Nieuws gehandicapten


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


Knelpunten voor mensen met een beperking

Hoewel de overheid verschillende regels heeft gemaakt zodat mensen met een beperking zoveel mogelijk aan de samenleving kunnen deelnemen, lukt dit in de praktijk niet altijd. Zo zijn er kinderen die thuiszitten, omdat scholen hen vanwege hun beperking niet toelaten. Er vallen studenten uit omdat hun opleiding niet zorgt voor de aanpassing die zij nodig hebben.

Lees verder


Praktijkverklaring is paspoort naar arbeid voor leerling met beperking

Per vandaag zijn de mogelijkheden tot het vinden van duurzaam betaalde arbeid door leerlingen met een beperking sterk toegenomen. Deze leerlingen worden vanaf nu geschoold in wat ze wŤl kunnen en krijgen hiervoor een praktijkverklaring. Tegelijkertijd leidt dit tot kostenbesparing en minder uitkeringen.

Lees verder


Zembla - Fatale herkeuring

Ruim 300.000 arbeidsongeschikten worden opnieuw gekeurd. Uit de eerste cijfers blijkt dat de helft van de WAO'ers geen uitkering meer krijgt en weer aan het werk moet. De nieuwe regels zijn zo streng dat ook mensen met een zware handicap of kanker volledig worden goedgekeurd. Dat is te zien in de Zembla-documentaire 'Fatale herkeuring'. De herkeuringsoperatie leidt tot heftige emoties en in een enkel geval zelfs tot zelfmoord. Zembla filmde de harde realiteit van de herbeoordelingsoperatie. De linkse oppositie in de Tweede Kamer vraagt zich af of het UWV het 'Lourdes van de Lage Landen' is. 'Mensen gaan  ziek naar het UWV en komen er weer gezond vandaan.


Minder Wajong door maatschappelijke participatie op jonge leeftijd

Als kinderen met een beperking op jonge leeftijd al in de maatschappij participeren dan zal het aantal jongeren dat afhankelijk is van een uitkering afnemen. Dit blijkt uit het vandaag gepresenteerde onderzoek 'Meedoen leer je door mee te doen' van ZonMw en Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver. Het onderzoek, uitgevoerd door H&S consult, brengt in kaart of en op welke wijze er bij de zorg voor deze kinderen (0-12 jaar) aandacht is voor toekomstige maatschappelijke participatie. Kinderen met een beperking belanden al op jonge leeftijd in het circuit van speciale zorg. Ze gaan naar speciale groepen binnen de kinderopvang, volgen speciaal onderwijs en wonen apart. Daardoor doen deze kinderen op belangrijke onderdelen niet of nauwelijks mee aan het gewone leven. En dat reikt verder dan het gebrek aan contact met minder speciale leeftijdsgenootjes.

GeÔntegreerde aanpak
In 'Meedoen leer je door mee te doen', is gekeken welke instellingen een sleutelrol vervullen in de zorgketen rondom deze kinderen en hoe deze instellingen kunnen bijdragen aan de maatschappelijke participatie van deze kinderen. De onderzoekers pleiten in de conclusies voor een geÔntegreerde aanpak op zoveel mogelijk onderdelen. Ook bevelen zij aan om bij het indiceren en opstellen van behandelplannen voor een integrale aanpak te kiezen met aandacht voor de gevolgen op de langere termijn.

Groei Wajong
Het is zo belangrijk in te zetten op vroege participatie omdat de Wajong groeit. TNO heeft berekend dat bij ongewijzigd beleid 1 op de 11 jongeren in de Wajong terechtkomt en langere tijd afhankelijk zal zijn van uitkeringen. Daarnaast groeit ook het aantal jonge kinderen met een beperking (naar schatting 6 ŗ 8% van de kinderen van 0-12 jaar; ofwel 150.000-200.000 kinderen). Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor alle relevante instanties en sectoren. Zo zag bijvoorbeeld de jeugd-GGZ het aantal cliŽnten in 2007 met 22% toenemen en ook de gehandicaptenzorg groeide met 6,3%. Daarnaast is het ook gewoon zo dat jongeren met een beperking er recht op hebben volop mee te doen; daarmee wordt voorkomen dat de Wajong nog verder groeit.


Pil voor verstandelijk gehandicapten

Moleculair geneticus Ben Oostra doet onderzoek naar een pil voor verstandelijk gehandicapten met het fragiele-X-syndroom. Hij acht de kans groot dat medicijnen het IQ van deze patiŽnten kunnen verhogen. ‘Misschien wel met tien punten!’

Lees verder


Sociale werkplaatsen vrezen bezuinigingen


Wajongers over veranderende uitkering

Zo'n 200.000 jong-gehandicapten moeten opnieuw naar de keuring voor hun uitkering. Alleen volledig arbeids-ongeschikten mogen gebruik blijven maken van de regeling. Het Journaal op 3 vroeg drie wajongers hoe zij daarover denken.

Lees verder


Snuiftechniek: rolstoel besturen met je neus

Link, rechts, harder, zachter. Commando’s geven door te snuiven. Een nieuwe technologie die het mogelijk maakt het voor verlamde mensen heel precies een apparaat te besturen.

Link

Amber Kesseler


Rutte laat zwakkeren aan hun lot over

De plannen van het nieuwe kabinet-Rutte om mensen met een arbeidsbeperking (Wajong, WSW, WWB-uitkering) inkomen te laten inleveren en 30.000 banen in de sociale werkvoorziening te schrappen moeten wat mij betreft direct van tafel. Hierdoor zullen tienduizenden mensen met een arbeidsbeperking achter de geraniums en in de armoede belanden. Zij mogen niet de rekening van de crisis gaan betalen. Ik wil je daarom vragen de petitie te tekenen op www.armoedewerktniet.nl

Emile Roemer


Indonesia's mentally ill 'neglected'

Mentally ill patients in Indonesia are often seriously neglected and in some cases abused. It is partly because there are not enough hospitals and facilities with the expertise to treat them. But as Al Jazeera's Step Vaessen reports from Pandeglang in West Java, it is also caused by a lack of understanding and sometimes fear of the disease.


Tween with Cerebral Palsy uses robots to learn in the classroom

Chelsea Hagan, 14, is the only student in her class with a physical disability. She's had cerebral palsy since she was born. Chelsea uses a wheelchair to get around and a communication device to talk to her friends and family. When she was 11 years old, Chelsea participated in a few robot projects at the Faculty of Rehabilitation Medicine. She controlled Lego robots to do play activities, taking orders and delivering toy food for a sushi party. Chelsea did another robot project with speech-language pathology students where she used the robot to manipulate cards that had phonemes on them (sounds for making words).


De Wajong onder Rutte

De Wajong wordt alleen toegankelijk voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten, waardoor ook de betreffende heffingskorting naar minder mensen gaat.

Lees verder

CDA’er Smit maakt zich grote zorgen over de maatregelen die de Wajongers, de jonggehandicapten onder de 18 en de ouderen op de arbeidsmarkt zullen tegenkomen.

Lees verder

Het versterken van de positie van mensen met een verstandelijk beperking juichen wij uiteraard van harte toe. De voorgenomen maatregelen met de Wajong zullen ons inziens echter averechts werken. Het doel om mensen regulier aan het werk te krijgen zal door de veranderingen in de Wajong niet dichterbij komen. De opgedane ervaringen met de op 1 januari 2010 ingevoerde Wajong voor nieuwkomers moeten worden meegenomen om aanpassingen te maken om de wet Wajong te gebruiken op de manier waarop hij is bedoeld.

Ook de voorgestelde ingrepen in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) zullen eerder het tegendeel bewerkstelligen dan wordt beoogd. Platform VG is van mening dat een toegankelijke Wsw moet blijven bestaan voor mensen met een verstandelijke beperking. Mensen vallen buiten de boot als er voor hen Ťn geen betaald werk is Ťn geen dagopvang. Dagopvang is ten gevolge van de overheveling naar de Wmo geen recht meer en is mogelijk niet beschikbaar in een gemeente.

De toegang tot AWBZ-zorg beperken tot mensen met een IQ lager dan 70 zal tot gevolg hebben dat mensen met een lichte verstandelijke beperking geen ondersteuning vanuit de AWBZ kunnen krijgen. Deze mensen kunnen zich nu met enkele uren ondersteuning per week doorgaans redelijk handhaven. Valt deze ondersteuning weg, dan ‘verdwalen’ ze snel in onze complexe samenleving. Het gaat om mensen die hun leven lang kwetsbaar blijven door de combinatie van leermoeilijkheden, beperkte sociale vaardigheden en een laag zelfbeeld. De regering kan deze mensen niet in de kou laten staan. Geborgd moet zijn dat er ondersteuning is voor hen.

Lees verder


TV - Ooit

Jos is vierendertig jaar oud en verstandelijk gehandicapt. Voor hem is het heel gewoon dat zijn moeder hem iedere dag verzorgt. Tot op een dag de routine wegvalt.

Link


Inspectie voor de Gezondheidszorg opent Meldpunt Gehandicaptenzorg

Op 1 september heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een Meldpunt Gehandicaptenzorg geopend. Via telefoonnummer 088-1205050 kunnen cliŽnten en hun vertegenwoordigers een signaal afgeven over de zorgverlening. Ook geeft het meldpunt informatie over patiŽntenrechten en klachtrecht. De inspectie behandelt geen klachten en bemiddelt niet in individuele behandelsituaties. De signalen worden gebruikt bij het toezicht op de instellingen.

Door het registeren van signalen kan de inspectie structurele problemen en tekortkomingen in de gehandicaptenzorg eerder opsporen. Wanneer de melding gaat over een ernstig feit, dan kan de inspectie besluiten onderzoek te (laten) doen. De inspectie stelt alleen nader onderzoek in als er sprake is van structurele tekortkomingen in de zorg, een calamiteit met ernstig letsel, of seksueel misbruik. In andere gevallen wordt de beller doorverwezen naar bijvoorbeeld de klachtencommissie van de zorgaanbieder. Met deze nieuwe werkwijze wil de inspectie signalen van burgers nadrukkelijker betrekken bij het toezicht op de zorginstellingen.

Het Meldpunt Gehandicaptenzorg is een proef die loopt van 1 september tot 1 december 2010. Daarna wordt gekeken of het zinvol is het meldpunt voort te zetten en ook open te stellen voor andere onderdelen van de gezondheidszorg. Het meldpunt is bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur via telefoonnummer 088-1205050 (lokaal tarief) of e-mail meldpuntgz@igz.nl. Ook via de website www.meldpuntgehandicaptenzorg.nl kan een melding gedaan worden.


Radio - ROC heeft oplossing voor tekort in gehandicaptenzorg

Alleen studenten die zelf een verstandelijk gehandicapte in de familie hebben willen stage lopen in gehandicaptenzorg… Er is dus een hele grote groep die nŪet kiest voor zo’n stage. Terwijl er toch grote tekorten zijn binnen die beroepsgroep.Daarom deed het ROC Amsterdam onderzoek onder de studenten die niet voor de zorg kozen. Paul Erdhuizen, projectleider bij het ROC in Amsterdam, licht toe waarom die studenten niet voor de zorg kozen en wat zij doen om ze te werven...

Download MP3


Roger Reeves on using Down syndrome to study other
human diseases


Toch extra uitkering voor chronisch zieken en gehandicapten

De rechtbank Amsterdam heeft donderdag in twintig zaken beslist dat de gemeente Amsterdam ten onrechte de bijzondere bijstandsuitkeringen van deze groep chronisch zieken en gehandicapten heeft gekort.

Link


Militair revalideert met revolutionaire methode

sitestat


Zorginstellingen brengen te veel in rekening

Zorginstellingen brengen steeds vaker ten onrechte diensten en producten in rekening bij verzekerden.

Link


Pleeggezinnen gezocht voor geleidehondenpups

De negen kruising labrador/golden retriever puppy's die deze week geboren zijn bij KNGF Geleidehonden hebben over zeven weken een veilig mandje nodig bij een puppypleeggezin. Dat geldt eveneens voor een heleboel andere KNGF-pups die de komende tijd ter wereld komen. Om al deze jonge honden een goede basisopvoeding te geven, zoekt de blindengeleidehondenschool op korte termijn naar geschikte puppypleeggezinnen die een jaar lang zo'n aspirant-geleidehond in hun huis willen opnemen. Daarna is de hond oud genoeg om het echte geleidewerk te leren bij het opleidingscentrum in Amstelveen. GeÔnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.pupzoektpleeggezin


Voorlopig geen nieuwe pgb-regelingen

Vanaf 1 juli kunnen mensen geen nieuw persoonsgebonden budget meer krijgen. Minister Ab Klink van Volksgezondheid heeft dat besloten, omdat er in de eerste helft van dit jaar veel te veel geld is uitgegeven aan de zogenoemde pgb's. Voor mensen die nu al een persoonsgebonden budget hebben verandert er niets.

Download MP3


Klink luistert naar SP: Inspectie krijgt meldpunt gehandicaptenzorg

De SP is blij dat er een voorlopig meldpunt gehandicaptenzorg komt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Minister Klink had al eerder op aandringen van SP-Kamerlid Renske Leijten beloofd de mogelijkheid van zo?n meldpunt te onderzoeken.


Uniek onderzoekscentrum op het gebied van personen met ernstige meervoudige beperkingen

Een centrum waar verschillende partijen hun krachten bundelen om onderzoek te doen naar personen met ernstige meervoudige beperkingen. Dat is de opzet van het Research Centre on Profound and Multiple Disabilities van de Rijksuniversiteit Groningen, waarvan er op de wereld geen tweede is. De officiŽle opening, op vrijdag 11 juni 2010, van het onderzoekscentrum gaat gepaard met een congres voor genodigden. Ook de nieuwe website www.rug.nl/researchpmd wordt dan gelanceerd.

Eind jaren tachtig werd bij de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoekslijn met betrekking tot de kwaliteit van zorg voor personen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen opgezet. Onder leiding van hoogleraar Carla Vlaskamp heeft de onderzoeksgroep een uitstekende reputatie opgebouwd, zowel landelijk als internationaal.

Binnen het onderzoekscentrum is nu ook het onderzoek ondergebracht op het gebied van mensen met doofblindheid. Ook dit onderzoek vervult mondiaal een voortrekkersrol. Marleen Jansen (www.rug.nl/corporate/inbeeld/MJanssen ), adjunct-hoogleraar Orthopedagogiek, is namelijk de eerste ter wereld die zich wetenschappelijk specifiek richt op communicatie met doofblinden. Vlaskamp: ‘Zij heeft doofblinden op de kaart gezet en de uitdaging aangenomen deze vaak onbegrepen mensen uit hun sociale en emotionele isolement te halen.’

Bijzondere zorg

Net als personen met zeer ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen vragen ook mensen met aangeboren of later verworven doofblindheid om bijzondere zorg. Daarom is er inhoudelijk tussen deze twee onderzoeksgebieden veel overlap. In lopend onderzoek maken beide onderzoekslijnen al met enige regelmaat gebruik van elkaars expertise. Met de lancering van het Research Centre on Profound and Multiple Disabilities wordt deze samenwerking ook naar buiten toe benadrukt. ‘We kunnen ons
nu nog duidelijk profileren als hťt onderzoekscentrum op het gebied van personen met ernstige meervoudige beperkingen,’ aldus Vlaskamp.

Hard nodig

Zo’n gespecialiseerd onderzoekscentrum is hard nodig, merkt Vlaskamp. ‘Veranderingen in de zorg, zoals de nadruk op decentralisatie en zelfstandigheid, hebben ertoe geleid dat in de residentiŽle zorg vooral mensen met ernstige beperkingen meer pregnant als aparte groep naar voren komen. Met name als het
gaat om communiceren, het stimuleren van lichamelijke activiteit en het activeren van het gebruik van compenserende zintuigen is er veel kennis nodig om adequate zorg te kunnen bieden.’

Onderzoekslijnen

Binnen het Research Centre wordt een groot aantal onderzoeken gerealiseerd. Op dit moment wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar gedragsproblemen bij personen met ernstige verstandelijke beperkingen en richt zich een onderzoekslijn op motorische activering van deze doelgroep. Ook is er onderzoek bij personen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen naar de alertheid en wordt er
gekeken naar de effecten van het voorlezen van multi-sensorische verhalen. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar het bevorderen van de kwaliteit van communicatie tussen doofblinden en hun communicatiepartners.


Leven met een handicap

Deze special volgt Chantal Janzen, Antonie Kamerling, Frits Sissing en Patty Brard die een dag op stap gaan met een gezin met een gehandicapt kind. Hoe ziet hun dag eruit? Welke medische behandelingen moeten ze ondergaan? En welke projecten maken hun leven iets aangenamer? Afl.: Leven met een handicap. -Chantal Janzen duikt een dag in het leven van de tienjarige Ashley, die door een hersenbeschadiging gehandicapt is geraakt. Ze zit in een rolstoel, praat via gebaren en een spraakcomputer en gaat naar een speciale school in Valkenburg. Dat is ver van huis, maar haar ouders, broertje en zusje kunnen toch dichtbij haar zijn, dankzij het project 'Logeren dicht bij school' van de NSGK voor het gehandicapte kind. -Antonie Kamerling loopt een dagje mee in het gezin van de meervoudig gehandicapte Juul (3). Hij gaat mee naar het ziekenhuis en naar het kinderdagcentrum waar Juul twee dagen per week wordt opgevangen. -Patty Brard ervaart een dag het leven van het meervoudige gehandicapte meisje Chelsea (13) en ziet hoe zij opbloeit van een wel heel bijzondere manier van paardrijden. -Frits Sissing trekt op met de zestienjarige Stefan; hij is spastisch en doet mee aan een speciaal sportprogramma voor gehandicapte kinderen.

Link


TV - Handel in gehandicapten (Zembla)

Verstandelijk gehandicapten opsluiten, lijfstraffen toedienen en intimideren. Dit is het regime op een zorgboerderij in Nederland.

Link


Forse groei jonge gehandicapten met stoornis

Het aantal licht verstandelijke jeugdige gehandicapten met een gedragsstoornis in de gehandicaptenzorg is fors gestegen.

Link


Met ťťn beperking naar meer loketten

Voor ondersteuning en hulpmiddelen zijn mensen met een chronische ziekte of een lichamelijke beperking aangewezen op verschillende regelingen. Zij moeten deze bij verschillende loketten aanvragen. En naarmate ze ouder worden, zijn ze op meer regelingen aangewezen.

Ondersteuning voor wassen en aankleden of wondverzorging valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Maar als je een rolstoel nodig hebt of hulp bij het huishouden valt dat onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en speciaal vervoer naar het werk valt onder weer een andere regeling. Met subsidie van het ministerie van VWS onderzocht het NIVEL hoeveel mensen met een chronische ziekte of een lichamelijke beperking gebruikmaken van ondersteunende voorzieningen die zij bij verschillende loketten moeten aanvragen en of dit verandert met de leeftijd. Uit het onderzoek blijkt dat tachtig procent van hen mantelzorg of ondersteuning heeft die wordt betaald uit de AWBZ, de Wmo of een andere regeling. Bij de 15 tot 39 jarigen is dat weliswaar minder, maar toch al 62%. Ruim veertig procent van de mensen met een chronische ziekte of beperking heeft ondersteuning bij zowel wonen, persoonlijke verzorging als vervoer, ondersteuning die bij verschillende loketten moet worden aangevraagd. Van de mensen boven de 75 jaar moet zelfs 66% naar meerdere loketten voor ondersteuning.

NIVEL-onderzoeker Daphne Jansen: "Het zou eenvoudiger zijn voor mensen met een chronische ziekte of beperking als alle vormen van ondersteuning onder ťťn loket vallen. Met een geÔntegreerde indicatiestelling en ťťn voorzieningenloket zou je bijvoorbeeld ook vooruit kunnen kijken wat iemand nodig gaat hebben op latere leeftijd. Mogelijk maakt dit periodieke herindicaties voor een aantal mensen overbodig."

De onderzoekers keken naar de levensterreinen: wonen, betaald en onbetaald werk, sociale contacten, vervoer en persoonlijke verzorging. Ze onderzochten ook of de vraag naar voorzieningen anders is voor verschillende leeftijdsgroepen. Het onderzoek is uitgevoerd binnen het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) dat uit ongeveer 3800 mensen met een chronische ziekte of een lichamelijke beperking bestaat. Het panel verzamelt gegevens over de zorg- en leefsituatie van de panelleden. De hiermee verkregen gegevens zijn landelijk representatief, en bruikbaar voor het ontwikkelen, monitoren en evalueren van beleid ten aanzien van mensen met een chronische ziekte of een lichamelijke beperking.

Bron: Nivel


Verzekeringen moeten toegankelijk worden voor mensen met een beperking

Er is meer transparantie nodig bij het afsluiten van een levens- of overlijdensrisico-verzekering voor mensen met een medische beperking. Dat stellen de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad) en het kenniscentrum Welder. Daarom verzoeken beide organisaties het Verbond van Verzekeraars dringend om samen met hen een 'verbeteragenda' op te stellen. De verbeteragenda moet concrete maatregelen bevatten om de positie van mensen met een chronische ziekte of handicap op de verzekeringsmarkt te versterken. Jaarlijks hebben duizenden mensen te maken met acceptatieproblemen of premieverhogingen van verzekeringen als gevolg van hun ziekte of handicap. "Het versterken van de positie van mensen met een chronische ziekte of handicap op de verzekeringsmarkt is hard nodig, want de huidige situatie is weinig transparant", zegt Karel Boomsma van Welder. "Veel mensen krijgen te maken met een enorme premieverhoging of worden geweigerd zonder dat de reden duidelijk is. Daar wil Welder samen met de CG-raad een einde aan maken." Een van de voorstellen voor de verbeteragenda is het inrichten van een onafhankelijke vergelijkingssite voor klanten met een medische beperking. Met behulp van deze site kunnen zij zelf premies en voorwaarden van overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken. De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) pleitte recentelijk voor een vergelijkingssite voor alle verzekeringproducten voor alle klanten. Welder en de CG-Raad willen met de AFM in gesprek over het in elkaar passen van beide ideeŽn. Een ander voorstel voor de verbeteragenda is de standaardpolis. De CG-Raad en Welder willen dat elke Nederlander een basislevensverzekering kan afsluiten. Zo hebben ook mensen met een beperking standaard toegang tot een basislevensverzekering en is het voor hen mogelijk een huis te kopen. Bovendien ligt bij overlijden het risico niet geheel bij de nabestaanden. Het extra risico dat dit oplevert voor verzekeraars kan worden gedragen door alle levensverzekerden. De CG-Raad en Welder bepleiten tot slot uitbreiding van de Wet gelijke behandeling op het terrein van verzekeringen (WGBH/cz). Hadewych Cliteur van de GG-Raad: "Mensen mogen niet langer gediscrimineerd worden bij een acceptatie voor een verzekering op grond van chronische ziekte of handicap. Als deze wet wordt uitgebreid met verzekeringen, betekent dit dat een verzekeraar geen direct onderscheid mag maken op grond van iemands gezondheid of handicap. Dat betekent dat zowel gezonde als minder gezonde mensen toegang hebben tot de verzekeringen en een betaalbare premie hebben."


Ombudsman: Maatwerk noodzakelijk voor vervoer gehandicapte leerlingen

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, constateert na onderzoek dat meer maatwerk noodzakelijk is voor het vervoer van gehandicapte kinderen naar school. Nu wordt het vervoer door veel gemeenten standaard ingevuld. Er is weinig aandacht voor de specifieke eisen aan het vervoer per kind, waardoor problemen ontstaan en onveilige situaties. De Nationale ombudsman heeft zijn onderzoek gedaan naar aanleiding van signalen van ouders, de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad en de FNV.

Leerlingen die wegens hun handicap niet zelfstandig naar school kunnen, kunnen leerlingenvervoer krijgen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van dit passende vervoer. In de praktijk ontstaan er regelmatig problemen. Als gehandicapte kinderen worden vervoerd op een wijze die voor hen niet passend is, heeft dat vaak tot gevolg dat zij in de problemen raken en bijvoorbeeld rond gaan lopen en zo gevaar veroorzaken. Niet alleen die kinderen zelf ervaren daar de gevolgen van, maar ook de andere kinderen in de bus, de chauffeur, de ouders van de kinderen en hun leerkrachten op school. De Nationale ombudsman heeft van diverse kanten signalen ontvangen over problemen in het leerlingenvervoer. Die signalen kwamen bijvoorbeeld van ouders van gehandicapte kinderen, de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad en de FNV. Deze signalen waren voor de Nationale ombudsman aanleiding om een onderzoek te doen.

Casus: Maarten Touw
In nauwe samenspraak met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zijn de problemen met het leerlingenvervoer aangepakt met de methode van 'casusadoptie'. De problematische situatie rond een gehandicapt kind, Maarten Touw, en de ervaringen van deze jongen en zijn ouders, zijn een typisch voorbeeld van de problemen van vele gehandicapte kinderen en hun ouders in Nederland. Deze casus vormt het uitgangspunt van het onderzoek.

Speciale kinderen en speciale zorg
De Nationale ombudsman constateert dat maatwerk essentieel is voor een behoorlijke invulling van 'passend' vervoer van gehandicapte kinderen. Het gaat immers om speciale kinderen die speciale zorg nodig hebben. Nu wordt het vervoer door veel gemeenten 'standaard' ingevuld: als een kind recht heeft op vervoer komt hij in een taxibusje terecht met een aantal andere kinderen. Door veel tussenstops en lange ritten zijn de reistijden vaak lang. Niet voor alle kinderen is die wijze van vervoer op te brengen.

Het is de ombudsman gebleken dat bij alle betrokken partijen de bereidheid bestaat om een goede invulling te geven aan het vervoer van gehandicapte leerlingen. Het komt erop aan die bereidheid gezamenlijk om te zetten in een goede werkwijze. De ombudsman doet de gemeenten elf verbeteradviezen hoe meer maatwerk geleverd kan worden. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de kennis die al over het kind aanwezig is bij scholen en ouders en door het soort vervoer af te stemmen op het kind en diens handicap. De gemeenten zijn ook aan zet als het gaat om het opstellen van regels voor de communicatie tussen ouders en de vervoerder/chauffeur en begeleider.

Chronisch zieken en gehandicapten dit jaar minder geld voor zorg

Voor de zomervakantie heeft staatssecretaris Jet Bussemaker de Tweede Kamer toegezegd dat de korting op de eigen bijdrage (Wtcg) voor persoonlijke verzorging en verpleging per 1 juli dit jaar zal worden verrekend. Per Saldo, belangenvereniging van budgethouders, merkt dat de zorgkantoren hier geen gehoor aan hebben gegeven; deze korting is nu, eind september, nog steeds niet doorberekend. Hierdoor kunnen chronisch zieken en gehandicapten met een persoonsgebonden budget dit jaar een stuk minder zorg inkopen. In een brief heeft Per Saldo de Tweede Kamerleden gevraagd er bij de staatssecretaris op aan te dringen deze korting op zeer korte termijn te herrekenen. Aanstaande woensdag debatteert de Tweede Kamer over dit onderwerp.

Dit jaar is de regeling buitengewone uitgaven veranderd, waardoor de aftrek van ziektekosten is beperkt. Hiervoor in de plaats is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) gekomen. Naast vaste toeslagen (van 150 euro tot 500 euro) krijgt iedereen die een eigen bijdrage moet betalen in de AWBZ per 1 januari een korting van 33 procent. Dit kan oplopen tot een hoger budget van wel enkele duizenden euro's per jaar.

De verrekening van de eigen bijdrage levert problemen op waardoor een grote groep chronisch zieken en gehandicapten deze korting nog steeds niet heeft ontvangen. Hierdoor hebben mensen met een persoonsgebonden budget dit jaar minder geld beschikbaar om zorg in te kopen. Aline Saers, directeur Per Saldo: "Dit is een onaanvaardbare situatie. Mensen die dit geld niet kunnen voorschieten, hebben gewoonweg dit jaar minder geld om zorg in te kopen. Iemand die bijvoorbeeld 600 euro eigen bijdrage per maand betaalt, krijgt per maand 200 euro terug via zijn persoonsgebonden budget die hij aan zorg kan besteden. Nu die eigen bijdrage nog steeds niet herrekend is, heeft deze persoon al 1800 euro aan zorg misgelopen. De staatssecretaris moet ervoor zorgen dat dit deze maand nog wordt opgelost. En eigenlijk is dat al te laat."


Mensenrechten van gehandicapten: geen liefdadigheid maar nationale wetgeving

Wereldwijd is het slecht gesteld met de rechten van gehandicapten. Om hier verbetering in te brengen hebben de Verenigde Naties in 2006 de Conventie voor Mensenrechten van Gehandicapten unaniem aanvaard. Voor een effectieve uitvoering van deze conventie is het nodig dat de slag wordt gemaakt van liefdadigheidsbeleid naar een politiek van mensenrechten. Dat stelt Sigrid Graumann in haar proefschrift, waarop ze promoveert aan de Universiteit Utrecht. De VN-conventie garandeert gehandicapten de mogelijkheid tot volledige deelname aan de maatschappij, respect voor hun individuele autonomie en toegang tot sociale voorzieningen. De conventie geldt ook expliciet voor personen die meer intensieve ondersteuning nodig hebben. Met name voor minder welvarende landen is het echter lang niet eenvoudig om de vereisten van de conventie om te zetten in nationale wetgeving. Behalve politieke, juridische en financiele kwesties roept de uitvoering van de conventie ook controversiele filosofische vragen op zoals: waarom zouden we eigenlijk de verplichting hebben om diversiteit te respecteren? Hoe moeten het recht op individuele vrijheid en een gemeenschappelijke plicht tot solidariteit tegen elkaar worden afgewogen? En wat betekent sociale rechtvaardigheid precies wanneer het gaat om mensen die voor hun dagelijks leven hulp en ondersteuning behoeven? De conventie legt de nadruk op autonomie en houdt tegelijkertijd voortdurend rekening met de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van mensen. Door te onderkennen dat wij allemaal noodzakelijkerwijs kwetsbare wezens zijn, die opgroeien in afhankelijkheid en vroeg of laat in afhankelijkheid zullen terugvallen, zorgt de conventie volgens Graumann voor een verruiming van het begrip mensenrechten. Daarmee kan de conventie niet alleen bijdragen aan het emancipatieproces van gehandicapten maar van de gehele maatschappij.


Netwerk - Jeannette Unlandt - is er iets veranderd in de gehandicaptenzorg?

Jeannette Unlandt, de gehandicapte vrouw die door Netwerk ruim een half jaar werd gevolgd, is afgelopen maandag overleden. Jeannette - die door haar verplegers werd mishandeld - symboliseert de toestand in de gehandicaptenzorg. Want er blijkt meer mis te zijn. Is er nu, een jaar na onze eerste uitzending over Jeannette, eigenlijk iets veranderd?

Link


 

 


 


View My Stats