Nieuws awbz 2010


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


Zomergesprekken: Jelle Drost

Verstandelijk gehandicapten dreigen de dupe te worden van bezuinigingen op de AWBZ. Want zij hebben hun in veel gevallen een leven lang extra ondersteuning en begeleiding nodig om zich staande te kunnen houden. Als de hulp voor bijv zwakbegaafde jongeren uit sociaal zwakke gezinnen wordt wegbezuinigd , neemt de kans op ontsporing en crimineel gedrag toe, waarschuwt Jelle Drost. Hij houdt zich als lector aan de Hogeschool Groningen bezig met onderzoek naar jonge mensen met een licht verstandelijke handicap.

Download MP3
Reportage: Zorgenkindjes

De AWBZ is een 'schier bodemloze put', aldus Flip de Kam in NRC afgelopen zaterdag. Het kabinet-Balkenende IV schrapte al een aantal ‘aandoeningen’ die automatisch recht gaven op een AWBZ-uitkering, en de verwachting is dat meer ingrijpende bezuinigingen volgen. Afgelopen winter volgde verslaggever Anne-Will Fisser de kinderen van haar nicht Ilja, de 14-jarige Isaac en de 10-jarige Dirkje. Allebei hebben ze een persoonsgebonden budget, en dat zorgt voor veel extra administratieve rompslomp....

Download MP3


Radio - 17000 ouderen vereenzamen door aanscherpen criteria AWBZ

Meer dan 17 duizend ouderen die hulp nodig hebben, doen daar geen beroep op omdat ze dat niet kunnen betalen. Sinds begin dit jaar moeten ze namelijk dagopvang of begeleiding uit eigen zak betalen. Allemaal het gevolg van bezuinigingen, die in de toekomst juist zullen leiden tot hogere kosten in de zorg. Zegt Anneke van der Vlist , beleidsmedewerker bij CSO, de koepel van ouderenorganisaties.

Download MP3


Utrechts college houdt helft AWBZ-geld achter

De gemeenteraadsfactie van de SP vindt het onbegrijpelijk dat Utrecht geld dat bedoeld is voor het actief krijgen en houden van kwetsbare groepen niet aan hen wordt besteed. Een grote groep mensen wordt geraakt door bezuinigingen op hulp, waardoor de rekening voor de crisis zo wordt gelegd bij de slachtoffers ervan, niet de daders. Er wordt momenteel flink bezuinigd op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de AWBZ. Aangezien dit een wet is die vanuit het Rijk wordt betaald en geregeld, heeft de regering besloten gemeenten extra geld te geven om deze bezuinigingen op te vangen. Vanwege de slechte financiŽle situatie in Utrecht stelt het college voor dit geld niet aan deze doelgroep te besteden.   SP-Raadslid Van Gemert vindt het onbegrijpelijk: “Aan alle kanten klinken signalen en bezorgdheid dat mensen vereenzamen. Veel kwetsbare groepen leven in een sociaal isolement en dan is activering heel belangrijk. Er is al bezuinigd op de mogelijkheden van vervoer, op het aantal uren van de thuishulp en op kleine initiatieven zoals het helpen met boodschappen doen. De vreemde situatie is nu dat het Rijk dit ook ziet en extra geld beschikbaar stelt, maar dat wethouder De Rijk (GroenLinks) dit geld liever toevoegt aan de algemene middelen”. Een grote groep mensen wordt geraakt door de bezuinigingen in de AWZB waaronder gezinnen met gehandicapte of zieke kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. Zij verliezen de ondersteunende begeleiding, waarmee ze juist thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast zijn initiatieven zoals de dagopvang voor ouderen essentieel om mensen uit hun sociaal isolement te halen. De SP zal bij de bespreking van de voorjaarsnota een voorstel indienen om het gehele bedrag dat beschikbaar is in te zetten voor de mensen voor wie dit geld bedoeld is.


Veranderingen in de AWBZ verdringen belang van chronisch zieke kind

Logeren met je PGB ontlast de mantelzorgers en biedt het kind een zorgeloze tijd

Vanwege de veranderingen in de AWBZ zijn veel ouders de afgelopen jaren gekort op het Persoonsgebonden Budget (PGB). Het belang van het zieke of gehandicapte kind staat allang niet meer voorop. De zieke kinderen als een vergeten groep. Gelukkig bestaat er een logeeropvang voor deze `vergeten' kinderen. Deze opvang, Logeren met je PGB genaamd, ontlast de mantelzorgers en biedt het kind een zorgeloze tijd.

Logeren met je PGB onderscheidt zich van de meeste logeeropvangorganisaties. Het biedt namelijk opvang aan zeer jonge kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, en/of een stoornis binnen het autistisch spectrum. Voor ieder kind wordt in samenspraak met de ouders bekeken, welke locatie en groepssamenstelling het best passend is. Ook ťťn-op-ťťn begeleiding behoort tot de mogelijkheden.

"Door de veranderingen binnen de AWBZ raakt de mantelzorger overbelast. En nog belangrijker: kinderen in de leeftijdscategorie van 2 t/m 8 jaar dreigen tussen wal en schip te geraken. Het is triest te constateren dat het belang van het kind een ondergeschikte rol speelt", aldus Joyce Smets, moeder van een dochtertje met een energiestofwisselingsziekte.

Om de getroffen gezinnen te ontlasten kan Logeren met je PGB een oplossing zijn. Onder de noemer respijtzorg kan in de meeste gevallen een indicatie Tijdelijk Verblijf worden aangevraagd. Zo ontstaat de mogelijkheid om het kind onder professionele begeleiding een of twee weekenden per maand te laten logeren. U kunt als ouder even bijtanken. En wij werken spelenderwijs aan sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen van uw kind.


Bezuiniging op AWBZ leidt tot hogere kosten

SP-Kamerlid Renske Leijten wil dat staatssecretaris Bussemaker stopt met de bezuinigingen in de AWBZ. Vandaag bleek uit een onderzoek van de patiŽntenorganisaties dat veel mensen in de knel komen. Leijten: "Met begeleiding kunnen mensen thuis blijven wonen in plaats van in een instelling. Juist op deze mooie vorm van zorg wordt bijna een miljard bezuinigd. Dat moet echt stoppen, het is slecht voor de mensen zelf en het leidt tot duurdere zorg".


AWBZ zet mantelzorger aan het werk

AWBZ zet mantelzorger aan het werk euros 300x199 photoMensen met een beperking die minder begeleiding krijgen door de AWBZ maatregelen zoeken de oplossing daarvoor in eigen kring.

Link


3% van de mensen met een persoonsgebonden budget verliest broodnodige zorg

33% van de mensen met een persoonsgebonden budget verliest broodnodige zorg euro weg photo33 procent van de mensen met een persoonsgebonden budget verliest (een deel van) zijn zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Link


Minder regels voor AWBZ

De regels voor de aanvraag van zorg via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden versoepeld. Mensen met blijvende aandoeningen hoeven niet telkens opnieuw aan te tonen dat zij zorg nodig hebben.

LinkPatientenorganisatie vreest drama in awbz

De bezuinigingen op de AWBZ leiden tot een drama voor veel kwetsbare mensen.

LinkTweede meldactie AWBZ gaat van start

Zeven landelijke cliŽntenorganisaties organiseren voor de twee keer een meldactie over de zorg die zij (niet) krijgen via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Link
Meer mensen die begeleiding verliezen krijgen ondersteuning van MEE

Het Ministerie van VWS heeft MEE gevraagd om haar taak met betrekking tot de pakketmaatregel AWBZ per direct uit te breiden. MEE biedt vanaf nu ondersteuning aan mensen die door de pakketmaatregel geen of minder begeleiding ontvangen. Vanaf nu ondersteunt MEE dus alle mensen die in 2009 worden geherin-diceerd en hun indicatie verliezen of terugvallen in aantallen uren begeleiding

MEE Nederland juicht de verruiming van toelatingscriteria toe. De MEE-organisaties reageren opgelucht. 'Het onderscheid in doelgroepen leidde tot onduidelijkheid bij iedereen. MEE ondersteunt dus nu alle mensen die hun indicatie voor begeleiding deels of volledig verliezen', aldus Marcel Hengeveld, Projectleider AWBZ Pakketmaatregel bij MEE. Medio 2009 hebben ruim 350 mensen zich gemeld bij de MEE-organisaties. De verwachting is dat dit aantal in de tweede helft van het jaar sterk zal toenemen, mede door de uitbreiding van de doelgroep. Het doel van de ondersteuning is dat mensen zelfstandig hun weg vinden of andere vormen van ondersteuning kunnen organiseren.

Wat er verandert
Ongeveer 240.000 mensen hebben in 2009 recht op (ondersteunende of activerende) begeleiding. Ongeveer 25% van deze groep verliest vanaf 2009 de aanspraak op begeleiding. Tot nu toe was de ondersteuning van MEE alleen mogelijk voor mensen die gedurende 2009 hun recht op begeleiding geheel verliezen. Er is nu besloten dat ook mensen die vanaf volgend jaar hun indicatie op begeleiding verliezen (en dus in 2009 worden geherindiceerd) een beroep kunnen doen op MEE. Deze mensen moeten zich overigens wel in 2009 bij MEE aanmelden. Een andere verandering is dat mensen, die als gevolg van de herindicatie in 2009 een deel van hun begeleiding verliezen, de ondersteuning van MEE kunnen inschakelen. Overigens is de ondersteuning van MEE tijdelijk en vervangt het niet de ondersteunende of activerende begeleiding.

Hoe werkt het?
Iemand die onder de nieuwe toelatingscriteria valt kan zich melden bij MEE.
Samen met deze persoon verkent MEE de nieuwe situatie en bekijkt hoe hij zijn zelfstandigheid kan behouden. Zo nodig betrekt MEE het sociaal netwerk (familie, vrienden, enzovoort) hierbij. Indien nodig helpt MEE bij het organiseren van alternatieve vormen van ondersteuning.

Informatie
Mensen die hun indicatie in 2009 geheel of gedeeltelijk verliezen worden door het CIZ geÔnformeerd over de tijdelijke ondersteuning van MEE. Zij kunnen daarnaast voor informatie terecht bij de MEE-organisatie in hun buurt (0900-999 88 88 lokaal tarief) of op de website www.mee.nl . Verder heeft MEE een handreiking (MEE Signaal pakketmaatregel AWBZ) geschreven om gemeenten te informeren over de gevolgen van deze maatregel. In deze handreiking zijn o.a. goede voorbeelden opgenomen van de wijze waarop gemeenten met de wijzigingen om kunnen gaan. Ook dit MEE Signaal is te vinden op www.mee.nl. 

 


 


View My Stats