Onderwijsmodel 2050 – deel I, November 2018

1.0 Onderwijsvernieuwingen

‘Het waarom van noodzakelijke vernieuwingen in het onderwijs’
Alle onderwijsvernieuwingen hebben tot nu toe in Nederland niet het gewenste effect gehad. In twintig jaar zijn er 30 onderwijsvernieuwingen doorgevoerd. Ondanks de grote stroom van vernieuwde onderwijsvormen, zoals de Freinet-, Montessori-, Vrije-, Dalton-, Jenaplan-, Iederwijsschool, de Nutsschool, Ervarings-Gericht onderwijs (EGO) de geïntegreerd interactief Semi-Digitaal Onderwijs (GISDO), Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO), etc. hebben die er toch niet voor gezorgd dat ons onderwijs ‘beter’ is geworden. Ook de hoge verwachtingen van het te introduceren plan ‘vernieuwingsonderwijs 2032’ van staatsecretaris van Onderwijs ( Sander Dekker, 2015) – Platform Onderwijs 2032 – is door de onderwijswetenschappers en vakverenigingen recentelijk definitief ‘de grond ingeboord’. Zij vinden het plan ‘Ons Onderwijs2032’ zeer omstreden.

2.0 Evolutie en Revolutie
We verkeren in Nederland in een nieuwe periode, van nieuwe mensen en nieuwe vormen van onderwijs. Maar heden ten dag is kennis (internet) overal voorhanden en het lijkt alsof iedereen zich wenst te ontwikkelen op zijn eigen manier. Althans dat lijkt zo, want het huidige onderwijssysteem (‘uniformiteit’) – om maar een voorbeeld te noemen - heeft nog vele kenmerken van alle ‘oude gedaanten’. Veel onderwijsvernieuwers reageren dan ook eenzijdig, en zetten zich af tegen de gevestigde orde.

Maar het onderwijs zou juist het hoogst haalbare ontwikkelingsmodel moeten zijn, en wel op basis van vernieuwende, geherformuleerde inzichten. Inzichten die o.a. betrekking hebben op de ware betekenis van het leven én niet zoals de ontwikkelingspsychologie dat eeuwen lang hebben getracht te (her)formuleren.

De onderwijsdiscussie gaat nu voornamelijk over geld en gelijk (wie heeft de macht en wat wordt beslist), terwijl het zou moeten gaan over (innerlijk) geluk én gezondheid (wat goed is voor het individu!). De cruciale vraag zou dan moeten zijn: ‘Hoe denk je dat mensen zich (spiritueel) gaan ontwikkelen en wat voor consequenties heeft dat voor het onderwijs; voor de bestaande overtuigingen die wij hebben over het leven?’
3.0 Trends in het onderwijsland

Kinderen bepalen steeds meer zelf hoe ze willen leren. Over een paar jaar stellen ze hun eigen digitale schooltas samen, verzamelen leraren big data over hun leerlingen en vertellen slimme sensoren op welk moment je het best kunt studeren.

In het onlangs verschenen Technologiekompas van Kennisnet werd vooruit gekeken naar technologieën die een belangrijke rol voor het onderwijs gaan spelen en de impact van technologie op de samenleving. Volgens één van de vele trendrapporten [SURFnet, Kennisnet, Horizon Report K-12 en adviesbureau Gartner] wordt het onderwijs in de toekomst data-gedreven, do-it-yourself en maker movement!

De naam van een toekomstig onderwijssysteem ‘data-gedreven onderwijs’ of ‘leerling-computergestuurd onderwijs’ is hiermee dan al snel geboren.

4.0 Visie?

Een klas met bord, bureau en 30 neuzen die dezelfde kant op staan voldoet dan ook niet meer aan dit type onderwijs. De leeromgeving zal in de toekomst daarom drastisch moeten worden herzien. Thema’s als ‘de leerling als ondernemer’, deep learming, softskills, computational thinking, science, authentiek leren, complex denken, artificial intelligence, media wijsheid en het analyseren van data, etc. worden gezien als de uitdagingen waarmee de toekomstige leerling te maken krijgt. Scholen worden steeds meer gezien als de drijvende kracht achter innovatie en ondernemerschap!

Het is aan scholen om het curriculum dusdanig vorm te geven, dat leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien zonder dat dit ten koste gaat van de resultaten: fouten maken mag, sterk nog, het is zelfs belangrijk!

‘Een paard met oogkleppen op’.

De 21ste century skills! Gedifferentieerd, gepersonaliseerd én data-gedreven leren, dat is de toekomst ….. volgens de ‘kenners’, maar volgens mij een zeer beperkte, éénzijdig toekomstgerichte visie.

5.0 Onderwijs is communiceren
‘Leven is verbinden’
Communicatie is connectie, maar op het menselijke vlak komt er meer bij kijken dan alleen dat. Communicatie vereist bewustzijn! Het volledige potentieel van menselijke communicatie ontplooit zich alléén als de ‘deelnemers’ inzicht hebben in de ‘verbindingsdraden’ (de energetische koorden, de matrix-structuur van de auravelden, de chakra-systeem van ieder mensen) d.m.v. waarvan zij communiceren.

Een hoog communicatieniveau vereist dus een hoog bewustzijnsniveau; een bewustzijn van het innerlijke of hogere Zelf (de ziel; de innerlijke God binnenin ons). Het besef dat deze subtiele verbindingsdraden ons met elkaar, met onze omgeving en de kosmos – met ‘alles’ - verbinden. Dit besef zou ons in staat kunnen stellen de naar macht en veroveringen snakkende logos-beschaving te transformeren tot een holos-beschaving. Een beschaving waarin de groei van het individu en de duurzaamheid van menselijke gemeenschappen en de biosfeer centraal staan.

Dit onderscheidend thema is het ontstaan van een vernieuwend groter groepsbewustzijn! De overheersende gedachte zal zijn: ‘We kunnen het niet meer alleen doen’. ‘We zullen moeten leren samenwerken op een hoger planniveau’.

Is de mensheid nu wel rijp voor een transformatie van het bewustzijn? Kunnen mensen van de dichtheid van hun geconditioneerde denkstructuren afkomen en worden als kristallen, zodat ze het licht van het kosmisch bewustzijn doorlaten? Is de mens in staat de aantrekkingskracht van het materialisme te weerstaan en uit te stijgen boven de identificatie met vorm die het ego in stand houdt?

De mogelijkheid van een transformatieproces is de centrale boodschap van de grote wijsheidtradities van de mensheid. De boodschappers – Boeddha, Jezus, en vele anderen – waren de eerste ‘(lotus-)bloemen van de mensheid’

Waarom dan niet een onderwijssysteem creëren waarin het innerlijke Zelf de volledig aandacht én vrijheid krijgt om zich spiritueel optimaal te ontwikkelen i.p.v. alleen maar aandacht besteden aan de geest, het verstand; het uit het hoofd leren van feitenkennis zoals geschiedenis, aardrijkskunde, meetkunde, etc. etc.?

6.0 Creatie-Educatie

Waar gaat het om? Hoe zal dat eruit zien?
De kernboodschap van het allernieuwste Onderwijsmodel 2050 is dat aan de jonge mensen wordt getoond |Wie-ze-werkelijk-Zijn|!

Waar het omgaat, is dat ze zich openstellen voor de schepper binnenin! Ze moeten leren en kunnen geloven in Zichzelf als de bron van hún eigen ervaringen en als autoriteit van hun leven. Ze moeten worden teruggeleid naar hun eigen innerlijke wijsheid en ze moeten worden aangemoedigd om zelf hun eigen meest innerlijke waarheid vorm te geven. Waar het dus vooral om gaat is, dat hun wordt voorgedaan hoe ze dit kunnen doen!

Er zijn wezenlijke verschillen met de ‘oude school’, want het gaat nu over het ontwaken van de zuivere geest – de ziel, het innerlijke zelf – in plaats van deze te verstikken; over het bevrijden van de zuivere geest van kinderen in plaats van deze te kluisteren; over het openen van de zuivere geest van kinderen in plaats van deze dicht te timmeren. Het gaat om het verruimen van hun zuivere geest, niet om het vernauwen ervan; om het vrijlaten van hun zuivere geest, niet om het gevangenzetten ervan.

Er dient – en dit is wel het allerbelangrijkste – een verbinding te worden gelegd tussen hun geest en hun ziel, en tussen hun lichaam en hun geest; en alle drie moeten als een eenheid worden ervaren!

‘Je bent een drieledig wezen, bestaande uit een ziel, een geest en een lichaam’.

Waar het in Creatie-Educatie dus om gaat, is dat alles als |Eén| wordt ervaren, en je Zelf als de schepper ziet …… van alles. Jij bent de creator, de schepper, de regisseur van je (toekomstig) leventje. En dit Oh zo belangrijke thema wordt op dit moment niet op veel – beter gezegd, geen enkele - scholen onderwezen!

Creatie & Educatie – het nieuwe denken = denken vanuit het hart!
Hoe ziet dat Nieuwe Onderwijsmodel 2050 – ‘Creatie & Educatie’ – er dan uit? [1]

[1] Meer informatie over dit specifiek onderwerp kun je lezen in de volgende Nieuwsbrief ‘Onderwijsmodel 2050’ – deel II.

7.0 Slotsom
‘Als je de wereld wilt veranderen, dan zal je je visie op het leven moeten veranderen.
Alleen als jij je visie over de betekenis van het leven verandert, dan pas kun jij – men - het onderwijs met het hoogst haalbare ontwikkelingsmodel op een zinvolle manier introduceren. Eerder niet! Begin dus bij het onderwijs’.

De wereld waarin we nu leven wordt volledig bepaald door de manier waarop we haar hebben leren waarnemen. Wanneer we onze waarneming veranderen, veranderen we de manier waarop wij onszelf en de wereld om ons heen ervaren. Wanneer we ons bewust worden van onze ware aard als energetische (energie)wezens, wanneer we onze ‘innerlijkheid’ binnengaan en bewust het mysterie van het bewustzijn onderzoeken, dan pas is verandering van onze wereldse problemen én het huidige onderwijssysteem mogelijk. Dit geldt óók voor ‘Vernieuwingsonderwijs 2032’. Dit geldt ook voor alle toekomstige onderwijsvernieuwingsplannen die gebaseerd zijn op de pedagogische en psychologische inzichten uit het verleden!

Klinisch onderzoek levert steeds meer empirische bewijzen dat innerlijk werk de (energetische) trillingsfrequenties van de persoon in kwestie in positieve zin verandert. Of het nu om elektromagnetische gravitatie of – kwantumwetenschappen gaat, de ontwikkeling tonen aan wat grote mystici en spirituele tradities ons al eeuwenlang voorhouden: we zijn lichtwezens, energiewezens met een creatieve intelligentie. Energiewezens die volledig zijn toegerust om bewust deel te nemen aan de evolutionaire impulsen van het universum en te komen tot volledige zelfrealisatie!

Deze esoterische wijsheid heeft ons al eerder op koers geholpen en kan dat weer opnieuw doen! Maar deze wijsheid moet nu worden uitgebreid om rekening te houden met het toegenomen vermogen van de mensheid tot zelfvernietiging.

Onderwijs is de enige sleutel – het krachtigste instrument – waarover wij beschikken en kan ons daarbij helpen de juiste koers te varen.

Je kunt stellen, dat alle (wereldse en onderwijs-) problemen illusies van het verstand zijn; illusies van de geest (niet de breinmassa, maar het totale cel-geheugen) zijn!
Als jij de wereld wilt veranderen, dan zal je bij de ‘oorsprong ofwel de basis’ moeten beginnen. Dat zal voor mijn gevoel het huidige onderwijssysteem drastisch moeten veranderen door de leerlingen de allernieuwste (levens)inzichten te tonen!

‘Uit het hoofd leren = het verleden herscheppen’ Helaas, wij gedragen ons alsof wij dat juist willen!

Hans Zevenboom
Link: https://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/277-onderwijsmodel-2050

 Steun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag