Nieuws Het leven is een scheppingsproces


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


Het Leven is ……..

Het leven is een scheppingsproces; nieuw inzicht!

Er zijn mensen die zeggen dat het leven een leerschool is, en dat wij hier zijn om bepaalde lessen te leren, en dat wij – zodra wij ‘geslaagd zijn’ – grotere doelen kunnen najagen, niet langer gehinderd worden door het lichaam. Klopt dat? Is dat wel een juiste gedachte?

Wij zijn hier niet op aarde om te leren. Het leven is geen leerschool. Het leven is een schepping, geen ontdekking. Het grootste geheim is dat het leven niet een ontdekking is, maar een scheppingsproces. Je bent jezelf niet aan het ontdekken, maar schept jezelf opnieuw, iedere dag, iedere minuut. Je leeft niet om elke dag te ontdekken, wat die dag voor je inhoudt, maar om hem te scheppen. Jij schept namelijk je eigen realiteit, waarschijnlijk zonder het te beseffen. Je bent jezelf dus niet aan het ontdekken, maar jezelf opnieuw aan het scheppen! Zoek daarom niet om uit te vinden |Wie-je-Bent|, maar zoek om vast te stellen |Wie-je-wilt-Zijn|!

Het leven is een evolutieproces; nieuw inzicht!

De door God geschapen mogelijkheid van het terugkomen in een ander lichaam – reÔncarnatie – krijgt de ziel zo de gelegenheid om meer ervaringen op te doen en zich aldus verder te evolueren; te ontwikkelen. De grootste wens van de ziel is om steeds hogere aspecten van Zichzelf te mogen ervaren. En dus probeert zij zich omhoog te bewegen op de schaal van de evolutie, totdat ze uiteindelijk ervaart wat Nirwana wordt genoemd; de volmaakte eenheid met Al, Al-Wat-Is,of God.

De zin van jouw leven is dus jezelf te ervaren als het AL, Alles. We zijn dus permanent in ontwikkeling. We zijn aan het …..worden. Wat we worden, dat weten we niet voordat we er zijn.
Dat is de zin, de cyclus van heel het leven. En op die manier zal iedere reis een ontwikkelingsreis van de ziel zijn.

Evolutie is geen rechte, constante lijn. Je hebt de kans in ieder leven de beste ervaringen van je oude gedachten, je oude beschavingen te her-scheppen, terwijl de minder prettige patronen kunt vermijden. Het evolutieproces is het constant nemen en opnieuw nemen van beslissingen. Door dit proces beslis je |Wie-je-werkelijk-Bent|. Dat is de reden waarom de ziel in het

lichaam komt; om zich te ontwikkelen. Om te groeien en te evolueren!

Het leven is een veranderingsproces; nieuw inzicht!

Wij moeten aanvaarden, dat wij individueel steeds van gedachten veranderen en als maatschappij in zijn geheel ook. Wat in onze maatschappij nog maar een paar decennia geleden ‘goed’ gevonden werd, vinden we nu ‘fout’. Wat wij nog niet zo lang geleden ‘fout’ vonden, heet nu ‘goed’ te zijn. Het feit dat je van gedachten verandert is niet het probleem. Je moet wel van gedachten veranderen, anders groei je niet. Verandering hoort bij je ontwikkeling; je eigen evolutie.
Neen, het probleem is niet dat je veranderd bent, of dat je waarden veranderd zijn. Het probleem is dat velen van ons koppig blijven denken dat de waarden die nķ gelden de juiste zijn, dat ze perfect zijn, dat iedereen ze moet onderschrijven.

Houd vast aan waarin je gelooft, als jou dat goed doet. Laat het niet waaien. Want jouw ideeŽn over ‘goed’ en ‘fout’ bepalen jouw definitie |Wie-je-bent|. Verlang niet van anderen, dat zij zichzelf definiŽren op jouw manier. En blijf niet ‘steken’ in je huidige waarden en gewoontes, houd het evolutieproces niet tegen.

Niets blijft gelijk. Alles beweegt. Er is niets dat niet in beweging is. Gelijk blijven, of proberen gelijk te blijven, gaat tegen alle Wetten van het Leven in. Verander dus. Verander je ideeŽn over ‘goed’ en ‘fout’. Verander je opvattingen over alles en nog wat. Verander je structuur, je constructies, je modellen, je theorieŽn. Want in het nieuwe idee van |Wie-je-bent| vind je groei.

In je nieuwe ideeŽn over hoe-het-is, vindt de evolutie plaats. In je nieuwe ideeŽn over alles vind je opwinding, vind je schepping. Daardoor wordt |God-in-jou| verwerkelijkt.

 

Het leven is een spirituele revolutie; nieuw inzicht!

De levensenergie, de fundamentele energie van al het leven – ook wel ‘de ziel van God’ genoemd – is permanent in revolutie; in beweging. Alles roteert, ofwel ‘revolveert’. Zelfs onze lichaamscellen zijn permanent in beweging en vernieuwen zich na een aantal jaren. Revolutie is dan ook de basisbeweging van ons leven! Het is een voortdurend proces, het leven is een proces. Zodra je bewust het spirituele pad gaat betreden, betekent het dat je je verstand, lichaam en ziel opdraagt aan het proces van het scheppende Zelf. Dit is het proces van zelfverwerkelijking. Dit is het proces van verlossing. Het proces is een daad van dag tot dag, van minuut tot minuut. Het is kiezen, en opnieuw kiezen, elk ogenblik. Het is de schepping die alsmaar voortduurt.

Bewuste schepping is scheppen met een doel. Het is gebruiken van de hulpgereedschappen (gedachte, woord en daad) van de schepping, bij volle bewustzijn. Dit is het spirituele pad bewandelen. Spiritualiteit eist absoluut niet dat je ergens in gelooft. Zij nodigt je uit om voortdurend aandacht te besteden aan je eigen ervaringen. Godsdiensten moedigen je aan de gedachten van anderen te verkennen en die als je eigen gedachten te accepteren. Godsdiensten verlangen dat je ze op hun woord gelooft. Daarom falen alle godsdiensten uiteindelijk. Spiritualiteit zal altijd slagen, want het leidt tot een ander besluit. Een besluit die afgestemd is op |Wie-je-werkelijk-Bent|.

Godsdiensten eisen, dat je leert van de ervaring van anderen. Spiritualiteit dringt erop aan dat je je eigen ervaring zoekt. Spiritualiteit nodigt je uit de gedachten van anderen te verwerpen, en met eigen gedachten te komen. ‘Een goed gevoel’ is jouw manier om te zeggen, dat je laatste gedachte waar was, dat je laatste woord wijsheid was, dat je laatste daad liefde was. Kijk om vast te stellen hoeveel je bent vooruit gegaan, om te meten hoever jij je hebt ontwikkeld, eenvoudigweg naar wat je ‘een goed gevoel’ geeft. Probeer je evolutie niet te forceren, door te ontkennen wat goed voelt of door daar afstand van te nemen. Leer jezelf kennen door te ervaren |Wie-je-Bent|.

Leer luisteren naar je gevoel. Want de ziel is de som van alle gevoelens; de taal van de ziel is intuÔtie!

De mens als een drieledig wezen; nieuw inzicht!

Je bent een drieledig wezen. Een wezen - geen ding - dat bestaat uit een lichaam, verstand (ook

wel geest genoemd) en een ziel. Je zou dit ook het fysieke, non-fysiek en het metafysische

kunnen noemen. Dit is de heilige drie-eenheid, die al met veel namen is aangeduid. De filosofen spreken over id, ego en superego. Psychiaters noemen het bewuste, onderbewuste en superbewuste. De wetenschap noemt het energie, materie en antimaterie. Dichters spreken over geest, het hart en de ziel. New-age denkers verwijzen naar lichaam, verstand en geest.
Al deze drie aspecten verwijzen in feite naar drie energieŽn. Je zou ze gedachte, woord en actie (daad, handelen) kunnen noemen. Samengevoegd produceren ze een resultaat dat binnen jouw taal en begrip een gevoel of ervaring wordt genoemd.

Is het niet verwonderlijk dat God zich openbaart als Drie-In-Eťn; God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De Drie-Eťnheid!. Jij bent geschapen naar Gods Beeld.

 

Het leven is een inspiratiebron; Nieuw Inzicht

Heel het leven is een groeiproces. Denk maar eens aan die oude boom die voor je raam staat. Hij weet op dit moment, nu hij 5 meter hoog is en jou met de schaduw van zijn machtige kruin overdekt, niet meer dan hij wist op het moment dat hij nog een nietig zaailing was. Alle informatie die hij nodig had om te worden wat hij vandaag is, zat besloten in zijn zaadje. Hij hoefde niets te leren, alleen maar te groeien. Om te kunnen groeien, maakte hij gebruik van de informatie die in zijn cellulair geheugen zat opgeslagen. ‘Jij bent niet echt veel anders dan deze boom’.

Maar zelfs een boom heeft inspiratie – aansporing – nodig voor zijn groei. En daarvoor is het Leven door God gecreŽerd. Het leven creŽert doorlopend op interactieve wijze, want wij brengen over en weer resultaten voort. Er bestaat geen enkele manier waarop wij deze resultaten kunnen voortbrengen. Jouw gesprekken met anderen en alle informatie die uit de wereld om je heen tot je komt, kun je vergelijken met de stralen van de zon. Ze zorgen ervoor dat de zaden binnen in jou kunnen groeien. In de wereld om je heen zijn heel veel dingen die je in de richting van je innerlijke waarheid kunnen leiden. Maar zelfs die mensen, plaatsen, objecten en gebeurtenissen zijn weinig meer dan geheugensteuntjes. Het zijn een soort wegwijzers. Dat is de essentie van de ‘wereld om je heen’. De fysieke wereld is bedoeld om jou te voorzien van een kader waar binnen je uiterlijk Ervaren kunt, wat je innerlijk al Weet. De uiterlijke wereld is het pad. Het pad is voorbestemd om jou terug te brengen naar Huis. Maar de weg is niet de bestemming zelf. Alleen jij kan jezelf naar jouw bestemming leiden. Anderen kunnen je pad leiden, weer anderen kunnen je hun weg laten zien, maar alleen jij kunt jezelf naar jouw bestemming leiden. Alleen jij kunt besluiten om Thuis te zijn bij God.

Heb je energie nodig? Heb je inspiratie nodig? Neem dan geen vitaminepil, maar een ideaal. Daarmee kun je bergen verzetten’.

Het leven is gebaseerd op overtuigingen; Nieuw Inzicht

Onze samenleving is puur en alleen op actie gericht. Vooral de westerse wereld heeft haar oplossingen altijd in daden gezocht en niet in filosofie of mediteren. Onze wereld staat momenteel voor grote problemen en juist nu moeten we deze problemen oplossen en wel op de niveaus van overtuigingen. Je kunt de problemen niet oplossen op het niveau van gedragingen, omdat de kerngedachte gebaseerd zijn op overtuigingen. Overtuigingen, die generaties op generaties zijn ‘overgeheveld’; van vader op zoon. Deze zgn. elementaire spirituele overtuigingen over het Leven en over God zijn sinds duizenden jaren niet aangepast. Wij blijven namelijk geloven in de overtuigingen die ons onderricht worden. Vaak presenteren wij deze overtuigingen als ‘feiten’, maar dat zijn ze niet! In sommige scholen – in het bijzonder religieuze scholen waar kinderen al van jongs af worden aangemoedigd om te leven door het prisma van specifieke religieuze dogma’s en culturele vooroordelen te bezien – is het resultaat van ongelooflijk negatieve gedragingen; de weerspiegeling van volstrekt onjuiste overtuigingen.

* Wij leren onze kinderen te geloven in een onverdraagzame God, en leren hun aldus hun eigen onverdraagzame gedragingen te vergoelijken;

* Wij leren onze kinderen te geloven in een boze God, en leren hun aldus hun eigen boze gedrag te vergoelijken;

* Wij leren onze kinderen te geloven in een wraakzuchtige God, en leren aldus hun wrokkige gedrag te vergoelijken.

Vervolgens sturen wij onze eigen kinderen erop uit om deze zelfgeschapen demonen te gaan bestrijden. Het is geen toeval, dat binnen radicale bewegingen de grootste groep ‘strijders’ altijd jongeren zijn. Wanneer wij de jongeren rechtstreeks van de religieuze scholen of militaire academie naar de strijdkrachten overplaatsen en hun beloven dat ze voor een ‘verheven doel’ of een ‘hoger plan’ strijden of dat God aan hun kant staat ….. wat moeten zij dan denken? Moeten zij hun ouders, opvoeders of geestelijke of politieke leiders tegenspreken?

Ja, het lijkt erop dat wij alleen maar de overtuigingen van jongeren hoeven te veranderen. Maar dat zal niet gebeuren, tenzij je de overtuigingen verandert van degenen die de jongeren onderrichten.

En dat zijn wij allemaal!

Bewust of onbewust leven; nieuw inzicht

De zin van het leven is te scheppen Wie en |Wat-je-Bent|en dat vervolgens zo te ervaren.
Maar door dagelijks beslissingen te nemen, schilder jij uiteindelijk een portret van |Wie-je-Bent|. Vertegenwoordigt dit portret |Wie-je-bent|? Is dit de indruk die jij wenst te maken op je omgeving? Vermoedelijk niet. Deze vragen vereisen misschien dat je nadenkt en denken is ‘zwaar’. Waardeoordelen uitspreken is moeilijk. Het confronteert je met zuivere scheppingsactiviteit, omdat je heel vaak zult moeten zeggen: ‘Ik weet het gewoon niet’.

Niettemin moet je nog altijd besluiten. En daarom moet je kiezen. Je zult eigenmachtig een keus moeten maken. Een dergelijke keus – een beslissing die voortkomt uit niet eerder gekende, persoonlijke kennis – wordt zuivere schepping genoemd. En de persoon is zich diep bewust dat in het nemen van dergelijke besluiten het Zelf wordt geschapen.

De meesten van ons zijn niet geÔnteresseerd in dit soort ‘werk’. De meesten laten het liever aan anderen over. En daarom zijn velen niet-zelfgeschapen, maar ‘gewoontedieren’, door anderen geschapen. Wanneer anderen je vertellen hoe jij je bijvoorbeeld moet voelen, gedragen, kleden of hoe jij dient te handelen in situaties, dan ervaar je een diep innerlijk conflict omdat je ziel innerlijke vrijheid vertegenwoordigt. Iets diep in je vertelt dat wat anderen zeggen, niet aansluit bij |Wie-je-bent|.

Ja, wat kun je doen? De eerste plek waar je naar toe kunt gaan, is naar je priester, rabbijn, dominee, geestelijke leider of leraar, maar het zijn ook zij die met bepaalde ideeŽn zijn opgezadeld ……. door anderen. Toch zullen ze je vertellen, dat je moet stoppen naar jezelf te luisteren. De ergsten onder hen zullen je proberen bang te maken voor wat je intuÔtief weet. Ze vertellen je over de duivel,satan, de hel en verdoemenis …….. al het angstaanjagende wat zij maar kunnen bedenken om jou ervan te overtuigen, dat wat jij intuÔtief aanvoelde en wist ‘verkeerd’ was. Volgens hen is de enige plaats waar je troost en vrede zult vinden bij hķn gedachten, ideeŽn of theologie, bij hķn opvattingen over ‘goed en kwaad’ en bij hķn concept van |Wie-je-bent|. De verleiding is dat je alleen maar hoeft in te stemmen om direct goedkeuring te verkrijgen. Ga akkoord en je krijgt direct hun fiat. Sommigen zullen zelfs zingen, roepen en dansen en met hun armen zwaaien, halleluja!

Zoveel vreugde, want jij hebt het licht gezien en bent gered!

Bewust leven? Goedkeuring en uiterlijk vertoon zullen zelden samengaan met innerlijke be-slissingen. Eigenlijk geldt vaak zelfs het tegenovergestelde. Niet alleen kunnen anderen het

‘falen van jou’ vieren, ze kunnen je ook tot onderwerp van spot maken.

Wat? Denk jij zelf na? Neem jij je eigen beslissingen? Je zet je eigen grenspalen uit, je eigen oordelen, je eigen waarden? Wie denk jij wel dat je bent?’ En dit is inderdaad de vraag die jij behoort te beantwoorden in dit leven. Het beantwoorden zal alleen moeten worden gedaan grotendeels zonder beloning of goedkeuring van anderen. En daarom stel jij je misschien de vraag: ‘Waarom dan zo doorgaan? Is het niet veel gemakkelijker om ‘mee-te-roeien’, ipv. tegen de stroom in te gaan? Waarom zelfs aan dit pad beginnen? Wat win je wanneer je een dergelijk reis aangaat? Waar ligt de prikkel? Wat is de reden hiervoor?

Het antwoord is simpel: ’Je kunt niet anders doen dan deze levensreis zo te ondergaan’

Je kunt de reis nl. niet onderbreken. Je bent eraan begonnen nog voordat je werd geboren. Je

geboorte is ronduit het teken dat je aan de reis bent begonnen. De vraag is daarom niet: ’Waarom een dergelijk pad inslaan?’ De vraag is: ‘Wens ik het pad bewust of onbewust te volgen?’

Oplettend of niet. Als de oorzaak van mijn eigen ervaring of als het gevolg ervan?
Het grootste deel van je leven heb je geleefd naar de effecten van je ervaringen. Nu word je

uitgenodigd de oorzaak van je eigen ervaringen te zijn. Dit is wat bekend staat als bewust leven, wandelen bij vol bewustzijn.

Hans Zevenboom

www.hetnieuweinzicht.nl
www.millennium-visie.org
www.nieuwespiritualiteitforum.com


 

 


 


View My Stats