Nieuws GRIEPVACCINS


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


GRIEPVACCINS: ZIJN ZE EFFECTIEF EN VEILIG?

Richard Gale and Gary Null, PhD

Een hoofdprincipe van democratie is vrijheid van keuze. We kunnen onze politieke partij kiezen, onze religie en het voedsel dat we eten, maar dit schijnt niet het geval te zijn wanneer het aan komt op onze medische keuzes en onze vrijheden om ze te maken. De onderliggende fundering waarop het gehele vaccinatieprogramma berust is dat er bewezen is dat ze veilig en effectief zijn. En wel zozeer dat indien personen verkiezen niet te worden gevaccineerd ze bekritiseerd worden vanwege het maken van onverantwoordelijke en onwetenschappelijke keuzes die niet alleen henzelf averechts beÔnvloeden, maar er ook de oorzaak van zouden kunnen zijn dat anderen - medewerkers, familie en klasgenoten - geÔnfecteerd worden met de pathogenen die hun lichaam huisvesten.

De US Public Health Service en haar diverse instanties - de FDA, CDC, NIAID, NIH en CBER - houden toezicht op de verspreiding van informatie en het opstellen van vaccinatieprogramma's, zowel vrijwillige als verplichte. Deze federale instanties zijn het leidende licht voor de primaire informatie en bronnen verschaft aan toezichtcommissies van het Congres en medische beroepsorganisaties, zoals de American Medical association (AMA) en de National Academy of Sciences. Van daar druppelen informatie en hulpmiddelen neer naar de diverse state health commissioners [hoofden van de staatsgezondheidsdienst], die dan informatie aanbieden aan plaatselijke geozndheidsbeambten op staatsniveau. Bovendien verschaffen ze de lokale media verslagen over pathogene gezondheidsdreigingen en nieuwe wetenschappelijke doorbraken omtrent vaccins. Op fedraal niveau zijn geozndheidsinstanties verantwoordelijk voor het doen van oorspronkelijk onderzoek, of het uitbesteden van onderzoekdsinitiatieven aan universiteiten en farmaceutische bedrijven. Vaak werken zowel de overheid als de particuliere vaccinmakers in associatie [partnerschap]. Een voorzichtige schatting is dat er uiteindelijk duizenden personen zijn die beleidsbeslissingen maken in onz vaccinindustrieel complex. Als gevolgdaarvan heeft de mainstream media het standpunt ingenomen dat hoe het officiŽle woord over een vaccin ook is, het zonder tegenspraak is. Het wordt een dogma. Diegenen die dapper genoeg zijn om vaccins te bekritiseren (of het nu artsen, wetenschappers, journalisten of burgers zijn) worden als onverantwoordelijk beschouwd, worden in diskrediet gebracht, onmiddelijk met achterdocht beschouwd, hetgeen ons bij ons huidige dillemma brengt.

Hier in New York is het varkensgriepvaccin, gevolgd door het seizoensgriepvaccin, verplicht gesteld voor alle werkers in de gezondheidszorg. In andere staten wordt dat voorgelegd. Het is reeds verplicht gesteld voor alle leden van de strijdkrachten, evenals studenten in diverse colleges en openbare medische faculteiten. Tegelijkertijd is er een toenemend aantal stemmen die suggereren dat de schaden van hen of hun kinderen het gevolg zijn van afzonderlijke of combinaties van vaccins. Dit omvat alles van Golfoorlogssyndroom tot Autismespectrum ziekten, verzwakkende neurologische en autoimmuunziekten en te voorkomen zuigelingensterfte. Verder zijn er een toenemend aantal andere ziekte-epidemieŽn, zoals volwassendiabetes en kankersoorten bij kinderen, enorme toenamen van allergiŽn en gastro-intestinale stoornissen, waarvan de etiologieŽn [ontstaanswijzen] onzeker blijven en waarvan nog steeds ontdekt kan worden dat ze toe te schrijven zijn aan de overvacciantie van het publiek. De overheid en het hele vaccinindustriŽle complex hebben op al deze aantijgingen gereageerd door ze eenvoudig af te doen als onwaar en zonder bewijs. Ware wetenschap zou dit interpreteren als een radicaal besluit. Verteld worden dat indien we geen vaccin nemen, dat we dan onmiddelijk zonder uitzondering of opties ontslagen zullen worden is evenzeer een extremistische houding.

Daarom besloten we om vier basale vragen te stellen. Deze vragen zouden de waarheid bepalen.

De eerste vraag: Zijn vaccins waarachtig effectief bij het beschermen van mensen gebaseerd op een gouden standaard die kan worden toegepast op alle andere wetenschapsgebieden? Indien ze effectief zijn was is dan het bewijs? Zijn er langetermijn studies omtrent afzonderlijke vaccins en combinaties van meer vaccins en dubbelblind placebo gecontroleerde studies? Vergeleken deze studies volledig gevaccineerde groepen van personen tegen groepen die niet-gevaccineerd waren? Zijn er trials geweest die ťťn gevaccineerde groep vergeleken met een andere die op een leefwijze veraneringsprogramma was gezet?

Tweede vraag: Zijn vaccins veilig? Indien dat zo is, wat is het bewijs? Hoe weten we of een gevaccineerd persoon die geen infectie kreeg dat het gevolg is van het vaccin of van hun immuunsysteem? Hoe kunnen we een zeer korte tijdsspanne die door vaccintrials heen wordt gebruikt om hun veiligheid te vast te stellen verenigen, wanneer veel van de wetenschappelijke literatuur vertraagde reacties laat zien voor ernstiger bijwerkingen? Hoeveel personen worden uitgesloten van het vaccinschade oplopen omdat de verjaringswetten bij hen aflipen, hoewel hun schade in feite het gevolg was van een vaccinatie? HOe verenigen we verder het zeer lage aantal bijwerkingen die in feite gerapporteerd worden door de CDC? Wanneer we bovendien de Vaccine Compensation Act bestuderen, er is meer dan een miljard dollar aan slachtoffers gegeven. Hoe weten we of iemand beschermd zal zijn en het vaccin effectief en veilig en wat is het bewijs?

Vragen drie en vier: Zijn vaccin niet effectief? Indien dat zo is, wat is het bewijs? en indien vaccins niet veilig zijn, wat is het bewijs?

Na verschillende jaren besteed te hebben aan het onderzoeken van elk van deze vier vragen zijn onze conclusies onthutsend. Onderzoek en statische studies laten zien dat er van geen enkel vaccin en geen combinatie van vaccins bewezen is dat ze effectief of veilig zijn voor ieder willekeurig persoon. We ontdekten bovendien dat het vaccinatieproces niet de beschermde immunisatie voor een bepaald persoon verleent. Vaccins kunnen daarentegen het immuunsysteem van het lichaam in feite compromitteren [in gevaar brengen] en nadelig veranderen.

Hoe heeft de moderne geneeskunde dit zo verkeerd kunnen hebben en zo lang? Hoe heeft de overgrote meerderheid van gerespecteerde medische en gezondheidsorganisaties - de American Medical Associations, de pediatrische gemeenschap, prestigieuze medische faculteiten, de federale weteenschappelijke gemeenschap, etc. - zich zo vergist kunnen hebben? En dan waarom heeft de belangrijke media op zo'n onverantworode manier gehandeld? Dit brengt ons tot vragen die niet gebaseerd kunnen worden op ware wetenchap maar eerder op hebzucht. Hebzucht is nu iets waar de gemiddelde Amerikaan zich voledig van bewust is. We hebben er getuige van geweest op Wall Street, met multinationale banken, met de gezondheidszorg- en verzekeringsindustrieŽn en in toenemende mate met farmaceutische bedrijven die een steeds grotere behoefte aan winsten hebben en nu hun enorme invloed en koopkracht exploiteren over de regulerende instanties van onze overheid. Wetgevers aan zowel staats- als federale niveua's hebben ongewettigde invloed toegestaan door deze zelfde farmaceutische reuzen, lobbyisten en adviseurs om te beÔnvloeden hoe wetten worden geschreven en hoe fondsen worden toegewezen. Helaas zijn openbaar beleid en aansprakelijheid van bedrijven rechtstreeks geschreven voor en door farmaceutische belangen.

Dit verhaal is zo uitgebreid, met zoveel details, dat we besloten hebben om het in twee delen uit te brengen. Als gevolg van de dringendheid van een voorgesteld door de staat verplichte varkensgriepvaccinatie, presenteren we het eerste deel dat zich hoofdzakelijk richt op de nieuwe H1N1-varkensgriep en influenza vaccins in het algemeen . Het tweede deel zal later in groter detail alle andere vaccins onderzoeken. Onze al;es omvattende conclusie is dat ons vaccinprogramma zeer belangrijke hervorming nodig heeft.

Staat vaccinatie gelijk aan immunisatie?

Dr. viera Scheibner is aantoonbaar ťťn van 's werelds meest gerespecteerde wetenschappers en geleerden van medische data omtrent vaccins. Ze is de auteur van Vaccination: 100 Years of Orthodox research and Behavioral Problems in Children: The Link to vaccination, maast het publiceren van bijna 100 peer- reviewed artikelen. Tijdens een live radiouitzending op 18 september 2009 nam ze deel aan een overzicht van de vaccingeschiedenis en presenteerde een realistischer definitie van vaccinatietheorie in het licht van het beoordelen van duizenden studies, artikelen en boeken geschreven sinds Edward Jenner het eerste vaccin in 1796 testte. Haar onderzoeken brengen aan het licht hoe het vaccinindustriŽle complex en nationale en internationale instanties die toezicht houden op vaccinatiebeleid er een pseudo-wetenschap op na blijven houden die vol zit met onverenigbaarheden, slecht ontworpen studies, verkeerde interpretaties en conclusies die duidelijk verkeerd zijn. Om een eenvoudig voorbeeld te nemen, praktiserende artsen zullen ons tegenworodig vertellen dat er geen natuurlijke immuniteit voor tetanus is; daarom is er een vaccinatie nodig. Toch ontdekte een grote onderzoeksstudie in India van meer dan 70.000 personen, waarvan geen tetanusinjecties had gekregen, dat de meesten natuurlijke immuniteit hadden tegen de pathogeen.

[Vertaler - Het voorbeeld is toch iets minder eenvoudig dan de schrijver denkt. Het is mogelijk dat de onderzochte personen weliswaar immuniteit hadden verworven tegen de pathogeen oftewel de tetanusbacil, maar nog geen immuniteit tegen het toxine dat de bacil produceert. Bij een diepe wond kan de bacil weliswaar in toom worden gehouden, maar kan intussen toch voldoende dodelijk toxine produceren. Dat toxine is namelijk al dodelijk in hoeveelheden die nog te klein zijn om een immuunreactie op te roepen.]

Dr. Scheibner herdefinieert fundamenteel de op vaccinimmunisatie toegepaste grondgedachte en terminologie:
"Van de eeuwwisseling af publiceerden medische tijdschriften vele tientallen artikelen die aantoonden dat het inspuiten van vaccins anafylaxis (kan) veroorzaken, wat betekent schadelijke, ongeschikte immunologische responsen, hetgeen ook sensibilisatie wordt genoemd. (Dit betekend dat er) verhoogde vatbaarheid is voor de ziekte die het vaccin verondersteld wordt te voorkomen en een menigte gerelateerde en andee niet-gerelateerde infecties. We zien het binnen dagen bij gevaccineerde kinderen, binnen twee of drie weken. De meeste gevaccineerde kinderen, maar niet allemaal, ontwikkelen loopneuzen, oorinfecties, longontsteking, bronchiolitis. Het is slechts een kwestie van graden, hetgeen wijst op immuunsuppressie. Het wijst dus niet op immuniteit. Het wijst op het tegenovergestelde. Ik gebruik dus nooit het woord immunsatie omdat dat onjuist reclame is. Het houdt in dat vaccins immuniseren, hetgeen ze niet doen. De juiste term is of vaccinatie of sensibilisatie."

"Vaccins (kunnen) inwendige organen beschadigen, in het bijzonder de alvleesklier... Dus het is niet alleen dat kinderen deze infecties met toegenomen ernst ontwikkelen, maar ze ontwikkelen... deze autoimmuunziekten zoals diabetes. Dat is een echte pandemie... (Vacinatie) is een ziekte-industrie. Ze veroorzaken pandemieŽn van diabetes. Ze veroozaken pandemieŽn van andere degeneratieve ziekten. Ze veroorzaken pandemieŽn van gedragsproblemen."

"De term immunisatie behoort te worden verbannen omdat het een leugen is. Het is een onjuiste reclame. Vaccinatie is de juiste term omdat het eenvoudig het inspuiten van een vaccin betekent. Het woord immunisatie houdt in dat vaccins ziekte voorkomen... In feite kunnen ze er toe leiden. Indien ze het woord vaccinatie niet willen gebruiken, behoren ze het woord sensibilisatie te gebruiken. (1)

Hoewel er talrijke stemmen tegen vaccinatie zijn en zelfs meer tegen verplichte vaccinatie, is het even belangrijk om aandacht te schenken aan de woorden van een afwijkende mening vanuit de gezondheidsinstanties van de overheid en het vaccin-industrieel complex. In november 2007 maakte de Britse krant The Scotsman waarschuwingen openbaar door de uitvinder van de 'griepprik', Dr. Graeme Laver. Dr. Laver was een belangrijke Australische wetenschapper, die naast dat hij een toonaangevende wetenschappelijke rol speelde bij de ontdekking van anti-griep geneesmiddelen, betrokken was bij de uitvinding van een griepvaccin. Hij verklaarde in het openbaar dat het vaccin dat hij hielp creŽren ineffectief was en dat natuurlijke infectie met de griep veiliger was. "Ik ben nooit onder de indruk geweest van haar effectiviteit," zei Dr. Laver. (2)

Vaccins zijn suspensies van infectieuze agentia die gebruikt worden om kunstmatig immuniteit te induceren tegen specifieke ziekten. Het doel van vaccinatie is om het proces te immiteren van natuurlijk optredende infectie d.m.v kunstmatige middelen. In theorie brengen vaccins een milde tot matige episode van infectie in het lichaam teweeg met slechts tijdelijke en geringe bijwerkingen. Maar in werkelijkheid kunnen ze eerder ziekten veroorzaken dan ze voorkomen. Volgens Jamie Murphy, een onderzoeksjournaliste omtrent vaccins en auteur van What Every Parent Should Know About Childhood Vaccination:
"Vaccins brengen ziekte van infectie teweeg in een verder gezond persoon... En dus, ten einde zogezegd iets goed teweeg te brengen, heeft men iets slechts te doen voor het menselijk lichaam, d.w.z. een infectie of een ziekte induceren in een verder gezond persoon die mischien wel of niet ooit zou hebben plaats gevonden."

Wanneer kinderen een ziekte oplopen zoals mazelen of de bof, dan ontwikkelen ze over het algemeen een blijvende bescherming tegen die ziekte. Dat is niet noodzakelijkerwijs het geval met vaccins. Zoals Murphy opmerkt: "De medische stand weet niet hoe lang een vaccinimmuniteit duurt omdat het een kunstmatige immuiteit is. Indien u op natuurlijke wijze mazelen krijgt, heeft u in de overgrote meerderheid levenslange immuniteit... Indien u echter een mazelenvaccin krijgt of een DTP-vaccin, (garandeert het geen 100% immuniteit0 dat het vaccin zal voorkomen dat u de ziekte krijgt." (3)

Murphy gaat verder: "U heeft een situatie waarin iedereen een ziekte wordt gegeven zonder controle over die ziekte, omdat wanneer je eenmaal een vaccin in iemands lichaam spuit, of het nu bacteriŽn of virussen of gespleten virussen of wat dan ook - u geen controle heeft over het resultaat. Het is als het storten van toxisch afval in een rivier en te zeggen: "Indien we er gewoon een beetje in stoppen, dan zal het de rivier niet vervuilen. Het zal net genoeg zijn om te doen wat we willen." Wat ze natuurlijk willen dat de vaccinatie doet is het opbouwen van onze immuunverdedigingen in gang te zetten, net als een gewone infectie zou doen. Het probleem is dat de medische stand en wetenschap niet weten en nooit hebben geweten, wat de infecterende dosis van een infectie werkelijk is. Het is niet iets dat kan worden gemeten. Dus gissen ze echt naar de hoeveelheid antigeen en andere aanvullende chemicaliŽn die ze in het vaccin stoppen."

"Vaccins worden afgeschilderd als zijnde onmisbaar en hoe dan ook beter met ziektebescherming dan wat onze ingeboren biologische verdediging en voedingsbronnen gedurende duizenden jaren verricht hebben. Ik denk dat het het toppunt van arrogantie is van de medische stand om te denken dat ze een biologisch proces hebben gekopieerd dat sinds het begin der tijden voor mensen zorg heeft gedragen. Mensen kunnen infectieziekten afhandelen zonder vaccins. Voor de invoering van mazelen- en bofvaccins kregen kinderen mazelen en kregen ze de bof en in de overgrote meerderheid der gevallen waren die ziekten goedaardig."

" Het belangrijkste punt dat ik wil maken is dat er geen logische reden is om een vaccin te nemen wanneer deze (natuurlijk voorkomende) infectieuze agentia... het immuunsysteem kunnen stimuleren om zelf zorg te dragen voor die ziekte. We hebben niet iets kunstmatigs nodig om dat voor ons te doen." (4)

[Vertaler - Dit zijn allemaal juiste redeneringen, maar tot nu toe missen de schrijvers hun doel. De drang van de meerderheid der mensen om de natuur te verbeteren is zo sterk dat je om ze daar van af te laten zien met een veel krachtiger argument moet komen, anders lezen ze dit verhaal echt niet uit. Dat argument is dat de meeste vaccinaties meer schade hebben aangericht dan ze hebben voorkomen. Vervolgens kunnen bovengenoemde argumenten bepaalde mensen nog meer inzichten geven, waardoor ze kritischer tegenover vaccinaties gaan staan.]

Walene James, stichter van de organisatie Vaccine Liberation en auteur van Immunizations: The Reality Beyoond the Myth (5), voegt er aan toe dat de volledige ontstekingsreactie nodig is om echte immuniteit te creŽren en vermeldt dat in The Lancet van 5 juni 1985 er een artikel was over mazelenvirusinfectie in realtie tot een reeks ziekten in het volwassen leven. Onderzoekers in Denemarken, verklaarde het artikel, onderzochten de geschiedenissen van personen die beweerden niet de mazelen in hun jeugd te hebben gehad, die toch antilichamen in het bloed bewijs hadden van een dergelijke infectie. De onderzoekers ontdekten dat sommige van deze personen in hun jeugd na blootstelling aan de infectie ingespoten waren met het mazelenvaccin. Dit kan de ziekte hebben onderdrukt die zich toendertijd in hun lichaam ontwikkelde. Een hoog percentage van deze personen bleken als volwassene immunoreactieve ziekten te hebben ontwikkeld, zoals huidziekten van de talgklier, tumoren en degeneratieve ziekten van botten en kraakbeen. De ziekten omvatten kanker, MS, lupus en chondromalacie, week worden van het kraakbeen. (6)

James haalt Dr. Richard Moskowitz aan, voormalig president van de National Institute of Homeopathy en een cum laude afgestudeerde van Harvard and New York Medical School, als beweerd hebbend: "Vaccins houden het lichaam voor de gek zodat het niet langer een gegeneraliseerde ontstekingsrespons start. Ze brengen daarmee tot stand wat het hele immuunsysteem nou net schijnt te hebben willen voorkomen door zich verder te ontwikkelen. Ze plaatsen het virus rechtstreeks in het bloed en geven het toegang tot de belangsrijkste immuunorganen en weefsels zonder enige duidelijke manier om het kwijt te raken. Deze verdunde virussen en viruselementen persisteren [houden stand] gedurende lange tijd in het bloed, misschien blijvend. Dit houdt op haar beurt een systematische verzwakking in van het vermogen om een effectieve respons in te zetten, niet alleen tegen kinderziekten maar eveneens tegen andere acute infecties."

Jamie Murphy houdt verder vol dat het rechtstreeks introduceren van antigenen in de bloedstroom gevaarlijk kan blijken te zijn. "Wanneer een kind een natuurlijk voorkomende infectie zoals mazelen krijgt, dat geen ernstige ziekte is, dan reageert het lichaam daar op een zeer vastgestelde manier op. De keiemen gaan in een bepaald deel van het lichaam door de keel en in de verschillende immuunorganen en het lichaam bestrijdt de ziekte op haar eigen natuurlijke manier. Er treden allerlei soorten immuunreacties op. Ontstekingsrespons reacties, macrofagen en verschillende soorten witte bloedcellen worden gebruikt om het virus te bestrijden. Men hoest en niest ook en raakt op die manier het virus kwijt.

"Wanneer u je vaccin in het lichaam spuit, dan verricht je in feite een onnatuurlijke daad omdat je rechtstreeks in het bloedsysteem spuit. Dat is niet de natuurlijke toegangspoort voor dat virus. In feite is het hele immuunsysteem in het lichaam uitgerust om te voorkomen dat dat gebeurt. Wat we doen is het virus of de bacterie carte blanche toegang tot de bloedstroom geven, hetgeen de laatste plaats is waar je het wilt hebben. Dit verhoogt de kans op ziekten omdat viraal materiaal uit het vaccin in de cellen blijft en niet volledig verslagen is door de eigen verdediging van het lichaam. Je overlaadt het lichaam."

In zijn wijd verpreide kritiek op vaccins "Vaccination: Dispelling the Myths", schrijft Alan Phillips, een nationale gezondheidsjurist en rechtsdeskundige omtrent vaccinbeleid: "Het klinische bewijs voor vaccinatie is hun vermogen om antilichaamproductie te stimuleren bij de ontvanger, een feit dat niet betwist wordt. Wat echter niet duidelijk is, is of dergelijke antilichaamproductie immuniteit vormt. A-gamma globulinaemische kinderen bijvoorbeeld zijn niet in staat om antilichamen te produceren en toch herstellen ze bijna net zo snel als andere kinderen van infectieziekten... Natuurlijke immunisatie is een complex fenomeen waarbij veel organen en systemen betrokken zijn; het kan niet volledig worden gekopiŽerd door de kunstmatige stimulatie van antilichaamproductie. Onderzoek geeft ook aan dat vaccinatie immuuncellen toewijst aan de specifieke antigenen die in het vaccin betrokken zijn en ze zo onbekwaam maakt om tegen andere infecties te reageren. Onze immunologische reserve kan dus in feite worden verminderd en zo een algemeen verlaagde weerstand veroorzaken." (7)

Het denken van Walene James herhalend voegt Phillips er aan toe: "Nog een component van de immunisatietheorie is 'groepsimmuniteit', die stelt dat wanneer genoeg personen in een gemeenschap geÔmmuniseerd worden, allen beschermd worden. Er zijn veel gedocumenteerde voorbeelden die juist het tegenovergestelde laten zien - volledig gevaccineerde populaties lopen wel degelijk ziekten op; met mazelen schijnt dit het rechtstreekse gevolg te zijn van hoge vaccinatiecijfers. Een epidemioloog van de staat Minnesota concludeerde dat het Hib-vaccin het risico op ziekte doet toenemen toen een studie onthulde dat gevaccineerde kinderen vijf keer zo waarschijnlijk meningitis opliepen dan ongevaccineerde kinderen." (8)

Hoe ernstig is de varkensgriepinfectie?

Over de media hebben de Wereld Gezondheidsorganisatie, de FDA en CDC gemeld dat de varkensgriepdreiging pandemisch is. Dus waarom is deze bijzondee influenzastam een pandemie terwijl iedere seizoensgriep ook een pandemie is: het infecteert een veelvoud aan mensen in een veelvoud aan landen? Dr. Sherri Tenpenny, een van Amerika's best geÔnformeerde artsen die de oppositie voert tegen de vaccintheorie, stelt dat er technisch geen verschil is door deze bijzondere griepstam een pandemische dreiging te noemen vergeleken met iedere andere. (9) Waarom vindt dit plaats tijdens dit speciale griepseizoen? En waarom worden we gewaarschuwd voor een pandemie met een dergelijke pressie en 'warming', terwijl voorgaande griepseizoenen niet als zodanig werden aangekondigd en niettemin aan de hand van overgrote meerderheid bekende overtuigende wetenschappelijke indicators ernstiger waren dan waar we tot dusver met het H1N1-virus getuige van zijn geweest? Hoewel verslagen van wetenschappers over de wereld beginnen toe te geven dat de infectiecijfers, symptomen en sterfte voor deze bijzondere H1N1-stam milder zijn dan andere griepvirussen.

Dr. Tom Johnson, de epidemioloog voor de Cochrane Database Group, zei op 21 juli 2009 in een interview voor het Duitse tijdschrift Der Spiegel: "Soms krijg je het gevoel dat er een hele industrie bijna aan het wachten is dat er een pandemie plaats vindt. De WHO en openbare gezondheidsbeambten, virologen en de farmaceutische bedrijven. Zij hebben deze machina om de ophanden zijnde griep gebouwd. En er is veel geld bij betrokken en influenza en carriŤres en gehele instituten!. En alles wat er nodig was dat ťťn van deze virussen muteerde om de machine te laten beginnen met malen."

Vanaf 4 september 2009 heeft de Wereld Gezondheidsorganisatie 2837 sterfgevallen aan H1N1-infectie gerapporteerd. De WHO beweert verder dat er wereldwijd 250.000 zijn geÔnfecteerd; deze aantallen zijn echter nog niet bevestigd. De Verenigde Naties voert aan dat het aantal veel hoger is. Tegelijkertijd heeft de UN haar lidstaten eerder ontheven van het rapporteren van individuele gevallen van H1N1-infectie. (10) De media blijft de dreiging er veel erger uit laten zien dan zij in feite is. China bijvoorbeeld met een bevolking van 1,3 miljard mensen rapporteerde 5592 gevallen en geen sterfgevallen. Gezien de enorme populatiegrootte vergeleken met de VS, is dit veel minder ernstig dan een mild normaal griepseizoen en toch wordt het naar de wereld gerapporteerd als een 'beroerde toestand'. (11)

Wanneer we echter naar de officiŽle statistieken van de overheid kijken van een normaal griepseizoen, dan is er geen aanwijzing dat de nieuwe H1N1-stam nu of in enige afzienbare toekomst met een pandemie zal confronteren die de het huidige extreme nieveau van waarschuwing rechtvaardigt. Voor Canada meldt de Canadian Medical Association Journal dat de jaarlikse griepinfectie ongeveer 2500 van haar burgers doodt en ongeveer 36000 Amerikanen is de jaarlijkse schatting van de CDC. Wereldwijd variŽren jaarlijkse griepdoden tussen 250.000 en 500.000. In Mexico, die het eerst de aandacht op een nieuwe H1N1-stam vestigde, waren er 176 griepdoden, toch werden slechts 7 van deze doden gestaafd door laboratroiumanalyse en bevestigd dat het de nieuwe H1N1 varkensgriep stam was. (13)

Terwijl we deze herfst het griepseizoen binnengaan en naar de winter gaan, verlaat het Zuidelijk hemisfeer haar griepseizoen en gaat het voorjaar en de zomer binnen. Onze beambten en media blijken de rapporten uit het ontwikkelde zuidelijke deel van de wereld te negeren, zoals AustraliŽ en voort te dringen met een media-aanval, een beangstigend scenario voorspellend dat miljoenen zal infecteren en duizenden mensen zal doden.
Wetenschappers en onderzoekers in het ontwikkelde Zuiden hebben echter gerapporteerd dat, hoewel er velen geÔnfecteerd waren, de symptomen mild zijn geweest en cijfers voor ziekenhuisopnamen uitzonderlijk laag. Zelfs politici van het Zuidelijk halfrond stemmen met wetenschappers in dat het risico dat een H1N1-epidemie daar opnieuw plaats vindt voorbij is. (14)

Peter Doshi, een doctoraal student aan de Massachusetts Institute of Technology, heeft een grondige vergelijkende analayse verricht van verschillende grieppandemieŽn. Zijn conclusies, gepubliceerd in het prestigieuze British Medical journal, voorspellen dat de H1N1-varkensgriep van "hetzelfde subtype is als seizoens H1N1 dat sinds 1977 heeft gecirculeerd." (15) Hij gelooft dat we misschien getuige zijn van wezenlijke verwarring tussen de hoge publieke aandacht die de huidige H1N1-angst ontvangt en het zeer lage niveau van wetenschappelijke zekerheid dat H1N1 ernstiger is dan andere seizoensinfluenza.

Het bepalen welke influenzastammen er in een vaccin dienen te worden opgenomen is niets meer dan een voorspelling. Er is geen ware wetenschap bij betrokken en daarom zijn er zoveel gevallen wanneer het griepseizoen arriveert, dat de virussen in het vaccin geen nauwkeurige overeenkomst hebben [do not have a close match] met het virus dat de wetenschappelijke gemeenschap voorspeld had. Dr. R. Neustaedter beschrijft de methoden die de CDC gebruiken om hun voorspellingen te maken voor welke virale stammen het vaccin-industrieel complex dient te ontwikkelen voor ieder naderend griepseizoen. Hun voorspellingsmethoden zijn bizarre wanneer rationaal bekeken.

De geschiedenis van het griepvaccin leest als het ene struikelende fiasco na het andere. Neem een voorbeeld. Ooit afgevraagd hoe de specifieke virussen worden gekozen voor het vaccin van het volgende jaar? Het antwoord zou getrokken kunnen worden uit een film uit de jaren dertig van Shanghai Villeiny. Wetenschappers doden migrerende eenden in AziŽ, kweken de virussen en stoppen die in het vaccin van het volgende jaar, omdat ze een verband hebben gezien tussen vogel en varkenvirussen en de menselijke griepepidemieŽn van het volgende jaar. Misschien is dit wanhopige giswerk verantwoordelijk voor zoveel jaren dat de griepvaccins niets gemeen hadden met circulerende virussen." (16)

[Vertaler - Een griepvaccin bestaat uit drie verschillende stammen, waarvan er twee in het jaar ervoor rondzwierven en de derde een poging is om overeen te komen met het virus van de nog onbekende nieuwe epidemie. In de toekomst zal dat wellicht verbeteren door snellere kweekmethoden. Dan heeft men immers tijd om het virus van een dan heersende epidemie, bijvoorbeeld op het andere halfrond, te kweken]

Hoe nauwkeurig zijn de voorspelingen van de CDC geweest? Voor het 1992-1993 griepseizoen zat de voorspelling die gemaakt was voor het in het vaccin gebruikte virus er 84 procent naast. Voor het 1994-1995 seizoen zat het 43 procent naast de beoogde hoofdstam en 87 procent en 76 procent naast respectievelijk de andere twee stammen. De studie van het laboratorium van de CDC dat vaccinstammen vergeleek met de stammen die tijdens het 1997-1998 seizoen verschenen ontdekte dat de match er 84 naast zat. Iemand zou kunnen overwegen dat het misschien nauwkeuriger is om eenvoudig een muntje op te werpen.

Dr. Katherin severyn, die voorspellingsresultaten controleert en ze vergelijkt met de CDC-beweringen, maakt als opmerking:

"Ondanks de slechte staat van dienst bij het voorspellen welke influenzavirussen gemeenschappen zullen infecteren, beweert de CDC dat het influenzavaccin 'ongeveer 70%' effectief is bij het voorkomen van influenza bij "gezonde personen onder de 65 jaar", indien "er een goede match is tussen vaccin and circulerende virussen". Afhankelijk van de aangehaalde studie, varieert de vaccineffectiviteit in feite van een lage van 0% tot een hoge van 98%. En... de CDC vindt het dikwijls moeilijk om vaccins te laten passen met circulerende virussen. (18)

Een artikel in 2005 gepubliceerd in het prestigieuze British Medical Journal "Are US Flu Death Figures More PR Than Science" is relevant voor het aan de orde stellen van de onbeteugeld opgeblazen cijfers door de WHO en CDC om hun zaak voor massale vaccinatiemaatregelen te presenteren. Het artikel begint: "Amerikaanse gegevens omtrent influenzadoden zijn een warboel." De studie beoordeelt de eigen statistische gegevens van de CDC en ontdekt talrijke onverenigbaarheden en strijdigheden tussen "officiŽle schattingen en gegevens van nationale bevolkingsstatistieken." Hoewel de voorspellingen van de overheid nooit in de buurt kwamen van de 'grimmige resultaten' die door gezondheidsbeambten werden gesteld, werd de eigen communicatistrategie van de CDC gekenmerkt door hoge angstwaarden. (19)

Wat weinig mensen inzien is dat de meerderheid van griepvaccin programma;s door de Amerikaanse overheid worden aangeschaft voor distributie; Daarom zal in de huidige H1N1-voorspellingen de overheid d.m.v. het National Immunization Program (NIP) miljoenen vaccineenheden aanschaffen. Dit is een belangrijke stimulans voor de grote media-aanval op het publiek van CDC en HHS om de jaarlijkse griepvaccinatie te bevorderen. De NIP wil niet met voorraden ongebruikte, aangeschafte vaccins blijven zitten.Er is een sterke financiŽle stimulans om hun zaak voor massale inenting voort te duwen.

De CDC misinterpreteert overlijdensstatistieken van influenza

De officiŽle CDC-website stelt dat er jaarlijks ongeveer 36.000 Amerikanen overlijden aan de griep. We horen herhaaldelijk dit door beambten en in de media over het land gemelde cijfer, derhalve griepinfectie de zevende doodsoorzaak in de VS makend. Maar de werkelijkheid is heel anders. De eigen website van de CDC vermeldt sterftecijfers onder de vaak voorkomende titel 'influenza/longontsteking'. Dr. David Rosenthal, directeur van Harvard University's Health Services, brengt helderheid in deze verwarring. De meeste van deze zogenaamde griepdoden zijn in feite longontstekingen - zelfs geen virale longonstekingen - en secundaire infecties. Verder laat een studie in de Journal of the American Medical Academy zien dat veel van deze doden een gevolg zijn van longontstekingen die opgelopen zijn door patiŽnten die maagzuuronderdrukkende geneesmiddelen nemen.

Indien we bijvoorbeeld het gecombineerde cijfer van griep- en longontstekingdoden nemen voor de griepperiode van 2001 en een beetje effect aan de cijfers toevoegen, dan laat men ons geloven dat 62.034 personen aan influenza stierven. De werkelijke cijfers zijn 61.777 stierven aan longontsteking en slechts 257 aan griep. Zelfs verbazingwekkender werden in die 257 gevallen slechts 18 wetenschappelijk geÔdentificeerd als positief voor het griepvirus. Een afzonderlijke studie gevoerd door het National Center for Health Statistics voor de griepperioden tussen 1979 en 2002 onhult dat de range van jaarlijkse griepdoden tussen 257 en 3006 lagen, voor een gemiddelde van 1,348 per jaar. (20)

Hoe reageert de CDC op deze discrepantie beschreven door de Harvard wetenschapper? Lees zorgvuldig CDC's eigen verklaring.

"Karakteristiek veroorzaakt influenza sterfte wanneer de infectie leidt tot ernstige medische complicaties... (en daar de meeste van dergelijke gevallen) nooit getest worden op virusinfectie... beschouwt de CDC deze cijfers als zijnde zeer wezenlijke ondertelling van het ware aantal sterfgevallen aan influenza. Daarom gebruikt de CDC indirecte modelleermethoden om het aantal sterfgevallen dat aan influenza geassocieerd is te schatten." In een eerder JAMA-artikel uit 2003 tractte William Thompson van de CDC's National Immunization Program 'aan influenza geassocieerde sterfte' uit te leggen. Hij schreef "Gebaseerd op modelleren, denken we dat het geassocieerd is. Ik weet niet dat we zouden zeggen dat het de onderliggende oorzaak van sterfte is." (21)

Samenvattend geeft de CDC toe dat
1) de overledenen niet worden getest om de aanwezigheid van het griepvirus te bepalen en
2) ze niet rechtstreeks enigerlei rechtreekse testen verrichten om de preciese oorzaak van sterfte te bepalen maar eerder is 'indirecte modelleermethoden' een professionele manier van zeggen subjectieve mathematische vergelijkingen om tot hun cijfers te komen. De British Journal concludeerde dat de enige mogelijke beweegreden voor de volledige veronachtzaming van de CDC voor wetenschappelijke waarheid, zelfs in de aanwezigheid van onafhankelijk onderzoek dat haar statistieken in twijfel trekt, is een public relations inspanning tussen de CDC en de campagnes van de vaccinfabrikant om griepvaccinatie te doen toenemen.

Hier kan weinig twijfel over bestaan na verklaringen gepresenteerd door de woordvoerder van CDC's National Immunization Program Glen Nowak op de National Influenza Vaccina Summit van 2004 - geco-sponserd door de CDC en de American Medical association. Nowak schetste het 'Zeven stap recept voor het opwekkend van interesse in en vragen naar griepvaccinatie' van de CDC. Eťn stap vereist dat "medische deskundigen en openbare gezondheidsautoriteiten in het openbaar zorg en schrik uitdrukken (en grimmige resultaten voorspellen)" om influenzavaccinatie te bevorderen. Een andere stap is "voortdurende verslagen.. dat influenza ernstige ziekte veroorzaakt en/of veel mensen aandoet en zo de voorstelling te onderhouden dat veel personen vatbaar zijn voor een slecht geval van influenza." (22)

Waarom werd het 'Zeven Stap Recept' ten uitvoer gebracht? Dr. Nowak verklaarde publiekelijk de redenen van de CDC op de nationale publieke radio: "... de fabrikanten vertelden ons dat ze niet veel bestellingen ontvingen voor vaccin voor gebruik in november of zelfs december 9van 2003)... Het zag er echt uit alsof het nodig was dat wij (CDC) iets deden om mensen aan te moedigen om een griepprik te halen. (23)

Nu dat we een beter begrip hebben over hoe de CDC haar statistieken in het verleden berekende en deskundige bevestiging van vermaarde publicaties en wetenschappers dat dergelijke gegevens onjuist zijn, wat treffen we op de CDC-website aan onder de titel 'Influenza Death Statistics' vanaf september 2009 - vijf jaar na de gepubliceerde aan de kaak stelling van de CDC's onjuiste berekeningen voor influenza?

"Voor longontsteking en influenza (P&I) stergevallen schat de CDC dat ongeveer 8000 samenhangen met seizoensgriep. Dit vertegenwoordigt 9,8 van (P&I) sterfgevallen. Voor luchtweg- en bloedsomloop (R&C) sterfgevallen, schat de CDC dat ongeveer 36.000 sterfgevallen samenhangen met seizoensgriep. Dit vertegenwoordigt 3,1 procent van die sterfgevallen, Voor sterfgevallen van alle oorzaken schat de CDC dat ongeveer 51.000 stergevallen samenhangen met seizoensgriep. Dit vertegenwoordigt 2,2% van alle sterfgevallen.
Centers for Disease control. 'Influenza death statistics'.
www.cdc.gov/flu/about/diseases/us_flu_deaths.htm
Toegang gehad op 24 september 2009.

Hoe kwam de CDC tot deze conclusies? De CDC-site blijft nu haar wetenschappelijk fouten bevattende methodologie herformuleren: "Statistisch modelleren werd gebruikt om te schatten hoeveel griepgerelateerd sterfgevallen voorkwamen onder personen wiens onderliggende doodsoorzaak op hun overlijdensverklaring vermeld werd als een luchtweg- en bloedsomloopziekte." (24) Dit is duidelijk een aanwijzing van dogmatisch veranderd beleid dat gezond wetenschappelijk bewijs dat hun fouten bewijst negeert. Het is allemaal 'business as usual', negeer de kritici, met volle vaart voorruit.

Canadese geozndheidsautoriteiten zijn tenminste een beetje transparanter over hun onderzoeken naar vaccinatieresultaten dan het Amerikaanse gezondheidskartel van de overheid. Net als de VS echter rapporteren ze nog steeds volledig onjuiste conclusies gebaseerd op hun eigen gegevens. Ieder jaar publiceert Health Canada hun laboratoriumresultaten van uitstrijkjes ontvangen van personen met influenza-achtige ziekten (ILI). Consequent laten de statistieken zien dat ongeveer 95 procent der gevallen worden toegeschreven aan pathogenen, zoals adenovirussen, rhinovirussen, parainfluenza en aderen, in plaats van het griepvirus. Kliisch lijken de symptomen erg hetzelfde en tenij laboratoriumtesten met hoge specifiteit worden verricht, kan niemand onderscheid maken tussen wat een echte griepinfectie is van wat ieder groot aantal verschillende pathogene infecties zou kunnen zijn die griepachtige symptomen geven.

Tijdens het 2004-2005 griepseizoen liet het Canada Communicable Disease report zien dat van de 68.849 voor influenza verrichte laboratoriumtests slechts 14,9 positief testte voor een griepvirus. Al de overblijvende 85,1% monsters waren een resultaat van andere pathogenen die ongevoelig zijn voor griepvaccins. (26) Voor het volgende 2005-2006 seizoen ontving Health Canada 68.439 bevestigde tests voor influenza-achtige infecties. Hiervan bevestigden slechts 6580 of 10,4% positief voor influenza. De rest, 89,6% waren andere pathogenen, (27) Vanadese gezondheidsbeambten negeerden nietemin hun eigen statistieken en gaan door met hun public relations campagne om het beeld te propageren dat het griepvaccin 70-90% effectief is. In een debat gepubliceerd in de Canadian Medical Association Journal verklaarde Italiaanse epidemioloog Dr. Vittorio Demichelli, nu een collega van Dr. Tom Jefferson, dat Canada's beweringen "zowel verkeerd als misleidend zijn... en verwijst slechts naar het vermogen van het vaccin om effectief antilichamen te produceren tegen het virus. Maar de zijne is niet de belangrijke maat voor vaccineffectiviteit. In plaats daarvan dienen we het vermogen van het vaccin te meten om klinische ziekte te voorkomen, in dit geval influenza. Met deze maatis vaccineffectiviteit niet groter dan 25%". (28)

Om de zaken betreffende influenza-achtige ziekten die toegeschreven worden aan niet-influenza pathogenen verder te compliceren bestaat er ook bewijs dat laat zien dat griepsymptomen synoniem zijn met symptomen veroorzaakt door toxische niveau's van persticiden, herbiciden en fluoride. Tijdens zijn beŽdigde verklaring voor een Congressional Hearing in de jaren zestig stelde Dr. Granville Knight, voormalig voorzitter van de American Academy of Nutrition dat "golven van zogenaamde 'Virus X' en overeenkomstige ziekten... veroorzaakt worden door blootstelling aan dergelijke landbouwchemicaliŽn; (en) dat het voor dokters onmogelijk is om het verschil te diagnoseren tussen Londengriep, virusziekten en pesticide vergiftiging." (29)

In augustus 2009 schreef Zwitsers immunoloog Dr. Beda Stadler aan het Instituut van Immunologie aan de Universiteit van Bern in Europese artikelen dat gebaseerd op zijn onderzoek en analyse de varkensgriep reeds is geŽindigd door veel van Europa en de Verenigde Staten. Dr. stadler beweert: "het gevaarlijke pandemievirus is in een eenvoudige zomergriep gemuteerd." (30) Een gelijksoortige, maar toch onafhankelijke conclusie op 1 september 2009 van de University of maryland voorspelt dat de H1N1 zeer onwaarschijnlijk 'op natuurlijke wijze' muteert in een virulenter virus. (31) Het zou daarom blijken dat eventuele gevaren voor een nieuw en virulenter stam van H1N1 die opduikt eerder het gevolg zou zijn van vaccinatie. Het belangrijke woord in deze is 'op natuurlijke wijze'. Wat niet op enigerlei wijze door het vaccin-industrieel complex in overweging wordt genomen is het feit dat menselijke lichamen ook buitengewone broedstoven voor virussen zijn en misschien virussen in onze bloedstroom invoerend tezamen met de talrijke bekende en onbekende genetische contaminatie aangetroffen in vaccins, leidend tot nieuwe virusstammen. De oorsprong najagen van een nieuwe stam van griepvirus zou net zo succesvol zijn als op een strand staan en dat ene zandkorreltje proberen te vinden dat ouder is dan alle andere.

De Wall Street Journal schreef in april 2009 dat de WHO het aantal griepdoden flagrant opblies die ze beschreven als wel 15-voudig. De werkelijke bevestigde stergevallen aan varkensgriep in Mexico waren 7 in plaats van 152. Wanneer de CDC sterftestatistieken van griep rapporteert, worden ze bij elkaar gegooid in dezelfde kategorie met alle sterfgevallen aan longontsteking. Volgens de onafhankelijke vaccinjournalist Wynne Alexander "is dit duidelijk belachelijk... dit is gewoon krankzinnigheid ten top en de CDC voelt zich er goed bij." (32) Indien we slechts een moment denken over het aantal sterfgevallen onder de bejaarden aan longontstekinginfectie en dan overwegen dat de cijfers die door de gezondheidsinstanties van de overheid worden gepubliceerd om hun grimmige waarschuwingen voor een veronderstelde epidemie in oktober te ondersteunen sterfgevallen aan longontsteking bevatten, dan dient het duidelijk te zijn dat gevaren van H1N1-infectie veel minder zijn dan de overheid en vaccinmakers de matie willen laten geloven. Deze conclusie wordt feitelijk ondersteund door betrekkelijk recente studie gepubliceerd door de National Institutes of Health in 2005 die dertig jaar gegevens omtrent sterftecijfers onder de bejaarden onderzocht. De studie, uitgezonden op Canada TV, ontdekte dat griepprikken voor bejaarde Amerikaanse burgers geen enkel leven redde. (33)

Kleine kinderen tussen 6 en 24 maanden worden door de CDC aanbevbolen voor de voorhoede van de vaccinatielijn. De beweegreden van de instantie blijft onduidelijk. Biologen aan Clemson University hebben echter bepaald dat kinderen onder de leeftijd van 5 jaar het minst waarschijnlijk varkensgriep overdragen. Daarom bevelen de onderzoekers aan dat kleinere kinderen niet een dergelijk hoge positie wordt gegeven op de voorrangslijst van risicogroepen van de overheid. (34)

De voorzitter van de Gezondheidscommissie in het Duitse parelement, Dr. Wolfgang Wodarg, verklaarde tegen de Neuen Presse dat het varkensgriepvaccin en de zogenaamde pandemie "grote business is voor de farmaceutische industrie". (35) In werkelijke feiten heeft de meerderheid van onafhankelijke wetenschap, onpartijdig door farmaceutische bedrijfsondersteuning, zeer goed laten zien dat de varkensgriep niet erg verschillend is van normale seizoensgriep en niet enigerlei speciale, dramatische paniek rechtvaardigt.

Dr. Marc Girard is medisch specialist in bijwerkingen van geneesmiddelen. Hij werd door de Franse rechtbanken aangesteld als een medisch getuige omtrent de veiligheid van het varkensgriep vaccin. Tijdens een interview op de Franse televidie verklaarde Dr. Girard: "Er wordt een vaccin ontwikkeld in omstandigheden van amateurisme zoals ik nooit eerder heb gezien. Laat ons de pessimistische hypothese nemen: ťťn sterfgeval onder iedere 1000 patiŽnten. Er zijn plannen om 60 miljoen personen te vaccineren en dus heb je al 60.000 sterfgevallen en deze keer jonge mensen, kinderen en zwangere vrouwen." Dr. Viera Scheibner becommentarieert dit scenario: "De varkensgriep vaccinatie is gewoon een hoax. Het is een poging om een pandemie te creŽren zodat ze veel vaccins kunnen verkopen." (36)

Volgens Nacy Cox, directeur van de Influenza Division aan de centers of Disease Control schijnen 'intensieve analyse' studies aan te geven dat de nieuwe H1N1-variant lagere luchtweg overdracht heeft dan de gewone H1N1-seizoensgriep. (37)

De WHO schat dat 2 miljard of ongeveer een derde van de wereldbevolking geÔnfecteerd zou kunnen worden in de loop van de komende twee jaar. In de VS, schat de Centers for Disease Control dat "varkensgriep to 40 procent der Amerikanen zou kunnen treffen." (38) Om deze reden mobiliseren globale en nationale gezondheidsinstanties snel een massale vaccinatiecampagne om zoveel mogelijk van de bevolking van de planeet te vaccineren. De Director General van de WHO, Dr. Margaret Chan, schat de vaccinmakers 4,9 miljard pandemische griepvaccins zouden kunnen produceren. (39) Internationaal geleerde van politieke en sociale aangelegenheden, Michel Chossudovsky verklaart: "Er is volop bewijs, gedocumenteerd in talrijke rapporten, dat de WHO's niveau 6 pandemische waarschuwing gebaseerd is op in elkaar geknutseld bewijs en een manipulatie van de cijfers omtrent sterfte en ziekte als gevolg van het H1N1-varkensgriep." Chossudovsky heeft bewijs ontdekt dat de CDCP en WHO "een groot aantal gevallen van gewone influenza opnieuw categoriseren als H1N1-varkensgriep." (40)

Vertaling van Swine Flu White Paper


Wetenschapper Gary Null getuigt voor overheids commissie VS over de gevaren van vaccinaties


 

 


 


View My Stats