Mijn visie op de wereld - Hans Zevenboom

1.0 Het klassieke of Newtoniaanse wereldbeeld

De meeste biologische verklaringen van de grote mysteries van levende wezens zijn tot nu toe niet meer dan ‘probeersels’, ideeën of veronderstellingen geweest. Ze hebben getracht het geheel te doorgronden door ‘het’ op te splitsen in steeds kleinere microscopische delen. Maar ….. op het meest fundamentele niveau kon materie niet worden opgedeeld in los van elkaar bestaande eenheden. Subatomaire deeltjes waren geen concrete, minuscule objecten zoals bijvoorbeeld microscopische kleine ‘biljartballen’. De klassieke fysica of biologie kon daarvoor géén verklaring geven.

Wat zo overduidelijk aan de orthodoxe biologie en de experimentele psychologie (en de hedendaagse neurowetenschappers, psychoanalyse) ontbreekt, is een duidelijke verklaring voor het organiserende beginsel: het (menselijk) bewustzijn! ‘Het hoger, lager of het collectieve bewustzijn’.

Maar met de opkomst van de kwantumtheorie met zijn onzekerheidsprincipe heeft alles doen veranderen. In het wetenschappelijke beeld van het universum is géén plaats voor een universele verbondenheid van alles met alles; zoiets was alléén mogelijk in de kwantumtheorie. Materie kon niet meer worden gezien als ‘eenheden die los van elkaar staan’, want op het meest fundamentele niveau zijn levende wezens, inclusief de mens,  een samenklontering van kwantumenergie die onophoudelijk informatie uitwisselen met een onuitputtelijke energie-oceaan; het multiversum!
Denken, voelen – ja zelfs de hogere cognitieve functies – houden verband met kwantuminformatie die gelijktijdig door onze hersenen en de rest van ons lichaam pulseren en daarmee ons chakra- en aurasysteem ‘voeden’ en activeren. Menselijke waarneming is alleen mogelijke t.g.v. de wisselwerking tussen de subatomaire deeltjes van onze hersenen (tussen twee of meerdere personen) en de oceaan van kwantumenergie; het multiversum. Met andere woorden: wij resoneren letterlijk met onze wereld … met het multi-universum … met het Collectieve Bewustzijn of zoals de theologen het noemden, de ‘Heilige Geest’, de Ziel van God!
Wat wij aanzien voor ons stabiele, ‘statische’ universum is in werkelijkheid een kolkende maalstroom van subatomaire deeltjes die rusteloos in een uit het bestaan ‘springen’. Subatomaire deeltjes die gevoed wordt door onze gedachten, herinneringen en overtuigingen!

Maar erkenning van nieuwe ideeën zou vereisen dat de moderne wetenschap veel van waarin zij nu gelooft overboord gezet moet worden en helemaal opnieuw moet beginnen. Helaas, in het klassieke wereldbeeld van het universum was/ is er nog steeds géén plaats voor een universele verbondenheid van ‘alles met alles’. Met betrekking tot het universum bestaat er namelijk geen ‘ik versus gij’-dualiteit, omdat er slechts één Oneindig Energieveld is waarin alles bestaat.

Het meest spijtige is, dat in al die voorbijgaande eeuwen het ons nog steeds niet gelukt is om dichter bij de kern van de ware zin van het leven te komen. Om de essentie van deze onderliggende principes te achterhalen; om de essentie van ons bestaan te doorgronden! De onjuiste (spirituele) overtuigingen die wij nog steeds over God én het leven aanhouden, verhullen ze, verdoezelen ze, onttrekken ze aan ons zicht en voorkomen dat wij ze (her)kennen. Dit is de vertroebeling door onwetendheid. Zij verbergt de allesomvattende waarheid voor ons!

Kortom, de mensen proberen volgens een ooit-eens-gepresenteerde waarheid te leven, maar doen dat wel aan de hand van onjuiste (geloofs-) overtuigingen! Geloofsovertuigingen die direct met het leven – dus het bewustwordingsproces van het leven – zelf te maken hebben!

2.0 Het ‘transformatiescenario

‘Een betere manier van groeien!’

Onze samenlevingen en economische en financiële systemen zijn onhoudbaar geworden. In het eerste decennium van de 21e eeuw wordt de mensheid door de materialistische, energie- en hulpbron afhankelijke (egocentrische) technologische beschaving gedomineerd. Een voortzetting van deze beschaving ontwikkelde trends en processen is uiteindelijk niet vol te houden.
In de loop van de afgelopen decennia zijn we op de verkeerde manier ‘gegroeid’. Maar er is een betere manier van groeien. Er zijn namelijk andere vormen van groei waarvoor we kunnen kiezen, te weten extensieve groei en intensieve groei.

Extensieve groei bestaat in de uitbreiding van menselijke zeggenschap over steeds grotere gebieden. Intensieve groei is gefocust op de ontwikkeling van individuele mensen en gemeenschappen! De voornaamste doeleinden van intensieve groei zijn: verbondenheid, communicatie en bewustzijn! De tweede en derde doelstelling houden rechtstreeks verband met de eerste. Ze bestaan uit verdieping van het communicatie- en verhoging van het bewustzijnsniveau van de communicerende partijen.

Communicatie is connectie, maar op het menselijke vlak komt er meer bij kijken dan alleen dat: communicatie vereist bewustzijn! Het volledige potentieel van menselijke communicatie ontplooit zich alléén als de ‘deelnemers’ inzicht hebben in de ‘verbindingsdraden’ (de energetische koorden, de matrix-structuur van de auravelden, het chakra-systeem, etc.) d.m.v. waarvan zij communiceren.
Een hoog communicatieniveau vereist een hoog bewustzijnsniveau; een bewustzijn van het innerlijke of hogere zelf (de ziel; de innerlijke God). Het besef bijvoorbeeld dat deze subtiele verbindingsdraden ons met elkaar, met onze omgeving en de kosmos – met ‘alles’ - verbinden. Dit besef zou ons in staat kunnen stellen de naar macht en veroveringen snakkende logos-beschaving [1] te transformeren tot een holos-beschaving [2]. Een beschaving waarin de groei van het individu en de duurzaamheid van menselijke gemeenschappen en de biosfeer centraal staan.
Dit onderscheidend thema is het ontstaan van een vernieuwend groter groepsbewustzijn! De overheersende gedachte zal zijn: ‘We kunnen het niet meer alleen doen’. ‘We zullen moeten leren samenwerken op een hoger planniveau’.

De mogelijkheid van een dergelijke transformatie(proces) is ook de centrale boodschap van de grote wijsheidtradities van de mensheid. De boodschappers – Boeddha, Jezus, en vele anderen – waren de eerste ‘(lotus-)bloemen van de mensheid’. Een essentieel onderdeel van het ontwaken (= transformatieproces), is dan ook het herkennen van het ‘niet-ontwaakte-ik’, het ego dat denkt, spreekt en handelt maar ook de herkenning van het collectief geconditioneerde mentale proces dat de bestaande wereldse toestand maar laat voortbestaan.

[1] Logos-beschaving; een beschaving gebaseerd op ratio, techniek en consumptie.
[2] Holos-beschaving; een beschaving gebaseerd op samenwerking en samen delen in harmonie met de natuur.

3.0 Slot

Het hedendaagse probleem is, dat de morele, ethische en sociale uitdagingen van morgen niet kunnen worden aangepakt met opvattingen en instructies uit de achttiende, tiende, zesde eeuw of eerste eeuw. Je kunt het zo’n beetje vergelijken met een supermoderne operatiekamer uit de eenentwintigste eeuw, maar die met instrumenten uit de eerste eeuw is ingericht. De mensheid kan daarom de dilemma’s van de eenentwintigste eeuw niet oplossen m.b.v. richtlijnen –  oude opvattingen en (geloofs-) overtuigingen - uit de eerste eeuw; laat staan met richtlijnen die nog veel ouder zijn! Maar besef dat het evolutieproces – het inslaan van de ‘verkeerde weg’ - onomkeerbaar is; niet te stoppen is!

Helaas, wij zijn in de loop der eeuwen een enkelvoudige maatschappij geworden, in plaats van een meervoudige. Ik bedoel een meervoudige maatschappij van individuen, in plaats van samenwerkende groepen of - leefgemeenschappen. Omdat wij zowel geïndividualiseerd als ‘verjongd’ zijn, zijn wij onze (geestelijke) rijkdommen en (innerlijke) bronnen kwijtgeraakt. Wij missen beide en nu leven er veel te veel mensen in emotionele en psychologische armoede en …… geestelijke uitputting. Wij leven voor onszelf (ego-gericht) en wij willen de waarheid niet weten, laat staan horen, vertellen of ontvangen. Daarom laten we het verkondigen van de ‘waarheid’ maar over aan die anderen; de godsdienstijveraars, de betweters!

De tijd is NU (het NU-moment) gekomen om de waarheid, eenvoudig en helder te vertellen. Besef dat het een onderdeel van ieders leven is! Het is een onderdeel van ieders bewustwordingsproces!
Doorbreek nu dan ook eens die eindeloze cyclus – het zich steeds maar herhalen - van eeuwenoude misvattingen (onwaarheden) over God en de ware betekenis van het leven eens! Nu heb jij die kans om te beseffen dat innerlijke kracht zonder eenheid met God en het leven een leugen is. Een ‘gepredikte’ leugen die onze soort geen goed heeft gedaan, maar die desondanks diep in onze bewustzijn is doorgedrongen. Want wij denken dat innerlijke kracht uit individualiteit voortkomt én uit scheiding van God en het leven, maar zo is het gewoon niet. Scheiding van God én van elkaar is, de oorzaak van al ons falen!

Doe dus alsof je nu nog van niets weet en van niemand gescheiden was, en morgen zal jij je wereld helen. Dit is het grootste geheim aller tijden. Het is het antwoord waar de mens al millennia naar zoekt!

Hans Zevenboom

http://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/259-mijn-visie-op-de-wereld


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag