Blootstelling aan benzeen tijdens de zwangerschap: een pilootstudie roept bezorgdheid op in Brits Columbia

Peace River Valley, in het noordoosten van Brits Columbia, is de laatste jaren bekend geworden om zijn hydraulische winning van aardgas - "fraccen”, zoals het gewoonlijk wordt genoemd. Wat zijn de gevolgen voor de gezondheid van de bewoners waar aan fraccing wordt gedaan, waar verontreinigingen zoals vluchtige organische stoffen vrijkomen? Om die vraag te beantwoorden, heeft Élyse Caron-Beaudoin, een postdoctoraal onderzoeker aan de Université de Montréal Public Health Research Institute, een groep zwangere vrouwen bestudeerd die in het gebied wonen. Haar resultaten werden deze week gepubliceerd in Environment International.

Hoge concentraties muconzuur - een afbraakproduct van benzeen (een vluchtige, toxische en carcinogene verbinding) - werden gedetecteerd in de urine van 29 zwangere vrouwen die deelnamen aan de studie. De mediane concentratie van muconzuur was bij deze vrouwen ongeveer 3,5 keer hoger dan bij de doorsnee Canadese bevolking.

Bij vijf van de 29 deelnemers overtrof de concentratie van muconzuur de biologische blootstellingsindex (BEI), een maatregel ontwikkeld door de Amerikaanse conferentie van gouvernementele industriële hygiënisten (ACGIH) om de gezondheid van mensen op de werkplek te beschermen. Caron-Beraudoin informeerde de vijf vrouwen over de resultaten en communiceerde met hun huisartsen. Richtlijnen voor acceptabele hoeveelheden muconzuur in de urine bestaan alleen voor de werkplek maar niet voor de bevolking.

Niet meer dan een redelijke twijfel.

"De niveaus van muconzuur die in de urine van de deelnemers werden aangetroffen tonen zonder twijfel aan dat ze werden blootgesteld aan hoge benzeengehaltes. De resultaten duidelijk tonen het belang aan van het onderzoeken van menselijke blootstelling aan milieuverontreinigende stoffen in regio’s waar fraccen wordt toegepast ", zegt hoofdonderzoeker Marc-André Verner. Verner is professor aan de School of Public Health van de Université de Montréal en is gespecialiseerd in toxicologische risicobeoordeling.

"Muconzuur is ook een afbraakproduct van sorbinezuur, dat vaak wordt gebruikt als conserveringsmiddel in de voedingsindustrie," zei Caron-Beaudoin. "We zijn echter van mening dat de concentraties die we bij onze deelnemers vonden niet alleen komen van de voeding. Er moet een uitgebreider onderzoek worden uitgevoerd met aanvullende maatregelen om de lucht en het drinkwater te testen, bijvoorbeeld om de resultaten van onze studie te bevestigen of te weerleggen. "

Gezondheidsrisico's van benzeen omvatten geboorteafwijkingen.

De gezondheidseffecten van benzeen zijn goed gedocumenteerd. "Hoge blootstelling aan benzeen tijdens de zwangerschap wordt geassocieerd met een laag geboortegewicht, een verhoogd risico op kinderleukemie en een grotere incidentie van geboorteafwijkingen zoals spina bifida," zei Caron-Beaudoin. "We waren dan ook zeer bezorgd toen we een hoog gehalte aan muconzuur in de urine van zwangere vrouwen ontdekten."

Opgemerkt moet worden dat er meerdere routes zijn voor blootstelling aan benzeen, waaronder het inademen van sigarettenrook, het vullen van de benzinetank van de auto en het drinken van met benzeen verontreinigd water.

"Er zijn veel rapporten geschreven over de contaminatie van lucht en water door vluchtige organische stoffen in de buurt van aardgasbronnen," zei Verner, die ook onderzoeker is aan het Public Health Research Institute. "Noordoost-Brits-Columbia is een regio die het gebruik van hydrofraccen voor aardgas ondersteunt. Ondanks het feit dat veel chemicaliën die door deze industrie gebruikt of uitgestoten worden, toxisch zijn voor mensen, zijn er geen biologische monitoringprogramma's in de regio geïmplementeerd."

Inheemse mensen aan de oorsprong van de studie

Waarom leidden onderzoekers van Quebec een onderzoek naar een probleem voor de volksgezondheid dat voornamelijk mensen in West-Canada betreft? Goede vraag, Caron-Beaudoin antwoordde. "Tijdens een conferentie leerden professor Verner en ik dat bepaalde inheemse gemeenschappen, waaronder de West Moberly First Nations, zich zorgen maakten over de verontreinigende stoffen die vrijkwamen door de vele aardgaslocaties op hun grondgebied, en over hoe dit de gezondheid van mensen beïnvloedde en op zoek waren naar onderzoekers die een formele impactstudie wilden uitvoeren.We hebben onze belangstelling geuit, maar waren zeer verrast dat dit soort studie nog nooit eerder was uitgevoerd. '

Van de 29 proefpersonen van de pilootstudie waren er 14 inheems. De resultaten toonden aan dat de mediane concentratie van muconzuur in de urine van deze 14 vrouwen 2,3 keer hoger was dan bij niet-inheemse deelnemers en zes keer hoger dan bij vrouwen uit de doorsnee Canadese bevolking. Het is echter belangrijk op te merken dat de verschillende niveaus bij inheemse en niet-inheemse deelnemers niet statistisch significant waren, mogelijk vanwege het kleine aantal betrokkenen. Een onderzoek met een grotere steekproefomvang is nodig om na te gaan of dit verschil significant is.

'Milieu-racisme' - een nieuw concept

Niettemin werpen deze resultaten de vraag op van "milieu-racisme", een concept dat steeds meer wordt onderzocht door wetenschappers op het gebied van de volksgezondheid. Milieu-racisme verwijst naar opzettelijke of onopzettelijke discriminatie bij de ontwikkeling en implementatie van milieubeleid, wat onevenredig gunstig is voor de installatie van faciliteiten die mogelijk schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid in gebieden die worden bevolkt door culturele minderheden en in gemeenschappen met lage inkomens.

Een studie uitgevoerd in 2016 in Texas (Johnston et al., 2016 *) onthulde bijvoorbeeld dat putten die gebruikt werden om afvalwater van hydrofraccen locaties naar af te voeren onevenredig voorkwamen in de buurt van gemeenschappen van gekleurde mensen. "Milieuongelijkheid is een groot probleem, vooral in inheemse gemeenschappen waar ongelijkheid op gezondheidsgebied al een probleem is", zei Verner.

Een grootschalig onderzoek nu nodig.

Wat is het volgende? Caron-Beaudoin en Verner hebben een aanvraag ingediend voor financiering bij de Canadian Institutes of Health Research voor het uitvoeren van een groot onderzoek onder 100 zwangere vrouwen, op basis van dezelfde onderzoeksmethodologie als bij hun pilootstudie. Het onderzoek omvat niet alleen een analyse van benzeen biomarkers en andere vluchtige organische stoffen, maar ook van bepaalde zware metalen in urine en haarmonsters. Er zal ook een milieuanalyse van de blootstelling van de deelnemers aan verontreinigingen in de lucht en het water worden uitgevoerd. De gegevens zullen vervolgens door Verner worden gemodelleerd om de foetale concentraties van deze verbindingen te schatten en dus de effecten van dit type blootstelling op de ontwikkeling van de foetus beter te kunnen meten.

Een tweede onderzoek onder leiding van Caron-Beaudoin zal de medische gegevens onderzoeken van ongeveer 6.000 baby's die in de regio in de afgelopen 10 jaar zijn geboren. "Het doel is om de algehele gezondheid van de baby's te beoordelen (geboortegewicht, geboorten, hoofdomtrek en de prevalentie van bepaalde aangeboren geboorteafwijkingen) in relatie tot hun nabijheid van aardgasbronnen en het aantal actieve putten ", zei de onderzoeker.

Vertaling: Andre Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag