Wat je verlangt, kun je aantrekken

1.0 Inleiding

‘Alles wat je overkomt is je eigen keuze’.
Dat is een overtuiging die moeilijk te slikken is, zeker als er iets verschrikkelijks in je leven is gebeurd. Maar het besef dat alles wat je overkomt op één of andere manier je eigen keuze is, kan je ook in een vermogende (innerlijke) stemming brengen. Een ‘vermogen’ dat een positief gedrag produceert, van waaruit je gerichter en beter kunt kiezen. Want realiseer je dat er geen onvermogende mensen zijn. Er zijn alleen onvermogende stemmingen, die vooruitgang blokkeren.

2.0 Energie als kracht die kan worden aangeboord

Fysici weten heel veel over energie. Wat energie nu in feite is, blijft nogal mysterieus. Is energie een manifestatie van bewustzijn in verschillende vormen? Eén is wel duidelijk, hij overal aanwezig is. We kunnen de gevolgen zien, maar de kracht zelf is altijd ongrijpbaar en in beweging. Denk maar eens aan de aarde, die permanent in beweging is. Alles op de aarde maakt onderdeel uit van deze beweging. Jij bevindt je op deze aarde. De energie die de aarde voortbeweegt, beweegt jou voort! De energie die het ware wezen van de aarde is, bevindt zich in jou. Zij is magnetisch en elektrisch van aard en heeft een ingebouwde aantrekkingskracht.

De essentie van het manifesteren – het scheppen - is dan ook dat wij deze energie kunnen gebruiken, omdat we zelf deze energie zijn! We kunnen deze universele energie gebruiken om ons tot de voorwerpen van ons verlangen te brengen, omdat dezelfde energie die zich bevindt in hetgeen we verlangen, zich ook in ons bevindt en vice versa. Door middel van het in lijn brengen van deze twee aspecten én wilskracht kunnen wij deze kracht aanboren.

Dingen in het fysieke wereld brengen, is een proces dat we schepping noemen. Datgene wat we scheppen, heeft te maken met het aanwenden van dezelfde macht die zich in alle scheppingen bevindt. Het gaat alleen maar om de mate waarin. Er bestaat absoluut geen verschil tussen de macht die iets uit de wereld der golven in de wereld van deeltjes brengt en de macht die jouw gedachten of mentale beelden vormgeeft. ‘De wereld van de (Heilige) Geest’ van waaruit alle materie is afgeleid en de wereld van materie vormen één harmonieus geheel. Zij vormen een onafscheidelijk geheel! En om dit in perspectief te brengen, moet je manifestatie beschouwen als niets meer dan het omvormen van golven mogelijkheden in deeltjes-realiteit.

Dit proces van omvormen, vereist dus energie. Deze energie is onzichtbaar maar altijd in alles aanwezig. Ook in ons! Je gedachten en visualisering vormen de bron van manifestatie. Deze energie moet je activeren en voor je laten werken. Het proces waarbij een mentaal beeld wordt opgeroepen en de toepassing hiervan op het manifestatieproces of het scheppingsproces kun je ervaren , wanneer je je in een staat van volledige overtuiging bevindt. Een deel van jou – je innerlijke of hogere zelf, je ziel – weet dat je met deze energie datgenen wat je verlangt tot je aan kunt trekken!

Onthoud: wij zijn energiewezen; wij zijn vormveranderaars!

3.0 Methode
Het is geen recept voor nietsdoen, maar voor eerder voor het loslaten van zorgen, spanning, (vooral) angst en ongeloof. Je werkt aan de formulering van je mentale beelden en je doet dit met de wetenschap dat de uitkomst is verzekerd. Wat je doet, is dat je toestaat dat de ene Grote Intelligentie – God, |Al-Wat-Is| - samenwerkt met de andere. Zij doet het voor jou, maar samen met jou. Hiermee erken je het bestaan van God, het Levensproces, van |Alles-wat-er-Is|.

Je maakt een voorstelling van wat je wilt in de Universele Geest. Je gaat kalm en wetend aan de hand van dat beeld te werk, waarbij je de Grotere Alomvattende Intelligentie en de intelligentie van jezelf (dat onderdeel uitmaakt van die Grotere Intelligentie) door jou heen werken om de resultaten te produceren.

Echter als we willen manifesteren of scheppen, moeten we oude overtuigingen overboord gooien en een innerlijke wijsheid adopteren. Hoe meer je deze mentale beeldvorming met overtuiging en enthousiasme toepast, hoe waarschijnlijker het is dat je het zich ziet manifesteren. Wat je doet, is letterlijk in detail visualiseren wat je wil manifesteren. Je maakt je los van de uitkomst en hoe het wordt bewerkstelligd. Je bent dus niet bezig te scheppen, maar je trekt wat al in de schepping is tot je aan en laat de Energie van de Grote Heilige Geest dit omvormen in de energie van materie. Je ziet tot in het kleinste detail wat je wilt en je herhaalt dit beeld met geloof in de absolute macht die zich in alles bevindt, ook in jou!

4.0 Wanneer het niet werkt
De voornaamste oorzaken van ‘mislukkingen’ – een activiteit van de geest, het bewuste - zijn gebrek aan vertrouwen én te veel inspanning. Als je weet hoe je geest functioneert, ontleen je daaraan ook een zeker vertrouwen. Maar realiseer je, dat je innerlijke of hogere zelf (ziel) aan de verwerkelijking van het denkbeeld (je creatie) begint te werken, zódra het dit denkbeeld heeft geaccepteerd! Het benut dan al zijn machtige hulpbronnen om dat te bereiken en activeert alle geestelijke en spirituele wetten waarmee het in harmonie samenwerkt. Dit beginsel geldt voor zowel goede als slechte denkbeelden!

Als je je onderbewustzijn (je ziel) benut, behoeft je geen weerstanden te overwinnen. Dus is het aanwenden van wilskracht overbodig. Je zult merken dat je verstand (de geest) de neiging heeft hindernissen op te werpen. Volhard dan in een eenvoudig kinderlijk-naïef geloof (het absolute geloof, het zeker-weten) dat wonderen bewerkstelligt. Maak desnoods een voorstelling van jezelf zonder je ‘aandoening’ of probleem. Leef je in het gevoel van gelukzaligheid in, dat bezit van je zal nemen, als je gezondheid is hersteld of je probleem is opgelost. Vergeet alle overbodige franje en bewandel de kortste en eenvoudigste weg: die is altijd de beste.

De Bijbel zegt dat ‘U alles zult ontvangen, wat u gelovig vraagt’. Geloven is iets voorwaar aannemen en ernaar leven.

5.0 Slot
Zonder geloof is deze wereld niet meer dan een fictie. De zgn. werkelijkheid is niets ander dan een subjectieve schijnwereld die door ieder mens weer anders wordt waargenomen.
Zonder geloof in zichzelf, in zijn begaafdheden, talenten en capaciteiten kan de mens niet leven. Om te beginnen moeten wij echter leren in onze eigen dromen – creaties, scheppingen - te geloven: het zijn onze gewaarwordingen, onze gevoelens, onze innerlijke beelden, onze angsten, onze verdrongen gedachten, onze demonische kanten die zich hier manifesteren en een innerlijk dialoog met ons willen aangaan. Wij moeten kijken naar wat daar leeft, liefheeft, lijdt of tekeergaat, raast en tiert. Dit zijn allemaal delen van onszelf; niets daarvan komt van buitenaf.

Wijzelf zijn zowel producten, regisseur, hoofdrolspeler en figurant als decor in het schouwspel van onze creaties dat leven heet. Om inzicht te krijgen in je scheppingsproces – ons leven – moet je op z’n minst belangstelling hebben in jezelf. De kerngedachte is dan ook je eigen gedachten te controleren. Dus na te denken waarover je denkt!!

Hans Zevenboom
Link: http://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/257-passie


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica