Brief aan de FCC van Dr Yael Stein in verzet tegen de spectrumgrenzen voor 5G zendmasten

Dick Schrauwen

SAMENVATTING

Dit is een bewerking van de brief die Dokter Yael Stein schreef aan de FCC om het vrijgeven van het 5G-spectrum te voorkomen. Dr. Yael Stein is werkzaam bij het Hadassah Medical Center, Jeruzalem, Israël . Zij schreef deze brief op 9 Juli 2016. Haar brief voorkwam niet dat de FCC op 14 juli het 5G-spectrum vrijgaf. Stein verzet zich in haar brief vooral tegen het gebruik van het millimeter-spectrum met een frequentie van 30 tot 300 GigaHertz [1,2,3]. De FCC wees voor 5G de volgende frequentiebanden toe aan telecombedrijven: 28 GHz (27.5-28.35 GHz), 37 GHz (37-38.6 GHz) en 39 GHz (38.6-40 GHz). De frequentieband van 64-71 GHz werden toegestaan voor huis-tuin-en-keuken-gebruik (bijvoorbeeld: 5G Wifi) [4].

BRIEF VAN DR STEIN

Aan:
FCC-commissieleden, Amerikaanse Senaatscommissie voor gezondheid, onderwijs, arbeid en pensioenen, Amerikaanse Senaatscommissie voor handel, wetenschap en transport

Onderwerp:
G5 millimetergolftechnologie (Sub Terahertz-frequenties / Sub-THz)

OPROEP
Bescherm de volksgezondheid en stem tegen blootstelling van het publiek aan schadelijke G5-technologie. Computersimulaties hebben aangetoond dat zweetklieren subterahertz [5] golven in de menselijke huid concentreren. Mensen kunnen deze golven als hitte waarnemen. Het gebruik van subterahertz (millimeter golflengte) [6] communicatietechnologie in (mobiele telefoons, Wi-Fi, antennes) kan ertoe leiden dat mensen fysieke pijn waarnemen via pijnreceptoren (nociceptors).

ONDERZOEK
Een groep natuurkundigen van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem heeft samen met verschillende artsen onderzoek gedaan naar "G5" millimetergolftechnologie (sub-terahertz-frequenties) en zijn interactie met het menselijk lichaam. Ik ben een arts die aan dit onderzoek heeft deelgenomen.

MENSELIJKE ZWEETKLIEREN ZIJN SPIRAALANTENNES
De studie van menselijke zweetklieren als spiraalvormige antennes uitgevoerd door onze groep in het laboratorium van prof. Feldman begon met het bekijken van beelden van de huid gemaakt met optische coherentietomografie (OCT).

Daaruit bleek dat de uiteinden van de zweetkanalen die het zweet uitdrijven van de zweetklier naar de poriën aan de oppervlakte van de huid [8] een spiraalvormige structuur hebben (Knuttel et al., 2004; Lademann, Otberg et al. 2007; Tripathi et al., 2015).

De geconstateerde spirale antennevorm en het feit dat de diëlektrische doorlaatbaarheid van de dermis hoger is dan die van de epidermis [8] doet vermoeden dat vanuit een elektromagnetische perspectief de zweetkanalen kunnen worden beschouwd als een soort van spiraalvormige antennes (Feldman, et al. 2008, 2009; Kawase en Hayashi, 2011; Yang, Donnan et al. 2011; Hayut et al, 2013, 2014).

De uitgevoerde computersimulatie voorspellen gevoeligheid van de zweetkanalen bij straling van rond de 90 GHz. De gevoeligheid neemt toe bij hogere frequenties. Protonhoppen [10] is waarschijnlijk het fenomeen dat de geleiding in de zweetklier verklaart. Rekening houdend met een daling van het elektrische potentieel veroorzaakt door het verschil in de pH-waarden tussen het huidoppervlak (pH = 5,5) en de dermis (pH = 6,9), kan men het bestaan ??van een bronspanning [11] veronderstellen die veroorzaakt dat er stroom gaat lopen in het kanaal.

De zweetkanalen hebben dus alle vereiste functies om antenne-achtig gedrag in de extreem hoge frequentieband (EHF-band of de millimeter / submillimeterband) [15] te vertonen. Deze vooronderstellig wordt ondersteund door een reeks computersimulaties. Die simulaties tonen aan dat de spectrale respons van de kanalen overeenstemt met de voorspelling van de antennetheorie.

IMPLICATIES
Computersimulaties met de FDTD-methode (Finite Differences Time Domain) [14] tonen aan dat zweetklier-kanalen een structuur hebben die hoge absorptie van mm-golven [4] aannemelijk maakt.

SAR-waarden (absorptiewaarden) [11] waren significant groter als zweetklieren in de simulatie werden opgenomen. De absorptie was het hoogst in de zweetklierkanalen (Shafirstein en Moros, 2011).

Temperaturen die werden berekend met behulp van een bio-warmtevergelijking (bioheat equation) lieten zien dat de hoogste temperatuur wordt bereikt in epidermis. In deze huidlaag [8] bevinden zich pijnzenuwvezels en warmtegevoelige huidcellen (keratinocyten).

Deze situatie lijkt op direct contact met een heet oppervlak, wat aangeeft dat blootstelling aan GHz-bestraling met een hoog vermogen zou moeten resulteren in een plotselinge acute pijnrespons ook als er geen directe verwarming van de hoornlaag optreedt.

Dit fenomeen kan mogelijk van invloed zijn op alle mensen die gebruikmaken van of worden blootgesteld aan communicatieapparatuur in het subterahertz-frequentiebereik. Vooral mensen die extra gevoelig zijn lopen een hoog risico.

Het is raadzaam dat het zo laag als redelijkerwijs haalbare (ALARA) -principe [16] wordt gehanteerd voor het gebruik van deze technologie. Verder is een grote interdisciplinaire inspanning vereist om onderzoekers te trainen in bio-elektromagnetisme en behoren de gezondheidseffecten van RF-EMF [6] gemonitord te worden.

CONCLUSIES
(1) Blootstelling van de bevolking aan millimetergolven in het sub-Terahertz-frequentiebereik komt momenteel weinig voor. Als apparaten die werken in dit bereik de openbare ruimte gaan vullen, zullen ze gevolgen hebben voor iedereen maar vooral voor de meer kwetsbaren: baby's, zwangere vrouwen, ouderen, zieken en mensen met EHS (electro-hyper-sensitiviteit) [12].

(2) Het is mogelijk dat menselijke zweetkanalen elektromagnetische golven zenden en ontvangen die de emotionele toestand van iemand weerspiegelen als een uitbreiding van het sympathische zenuwstelsel dat de zweetkanalen van zenuwen voorziet. Deze nieuw voorgestelde fysiologische en psychologische functies van menselijke zweetkanalen zijn nog niet onderzocht door neurofysiologen of door psychologen.

(3) Computersimulaties hebben aangetoond dat zweetklieren sub-terahertz-golven in de menselijke huid concentreren. Mensen kunnen deze golven als hitte waarnemen. Het gebruik van subterahertz (millimeter golflengte) communicatietechnologie (mobiele telefoons, Wi-Fi, antennes) kan ertoe leiden dat mensen fysieke pijn waarnemen via pijnreceptoren (nociceptors).

(4) Als G5 WiFi breed gaat worden gebruikt het publieke domein dan kunnen we meer van de gezondheidseffecten verwachten die we momenteel zien bij RF/microgolffrequenties waaronder veel meer gevallen van elektro-overgevoeligheid (EHS) [12]. Ook kunnen we nieuwe klachten verwachten zoals fysieke pijn en een nog onbekende verscheidenheid aan neurologische stoornissen.

(5) Er kan een ??oorzakelijk verband worden aangetoond tussen de G5-technologie en deze specifieke gezondheidseffecten. De getroffen personen kunnen dus in aanmerking komen voor compensatie.

Gerespecteerde leden van de FCC en de Senaatscommissies,

Bescherm de volksgezondheid en stem tegen de blootstelling van het publiek aan schadelijke G5-technologie.

Hoogachtend,

Dr. Yael Stein MD
Hadassah Medical Center, Jeruzalem, Israël


ONDERBOUWING VAN DE BRIEF OVER 5G AAN DE FCC VAN DR YAEL STEIN
Dick Schrauwen

INLEIDING

Snel veranderende technologieën en intensief gebruik telefoons die radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) uitzenden vormen een bedreiging van de volksgezondheid. Gebruikers van mobiele telefoons en het gebruik en de blootstelling aan andere draadloze zendapparatuur (WTD's) [16] zijn de afgelopen jaren enorm toegenomen. Tussen 2000 en 2014 is het aantal actieve mobiele telefoon abonnementen gestegen van 700 miljoen tot bijna 7 miljard op een wereldbevolking van 7,2 miljard mensen.

Huidig gebruik van de millimetergolfbanden beperkt zich tot punt-naar-punt verbindingen sterverbindingen (point-to-multipoint) en verbindingen tussen satellieten. In de toekomst zal het gebruik veel breder zijn. Mobiele telefoons die gebruik maken van 5G [1] en WiFi-routers die werken met millimetergolven [6] zijn al in ontwikkeling. Door de kortere golflengte en hogere frequentie zijn kleinere antennes nodig en kan meer data worden verzonden. Het resultaat is een betere benutting van het spectrum en een hogere gebruikersdichtheid.

RISICO’S VOOR DE GEZONDHEID

Naast een hoger risico op kanker zijn ook andere effecten gerapporteerd door de blootstelling aan elektromagnetische straling [6] in de radio- en microgolffrequenties. De genoemde straling kan invloed hebben op: vruchtbaarheid bij mannen en vrouwen, neurologische effecten op de slaapkwaliteit, leervaardigheden en het geheugen als gevolg van verhoogde oxidatieve stress, dermatologische reacties, gastro-intestinale reacties en overgevoeligheidsfenomenen, zoals EHS (electromagnetic hyper sensivity) [12a,b] en meer.

Electrohypersensitivity / EHS [12a,b] is een verzameling niet-specifieke symptomen die getroffen individuen toeschrijven aan blootstelling aan elektromagnetische velden [6].

De meest voorkomende symptomen zijn dermatologische symptomen (roodheid, tintelingen en branderige gevoelens), neurasthenische en vegetatieve symptomen (vermoeidheid, vermoeidheid, slaapstoornissen, concentratieproblemen, duizeligheid, misselijkheid, hartkloppingen en spijsverteringsstoornissen). De verzameling van symptomen maakt geen deel uit van enig formeel erkend medisch syndroom maar het is in de medische literatuur beschreven als "een nieuw neurologisch syndroom".

Er is een zeer breed scala aan schattingen over hoe vaak en hoeveel EHS voorkomt (prevalentie) onder de bevolking. Een onderzoek van arbeidsgeneeskundige centra schatte de prevalentie van EHS op een paar individuen per miljoen mensen. Een overzicht van zelfhulpgroepen leverde echter veel hogere schattingen op. Ongeveer 10% van de gemelde gevallen van EHS werden als ernstig beschouwd (WHO-workshop over elektromagnetische overgevoeligheid, 2004).

De prevalentie neemt toe als gevolg van de immer toenemende blootstelling van het publiek aan mobiele en draadloze technologie. In Zweden werd de prevalentie van EHS aanvankelijk geschat op 1,5%, maar een nieuwere schatting geeft aan dat 2,6 - 3,2% EMF-gevoeligheid (EHS) rapporteren (Hillert et al., 2002). In Oostenrijk werd de prevalentie in 1994 geschat op minder dan 2%, maar in 2001 was deze toegenomen tot 3,5% (Johansson, 2006). In Zwitserland is 5% van de bevolking geschat als hypersensitief (EHS) (Schröttner et al., 2008). In Californië was de prevalentie van zelf-gerapporteerde gevoeligheid voor EMF 3,2%, waarbij 24,4% van de ondervraagden ook gevoelig was voor chemicaliën (Kato en Johansson, 2012).

Hoewel de aandoening nog steeds niet formeel als een ziekte wordt erkend, wordt deze in sommige landen (bijvoorbeeld Zweden) wel formeel erkend als een functiebeperking en komen mensen in aanmerking voor compensatie vanwege deze aandoening.

Interacties van millimetergolven met levende systemen worden verondersteld voornamelijk plaats te vinden op een sub-cellulair of cellulair niveau. Sub-THz en THz straling kunnen interageren met cellulaire componenten op meerdere niveaus, waaronder chromosomen, DNA, genen en eiwitten. Oudere studies uit de USSR en Oost-Europa evenals nieuwe studies hebben aangetoond dat er boven 30 GHz frequentie-afhankelijke biologische effecten zijn.

LITERATUUR (Stein)

Feldman Y, Puzenko A, Ben Ishai P, Caduff A, Agranat AJ. Human skin as arrays of helical antennas in the millimeter and submillimeter wave range. Phys Rev Lett, 2008; 100(12):1-2

Feldman Y, Puzenko A, Ben Ishai P, Caduff A, Davidovich I, Sakran F, Agranat AJ. The electromagnetic response of human skin in the millimetre and submillimetre wave range. Phys Med Biol, 2009; 54(11):3341–3363

Gandhi OP, Morgan L, de Salles AA, Han YY, Herberman RB, Davis DL. Exposure limits: the underestimation of absorbed cell phone radiation, especially in children. Electromagn Biol Med, 2012; 31(1):34–51

Hayut I et al. The Helical Structure of Sweat Ducts: Their Influence on the Electromagnetic Reflection Spectrum of the Skin. IEEE Trans Terahertz Sci Technol, 2013; 3(2):207-215

Johansson O. Electrohypersensitivity: a functional impairment due to an inaccessible environment. Rev Environ Health 2015; 30(4): 311–321

Kato Y, Johansson O. Reported functional impairments of electrohypersensitive Japanese: A questionnaire survey. Pathophysiology, 2012; 19(2):95–100

Kawase K, Hayashi S. THz techniques for human skin measurement. Infrared, Millimeter and Terahertz Waves (IRMMW-THz), 2011 36th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves (IRMMW-THz 2011) Houston, USA; 2011

Knuttel A, Bonev S, Knaak W. New method for evaluation of in vivo scattering and refractive index properties obtained with optical coherence tomography. J Biomed Opt, 2004; 9(2):265–273

Lademann J, Otberg N, et al. Application of optical non-invasive methods in skin physiology: a comparison of laser scanning microscopy and optical coherent tomography with histological analysis. Skin Res Technol, 2007; 13(2):119-132

McCarty DE, Carrubba S, Chesson AL, Frilot C, Gonzalez-Toledo E, Marino AA. Electromagnetic hypersensitivity: evidence for a novel neurological syndrome. Int J Neurosci, 2011; 121(12):670–676

Schröttner J, Leitgeb N. Sensitivity to electricity-temporal changes in Austria. BMC Public Health, 2008; 8:310

Shafirstein G, Moros EG. Modelling millimetre wave propagation and absorption in a high resolution skin model: The effect of sweat glands. Phys Med Biol, 2011; 56(5):1329–1339
- abstract (DS): https://www.researchgate.net/publication/49813552_Modelling_millimetre_wave_
propagation_and_absorption_in_a_high_resolution_skin_model_The_effect_of_sweat_glands

Tripathi SR, Miyata E, Ben Ishai P, Kawase K. Morphology of human sweat ducts observed by optical coherence tomography and their frequency of resonance in the terahertz frequency region. Sci Rep, 2015; 5:9071

World Health Organization. Electromagnetic fields and public health: mobile phones. Fact sheet N°193. June 2011 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/

World Health Organization. Electrohypersensitivity Fact Sheet http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs296/en

Yang B, Donnan RS, Zhou M, Kingravi AA. Reassessment of the electromagnetic reflection response of human skin at W-band. Opt Lett. 2011 Nov 1;36(21):4203-5

VERWIJZINGEN (Schrauwen)

[1] 5G, zie:
- https://nl.wikipedia.org/wiki/5G

[2] Brief van Yael Stein aan de FCC, zie:
- https://ehtrust.org/letter-fcc-dr-yael-stein-md-opposition-5g-spectrum-frontiers/

[3] Hadassah Medical Center, Yael Stein, zie:
- http://www.hadassah-med.com/
- http://www.hadassah-med.com/doctors/dr-stein-yael.aspx

[3] FCC: Federal Communications Commission, zie:
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Federal_Communications_Commission

[4] FCC 5G Besluit, zie:
- https://www.fcc.gov/document/fcc-adopts-rules-facilitate-next-generation-wireless-technologies

Download FCC 5G persbericht van
- https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-340301A1.pdf

[5] Kilo, mega, giga, tera
- Kilo (K) = 10^3 = 1000 (1000 x 1)
- Mega (M) = 10^6 = 1000000 (1000 x kilo)
- Giga (G) = 10^9 = 1000000000 (1000 x mega)
- Tera (T) = 10^12 = 1000000000000 (1000 x giga)

[6] Elektromagnetisme (EM), electromagnetische straling (EMS, EMR), electromagnetisch veld (EMV, EMF), zie:
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetisch_spectrum
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetisme
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_straling
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Golflengte

[7] Lichtsnelheid, speed of light, `c`: 300000 km/seconde, zie:
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Lichtsnelheid

- https://en.wikipedia.org/wiki/Speed_of_light

[8] Huid, zweten, zie:
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Huid
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Zweten

[9] Optische coherentietomografie, zie:
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Optische_coherentietomografie

[10] Protonhoppen, zie:
- https://en.wikipedia.org/wiki/Grotthuss_mechanism

[11] Elektromotorische kracht, bronspanning, zie:
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektromotorische_kracht

[12a] Elektromagnetische hypersensiviteit (EHS), elektromagnetische hypergevoeligheid, zie:
- https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_hypersensitivity

[12b] WHO, Electrohypersensitivity (EHS) Fact Sheet
- http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs296/en

[13] SAR, Specific Absoropition Rate, zie:
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Specific_absorption_rate

[14] Finite-Difference Time-Domain (FDTD) methode
- https://en.wikipedia.org/wiki/Finite-difference_time-domain_method
- https://www.eecs.wsu.edu/~schneidj/ufdtd/ufdtd.pdf

[15] EHF, extreem hoge frequentie, extremely high frequency, zie:
- https://en.wikipedia.org/wiki/Extremely_high_frequency

[16] WTD: wireless transmitting devicesSteun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag