazing) haar woorden uit NOVA-2001 niet herhaalde in EenVandaag-2009, wat volgens Twan Huys zou impliceren dat Jomanda haar verhaal gewijzigd zou hebben. Echter, het eerste NOVA-fragment (2001) ging over 'kanker/geen kanker' en het tweede EenVandaag-fragment (2009) over Jomanda's bezorgdheid over Sylvia's gezondheid: appels in peren wijzigen, al denkende aan dat ongedroomde fenomeen op een hoogte van ongeveer 1,80 meter
-
NOVA waagde een poging om Jomanda's paranormale gaven in twijfel te doen trekken. Ter Heegde bevestigde dat bij een Jomanda-behandeling, die hij jarenlang heeft kunnen aanschouwen: "Jomanda eerst gaat kijken waar de oorzaak vandaan komt en dan komt ze op een plek uit die misschien helemaal niets met de klacht te maken heeft". Oorzaak en gevolg / klacht. Vervolgens stelde hij minder positief dat Jomanda verder zou zoeken als ze er niet meer uit zou komen, dat ze "informatie bij anderen" zou gaan halen. Ter Heegde: "Ik denk dat ze dáár de fout in is gegaan bij Sylvia" en hij noemde een telefonisch contact tussen Jomanda en Karin Melissant, de visagiste van Sylvia Millecam, die informatie zou hebben prijsgegeven waardoor Jomanda tegen Millecam had kunnen zeggen: "Ik heb dit of dat doorgekregen' en 'klopt dat?'". Met andere woorden: Niet (doorgeefluik) Jomanda heeft Sylvia Millecam informatie voorgehouden maar visagiste Karin Melissant ? Zij is aansprakelijk voor de informatievoorziening en de dood van Sylvia Millecam ?
-
Twan Huys stelde de suggestieve-vraag of het zogenaamde gezoek van Jomanda naar een informatieve-bron in de omgeving van Sylvia Millecam geen "trucs van een oplichter" zouden zijn. Ter Heegde antwoordde: "Daar lijkt het wel op, ja", waarbij hij er niet bij zei of dit enkel van toepassing zou zijn op Millecam of op alle Jomanda-bezoekers, en of dit één keer of meerdere keren gebeurd zou zijn, en om wat voor soort informatie het zou gaan, omdat ten tijde van het verschijnen in 2006 van het boek van Alje Kamphuis, een week voordat er óók een zaak (medisch tuchtcollege) speelde in de Millecam-affaire, eenzelfde soort verhaal in de media verscheen ook over de visagiste.
-
Het individuele persoonlijke-gevoel van zogenaamde oplichterij van Jomanda was voor Ter Heegde "gegroeid in de loop der jaren", zei hij, het zou niet kloppen wat er gebeurde bij Jomanda. Zou een persoonlijk-assistent die jarenlang passief heeft toegezien hoe Jomanda-bezoekers zouden worden opgelicht niet mede-schuldig, aangezien hij als werknemer al dan niet baat zou kunnen hebben gehad van die zogenaamde oplichterij ? Zou Jomanda in de loop der jaren fouten hebben gemaakt ? Vanaf 29-09-2003 had Jomanda een zwijgperiode van een half jaar als boetedoening voor Nederland wat haar gevraagd was door de Goddelijke wereld. "Voorlopig spreekt the lady of light alleen vanuit een klooster in Valkenburg per blocnote en een beetje per menselijke woordvoerder...." (Volkskrant, 18-02-2004). Volgens de IGZ begin 2004 had Jomanda tijdens de behandeling van Sylvia Millecam fouten begaan. Dit werd, door dezelfde woordvoerder Ronald ter Heegde, in een kruisgesprek in het NOS Radio1-avondjournaal op 17-02-2004, de dag van verschijning van het IGZ-rapport, tegengesproken. De Telegraaf: "Via haar woordvoerder: 'Ze heeft géén diagnose gesteld. Sylvia was oud en wijs genoeg om zelf beslissingen te nemen. Haar kanker is uiteindelijk ontstaan door de siliconen in haar borsten. Ja, ze had siliconenborsten ! Die siliconen zijn uiteindelijk gaan ontsteken en zo is de kanker ontstaan'...(...)...100 procent kanker !" ('Inspectie wil vervolging Jomanda, René Steenhorst, februari 2004)
-
NOVA vroeg Ter Heegde, gezien het conflict met Jomanda, of hij niet zijn verhaal deed uit rancune. "Nee, absoluut niet, antwoordde hij. Terwijl NOVA Ter Heegde presenteerde als zijnde degene die de "waarheidsverdraaing van Jomanda in de zaak-Millecam" zou gaan ontmaskeren, zou echter de drijfsveer van Ter Heegde om z'n verhaal te doen het drama in Apeldoorn op Koninginnedag 2009 zijn, zei hij. Jomanda zou twee weken ervoor een Goddelijke-waarschuwing hebben gekregen maar zou publiekelijk niets hebben gemeld. Ter Heegde vond, gezien de impact van het drama. dat Jomanda de waarschuwing direct had moeten vertellen en niet achteraf. Naar aanleiding van Jomanda's zwijgperiode: "'Het gaat gewoon niet goed in Nederland. Op politiek gebied niet, er is agressie in de samenleving en er is een economische recessie', aldus Ronald ter Heegde, die namens het zwijgende medium Jomanda het woord voert" (Brabants Dagblad, 1 oktober 2003). Na het half jaar, op 29-03-2004 om 21:00 verbrak Jomanda haar stilzwijgen met een persconferentie in Valkenburg met een waarschuwende boodschap voor de toekomst: "Het gaat fout in Nederland - In dat half jaar heb ik leren luisteren en ervaren dat het fout dreigt te gaan met Nederland. Nederland staat op de drempel van slavernij en onderdrukking. Bommeldingen worden als grap uitgevoerd, bezuinigingen met een glimlach aangekondigd, omdat de bedenker van dit idee geen pijn in de portemonee heeft. De media zijn steeds meer op sensatie belust en hen wordt geen halt toegeroepen. De eenheid is ver zoek. Mensen met allerlei wetten bang maken mag niet, bewustwording is beter". Deze boodschap was er één van drie ( --Klik hier voor website ). Dit in het licht van Jomanda's waarschuwing (vooraf) aan Pim Fortuyn, en de mededeling in NOVA dat Jomanda niet aanwezig was op de eerste zittingsdag van de strafzaak. Reden ? Jomanda zou een ernstig 'alarmerend bericht' doorgekregen hebben van de Goddelijke wereld: er zou iets ernstigs gaan gebeuren (in de toekomst) met risico voor de veiligheid, vertelde haar advocaat de rechtbank op 11 mei 2009, waarop de rechter zei dat het bericht in een moeilijk toetsbare taal was doorgegeven en dat hij moeilijk de AIVD kon inschakelen voor een risico-analyse. Het Jomanda-bericht werd door de rechter niet op prijs gesteld. Het leidde tot onbegrip. In Oktober 1999 gaf het Nederlands medium Mariska uit Driel een voorspelling door aan Nederland: een waterhoos Eind 1999 voor de provincie Gelderland met minimale overlevingskansen. Het bleek achteraf vals alarm.
-
Jomanda geeft inmiddels bijna geen healingen meer in Nederland en veelal in het buitenland, maar Ter Heege wilde, zo zei hij in NOVA, de ogen openen van mensen omdat ze "niet klakkeloos moeten geloven wat Jomanda zegt", want Ter Heege zou heel veel verhalen kennen van mensen, zei hij, die er bijna geestelijk onder door zouden zijn gegaan aan de informatie die Jomanda hen verschaft. Verhalen die echter nooit de media én het IGZ-rapport hebben gehaald ? Jomanda: "Ik heb geen macht, ik heb een taak" (Jomanda in Opzij, jrg. 23, jan 1995). In de informatie-brochure uit 1995 voor Jomanda-healing-bezoekers zegt Jomanda: "Ik mag daarbij functioneren als medium, als Schakel tussen Hemel en Aarde. Daarom ook moet u niét in mij geloven, maar in de eerste plaats in uzelf. Dat is belangrijk bij de eerste stappen op weg naar genezing, verbetering en aanvaarding. Wanneer u hier binnen bent gekomen met de verwachting dat ik u direct kan genezen van uw ziekte of een oplossing kan geven voor gerezen problemen moet ik u helaas teleurstellen" (Jomanda's Stichting LINE, 5e jrg., nr.2, 2e kw. 1995). Is het goed als mensen sceptisch zijn over Jomanda ? Jomanda: "Ja, gelukkig, het zou niet goed zijn als men dat allemaal maar zomaar aannam, maar ik zeg ook altijd 'Kom kijken, ervaar en doe ermee wat je wilt'" (5 Uur show, RTL4, 11-12-1995). Jomanda gewoon een gewiekste tante ? Jomanda: "Dat denkt men, ja, totdat ze me echt leren kennen. Pas op hoor, ik heb meer skeptici zien omgaan. En dat soort mensen maken juist reclame voor me. Het liefste wat ik heb, is dus een zaal vol skeptici" (HP/De Tijd, Tom Kellerhuis, 26-04-2002, 'Uitgestraald'). Uit de brief (10-03-2006) van het landelijk Expertisecentrum Medische Zaken (EMC) bleek dat het EMC er niet van overtuigd is dat Jomanda sterke invloed had op de keuze van Sylvia Millecam.
-
Jomanda begon, zoals Ronald ter Heegde weet, haar tweede waarschuwende-boodschap (29-03-2004) voor Nederland met de woorden: "Nederland, Alles heeft met gevoel te maken...." en verder waren de constateringen die Jomanda deed in haar zwijgperiode o.a. dat: "Iedere Nederlander kan voelen en weten, dat.......Sylvia Millecam's gevoelswereld nog steeds niet begrepen is. Iemand, die met zijn of haar volle verstand een bewuste keuze kan maken, gedwongen wordt een andere weg in te slaan, die tegen zijn of haar eigen gevoel indruist". Men diende terug te keren en meer te luisteren naar zijn of haar 'eigen' gevoel. D.w.z. niet klakkeloos luisteren naar het gevoel van derden, zoals Jomanda. Of werd / wordt Jomanda's gevoelswereld nog steeds niet begrepen ?
## - Jomanda in 1995: "Er speelt veel meer mee. Juist om de mensen hun eigen kracht te leren ontdekken. Juist om de mensen met beide benen op de grond te zetten. Juist om mensen gewoon normaal met elkaar om te laten gaan" (5 Uur-show, RTL4, Katherine Keyl, 1995?).
## - 1995, Heeft Jomanda macht ? "Jomanda: 'Ik wil die macht niet'. Presentatrice: 'Maar goed, mensen in de omgeving geven jouw die macht'. Jomanda: 'ja, dat doen zij, ik ben iemand die dat wil afhouden en wegduwen'" (De week van Tineke de Groot, NCRV, 9-13 oktober 1995).
## - Jomanda in 1999: "Ik vind dat heel vervelend dat men inderdaad ook wel afhankelijk wil zijn, en ik denk dan dat ik het VB ben, dat ik dus de mensen toch de eigen kern laat raken, en dan op een gegeven moment toch voor zichzelf op kunnen komen, en ook zelf bepaalde beslissingen te nemen" (Jos Brink, TROS?, 12-03-1999).
## - Jomanda in 1999 bij het verlaten van Tiel: "De mensen moeten ook beseffen dat ze niet zonder mij verder hoeven uiteindelijk, toch op hun eigen benen leren staan, ze moeten niet afhankelijk worden, want een aantal misschien wel zijn, daarom is het ook erg goed, dat je dan ook die plek eigenlijk sluit ,want men moet dus gewoon wel door, ik probeer ook altijd te zeggen dat men juist zelf moet functioneren, en dus een leidraad mag oppakken en bepaalde dingen mag leren, hoe het eigenlijk werkelijk in mekaar zit, en als je dan toch een soort idolatie gaat ten toon spreiden, is dat niet de juiste weg, dat vind ik niet goed" (KRO Ontbijt TV, 12-05-1999).
## - Jomanda in 2000: "Niemand hoeft mij te geloven. Je moet het ervaren en dan oordelen. Ik verkondig geen geloof, maar een zeker weten. De mensen moeten één zijn met zichzelf" (Nieuw Revue nr. 27, 2000).
## - Jomanda in 2006: "Ik streef ernaar om mensen niet afhankelijk van me te laten worden. Ik ben slechts een medium dat je op weg helpt onafhankelijk te worden" (Weekblad Party, 31-01-2006)
-
De trucs van het medium NOVA ? Als reactie op de waarschuwende woorden van Ter Heegde, trok presentator Twan Huys vragende-conclusies uit de woorden van Ter Heegde die Ter Heegde niet had gezegd. Twan Huys vroeg: "Bedoelt u te zeggen dat er veel meer voorbeelden zijn van de zaak Sylvia Millecam, dat er meer mensen hun vertrouwen in haar gesteld hebben op basis van informatie die helemaal niet klopt ?". Zouden er als onderdeel van normaal-menselijk-gedrag (inhoudelijk / oorzaak) en onafhankelijk van het hokje (uiterlijk / gevolg) waarin of waaronder het plaatsvindt, gewoon niet veel meer alledaagse voorbeelden zijn van mensen die hun vertrouwen in willekeurige zaken stellen op basis van informatie die helemaal niet blijkt te kloppen ? Massavernietigingswapens in Irak ? Reguliere foute-diagnoses (b.v. de neuroloog in Herre Kingma's MST-ziekenhuis) ? De financiele banken crisis ? Een NOVA-uitzending van 1 september 2001 ? Het ANP meldde op 15-01-2003: "Weekblad Medisch Vandaag - Herre Kingma invloedrijkste in medische wereld ". Ook SP'er-Agnes Kant werd vermeld in de top-10. Had Inspecteur-generaal Herre Kingma ---de topambtenaar die op basis van een 38-urige werkweek meer verdiende dan premier Balkenende: 176.891,- (2004 ), 185.739,- (2005 )--- een 'goeroe positie' van waaruit een 'diagnose' (IGZ-rapport) werd gepresenteerd aan miljoenen mensen als 'onaatastbaar oordeel' vanuit een 'Andere (medische) Wereld' ? Hoeveel mensen zouden er in Nederland en wereldwijd zijn die klakkeloos hun vertrouwen en 'ongebreideld of kritiekloos geloof' hebben gesteld in de informatie uit het IGZ-rapport, die sceptisch gezien helemaal wel óf niet klopt ? O.a. VTDK, Skepsis, én een NOVA ?
-
Ondanks de grootse aankondigingen en de dappere pogingen van Twan Huys, wist Nederland ná de NOVA-uitzending nog steeds niet wat Jomanda 'nu precies' tegen Sylvia Millecam gezegd heeft. Ter Heegde had er "weinig van meegekregen" omdat hij er "niet bij" was op de behandelingsmomenten. Hij had wél Sylvia Millecam een aantal keer oppervlakkig ontmoet "bij de bijeenkomsten in Tiel" waar ze "regelmatig aanwezig" was en waarbij ze "nooit geuit heeft dat ze ziek was". Over de in de Millecam-zaak door NOVA gefantaseerde 'volhardende Jomanda-onwaarheden zoals afgelopen vrijdag' (in EenVandaag) liet Ter Heegde zich niet uit, maar hij was in ieder geval bereid om in de Millecam-strafzaak te getuigen in de rechtbank indien dat gevraagd zou worden. Wat de ex-woordvoerder van Jomanda gedurende tientallen jaren wél bevestigde in NOVA was dat Sylvia Millecam Jomanda regelmatig bezocht vóórdat, en niet nádat bij haar borstkanker werd geconstateerd zoals vaak in de media gesuggereerd wordt. Immers, de allerlaatste healing in Tiel, voordat Jomanda naar Valkenburg vertrok, was op 13 mei 1999, gedurende welke Carlo Boszhard Jomanda's nieuwste boek 'Jomanda's wonderbaarlijke genezingen' uitreikte waarin bezoekers en artsen hun ervaringen met Jomanda delen. Zoals een brief van een man over z'n broer die genezen zou zijn van keelkanker via Jomanda en wat gecontroleerd zou zijn door een arts en bewezen zou zijn omdat anders Jomanda het niet in het boek zou zetten ter kritische prooi van de VTDK-sceptici. Ook verhalen van BN'ers, zoals Sylvia Millecam, staan in het boek. Hoe gaat deze Millecam-zaak aflopen ? Aangezien een gevangenisstraf te zwaar zou zijn, leek het Ter Heegde wel wat als de rechter een verbod voor Jomanda om te werken in Nederland zou instellen.
-
"Zo meteen in een rechtszaak: Wat zei NOVA 'nu precies' tegen Nederland !?" ? Een bewuste toevoeging (voorwaardelijke opzet) aan de negatieve beeldvorming in de klopjacht op medium Jomanda ? Met de intentie om de lopende strafzaak tegen Jomanda te 'beinvloeden' ? Olie op het vuur te gooien ? Minister Donner van Justitie (zie eerder): "..Dan schept berichtgeving een eigen wereld die de echte kan verdringen en zo reputaties kan maken of breken, levens kapot kan maken, mensen kan verhogen of ten val brengen, de maatschappelijke ontwikkeling kan bepalen en bron kan zijn van onrust en oorlog....", "Vrijheid van meningsuiting vergt verantwoordelijkheid, want anders wordt het losbandigheid en eindigt het in verloedering van die vrijheid". Degenen die daadwerkelijk weten wat Jomanda 'nu precies' tegen Sylvia Millecam heeft gezegd zijn (nog steeds) de betrokkenen en in benadering evt. de NOVA redactie-leden van de NOVA-uitzending van 1 september 2001. Zou het zinvol zijn om, zonder het absolutisme van persvrijheid, de individuen achter NOVA in de strafzaak-Millecam als getuige op te roepen en onder ede te verhoren wegens het vermoeden van volksophitsing en -oplichting: kwakzalverij ?
-
DE STRAFEIS: NEDERLAND IS DOODZIEK
De moeder van Sylvia Millecam: "Jomanda heeft niks gedaan ten nadele van Sylvia. Sylvia heeft zelf, met haar volle verstand voor die behandeling gekozen" (Het Parool, 11-04-2008). Officier van Justitie, Birgit van Roessel (collega van Hetty Hoekstra), maakte op 22 mei 2009 in een zitting over de Millecam-zaak de strafeis bekend tegen Jomanda, met als overweging o.a.: "Uit diverse hierna te noemen verklaringen blijkt dat Mw. Damman als Jomanda voor Sylvia Millecam een autoriteit was, aan wier woorden en daden zij geloof hechtte en wier adviezen zij opvolgde". Het centrale-argumentatie-punt: de geloofsovertuiging van Sylvia Millecam ? Justitie vond dat het feit dat Sylvia Millecam zélf besloten had om Jomanda al dan niet te bezoeken géén rol speelde, in lijn met de gedachtegang, het geloof van VTDK en vervolgens het Gerechtshof, omdat hulpverleners een eigen verantwoordelijkheid zouden hebben om goede zorg te verlenen en de juiste diagnosen te stellen. En justitie geloofde dat Jomanda het langst en het intensiefst contact zou hebben gehad met Sylvia Millecam en de meeste invloed zou hebben uitgeoefend. Het verschijnen van het Kamphuis' 2006-boek had als media-gevolg, o.a. in KRO's Netwerk (27-01-2006): '"Sylvia Millecam vertrouwde Jomanda niet'. Dat zegt Alje Kamphuis, schrijver van de biografie 'Sylvia Millecam: op gevoel'" en de Volkskrant: "Sylvia Millecam had genoeg van Jomanda - Actrice Sylvia Millecam heeft zich vlak voor haar dood gedistantieerd van het 'helend medium' Jomanda" (voorpagina, 28-01-2006, Eric Arends). In de actualiteitenrubriek Netwerk op 27 januari 2006 (KRO, Alje Kamphuis) sprak Nol Willemsen over de rol van Jomanda in Sylvia Millecam's ziekteproces en hij vertelt dat er in de laatste maand van Sylvia Millecam's leven sprake zou zijn geweest van een verwijdering tussen haar en Jomanda.
-
Officier van Justitie, Birgit van Roessel: "Uit diverse hierna te noemen verklaringen blijkt dat Mw. Damman als Jomanda voor Sylvia Millecam een autoriteit was, aan wier woorden en daden zij geloof hechtte en wier adviezen zij opvolgde". Zouden er, als onderdeel van alledaags menselijk-gedrag (inhoudelijk/oorzaak) en onafhankelijk van het hokje (uiterlijk/gevolg) waarin of waaronder het plaatsvindt, gewoon niet veel meer alledaags voorbeelden zijn van mensen wie andere mensen in hun beleving als autoriteit beschouwen en wiens woorden en daden zij ('ongebreideld en kritiekloos') geloven en wiens adviezen men blindelings opvolgt ? Wil de Officier van Justitie, Birgit van Roessel, beweren, onder het mom van non-discriminatoire gelijke behandeling, dat iedereen, die door andere mensen als 'autoriteit' wordt ervaren en aan wie men geloof hecht en wiens adviezen men opvolgt (c.q. gedwongen moet opvolgen) met de dood ten gevolge, in de toekomst zal worden vervolgd / aangeklaagd door het Openbaar Ministerie ? Doden door foute-diagnoses gesteld door reguliere-autoriteiten ? Doden in Screbenica als gevolg van beslissingen van 'autoriteiten' ? Doden als gevolg van bezuinigingsmaatregelen door politieke-autoriteiten ? Milieu-doden als gevolg van foute-beslissingen van politieke-autoriteiten ? Doden als gevolg van evt. kanker-veroorzakende consumenten-produkten die toegelaten zijn op de markt door de 'autoriteiten' ? Doden als gevolg van HIV-healings --Klik hier-- ? Of als gevolg van het niet gebruiken van condooms tegen AIDS op verzoek van de Paus aan wiens woorden en daden men geloof hecht ? Het feit dat mensen zélf besluiten om geloof te leggen in, te luisteren naar en de adviezen op te volgen van b.v. reguliere-artsen, de Verenigde Naties, politici, marketing-reclames, HIV-healers en de Paus speelt geen rol, aldus een consequente Officier van Justitie, Birgit van Roessel, omdat deze autoriteiten een eigen verantwoordelijkheid hebben om goede zorg te verlenen, juiste diagnosen te stellen ?
-
Over het boek 'The Guru Papers - Masks of Authoritian Power' (1993, Joel Kramer en Diana Alstad): "Hun conclusie was niet zachtzinnig: de mens is verslaafd aan autoriteit. Waar vroeger de kerken de wetten voorschreven, delen tegenwoordig goeroes de lakens uit. Het is een soort virus, zeggen de twee auteurs in een gesprek met Bres (december 1996/januari 1997 ): 'Het virus infecteert ons allen diepgaand met een principieel wantrouwen jegens onszelf. Daaruit ontstaat de behoefte dat anderen, autoriteiten, ons de antwoorden voor onze onzekerheden moeten leveren. Een gevaarlijke vicieuze circel.' (Rob Soetenhorst, tijdschrift Ode --Klik hier-- , nr.13, 'Goeroes en Goerinnen'). Is het oorzakelijke-gedrag van de Officier van Justitie, Birgit van Roessel, tot uiting komende in de gevolgsmatige-overweging voor de strafeis, niet feitelijk een 'inhoudelijke' aanklacht tegen de mensheid, menselijkheid en menselijk-gedrag ? Omdat 'geloof in' een willekeurige autoriteit (een menselijke-eigenschap), volgens Birgit van Roessel, een overweging zou zijn voor een juridische-strafeis ? 'Geloof in' (het inhoudelijke argument) diverse willekeurige grotere gehelen / hokjes (het uiterlijke argument) is echter onuitroeibaar ('de mens is verslaafd aan autoriteit') omdat het hand in hand gaat met mens-zijn, menselijkheid en menselijk-gedrag en niet slechts beperkt is tot het uiterlijke-hokje 'Jomanda' of 'alternatieve geneeswijzen'. Bestaan er eigenlijk helemaal géén 'hokjes-problemen', anders dan 'tussen de oren' van bepaalde individuen, omdat er realistisch gezien enkel 'menselijke-problemen' bestaan die zich echter manifesteren in / onder verschillende willekeurige hokjes ? Omdat exact dezelfde inhoudelijke-menselijke-problemen in het ene hokje (b.v. moslims) zich óók manifesteren in diverse ándere uiterlijke-hokjes (b.v. katholiek, joods, niet-gelovigen, jeugd, moeders, vaders etc.). De prioriteitstelling ? Moslims ? Of, indien in de overweging van de strafeis in de zaak-Millecam géén aanklacht tegen de menselijkheid verborgen en onbewust ligt besloten, misschien bedoelt Officier van Justitie Birgit van Roessel discriminerend dat enkel een 'geloof in Jomanda' een overweging is voor een strafeis ?
-
"Jomanda medeschuldig aan dood Millecam", kopte Volkskrant-journalist Maud Effting op 23 mei 2009. Het Openbaar Ministerie geloofde dat Jomanda medeverantwoordelijk zou zijn voor de dood van Sylvia Millecam, omdat ze "voortdurend tegen Millecam gezegd heeft dat ze geen kanker had". In juni of juli 2001 was Jomanda bang dat het fout zou gaan bij Sylvia Millecam (het kuchje) en ze dacht aan kanker, wat ze uitgesproken heeft tegen partner Nol Willemsem. Maar het OM eiste willens en wetens tegen Jomanda (gezien de Nationale ophef, slechts/máár) 12 maanden voorwaardelijke celstraf met een proef-periode van 2 jaar waarin ze geen healings meer zou mogen geven of handelingen zou mogen verrichten gericht op het genezen van mensen, omdat Jomanda "weinig inzicht" zou hebben in haar fouten en "zonder enige zelfkritiek doorging" waardoor er kans zou bestaan "op herhaling", aldus Justitie. Een visionaire geloofsovertuiging over mensen en hun gedrag ? Of kinderlijke naiviteit ? Een soort uiterlijk-stickertje plakken, zoals op een pakje-sigaretten, op het pakje-Jomanda met als waarschuwende justitiele-tekst "Kan schadelijk zijn voor de gezondheid" in de (valse) hoop dat daardoor, door die externe-stimulans, innerlijk-menselijk-gedrag en -menselijke-keuzen zouden veranderen en daardoor men Jomanda niet meer zou bezoeken of dat daardoor Jomanda zichzelf zou verloochenen ? 'Ze geloven het zelf, dát is erg' ? Zouden er geen mensen zijn die tijdens chemotherapie wegens (long)kanker tegelijkertijd blijven roken ? Aan de andere kant: het beestje een ander naampje geven, in een ander (uiterlijk)hokje stoppen, er een ander stickertje op plakken: geen Jomanda 'healings', maar Jomanda-praat-sessies (b.v. The Secret), Jomanda-boekbesprekingen (Louise Hay: 'Genees jezelf') of Jomanda-positiviteit-management-motiverings-sessies (b.v. Emile Ratelband) onder het mom van vrijheid van meningsuiting, en dán opeens zou het volgens justitie wél okay zijn wat Jomanda doet ?
-
Een andere overweging ten aanzien van de geiste straf jegens medium Jomanda van Officier van Justitie, Birgit van Roessel, was: "Wie een boodschap uitdraagt, die is daarvoor zelf verantwoordelijk en kan zich niet beroepen op een bron die niet toetsbaar is" (Rondom Tien, 23-05-2009). Met andere woorden Birgit van Roessel vind zichzelf verantwoordelijk voor de al dan niet misleidende boodschap over Jomanda die zij uitdraagt aan Nederland, terwijl ze zich beroept op voor een leek 'ontoetsbare' bronnen zoals 'het Algemeen Belang' en/of 'Ik doe slechts mijn werk' ? Hoe toetsbaar is voor een leek de bron 'economische crisis', het grotere geheel, waarop politici zich beroepen voor hun boodschap over medemens-pijnlijke-politieke-maatregelen en -bezuinigingen ? Hoe toetsbaar is de bron "a job" voor een dode Irakees die (boodschappelijk) doodgeschoten is door een US-soldaat terwijl hij of zij z'n handelen jegens die medemens rechtvaardigt met en zich beroept op "We have got a job to do" ? Op welke voor-een-leek-in-het-moment-objectieve-'toetsbare'-bronnen beroepen anderen zich indien b.v. die anderen op datzelfde moment de VTDK-boodschap uitdragen dat het mediumschap van Jomanda mensen niet zou kunnen genezen en/of dat er geen Goddelijke wereld zou bestaan ? Bestaan dié toetsbare bronnen uberhaupt wel anders dan in de fantasie of in het geloof ?
-
Officier van Justitie, Birgit van Roessel: "Wie een boodschap uitdraagt, die is daarvoor zelf verantwoordelijk en kan zich niet beroepen op een bron die niet toetsbaar is" Op welke voor-een-patient-in-het-moment-'toetsbare'-bronnen beroept evangelist Jan Zijlstra van de Levensstroomgemeenschap zich indien Jan Zijlstra op datzelfde moment de boodschap uitdraagt over ziekte en wonderbaarlijke genezingen: "Ziekte komt altijd van de duivel", "God heeft geen ziektekiemen geschapen", "Het zijn echte wonderen, van suggestie is geen sprake", "De evangelist belooft haar 'nieuw en schoon bloed' in de naam van Jezus", "Dat hij nu in een menigte feilloos kwalen kan aanwijzen ('U heeft iets aan uw darmen') noemt hij 'goed luisteren naar de woorden van God'. 'Die ervaar ik in mijn hart. Het is God die de gave geeft" (Dagblad Trouw, 10-02-2005, 'Religieuze heelwijzen groeien tegen medische bewijslast in', 11-06-2005, 'Bij Zijlstra doet Jezus nog altijd wonderen') ? Jan Zijlstra: "Nee, ik ben namelijk geen alternatieve genezer. Ik doe slechts wat God zegt" ('Problemen ontstaan door extremisme', Nederlands Dagblad, Maarten Vermeulen, 19-02-2004). In Januari 2006 moest de Italiaanse priester Enrico Righi voor de rechter bewijzen dat Jezus Christus echt bestaan heeft, omdat Luigi Cascoli, schrijver van het boek 'De Fabel van Christus', geloofde dat er, los van de evangeliën van de apostelen, geen 'toetsbaar' bewijs is.
-
Officier van Justitie, Birgit van Roessel: "Wie een boodschap uitdraagt, die is daarvoor zelf verantwoordelijk en kan zich niet beroepen op een bron die niet toetsbaar is" Op welke voor-een-patient-in-het-moment-'toetsbare'-bronnen ('eventjes een analyse opvragen bij...') beroepen artsen en plastisch chirurgen zich indien die artsen en plastisch chirurgen op datzelfde moment in de behandelkamer de boodschap uitdragen dat siliconen-borstimplantaten geen kanker zouden veroorzaken bij mensen en dat dit wetenschappelijk zou zijn aangetoond ? Zijn wetenschappelijke onderzoeken en medische literatuur voor een leek, maar eigenlijk voor iedereen, voor ieder 'mens' toetsbaar aangezien men fysiek niet aanwezig is geweest bij die wetenschappelijke onderzoeken ? Of wordt 'ongebreideld en kritiekloos' geloof gelegd in het feit dat zo'n onderzoek op de eerste plaats uberhaupt zou hebben plaatsgevonden ? 'Ongebreideld en kritiekloos' geloof in degenen die het onderzoek hebben uitgevoerd en in medische publicaties erover en hun auteurs, omdat de 'menselijke-neiging' bestaat ze te ervaren als 'autoriteiten', m.n. door een 'rationele' VTDK ?
# Fingerprints: scientific proof or just a matter of opinion ?
Forensic evidence faces crisis after head of Scottish Fingerprint Service argues that ID from prints is 'judgement' rather than fact
--Klik hier voor artikel--
# Doctor: Merck tried to influence article in highly respected medical journal
--Klik hier voor artikel--
# Fake Research Puts Medical Journals Under Microscope
--Klik hier voor artikel--
# Doctor Who Faked Cancer Study Admits More Fraud
--Klik hier voor artikel--
# Cancer researchers fall victim to fraudulent study
--Klik hier voor artikel--
# The Prostitution of Science: When you hear the words "scientific authority," check to be sure your wallet is still there and hold onto it tightly. Prostitution of science is using its good name for base purposes: falsifying data, and misinterpreting statistics to support a new theory, with the objective of gaining personal fame and fortune. Recent publicity about such debased conduct should have two consequences: (1) people ought to become more skeptical about new scientific pronouncements, and, as they do, (2) they ought to become more aware that the supposedly sharp dichotomy between scientific certainty and metaphysical inquiry is simply an illusion"
--Klik hier voor artikel--
# Global Trend: More Science, More Fraud
--Klik hier voor artikel--
# Clinical trials: Private tests a risky business
--Klik hier voor artikel--
# Drug Industry Human Testing Masks Death
--Klik hier voor artikel--
# Corporate Corruption of Science
--Klik hier voor artikel--
# 70% Drug Panels Rigged with Pharma-Money / financial links
--Klik hier voor artikel--
# A cheat's guide to clinical trials
15 tricks pharma companies use to get the right results
--Klik hier voor artikel--
# Drug Firm accused of manipulating drug data
--Klik hier voor artikel--
# The truth about medical journals
Drug companies exert heavy influence over published scientific articles
--Klik hier voor artikel--
# Most scientific papers are probably wrong
--Klik hier voor artikel--
# Drug companies suppressing data on clinical trials for decades
--Klik hier voor artikel--
# Study says medical journals allowed conflicts
--Klik hier voor artikel--
# Massive medical fraud exposed: sham clinical trials
--Klik hier voor artikel--
# Negative results DrugTrials routinely suppressed
Researchers rarely publish negative research results in mainstream medical journals, and even purposely suppress results that fail to prove links between diseases and drugs or genes --Klik hier voor artikel--
# Rent-a-Researcher
Did a British university sell out to Procter & Gamble ?
--Klik hier voor artikel--
# Why Most Published Research Findings Are False
--Klik hier voor artikel--
-
Zoekt men wanhopig als strohalm naar rationele zekerheden die niet bestaan in deze wereld (maar misschien wel in een 'Andere Wereld') omdat uniek menselijk-gedrag (of de hand van God ?) onvoorspelbaar is ? De twee alternatieve artsen ---collega's uit het reguliere circuit--- vond het OM niet verantwoordelijk voor de dood van Sylvia Millecam. Tegen hen eiste het OM 4 en 8 maanden voorwaardelijke celstraf met ook een proeftijd van 2 jaar als beroepsverbod. Omdat de alternatieve artsen op de zitting verklaarden nog steeds te geloven in hun werkwijze, vreesde het OM ook hier kans op herhaling. De hele zaak bleek uiteindelijk met name gericht te zijn jegens het medium Jomanda met als doel een beroepsverbod af te dwingen in plaats van te kijken naar de 'inhoudelijke' kant van de zaak ? Jomanda kreeg de hoogste strafeis, terwijl VTDK-lid Rob A.P. Koene op 18-02-2004 over het 'Rapport Sylvia Millecam' op de VTDK-website had geschreven "Veel erger en gevaarlijker zijn evenwel de kwakzalvers met een artsdiploma" en Nol Willemsen: "Ik ging er vanuit dat Jomanda eigenlijk het minst te verwijten viel, maar goed, als je dus nu het OM hoort, wat ik op dit moment nog vrij eenzijdig vindt, dan zou je kunnen concluderen dat Jomanda het meest te verwijten valt, en dan is de strafeis misschien terecht ?" (Netwerk, NCRV, 22-05-2009).
-
Jomanda was niet bereikbaar voor commentaar op de strafeis van het OM. Ze was nog steeds in Canada, waar ze in 2007 eens een healing gaf in de Muskoka Spiritualist Church. Maar eerder, op 7 oktober 2004 toen Herre Kingma het OM had ingelicht om vervolging van Jomanda af te dwingen, reageerde Jomanda daarop schrijvenderwijs: "Nederland heeft veel stormen en nog veel meer glazen water. Ik kan hier alleen maar om lachen en weet nu helemaal waarom mij werd gevraagd vanuit de andere wereld om boete te doen voor Nederland. Nederland is doodziek".
-
HET ZELFBESCHIKKINGSRECHT (VAN SYLVIA MILLECAM)
In November 1991, had de commissie 'Keuzen in de Zorg' het rapport 'Kiezen en delen' aangeboden aan PVDA staatssecretaris Simons van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). Het ministerie subsidieerde een publiekscampagne, bedoeld om burger-patienten mondiger te maken, te stimuleren om meer (bewust) over hun eigen gezondheidsgedrag na te laten denken, en om zichtbaar te maken dat mensen zelf keuzen kunnen maken. Ook in 1993 stelde WVC budget beschikbaar voor projekten o.a.: de produktie van een beeldplaatprogramma over borstkanker dat patiënten in staat stelt in alle vrijheid vragen te stellen en keuzes over mogelijke behandelwijzen te maken, en 'Medi-Zin' om het "onafhankelijk denken te stimuleren". "Goed idee !", dacht Sylvia Millecam (in valse hoop) ? In 1998 zei Agnes Kant, over dat het regeringsbeleid van de gezondheidszorg gericht zou zijn op de kwaliteit van de beroepsuitoefeing van ook de alternatieve geneeskunde: "Factoren die verhoging daarvan kan bewerkstelligen, zijn aan de kant van de patient: Vooral de eigen verantwoordelijkheid en de mondigheid. Op beide punten wordt een stimulerend beleid gevoerd" (NOVA, 13-10-1998). "Goed idee !", dacht Sylvia Millecam (in valse hoop) ? Marktonderzoeksinstituut NIPO (N. Oskam, 16-11-1998): 73% van Nederland vindt dat beiden (regulier én alternatief) effect hebben bij het bestrijden van ziekten. 77% vindt dat de overheid integratie van / samenwerking tussen alternatieve en reguliere geneeskunde zou moeten stimuleren en dat ziekenhuizen alternatieve therapieën moeten aanbieden. Koningin Beatrix (Troonrede 2001): "Beleid BIG, een evenwicht tussen patient enerzijds, en diens keuzevrijheid anderzijds". "Goed idee !", dacht Sylvia Millecam (in valse hoop) ? In 2002 werd Els Borst voorzitter van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten Verenigingen en ze wilde dat kankerpatiënten meer invloed zouden krijgen op het beleid. "Goed idee !", dacht Sylvia Millecam (in valse hoop) ? In 2003: "Zes op de tien Nederlanders vinden het 'een goede zaak' dat alternatieve en reguliere (gewone) geneeswijzen integreren. Volgens een onderzoek dat het tijdschrift GezondheidNieuws heeft laten uitvoeren, zijn vooral vrouwen enthousiast. Slechts 11% van de Nederlanders omschrijft de ontwikkeling als 'flauwekul'" (Nieuwsbank, 22-08-2003). In 2003 bleek uit onderzoek van TNS-NIPO in opdracht van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg dat de behoefte van de meeste mensen, zieken of niet zieken, om zelf een keuze te kunnen maken tussen zorgverleners en behandelmethoden groot is. En begin September 2003 bood de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) aan VWS-minister Hoogervorst het advies-rapport 'Van patient to klant' aan, met suggesties om zorgaanbieders te stimuleren om beter te luisteren naar wat de patient wil omdat het nog niet goed gesteld is met de positie van de patient en dokters te weinig rekening houden met de wensen van de patient. "Goed idee !", dacht Sylvia Millecam (in valse hoop) ? Op 24-03-2004 antwoordde minister Hoogervorst in de Tweede Kamer op kamervragen ten aanzien van de zaak-Millecam: "Patiënten hebben in beginsel het recht te kiezen welke zorg zij willen ontvangen. Het staat patiënten daarom ook vrij te kiezen voor een alternatieve zorgverlener. Als gevolg van deze keuzevrijheid zijn patiënten zelf verantwoordelijk voor zowel de keuze die zij maken als de wijze waarop die keuze tot stand komt....Ik ben niet van plan het zelfbeschikkingsrecht van burgers te beperken noch wil ik aan burgers de eigen verantwoordelijkheid ontnemen" --Klik hier--
-
Het Openbaar Ministerie geloofde dat o.a. Jomanda Sylvia Millecam in een waan zou hebben gebracht en haar onjuiste informatie zou hebben gegeven. "A new study of the advertising material and marketing brochures sent out by drug companies to General Practitioners in Germany has shown that about 94% of the information in them has no basis in scientific evidence....Only 6% of the brochures contained statements that were scientifically supported by identifiable literature" (BMJ, 28-02-2004, Vol.328, A. Heidelberg). Medische missers aan de orde van de dag: "Nee, kanker had hij beslist niet. Dat kreeg een goede vriend te horen. Niet van Jomanda of van een andere alternatieve genezer, maar van een oncoloog. Zijn buikklachten bleven. Een jaar later werd hij door zijn huisarts opnieuw doorverwezen. Naar een andere oncoloog. De diagnose: darmkanker. In een gevorderd stadium. De vriend is overleden" (De Gelderlander, 27-02-2004). Het Openbaar Ministerie geloofde dat o.a. Jomanda Sylvia Millecam af zou hebben gehouden van een reguliere (levensreddende) behandeling. Kwakzalverij tiert welig: "Sommige 'gezondheids'-websites raden kankerpatiënten hardop aan om af te zien van reguliere medische hulp. De sites vormen daarmee een gevaar voor de gezondheid. Maar het probleem zit diep: zelfs de Universiteit Utrecht verwijst nietsvermoedend naar een van de kwakzalverijsites" ('Dood door internet', VPRO, Noorderlicht, 3 augustus 2004). Het Openbaar Ministerie geloofde dat o.a. Jomanda Sylvia Millecam geen informatie zou hebben gegegeven over de effectiviteit van de eigen therapie. "Roughly 100 pharmaceuticals have now been identified in rivers, lakes, and coastal waters throughout Europe and the United States. While as yet there is no evidence of adverse human effects, there are disturbing ecosystem changes...." (Bron: ehp.niehs.nih.gov/members/2005/113-10/spheres.html), "Various medications are detected in drinking water that has been derived from treated sewage. The health risk, if any, is unknown...." (The LA Times, 30-01-2005), "Up to 90% of every drug taken into the body is excreted unchanged or as metabolites ending up in the ground water, ultimately flowing out of the tap again to medicate someone else without even a prescription..." (The Epoch Times, 29-07-2005).
## - Ten aanzien van 'eigen schuld en het zelfbeschikkingsrecht van Sylvia Millecam' had het Gerechtshof in z'n uitspraak (9 april 2008) o.a. gesteld dat: "Patienten die lijden aan een (potentieel) levensbedreigende ziekte zijn nogal eens geneigd open te staan voor al hetgeen (valse) hoop biedt en te vertrouwen op diegene die hun genezing in het vooruitzicht stelt".
## - Menso Westerouen van Meeteren (NOVA, 10-04-2008) over Sylvia Millecam's eigen wil, haar eigen keuze en haar recht op zelfbeschikking: "Nou, in principe is dat het ook, het is alleen op het moment dat je een keuze maakt dat moet je kunnen doen door eerst de zaken te overzien, je kan eigenlijk alleen maar kiezen als je weet waaruit je kan kiezen, nou, die informatie moet je als patient, als afhankelijke kwetsbare partij, moet je krijgen van je zorgverlener, als je nou een deel van de informatie niet krijgt, dan is je keuze eigelijk al belemmerd", "Eigenlijk komt het op dat moment er op neer dat je misleidt wordt, dan wordt er een verkeerde keuze gemaakt die heeft tot gevolgen voor de ziekte", "Daar speelt bij dat je een volledige voorlichting geeft aan de patient, weten wat er aan de hand is, welke diagnose der is, welke behandelingen mogelijkheden er zijn, de consequenties van de behandeling", "Altijd het uitgangspunt is zorgen dat de patient de beste behandeling krijgt en als dat bij jou zelf niet voorhanden is, zorg dan dat ze op de plaats komt waar hij of zij op de plaats waar dat wel voorhanden is".
## - Ten aanzien van de pro-formazittingen eind 2008, Dagblad Trouw: "Officier van justitie Hetty Hoekstra, gespecialiseerd in medische zaken, zei tijdens de pro-formazitting dat mensen in een toestand zoals Millecam destijds, openstaan voor alles wat hoop biedt. 'Dat geeft een extra zorgplicht aan de behandelaars. Zij moeten voorzien in juiste en volledige informatie en in een goede doorverwijzing', aldus de officier".
## - De aanklacht (11 mei 2009) van Officier van Justitie, Birgit van Roessel, tegen de alternatieve genezers: Sylvia Millecam is de benodigde reguliere zorg onthouden, haar is valse hoop gegeven, ze is onvolledig geinformeerd, en als gevolg daarvan heeft zij zwaar lichamelijk letsel bekomen, en is haar dat toegebracht, te weten een verdere doorgroei of uitzaaiing van kanker-gezwellen, een verergering van haar ziektebeeld, een afname van de genezingskans, en afname van de levensverwachting".
## - Officier van Justitie, Birgit van Roessel, op 22 mei 2009 over de strafeis tegen Jomanda: "Uit diverse hierna te noemen verklaringen blijkt dat Mw. Damman als Jomanda voor Sylvia Millecam een autoriteit was, aan wier woorden en daden zij geloof hechtte en wier adviezen zij opvolgde".
## - Sylvia Millecam was angstig vogeltje: "Volgens Van Roessel kwam uit het heropende onderzoek een andere kant van Millecam naar voren. De zelfverzekerde vrouw die haar eigen weg was gegaan, bleek een angstig vogeltje te zijn geweest" (Het Parool, 23-05-2009, Frans Bosman).
-
# Cancer patients: Lost in a maze of uneven care
(By Denise Grady, The New York Times, 29-07-2007 )
The first doctor gave her six months to live. The second and third said chemotherapy would buy more time, but surgery would not. A fourth offered to operate. Karen Pasqualetto had just given birth to her first child last July when doctors discovered she had colon cancer. She was only 35, and the disease had already spread to her liver. The months she had hoped to spend getting to know her new daughter were hijacked by illness, fear and a desperate quest to survive. For the past year, she and her relatives have felt lost, fending for themselves in a daunting medical landscape in which they struggle to make sense of conflicting advice as they race against time in hopes of saving her life....
--Klik hier voor artikel--
-
# Near-death patients often accept chemotherapy for small gains
(Oncology Times, Volume XXVIII, No. 17, 10-09-2006, By Charlene Laino)
Patients facing death from cancer are willing to undergo chemotherapy for much smaller improvements in outcome than would health care providers, a systematic review of the literature spanning two decades and multiple continents has found. A lack of decision aids and clear information about the benefits and risks of treatment may help explain why cancer patients often opt for aggressive care near the end of life, the researchers report in the Journal of Clinical Oncology (2006;24:3490-3496 ). At the same time, it is unclear how much better information about prognosis and treatment choices would alter the decision-making process, they said. "Our biggest finding is that we really need to learn a lot," said lead author Robin K. Matsuyama, PhD, an instructor in internal medicine at Virginia Commonwealth University in Richmond. "Many studies seem to show that patients would choose chemotherapy even for a small benefit and even if there are side effects. But one big question is how many side effects they have experienced at that point. "There are so many aspects to the issue," Dr. Matsuyama continued. "From the patient side, how much do they understand and how much do they want to know. From the physician side, how much do they want to say and how much are they comfortable saying. Would patients make the same choices as health care providers if they had all the same information ? These are all questions that need further exploration."..(...)...All of the available studies support the notion that patients with cancer make different choices about treatment than would other patients or the health professionals caring for them, Dr. Matsuyama said. One study showed that patients from the United Kingdom were far more willing to undergo hypothetical toxic cancer treatment than were their doctors and nurses-a finding that remained true after chemotherapy (BMJ 1990;300:1458-1460 ). In another trial, Norwegian patients were significantly more willing to accept a toxic chemotherapy regimen compared with oncologists, surgeons, and controls (Eur J Cancer 1995;31A:1917-1918 ). Yet another study showed that Japanese patients with lung cancer were significantly more likely than other patients with respiratory diseases to accept treatments for a potentially small benefit (Intern Med 2005;44:107-113 ). The list goes on. Other research points to a variation in individual patient responses. In one US study, some patients with reviously treated non-small-cell lung cancer said they would accept chemotherapy for a survival benefit of one week, while others would not undergo chemotherapy even if it added two years to their lives (BMJ 1998;317:771-775 )...(...)...One of the most startling findings of the review was that patients learn more about the progression of disease and their chance of death from fellow patients in the waiting room than from their oncologists, Dr. Matsuyama said....(...)...A meta-analysis of 13 studies, for example, showed that oncologists consistently overestimate prognosis by at least 30% (BMJ 2003;327:195-200 ). Another study showed that physicians overestimate survival by a factor of 5.3 (BMJ 2000;320:469-473 ). Yet other researchers found that physicians would provide cancer patients with survival estimates in only 37% of cases - even if the patients requested them (Ann Intern Med 2001;134:1096-1105 )....(...)...The finding that patients would opt for chemotherapy for much smaller improvements in outcome than would health care providers may lead some to conclude that oncologists should not impose their opinions on patients because of their different perspectives, she noted....(...)...That said, information about prognosis may or may not change an individual patient's behavior, which, as the review found, can vary widely, Dr. Block noted. "For one patient, a one in 100 shot at more time may be worth it, while another patient may want to avoid further chemotherapy no matter what."....
-
Het Openbaar Ministerie geloofde dat Jomanda........
-
# Chemical timebomb in your cosmetics cabinet
(UK Independent, Pat Thomas, 24-10-2005)
"Earlier this year, the US Food and Drug Administration (FDA) did something amazing. It issued an unprecedented warning to the cosmetics industry that it was time to inform consumers that most personal care products have not been safety tested. Where the US goes, the UK inevitably follows. If the FDA starts the ball rolling by flexing its muscles, it is possible that in the not too distant future 99 per cent of personal care products could be required to carry a caution on the label: "Warning: The safety of this product has not been determined." What concerns scientists at the FDA and at environmental health organisations throughout the world is the "cocktail effect" - the daily mixing of many different types of toxins in and on the body - and how this might damage health over the longer term...."
--Klik hier voor artikel--
# Beauty products from the skin of executed Chinese prisoners
--Klik hier voor artikel--
# Hazards of cosmetics ans skin care products revealed
--Klik hier voor artikel--
# Study shows some Make-Up linked to Cancer
--Klik hier voor artikel--
# The dark history of modern medicine: US surgeons routinely operated on babies without anesthesia
--Klik hier voor artikel--
# Chemicals in cosmetics linked to cancer, birth defects
--Klik hier voor artikel--
# Experts: Chemicals in cosmetics will take toll on you
--Klik hier voor artikel--
# Pretty ugly: Cosmetics ingredients linked to breast cancer
--Klik hier voor artikel--
# Research: 22% all cosmetics may be contaminated with cancer-causing impurity
--Klik hier voor artikel--
# Sunscreen: Increases cancer risk
--Klik hier voor artikel--
--Klik hier voor artikel--
-
VERKEERD BEELD (OVER JOMANDA)
Luc Benistant, de advocaat van Jomanda, zei na afloop van de rechtszitting, waarop de strafeis werd uitgesproken, geschokt te zijn over 'het verkeerde beeld' dat justitie van Jomanda had geschetst. Benistant, stelde verder dat het Openbaar Ministerie in de strafzaak alle ontlastende (Jomanda)verklaringen heeft weggelaten, zoals van Sylvia Millecam's moeder en haar partner Nol. 'Ongebreideld en kritiekloos geloof' ?
(1) - 2001: NOVA (Gerard Dielessen, Piet van Asseldonk, Wim van de Pol, Lex Runderkamp, Hetty Nietsch, Aletta Oosten, Sylvia Pilger) --->
(2) - 2004: De IGZ (Herre Kingma, Menso Westerouen van Meeteren) --->
(3) - 2006: VTDK (Cees Renckens, Frits van Dam) --->
(4) - 2006: Skepsis (Jan Willem Nienhuys, Rob Nanninga) --->
(5) - 2008: Het Gerechtshof --->
(6) - 2009: Het Openbaar Ministerie
=> - 2001 - 2009: De media --->
=> - 2001 - 2009: Miljoenen Nederlanders
=> - 2001 - 2009: Wereldwijd ?
Over de Millecam-zaak verschenen in de media ook berichten dat, volgens het OM, de drie alternatieve genezers individu Sylvia Millecam zouden hebben wijsgemaakt dat ze geen bostkanker maar een bacteriele infectie had en dat ze haar zouden hebben wijsgemaakt dat een operatie niet nodig zou zijn. Volgens Justitie, in lijn met VTDK, was Sylvia Millecam's toestand vlak voor haar dood "middeleeuws". Uit diverse verklaringen blijkt dat oncologisch-chirurg Emiel Rutgers, een 'autoriteit' op borstkanker gebied, Sylvia Millecam een eerder door Jomanda noodzakelijk geachtte operatie om haar borstimplantaten te verwijderen weigerde en dat hij "stellig" pleitte voor enkel en eerst chemotherapie. Sylvia Millecam echter volgde Rutger's adviezen niet op en hechtte aan zijn daden en woorden géén geloof. Opmerkelijk is dat de media, alsook Menso Westerouen van Meeteren en het OM, nog steeds niet de rol van dr. E.TJ.Th. Rutgers aan de kaak stellen, op een evenzo gelijke-behandelingsmanier als de rol van Jomanda. Of op z'n minst er iets over vermelden, want afgaande op de berichtgevingen en 'boodschappen', vanaf het overlijden tot het heden, zou men bijna gaan veronderstellen ('geloven') dat Rutgers niet bestaat of omgeven is door een rookgordijn.
-
OPENBAAR MINISTERIE IS VERANTWOORDELIJK
Zou men aan de boodschap van het Openbaar Ministrie geloof dienen te hechten ? Waarom ? Omdat het een 'autoriteit' is ? Aangezien Birgit van Roessel in haar strafeis-pleidooi mensen zélf verantwoordelijk vindt voor een boodschap die men uitdraagt, zou in dezelfde justitiele-lijn en onder het mom van non-discriminatoire gelijke behandeling in alle redelijkheid en billijkheid verondersteld kunnen en mogen worden dat de Officieren van Justitie, Birgit van Roessel en Hetty Hoekstra, alsook rechter M. Diemer (of de verantwoordelijke politici) de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich nemen indien in de toekomst zal gaan blijken dat hun huidige en binnenkort uitgedragen boodschap over Jomanda in de Millecam-strafzaak foutief (beschuldigend/veroordelend) en misleidend blijkt te zijn als een vorm van juridische dwaling, 'beinvloed' door o.a. 'autoriteit' NOVA, Cees Renckens, Menso Westerouen van Meeteren door wie de waan versterkt werd dat Jomanda verantwoordelijk zou zijn voor de dood van Sylvia Millecam en aan 'wiens woorden en daden zij geloof hechtten en wiens adviezen zij opvolgden'. Inclusief persoonlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, waarbij men zich niet kan beroepen op een bron (een willekeurig groter geheel) die voor een leek niet toetsbaar is aldus Van Roessel, voor de miljoenen aan euro's (materieel) en leed (immaterieel) wat in de volksgezondheidszorg bespaart zou kunnen worden indien Van Roessel, Hoekstra en Diemer een andere, dan een VTDK-beinvloede, boodschap en geloofsovertuiging (met misleidende informatie) over Jomanda zouden hebben uitgedragen vanuit hun 'bijzondere zorgplicht' voor het Algemeen Nationaal (Gezondheids)Belang: Artikel 22. Grondwet. Menso Westerouen van Meeteren (NOVA, 10-04-2008): "We weten ook dat alle aandacht die er is geweest voor de zaak Millecam ook effect heeft gehad op patienten..". Een volk onthouden en ontzeggen (voor 2 jaar lang) van een geneeswijze die goedkoper en veiliger is dan reguliere geneeswijzen. (Psychische) Mishandeling van het volk ? Volksoplichting ? Het IGZ-rapport jegens alternatieve geneeswijzen: "Volgens het handboek Mr. D.Hazewinkel-Surenga's Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht kunnen levens / of agressie-delicten ook worden gepleegd door nalaten, mits er een zekere zorgplicht bestaat", Het IGZ-rapport spreekt ten aanzien van de alternatieve genezers over de juridische term 'voorwaardelijke opzet': "Willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaarden dat er iets mis gaat. In de jurisprudentie wordt opzettelijke benadeling van de gezondheid gelijkgesteld met mishandeling. Bij het geven van misleidende informatie over aangeprezen middelen is onder omstandigheden sprake van oplichting". In 1997 verscheen het boekje 'Jomanda's wekelijkse waarheden' met korte overwegingen van Jomanda o.a.: "Vat de koe pas bij de horens als je zeker weet dat je gelijk hebt. Blijf wel eerlijk als alles anders uitpakt en doe niet net alsof je van de prins geen kwaad weet, wanneer je later op de blaren moet zitten".
-
Er zouden voor bewuste politici, die hun vak, zichzelf en hun Goddelijke geweten serieus nemen c.q. niet verloochenen, voldoende zwaarwichtige volksvertegenwoordigende-redenen kunnen zijn om sanctionerend of rectificerend op te treden omdat politieke partijen langs andere weg (met name via de ministeriële verantwoordelijkheid) invloed op vervolgingen kunnen uitoefenen. Zo niet, zijn dan ook deze passief toekijkende en dus goedkeurende politici mede-verantwoordelijk en -aansprakelijk voor de eventuele symbolische dood van Jomanda inclusief de materiele en immateriele volksschade die daaruit voort zou kunnen vloeien ?
-
THE WAR ON ALTERNATIVE-MEDICINE ?
De Millecam-zaak "staat symbool voor zoveel meer gevallen", vond VTDK-lid Herre Kingma ('Kwakzalver sneller aanpakken', Volkskrant, 21-02-2004, Ellen de Visser). De Wereld Gezondheidsorganisatie WHO zegt dat in de meeste Europese landen zelfmoord de meest voorkomende doodsoorzaak is. Zelfmoord zou meer slachtoffers eisen dan het aantal mensen dat overlijdt in het verkeer. Het aantal doden door zelfmoord zou hoger liggen dan door oorlog en moord samen, en mensen in Zuid-Amerika en moslimlanden zouden zich zelden beroven van leven. De politieke-prioriteitstelling in de meeste Europese landen ? O.a. Moslims, verkeer, oorlog en moord ? Oorzaak ? Afhankelijkheid van de prioriteitstelling van individuen achter media-berichtgevingen: 'beinvloeding' van de agenda's van politici en het politieke-proces ten bate van de volksgezondheid ? De prioriteitstellingen in Nederland ?
-
Het wetsvoorstel Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) --waardoor eenieder een praktijk zou kunnen beginnen-- werd behandeld in de Tweede Kamer in 1992. Erica Terpstra (VVD): "Maar onze angst is nu juist dat dit amendement wordt aangegrepen als instrument voor een heksenjacht tegen andersdenkenden. Daarmee zou de vnjheid van patiënten om te kiezen voor alternatieve geneeswijzen, worden ingedamd", "Ik ben bang dat achteraf zal blijken dat dit amendement wordt gebruikt voor een heksenjacht. Dan biedt de Wet BIG aan de ene kant meer vrijheid, maar aan de andere kant wordt die vrijheid weer beperkt". Reactie Tineke Netelenbos (PVDA): "In Nederland zijn wij niet zo 'heksenjagerig'. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, dan zult u toch de eerste zijn om hier op het spreekgestoelte te klimmen...". WVC Staatssecretaris Simons (PVDA): "De grote winst van de Wet BIG vind ik tevens dat er mogelijk een zakelijker dialoog kan komen tussen de alternatieve en de niet-alternatieve genezers". De uiteindelijke nieuwe wet-BIG zou tot "een zekere meerwaarde in de Nederlandse gezondheidszorg" kunnen leidden, aldus Simons.
-
Jomanda 12 jaar later: "Ik ben ervan overtuigd dat over de rug van Sylvia de strijd tussen de alternatieve en reguliere geneeswijzen wordt uitgevochten. Enkel en alleen omdat Sylvia niet voor de reguliere methode koos. Je kon haar niet dwingen en dat stuitte de witte jassen tegen de borst. Hier is een machtsspelletje aan de gang....Laten ze maar eens goed onderzoek doen naar al die zogenaamde alternatieve genezers die in hun achterkamertjes mensen behandelen. Ik heb altijd open en bloot gewerkt en iedere instantie uitgedaagd om mijn handelwijze te onderzoeken. Trouwens, in al die jaren is er nog nooit één aanklacht tegen mij geweest" (Algemeen Dagblad, 'Ik heb ook een vriendin verloren', 19-02-2004, Fred Kramer). Dick de Wit, klassiek homeopaat in Dordrecht: "Aan de uitwassen wordt een hele beroepgsgroep opgehangen....Ik heb vier jaar lang in de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB) gezeten. Het aantal klachten dat naar de tuchtrechter ging, was op één hand te tellen. Peanuts, in vergelijking met het aantal klachten in de reguliere zorg" (20-02-2004, Nederlands Dagblad). In 2005 verschenen 'Medische diagnose, Achtergrondstudie' uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg waarin opgenomen een onderzoek-enquete onder leden van de artsenfederatie KNMG over alternatieve geneeswijzen: "Hoeveel van uw patiënten hebben in de afgelopen periode van vijf jaar gezondheidsschade opgelopen in het alternatieve circuit ? 57% van de respondenten heeft in de afgelopen 5 jaar geen patiënten in zijn praktijk gezien die gezondheidsschade hebben opgelopen als gevolg van alternatieve behandelwijzen; 43% is in deze periode geconfronteerd met één of meer patiënten die gezondheidsschade hebben opgelopen. In de meeste gevallen ging het om 1 tot 10 patiënten"...."Als de meest voorkomende gezondheidsschade worden genoemd: het ontkennen van de reguliere medische diagnose, inadequate of schadelijke alternatieve behandeling en het niet meer volgen van de ingestelde reguliere behandeling".
-
De familie van Sylvia Millecam verwijt de enkele individuen van VTDK willens en wetens over de rug van Sylvia Millecam jurisprudentie te willen creeeren en ze vinden VTDK "een groep extreme pro-regulieren" (Volkskrant, Interview Cees Renckens, 23-05-2009, Ellen de Visser). Herre Kingma getuigde ten overstane van het volk:"Jomanda is gevaarlijk" in NOVA (19-12-2001): "Het bestrijden van gevaarlijke alternatieve genezers, als Jomanda, is al sinds 1865, een klassieke taak van de Inspectie. Wij zijn er juist voor om de officiële dokters en de kwakzalvers uit elkaar te houden" en Kingma zei alles in het werk te zullen stellen in z'n Nederlandse-missie om: "deze gevaarlijke kwakzalvers aan te pakken". Later, in het IGZ-rapport, met als rechtvaardiging het zogenaamde Algemeen Belang, geloofde o.a. Kingma dat Jomanda's handelen levensgevaarlijk zou zijn wat in strijd zou zijn met de Wet op de Beroepen in de individuele Gezondheidszorg (BIG). Het NOS-journaal (17-02-2004): "Volgens de Inspectie heeft Jomanda zich aan strafbare feiten schuldig gemaakt". Het Algemeen Dagblad (18-02-2004): "Jomanda is levensgevaarlijk. Dat stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg in het rapport 'De zorgverlening aan S.M.'....Herre Kingma, inspecteur-generaal van de gezondheidszorg, wil een aanscherping van de wet uit 1997, waarbij kwakzalverij werd toegestaan". Sylvia Millecam zou zich, volgens o.a. Kingma, in een 'een sekte-achtige setting' van alternatieve behandelaars hebben begeven die 'elkaar op koers' hielden en waarbij 'andersdenkenden gemeden werden'. Als remedie tegen gevaarlijke kwakzalverij pleitte Herre Kingma voor "zero-tolerance" wetgeving en een betere bescherming van de patiënt.
-
The war on terror - Na de 9/11 aanslag op het Word Trade Center verklaarde George W. 'may God be with you' Bush alles in het werk te zullen stellen om deze gevaarlijke terroristen (lid van het sekte-achtige Al-Qaeda) aan te pakken: "We will hunt them down, track them down....untill they are destroyed". VTDK-lid Prof. Piet Borst: "Drastische actie ondernamen de Procureurs-Generaal en de Inspectie van de Gezondheidszorg op 20 september: eendrachtig besloten zij tot een formeel onderzoek naar de medische uitspraken van Jomanda. Deze historische beslissing heeft weinig aandacht gekregen, want op diezelfde dag verklaarde Bush min of meer de oorlog aan Afghanistan.....Als er van tijd tot tijd een Jomanda in het gevang verdwijnt, worden kwakzalvers voorzichtiger..." (NRC Handelsblad, 'Kwakvervolging', 13-10-2001). Later getuigde Bush ten overstane van het volk (én ten overstane van z'n eigen zo aanbeden God, voor zover hij dat beseft) dat Saddam Hoesein levensgevaarlijk zou zijn en Irak onderdeel van de "Axes of Evil". Bush pleitte voor "zero-tolerance" wetgeving en, met als rechtvaardiging het zogenaamde Algemeen Belang, vaardigde hij de 'Patriot Act' uit; een wet die een aantal burgerlijke-constitutioneel-beschermde-vrijheden ophief, maar bedoeld zou zijn voor een betere bescherming van de burger. Uiteindelijk werd Irak binnengevallen waar inspecteurs op zoek gingen naar 'strafbare feiten' en de 'levensgevaarlijke massavernietigingswapens'. De U.S. military betaalde in het geheim Iraakse kranten om verhalen te publiceren, geschreven door Amerikaanse-troepen, in een poging het imago van de US-missie in Irak op te poetsen. In 2002 dwong Bush Jr. de 'Homeland Security bill' door het US-Congress heen welke hem meer bevelsbevoegdheden gaven. Vermeende terroristen werden opgepak, het land uitgezet en in buitenlandse gevangenissen gezet.
-
Op haar jaarlijkse bijeenkomst lanceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2002 een globale strategie voor alternatieve geneeswijzen. De WHO constateerde dat men er niet langer omheen kon. In navolging van het Europees Parlement in 1997, kwam de WHO in 2003 met een resolutie om alternatieve geneeswijzen te emanciperen. "The World Health Organization estimates that 30 -80% of adults in industrialized countries use complementary or alternative medicine (CAM) to prevent or treat illness, including 60 million in the US. In the US in 1990, more visits were made to CAM practitioners (425 million visits) than to primary care physicians (388 million visits).." (Cathy Creger Rosenbaum PharmD MBA, Annals Pharmacotherapy). WHO: "Alternative medicine must get scientific validation".
-
## - VTDK-lid Prof. Piet Borst over alternatieve genezers: "Er moet een barrière worden opgeworpen tegen dit soort lieden. Er zit veel tuig tussen", "Volkslakkerij", "Daar moet je paal en perk aan stellen" (Vrij Nederland, 18-04-1998).
## - Piet Borst windt zich langdurig op over de activiteiten van de Jomanda's van deze wereld: "Aanpakken zal moeilijk zijn. Maar ik zou het toejuichen wanneer dat gebeurt. Deze mensen maken misbruik van angsten en onzekerheden van patiënten. Die worden gesterkt in waanideeën en missen daardoor de kans op een goede behandeling. Daar moet je paal en perk aan stellen" (Volkskrant, 20-09-2001).
## - C.N.M Renckens, voorzitter van VTDK in 2001 over het overheidsbeleid: "De minister zou er beter aan doen om de bevelsbevoegdheid van de IGZ (nu beperkt tot de beroepsbeoefenaren met een in de wet BIG geregeld vak) ook uit te breiden tot de niet bij wet BIG geregelde kwakzalvers, die je zou kunnen aanduiden als de 'ongeregelde scharrel-biggetjes'." (AtdK, December 2001, jrg. 112, nr. 6).
## - Cees Renckens in 2001 geloofde: "Artsen die zich bezig houden met alternatieve geneeswijzen moeten tot de orde worden geroepen. Ze profiteren van het vertrouwen dat reguliere artsen hebben opgebouwd. Het zijn vaak buitenbeentjes, die menen de Messias te zijn" ('Geen enkel alternatief', Tubantia, 12-10-2001, Carlo Nagel).
## - Maurice van Steense, dermatoloog in opleiding en VTDK-lid in 2004 over de zaak-Millecam: "Mensen willen bedrogen worden. Om hen tegen zichzelf te beschermen, moet elke vorm van kwakzalverij verboden worden, meent Maurice van Steensel. Nu het zwijgend medium Jomanda, de wellicht niet zo helderziende Tompot en nog wat andere knoeiers eindelijk door het OM worden aangepakt voor hun wandaden wordt het misschien tijd om eens te besluiten wat we moeten doen met de kwakzalvers in dit land..." ('Elke vorm van kwakzalverij moet verboden worden', De Gelderlander, 21-02-2004).
## - VTDK-secretaris en psycholoog (NKI/AvL), Frits van Dam, in 2004 over de zaak-Millecam: "Misschien moeten we de regels die er nu zijn wat minder tolerant maken om dit soort narigheid te voorkomen" (ANP, 18-02-2004, 'Wijze behandeling Sylvia Millecam zeldzaam').
-
WHO: "Alternative medicine must get scientific validation". De belangrijkste financier voor gezondheidsonderzoek in Nederland is de overheid via de ministeries van VWS en OCW. De overheid stimuleert beoordeling van nieuwe behandelmethoden (Technology Assessment). Deelnemers aan het Platform Health Technology Assessment (HTA) zijn o.a. waarnemers van het ministerie van VWS en van de IGZ. Een belangrijke geldbron van het programma Ontwikkelingsgeneeskunde was het Fonds Ontwikkelingsgeneeskunde, wat beheerd werd door de voorganger van het huidige College voor Zorgverzekeringen: de Ziekenfondsraad. Eind 1999, naar aanleiding van het advies van de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) "Brede Analyse Gezondheidsonderzoek" (BAGO), werd het Fonds Ontwikkelingsgeneeskunde op aanwijzing van de minister van VWS ondergebracht bij MW-NWO. Nu beheert overheidsorganisatie Zorg Onderzoek Nederland / Medische Wetenschappen (ZonMw) het geld. Onderzoek ten behoeve van de 'evidence-based' benadering wordt betaald door de farmaceutische industrie, de collecte-busfondsen en de overheid. De industrie richt zich op registratie van middelen waarvoor men een grote omzet verwacht en de collectebusfondsen op veel voorkomende ernstige aandoeningen.
-
Ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek laat de Minister van VWS zich ondersteunen door externe organen, zoals en ZonMw, de RGO en de Gezondheidsraad (GR), aldus namens VWS-minister Hoogervorst, directeur Innovatie, Beroepen en Ethiek, drs. Nico C. Oudendijk per brief (2-2-2004). De inhoud van onderzoeksprogramma's bij ZonMw wordt vooral bepaald door het ministerie van VWS. Algemeen secretaris van de Gezondheidsraad, Dr. M v. L., per brief (16-04-2004): "De Gezondheidsraad adviseert de regering over de stand van de wetenschap ten aanzien van vragen op het gebied van de Volksgezondheid....De minister van VWS heeft de Gezondheidsraad geen advies gevraagd inzake de kwestie Jomanda, en de raad is ook niet voornemens een dergelijk advies op eigen initiatief uit te brengen. Er is dan ook geen Gezondheidsstandpunt in deze kwestie". Directeur ZonMw, H.J.S., per brief (26-04 en 19-05-2004): "Wat de door Jomanda toegepaste behandelwijze betreft staat ZonMw op het standpunt dat alle nieuwe behandelingen grondig op hun effectiviteit dienen te worden onderzocht, alvorens deze op patienten toe te passen en daaraan gezondheidsclaims te verbinden.....Wanneer u vraagt, of onderzoek inzake de werkzaamheid van Jomanda's behandelingen tot onze taak behoort, is het antwoord dus 'nee', omdat het onbegonnen werk is op het niveau van een behandelaar een onderzoeksprogramma op te stellen".
-
## - Het IGZ-rapport (2004): "De medisch professionele standaard - Voor de beroepsgroep der artsen geldt de 'medisch professionele standaard'. Als vakinhoudelijke normen doen zich gelden: - De beroepsmatige handeling moet volgens de regels der kunst worden uitgevoerd (lege artis eis). - De handeling moet medisch geïndiceerd zijn met het oog op een concreet behandelingsdoel. Beiden worden bepaald door de inzichten van de medische wetenschap en op basis van opgedane ervaringen van de beroepsgroep met medische handelingen ('evidence based'). De standaard kan meer dan één methode van diagnose/behandeling omvatten. Erkenning van de methode of behandeling wordt verkregen in de kring van wetenschap en/of beroepsgroep, waarbij dus meer dan één methode erkend kan worden. Enigszins afwijken van de gangbare methode hoeft nog niet te betekenen dat de medisch-professionele standaard niet wordt gevolgd. Er moet dan wel worden verantwoord waarom in dat specifieke geval is afgeweken. Toestemming van de patiënt is ook geen rechtvaardiging om af te wijken van de medisch-professionele standaard".
## - Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Gepaste zorg (2004): "...Het begrip 'bewijs' (evidence) verdient hierbij nuancering. Er is namelijk onomstotelijk bewijs en minder sterk bewijs. Daarom worden vijf verschillende niveaus van bewijs omschreven, variërend van het bewijs dat stoelt op een systematische review, waarbij de resultaten van alle relevante RCT's ('randomized controlled trial') homogeen zijn (level 1 ) tot bewijs dat gebaseerd is op de gezamenlijke mening van deskundigen (level 5)4. Het percentage van het medisch handelen dat gebaseerd is op RCT's loopt per indicatiegebied sterk uiteen, namelijk van 11% tot 70%; bij 12 van de 18 studies is dit percentage minder dan 40%." (Noot: bij dubbelblind onderzoek naar het effekt van medicijnen en andere ingrepen worden percentages gevonden van het placebo-effekt in de orde van 5 tot 30%) "Evidence zou de basis moeten vormen voor richtlijnen die door beroepsbeoefenaren worden opgesteld. Dit is niet altijd het geval. Richtlijnen kunnen gebaseerd zijn op consensus binnen de beroepsgroep zonder onderliggend bewijs. In de praktijk blijkt het moeilijk om van evidence based medicine tot evidence based practice te komen. 30-40% van de patiënten krijgen niet de behandeling die bewezen is effectief te zijn. 20-25% van de patiënten krijgen zorg die niet nodig of mogelijk zelfs schadelijk is. Het komt regelmatig voor dat de patiënt afziet van een voorgestelde behandeling wanneer hem de ruimte wordt geboden de alternatieven te horen en daarover na te denken alvorens een beslissing te nemen" (Bron: Zoetermeer, 2004, deze bijdragen zijn bouwstenen voor het advies Gepaste zorg dat medio 2004 is uitgebracht aan de minister van VWS, Deel VI: Arts, patiënt en gebruik van zorg).
-
In 2004 constateerde WHO dat maar weinig landen zich hielden aan hun richtlijnen omtrent alternatieve geneeswijzen. Namens minister Hoogervorst, directeur Innovatie, Beroepen en Ethiek, drs. Nico C. Oudendijk per brief (15-07-2004): "Het is mijns inziens aan de zorgverleners zelf om de effectiviteit van hun methoden aan te tonen. Hiervoor kunnen zij onderzoeksvoorstellen indienen bij de in mijn brief van 2 februari 2004 genoemde instanties (RGO, GR, ZonMw)...". In 2004 gaf het ministerie van VWS / minister Hans Hoogervorst ZonMw de opdracht voor het schrijven van een plan van aanpak ten aanzien van onderzoek op het gebied van complementaire behandelwijzen in Nederland. Blijkbaar moest er voor minister Hoogervorst vanuit 'een goeroe-positie' (WHO) in een semi-reguliere sfeer eerst een 'diagnose' (rapport / resolutie) over alternatieve geneeswijzen worden gepresenteerd als 'onaantastbaar oordeel', voordat Hoogervorst overging tot een keuze. Anders dan hetgeen op eigen initiatief en geloof zou hebben plaatsgevonden, aangezien de VWS-opdracht aan ZonMw niet plaatsvond voor de WHO-richtlijnen, terwijl het Europees Parlement al in 1997 kwam met een resolutie om alternatieve geneeswijzen te emanciperen. Alhoewel de VWS-opdracht aan ZonMw zich beperkte tot alternatieve geneeswijzen gegeven door artsen (arts-acupuncturisten, arts-homeopaten en arts-natuurgeneeskundigen). Als het dan tóch moest: Oost-west, thuis best, Zoals het klokje thuis tikt, tikt het écht nergens ? Op 16-03-2006 keurde het Europees Parlement het voorstel voor een nieuw communautair actieprogramma 2007-2013 op vlak van gezondheidszorg goed. Europarlementslid Frieda Brepoels: "Aanvullende geneeskunde wordt nog al te vaak over het hoofd gezien. Nochtans stelt de Europese Commissie zelf dat niet minder dan 30% van de bevolking en enkele honderdduizenden artsen en therapeuten vragen om een meer gestructureerde aanpak voor het onderzoek naar alternatieve geneeswijzen". --Klik hier--
-
O.a. Cees Renckens wil anno 2009 in de zaak-Millecam ook dat een burgerlijk-constitutioneel-beschermde-vrijheid wordt opgeheven: de Wet-BIG, waardoor eenieder een praktijk kan beginnen, en hij wil terug naar de Wet van Thorbecke uit 1865 en het daaruit voortvloeiende artsenmonopolie, die zegt dat enkel mensen met een universitaire studie geneeskunde de geneeskunst mogen uitoefenen: een inperking van de keuzevrijheid van de patiënt. Inleiding van het IGZ-rapport: "Hoewel daar in het rapport niet geheel aan voorbij zal worden gegaan, richtte het onderzoek zich niet op 'de keuzen van de patiënt'. Dit omdat 'de keuzevrijheid van de patiënt' niet ter discussie staat en als 'een groot goed' beschouwd wordt". Over het feit dat Jomanda tóch zou worden vervolgd geloofde VTDK-voorzitter Cees Renckens in de Volkskrant: "Ik ben er best trots op dat het ons is gelukt" en hij vond dat: "De Millecam-zaak is educatief geweest" ('Ze geloven het zelf, dát is erg', 23-05-2009, Ellen de Visser).
-
## - ALL THESE ARE DEATHS PER YEAR: "12,000 -- unnecessary surgery, 7,000 -- medication errors in hospitals, 20,000 -- other errors in hospitals, 80,000 -- infections in hospitals, 106,000 -- non-error, negative effects of drugs, These total to 225,000 deaths per year from iatrogenic causes !!...(...)...Another analysis concluded that between 4% and 18% of consecutive patients experience negative effects in outpatient settings,with: 116 million extra physician visits, 77 million extra prescriptions, 17 million emergency department visits, 8 million hospitalizations, 3 million long-term admissions, 199,000 additional deaths, $77 billion in extra costs. The high cost of the health care system is considered to be a deficit, but seems to be tolerated under the assumption that better health results from more expensive care. However, evidence from a few studies indicates that as many as 20% to 30% of patients receive inappropriate care. An estimated 44,000 to 98,000 among them die each year as a result of medical errors..." (Dr. Joseph Mercola, 30-07-2000 --Klik hier-- )
## - UNNECESSARY MEDICAL TREATMENT: "More than half of the United States population have received unnecessary medical treatment. That's about 50,000 people per day. 42% have been directly affected by a medical mistake, from a procedure or drug, and 84% of our population personally know someone who's been a victim of a medical error" (YouTube, Dr. Joseph Mercola, --Klik hier-- )
## - DRUGS CAN KILL AS WELL AS CURE: "More than 10,000 patients may be dying every year because of adverse reactions to drugs prescribed to treat ailments such as heart disease and arthritis, a study indicates" (BMJ, The Independent, 2 July 2004, Jeremy Laurance --Klik hier-- ).
## - NOW EVIDENT: US-MEDICAL SYSTEM IS LEADING CAUSE OF DEATH (Death by medicine, --Klik hier-- ): ...The most stunning statistic, however, is that the total number of deaths caused by conventional medicine is an astounding 783,936 per year. It is now evident that the American medical system is the leading cause of death and injury in the US. (By contrast, the number of deaths attributable to heart disease in 2001 was 699,697, while the number of deaths attributable to cancer was 553,251.5 )..." (By Gary Null, PhD; Carolyn Dean MD et al. March 2004, , --Klik hier-- ).
-
Voormalig inspecteur-generaal van de Inspectie Gezondheidszorg, Herre Kingma, over moreel besef (van de de politiek): "We maken ons druk om doden hier en daar, kleine aantallen. Roken zorgt ieder jaar voor duizenden vermijdbare doden. Daar moet je als politiek toch het voorbeeld in geven" (Netwerk, 'Anti-rookbeleid komt niet van de grond', 4 mei 2006). De tijdelijke Werkgroep Complementaire Zorg (WCZ) kwam in Mei 2006 met een beleidsadvies gebaseerd op onderzoek bij consumenten, over complementaire-zorg aan de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad) met als conclusies o.a.:
- dat ca. 5 miljoen consumenten in Nederland positief staan tegenover complementaire zorg;
- dat aan de behoeften van deze groep niet mag worden voorbijgegaan;
- dat de belangen van deze patiënten/consumenten systematisch en gestructureerd dienen te worden behartigd;
- dat het nieuwe zorgverzekeringsstelsel keuzevrijheid centraal stelt;
- dat patiënten/consumenten zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun keuzes;
- dat patiënten/consumenten vrij zijn te kiezen voor reguliere en/of complementaire zorg;
- dat een keuze voor complementaire zorg geen afwijzing betekent van reguliere zorg;
- dat een keuze voor complementaire zorg geen afwijzing betekent van reguliere zorg;
- dat samenwerking tussen reguliere en complementaire beroepsbeoefenaren en onderzoekers de kwaliteit en (kosten)effectiviteit van de gezondheidszorg verhoogt;
- dat thans nog onvoldoende eenduidige, betrouwbare en toegankelijke informatie over de kwaliteit van complementaire zorg beschikbaar is om patiënten/consumenten in staat te stellen een verantwoorde keuze te maken;
- dat Nederland (nog) geen uitvoering heeft gegeven aan de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de resolutie van het Europese Parlement op het gebied van complementaire zorg. --Klik hier--
-
DE UITSPRAAK: GOLGOTHA ?
Op 12 juni 2009 zal het Openbaar Ministerie uitspraak doen in de zaak-Millecam. Indien Jomanda zal worden veroordeeld: Zal dit onder het mom van non-discriminatoire gelijke behandeling óók belangrijke jurisprudentie gaan opleveren (een vrijbrief) voor al die duizenden reguliere-foute-diagnoses, de foute reguliere second opinion's ('tegenspreken' van first opinion's) ? Zoals een wijze gerespecteerde vriendin en buurvrouw tegen een buurman in vrijheid van meningsuiting zou kunnen zeggen 'Ik denk dat je verkouden bent', terwijl dan later blijkt dat de buurman longkanker had ? Of zoals een reguliere arts over de telefoon, omdat hij of zij geen zin heeft om langs te komen, zou kunnen zeggen tegen een patient 'Ik denk dat je verkouden bent', terwijl dan later blijkt dat de patient longkanker had ? Met als gevolg een heksenjacht op regulier ? Of op gebedsgenezers zoals evangelist Jan 'alles is te genezen' Zijlstra van de Levensstroom gemeenschap in Leiderdorp "geleid vanuit het" (ontoetsbare) "Hoge"; waar regelmatig wonderbaarlijke genezingen zouden plaatsvinden ---zoals bij een vrouw bij wie nadat de dokter haar eierstokken had weggehaald deze weer terugkwamen, terug zouden zijn gezet door Jezus ("...???...", dacht eierstokkankerspecialist Dr.W.W.ten Bokkel Huinink)--- middels het evangelie, handopleggingen en gebedsbijeenkomsten zoals eens in Bunschoten-Spakenburg waar bij de entree een poster 'Scoren tegen kanker' hing bedoeld als fondswerving voor de Kankerbestrijding ? En indien o.a. Jomanda zal worden vrijgesproken zal deze jurisprudentie een vrijbrief gaan betekenen voor een her-opbloei van alternatieve geneeswijzen met een eventuele wildgroei van kwakzalvers ? Merci beaucoup, Herre Kingma, VTDK, Menso Westerouen van Meeteren, Stichting Skepsis en het OM ?
-
Uit de uitspraak van het Openbaar Ministerie zal gaan blijken of er een jarenlange moderne kruistocht als voorbeeldcasus heeft plaatsgevonden onder oorzakelijke, bezielende en inspirerende leiding van enkele hogepriesters en schriftgeleerden met een reguliere-geloofsovertuiging, omdat hetgeen Jomanda verkondigd niet in de door hen aanbeden Heilige-reguliere-geschriften staat ? Omdat 'de keuzevrijheid van mensen' zogenaamd niet ter discussie zou staan en als 'een groot menselijk-goed' zogenaamd wordt beschouwd ? De Officieren van Justitie, Birgit van Roessel en Hetty Hoekstra, alsook rechter M. Diemer, onder joelend, aanmoedigend en beinvloedend gejuich van enkele individuen van VTDK & Co. en de media, terwijl politici hun handen in onschuld proberen te wassen, als het toekomstige Nederlandse (export) produkt, in de symbolische-rol van een soort Nederlandse priester Kaifas: 'Kruisig haar, kruisig haar' te samen met twee andere medemensen ?
-
Herhaalt (de) geschiedenis zich 'inhoudelijk-menselijk' (oorzaak) door de evolutie heen in / onder steeds verschillende uiterlijke-hokjes, -verschijningen en -gedaanten (gevolg) ? Nét zo 'intelligent' lang totdat de mensheid zich meer bewust wordt van zichzelf en z'n keuzen en daden ? 'Evolutie' van het menselijk-bewustzijn ? Of zou Jezus voor niets en in valse hoop gestorven zijn bij de kruisiging van z'n mens-zijn (Arianisme) als levendig voorbeeld voor de mensheid ? Zette Jezus op Golgotha z'n leven op het spel in de positieve-hoop dat de individuele mens / ziel gedurende z'n individuele evolutie, te samen opgeteld (synergie-effect: 1+1=3, 'Verbeter de wereld, begin bij jezelf'), in de positieve-hoop dat de mensheid gedurende de evolutie zich meer bewust zou worden van het eigen mens-zijn, de menselijke-eigenschappen, de eigen woorden, daden en handelingen jegens een medemens in het moment van spreken, doen en laten, in plaats van achteraf nadat de pijn, het leed en het verdriet bij een medemens al is geschied ? Zette Jezus op Golgotha z'n leven op het spel omdat de onbewuste-mensheid ("vergeef ze, ze weten niet wat ze doen") Jezus's allesomvattende menselijke-liefdeskracht voor diezelfde mensheid niet begreep ?
Zie artikel "Darwinjaar" bij 'Themas': --Klik hier--
-
Volgens geruchten / voorspellingen van vele jaren geleden, lang voor Al Gore en z'n Live Earth, zal het jaar 2012 het jaar zijn van het einde van de Indiaanse kalender, grote overstromingen, een tweede Atlantis, het jaar waarin de Maya-kalender wordt gesloten om een New Age te beginnen. De ecliptica kruist de melkweg onder een hoek van 60 graden, waardoor de ecliptica en de melkweg een cosmisch kruis vormen. Het centrum van dit cosmisch kruis, precies waar de ecliptica de meldweg snijdt, is precies het punt waar de zon zal zijn, vastliggende in de tijd, op de datum 21-12-2012: Golgotha in een ander evolutionair-hokje, -verschijning ? In de Egyptische geschriften ten tijde van de piramiden werd 2012 vermeld als een keerpunt in de aardse-ontwikkeling. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben ? Jomanda: "Ik heb helemaal geen God voor ogen. Maar als je het Hemelse toch wilt benoemen, zeg dan: liefde. Alles draait om de liefde" (Dagblad Trouw, Arjen Visser, 25-07-1998).
-
SYLVIA MILLECAM: HET MEISJE MET DE VOLGSPOT
Samen met Marlou Boots had Sylvia Millecam eindelijk een goede plastisch chirurg gevonden, "één van de weinige ethische" volgens Boots, die haar zieke siliconenborst wilde amputeren. Sylvia Millecam keek heel erg naar die operatie uit, want ze wilde dolgraag beter worden. Als de borst geamputeerd zou zijn dan wilde ze de wonden met een gouden draad laten dichtnaaien, grapte Sylvia Millecam, en wilde in de Playboy poseren. Maar helaas kwam deze redding voor haar te laat. Alfred van den Heuvel ging twee weken voor haar overlijden samen met Sylvia Millecam een dagje uit. Er werd gelachen. Alfred van den Heuvel zei veel respect te hebben voor Sylvia Millecam: "Niet alleen vanwege haar talent, maar vanwege haar sterke geest, haar doorzettingsvermogen en haar wil om te blijven zoeken naar een geneeswijze" (Telegraaf, 21-08-2001). De KRO zond op 18-08-2002 de documentaire van maker Fons de Poel "Sylvia Millecam: het meisje met de volgspot" uit over haar leven en sterven. Ongeveer 1,1 miljoen mensen zagen de documentaire. Met een marktaandeel van 32%: de best bekeken documentaire van 2002. De moeder van Sylvia Millecam: "Ik wil Sylvia herinneren als de fantastische dochter die ze was: liefhebbend, altijd geïnteresseerd, heel begaan met andere mensen. We hadden zo'n goede band. Tot op de laatste dag heeft ze grapjes gemaakt, en zo blijft ze ook in mijn herinnering. Als de vrolijke en energieke vrouw die ze was, niet als het slachtoffer zoals ze nu wordt neergezet'' (Dagblad Trouw, 21-02-2004).
-
Alje Kamphuis besluit z'n 2009-boek met de vermelding dat het Nederlandse publiek Sylvia Millecam nog niet vergeten is, want uit een enquete van HP/De Tijd (Januari 2008), zo schrijft hij, over o.a. wie 'we' op dit moment missen op televisie, blijkt op de eerste plaats te staan: Sylvia Millecam. Misschien hetgeen, nadat haar ziel vele jaren is bestookt met halve waarheden en leugens, wat een verdrietige Sylvia Millecam op dit moment het meest mist is: de waarheid. Omtrent Jomanda (Moeder der mensen), én omtrent de gevaren van siliconen borstimplantaten. Sylvia Millecam wilde dat haar verhaal verteld zou worden. Ze wilde er een boek over schrijven: als waarschuwing voor duizenden andere vrouwen. Zij vond dat vrouwen juist geïnformeerd, gewaarschuwd moesten worden voor de schadelijke gevolgen van de siliconen-implantaten: "Had ik maar nooit die siliconenimplantaten voor mijn borsten genomen". Ook Dat Nog !
--Klik hier voor PIC--
--Klik hier voor PIC--
--Klik hier voor PIC--


 

 


 


View My Stats